File-hóa

71 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2021, 00:30

T.2.1 Dồn chất xếp hình xử lý tốn hỗn hợp chất chứa C-H-O đơn chức, mạch hở Câu 1: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp M gồm ancol X, axit Y este tạo X Y ( đơn chức, mạch hở ) tác dụng với 0,04 mol NaOH vừa đủ thu 3,28 gam muối, ancol 0,18 gam H2O Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X Y thu số mol H 2O Phần trăm khối lượng ancol X hỗn hợp M gần với giá trị ? A 10% B 11% C 12% D 13% Định hướng tư giải H2O=0,01 → naxit = nancol = 0,01 3, 28 = 82 → RCOONa = 82 → R = 15 ( −CH ) 0, 04 CH 3OH  Xếp hình → CH 3COOH → 0 CH 3OH = 10,19 0 CH COOCH  3 M = Câu 2: [Trọng Nhân] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai chất hữu X,Y ( Mx < My ) no, đơn chức, mạch hở chứa ( C, H, O ) phân tử , thu 21,28 lít khí CO2 (đktc) Cho hỗn hợp tác dụng với 0,25 mol KOH vừa đủ thu 26,6 gam hỗn hợp hai muối tạo hai axit cacboxylic đồng đẳng có tỉ lệ khối lượng 7:12 a gam H2O Giá trị a gần với ? A 1,8 B 2,6 C 2,7 D 4,5 Định hướng tư giải COO : 0, 25  Dồn chất cho M →  CH : b → b = 0,7  H : 0, 25  CH 3COOH : 0,1 Ctb = 3,8 →  C2 H 5COOC2 H : 0,15 BTKL → a = 1,8 Câu 3: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp X gồm axit oleic, axit acrylic, este metylacrylat, este vinylaxetat Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam hỗn hợp X, cho tồn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch nước vơi có dư Phản ứng xong thu 27 gam kết tủa dung dịch Y, đồng thời nhận thấy khối lượng dung dịch bình thay đổi m gam Kết luận m là: A Giảm 10,62 (g) B Giảm 19,26 (g) C Tăng 12,26 (g) D Tăng 12,96 (g) Định hướng tư giải Nhận thấy chất có cơng thức phân tử (CmH2m-2O2) COO : a 44a + 14b = 4,38 a = 0, →  →  a + b = 0, 27 b = 0, 25  CH : b Dồn chất cho X →  m= (mCO2 + mH2O ) – mCaCO3 = ( 44.0,27 + 18.0,25 ) – 27 = -10,62 gam Câu 4: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp M gồm ancol đơn chức, no, dãy đồng đẳng Oxi hóa m gam hỗn hợp M CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn E hỗn hợp X ( có tỉ khối với H2 13,75 ) Cho toàn X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 64,8 gam Ag Nếu coi hiệu suất phản ứng 100% giá trị m là: A 7,8 B 7,4 C 8,8 D 8,2 Định hướng tư giải Mtb = 27,5, xét hỗn hợp có HCHO:  HCHO : a CH 3CHO : a Xếp hình cho X →  BTKL → a = 0,1 → m = 7,8 Thay đổi tư Bứt phá thành công Câu 5: [Trọng Nhân] Đốt cháy 27,3 gam hỗn hợp M gồm hai este đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol nước 1,15 mol Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với NaOH thu hỗn hợp hai ancol đồng đẳng có tỉ khối so với H2 18 Đốt cháy hoàn toàn muối với lượng O2 vừa đủ (đktc) thu x mol H2O Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn lượng ancol sinh cần vừa đủ 0,675 mol O2 (đktc) Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn M giá trị x là: A 32,23% 0,525 B 23,23% 0,525 C 43% 0,252 D 43% 0,425 Định hướng tư giải COO : a 46a + 14b = 27,3  Dồn chất cho hỗn hợp M →  CH : b →  , Xếp hình → a + b = 1,15 H : a  CH : a Dồn chất xếp hình ancol  → BTKL cho ancol → a = 0, 45  H 2O : 0,35  BT H → x = 0,525  → 0, 25.74 % CH COOCH = → 32, 23% 3  27,3  CH 3COOCH  CH 3COOC2 H CH 3OH : 0, 25 →   C2 H 5OH : 0,1 Câu 6: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp X gồm hai axit đơn chức, mạch hở este no, đơn chức, mạch hở tác dụng với 0,09 mol KOH vừa đủ thu hỗn hợp ba muối có hai muối có số nguyên tử cacbon phân tử ancol T Dẫn ancol T qua bình đựng Na(dư) thấy 0,672 lít khí H2 (đktc) khối lượng bình tăng 1,86 gam Mặt khác, cho hỗn hợp X qua bình đựng Br2 (dư) thấy có 1,6 gam Br2 phản ứng Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp X với lượng O2 vừa đủ, thu 0,27 CO2 Phần trăm khối lượng axit có khối lượng phân tử khối lớn X A 22,28% B 30,41% C 10,84% D 66,88% Định hướng tư giải Nhận thấy X tác dụng với Br2 nên có axit khơng no Xếp hình ancol → CH 3OH : 0,06 → neste = 0,06  naxit  = 0,02  naxit 2 = 0,01 Dựa vào mol Br2 mol este →  C2 H 3COOH  Ctb = 3, xếp hình → C2 H 5COOH  CH COOCH  3 0,01.74 % C2 H 5COOH = = 22, 28% 6,64 Câu 7: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu đơn chức, mạch hở ( chứa C,H,O) có chất có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn X cần lượng vừa đủ 0,34 mol O2 (đktc) thu 0,28 mol H2O Mặt khác cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH, thu hỗn hợp M gồm muối, ancol nướC Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp M thu 6,496 lít khí CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng chất có phân tử khối lớn X gần với giá trị ? A 25,43% B 43,43% C 15,23% D 64,16% Định hướng tư giải Do có H2O sinh ra, xét hỗn hợp có axit este COO : a a + b = 0, 29 a = 0,09   Dồn chất cho X →  C : b →  2b + c = 0,68 →   b = 0, H : c  c = 0, 28   Nhận thấy C – H2 = -0,08 nên có chất khơng no Thay đổi tư Bứt phá thành công C2 H 3COOH axit = 0,01 mol  CTĐC →  ; Xếp hình →  C2 H 5COOCH : 0,02 Ctb = 3,  CH COOCH  3 % C2H5COOCH3 = 25,43% Câu 8: [Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm m gam ba hợp chất hữu đơn chức, mạch hở ( chứa C,H,O) phân tử chứa không liên kết π, ba chất có tỉ lệ mol 3:3:4 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi dư thu 17,5 gam kết tủa Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu m1 gam muối 1,61 gam ancol etylic, H2O Hidro hóa hồn tồn hỗn hợp X cần 0,035 mol H2, tiếp tục cho tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu m2 gam muối, biết m2-m1=0,07 Cho phát biểu: a) Tổng số nguyên tử H hợp chất lớn X b) Giá trị m 3,63 gam c) Phần trăm khối lượng chất có phân tử khối lớn X 53,05% d) Tổng số mol hỗn hợp X 0,035 Tổng số phát biểu nói X là: A B C D Định hướng tư giải Xử lý kiện → C2H5OH = 0,035 mol Dựa vào kiện m2-m1 = 0,07 mol H2, suy muối tạo có số ngun tử cacbon Nhìn nhận thấy hỗn hợp có axit, ancol, este: axit este có số mol ancol tạo có mol vơ lý nên mol axit mol ancol C2 H 3COOH : 0,015 axit 0,015   →  ancol 0,015 ; Ctb = 3,5, Xếp hình → C2 H 5OH : 0,015 C H COOC H : 0,02  este 0,02   Vậy có phát biểu Câu 9: [Trọng Nhân] Đun nóng 0,09 mol hỗn hợp M gồm axit đơn chức X ancol đơn chức Y (đều mạch hở) có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, sau thời gian thu hỗn hợp Y gồm hợp chất hữu Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,315 mol O2, thu 10,56 gam CO2 Nếu đun nóng tồn Y với dung dịch NaOH dư, lượng NaOH phản ứng 1,2 gam Số nguyên tử H X ? A B C D Định hướng tư giải NaOH phản ứng = COO = 0,03 → ancol = 0,06; BT.O: 0,06+0,03.2+0,315.2 = 0,24.2 + H2O → H2O = 0,27; Ctb = 2,6, xếp hình →  C2 H 5OH C3 H 5COOH Câu 10: [Trọng Nhân] Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa este đơn chức, mạch hở oxi vừa đủ, thu 8,96 lít CO2 (đktc) Mặt khác hidro hóa hồn tồn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 thu hỗn hợp Y Đun Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol Z m gam rắn khan Giá trị m ? A 15,6 B 16,5 C 14,6 D 16,4 Định hướng tư giải COO : a a = 0,16  Dồn chất cho hỗn hợp Y → CH : b →   b = 0, 24 H : a  Ctb = 2,5 → ancol CH3OH: 0,16 ; BTKL → m = 15,6 gam Câu 11: [Trọng Nhân] Đốt cháy hoàn toàn 6,52 gam hỗn hợp M chứa hai axit đơn chức, đồng đẳng ( có tỉ lệ mol 1:2 có tổng khối lượng bé gam), ancol no đơn chức X, este Y tạo ancol X hai axit cần dùng vừa đủ 0,375 mol O2, thu Thay đổi tư Bứt phá thành công 12,76 gam CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 6,52 gam hỗn hợp M cần vừa đủ 0,06 mol KOH, thu hỗn hợp muối T ancol Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối T cần dùng x mol O2 Biết chất mạch hở lượng ancol tạo thành cho Y tác dụng với KOH có khối lượng khối lượng ancol X ban đầu Giá trị x gần với ? A 0,105 B 0,501 C 0,205 D 0,27 Định hướng tư giải COO : 0,06  C : 0, 23  a = 0, 29  Dồn chất cho M →  →   b = 0,03 H2 : a   H 2O : b Dựa vào kiện lượng ancol tạo thành cho Y tác dụng với KOH có khối lượng khối lượng ancol X ban đầu thấy este tạo ancol X, nên nancol = neste = 0,03  HCOOH : 0,01 ; CH 3COOH : 0,02  Ctb = 3,2, mol Cmin = 0,21; Xếp hình C3 H 7OH : 0,03 CH COOC H : 0,03  3 → O2 đốt cháy ancol este sinh = 0,135 mol; O2 cần để đốt cháy axit este = 0,24 → x = 0,24-0,135 = 0,105 mol Câu 12: [Trọng Nhân] Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit đơn chức, đồng đẳng kế tiếp, ancol đơn chức A hai este X, Y tạo hai axit ancol ( M X < MY ), tất mạch hở chất khơng có liên kết π phân tử Đốt cháy hoàn toàn M cần vừa đủ 3,3 mol O2, thu 62,72 lít khí CO2 (đktc) 45 gam H2O Mặt khác, đun nóng m gam hỗn hợp M với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp muối T ancol F Đốt hoàn toàn muối với lượng O vừa đủ, thu 31,8 gam Na2CO3 83,6 gam CO2 Dẫn toàn F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam 6,72 lít khí H (đktc); biết tỉ lệ mol X, Y 1:2 Phần trăm khối lượng este X hỗn hợp M ? A 13,74% B 30,41% C 10,84% D 66,88% Định hướng tư giải BT O cho trình đốt cháy M → Tổng O M = 1,5; BT Na → NaOH = COO = 0,6 ; Vênh → ancol A = 0,3 mol COO : 0,6  C : 2,  Dồn chất cho M →   H : 2,   H 2O : 0,3 18,6 + 0,3.2 = 32 ( CH3OH ) 0,6 C2 H 3COOH : 0,1 C H COOH : 0,  → nX+Y = 0,3 → X: 0,1 Y: 0,2 ; Ctb = 3,1 , mol πC=C = 0,6 → Xếp hình  CH 3OH : 0,3 C H COOCH : 0,1  C3 H 5COOCH : 0, → % C2H3COOCH3 = 13,74 Xử lý kiện m bình tăng → M ancol = Câu 13: [Trọng Nhân] Đốt cháy 13,4 gam hỗn hợp E chứa hai este đơn chức, mạch hở cần dùng 0,71 mol O2, thu 9,72 gam nướC Mặt khác, đun nóng 13,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp F chứa ancol đồng đẳng hỗn hợp chứa x gam muối X y gam muối Y (MX < MY) Dẫn toàn F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,8 gam Tỉ lệ gần x : y ? A 1,45 B 1,47 C 1,5 D 1,3 Thay đổi tư Bứt phá thành công Định hướng tư giải: COO : 0,16  Dồn chất cho E → C : 0, 44  H : 0,54  este no = 0,1 mol  este không no = 0,06 mol CTĐC →  CH 3OH : 0,1 CH : a ; BTKL cho ancol → a = 0, 22 ; xếp hình   H 2O : 0,16  C2 H 5OH : 0,06 CH 3COOCH : 0,1 Ctb = 3,75, xếp hình cho E →   C2 H 3COOC2 H : 0,06 → Tỉ lệ x:y = 1,45 Tìm ancol →  Câu 14: [Trọng Nhân] Đun nóng 3,6 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 4,08 gam muối Thủy phân hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp E chứa este X este Y cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M, thu ancol hỗn hợp chứa muối axit cacboxylic dãy đồng đẳng; có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ a : b gần ? A 1,29 B 2,2 C 1,0 D 1,92 Định hướng tư giải Dựa vào kiện khối lượng → X tạo ancol CH3OH BTKL → NaOH = 0,06 mol → X: HCOOCH3 COO : 0,  Dồn chất cho hỗn hợp E → CH : a → a = 0, 28  H : 0,   X : HCOOCH : 0,12 Xếp hình →  Y : CH 3COOCH : 0,08 Tỉ lệ a:b = 1,29 Câu 15: [Trọng Nhân] X este đơn chức, không no chứa liên kết đôi C=C, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 10,75 gam X, thu CO2 6,75 gam H2O Mặt khác, đun nóng 10,75 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol Y 10,5 gam muối Số nguyên tử H X ? A B C D Định hướng tư giải  COO : a → a = 0,125 CH : 0,375 Dồn chất cho X →  → RCOONa = 0,125 → R = (-H) Xếp hình cho X → HCOOCH2CHCH2 Câu 16: [Trọng Nhân] X hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỉ lệ mol : 7), mạch hở tạo ancol khơng có khả tráng bạc Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X 0,5 mol O2 (dư), hỗn hợp sau phản ứng gồm khí có tổng số mol a Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X NaOH thu 9,26 gam muối Giá trị a ? A 0,715 B 0,815 C 0,615 D 0,515 Định hướng tư giải Dựa vào kiện khối lượng → ancol tạo hai este CH3OH BTKL → NaOH phản ứng = 0,1 mol  C2 H 3COOCH ( 86 )   H − C  C − COO − CH ( 84 Mtb X = 84,6 →  ) BT.C + BT.O → nO2 dư = 0,085 → a = 0,715 Thay đổi tư Bứt phá thành công Câu 17: [Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức este đơn chức, không no chứa liên kết đơi C=C mạch hở Đun nóng 22,2 gam hỗn X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol Y hỗn hợp Z gồm hai muối Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,57 mol O2, thu 12,72 gam Na2CO3 0,81 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng este no hỗn hợp X ? A 59,46% B 35,41% C 19,84% D 66,88% Định hướng tư giải BT.Na → NaOH = 0,24 ; BT.O cho trình đốt Z → Tổng O ( CO2 + H2O ) = 1,26 COONa : 0, 24  → CO2 = 0,45 H2O = 0,36 → Dồn chất cho muối C : 0, 48  H : 0,72  C H COONa Ctb = →  C2 H 3COONa C H COOCH : 0,15 Xếp hình cho X →  ;  C2 H 3COOC2 H : 0,09 % C2H5COOCH3 = 59,46% Câu 18: [Trọng Nhân] Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) este Y (CmH2m-2O2) mạch hở Xà phịng hóa hồn tồn 12,16 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z gồm hai ancol 12,22 gam hỗn hợp T gồm hai muối Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam T cần dùng 0,41 mol O2, thu CO2, H2O 6,89 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este no hỗn hợp E ? A 50,66% B 30,41% C 10,84% D 66,88% Định hướng tư giải BT.Na → NaOH = 0,13 ; BTKL → mCO2 + mH2O = 18,45 gam → CO2 = 0,315, H2O = 0,255 COONa : 0,13 C2 H 5COONa  → Dồn chất xếp hình muối →  C : 0, 25 → C2 H 3COONa  H : 0,51  C2 H 5COOCH : 0,07 ;  C2 H 3COOC2 H : 0,06 Xếp hình cho X →  % C2H5COOCH3 = 50,66% Câu 19 [THPT Nguyễn Khuyến – 30.9.2018]: Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở ancol Y Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 13,44 lít khí O2 (đktc), thu 19,36 gam CO2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu ancol Y Biết X khối lượng oxi 88 khối lượng hỗn hợp Tên este 247 A Etylaxetat B Metylaxetat C Etylpropionat D Etylpropionat Định hướng tư giải COO : a a = 0,06 CH : b   Dồn chất →  →  b = 0,38 H2 : a   c = 0,1  H 2O : c CH 3COOC2 H Ctb = 2,75 ; Xếp hình →  C2 H 5OH Câu 20: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp E gồm ba hợp chất hữu X, Y, Z ( 20 0,2 , có chất khơng no Br2 = 0,4 , biện luận π cho Y + Z, thấy 0,2.2 = 0,4 nên hỗn hợp có π C=C  HC  C − COOCH : 0,16  Xếp hình →  HC  C − COOH : 0,04  CH OH : 0,03  Ở phải thấy lệch mol Br2 CO2 – H2O mol ancol E Câu 22: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp E gồm ba este đơn chức, mạch hở tạo ancol tỉ lệ mol chất 1:1:1 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E với lượng O2 vừa đủ, thu 48,4 gam CO2 Đun nóng hỗn hợp E với dung dịch KOH vừa đủ, thu m gam muối T gồm ba muối 0.3 mol ancol metylic Tiến hành hidro hóa hỗn hợp E cần vừa đủ 2,24 lít khí H2 (đktc), thu hai este nguyên tử cacbon phân tử, sau cho tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu hỗn hợp hai muối có khối lượng x y ( x < y ) Tỉ lệ x : y gần với giá trị ? A 2,29 B 3,41 C 1,84 D 6,88 Định hướng tư giải H2 = 0,1 , nhận thấy ancol sinh từ este có mol → mol este = 0,1 C2 H 3COOCH  CO2 = 1,1 , minC E = 0,9 ; Xếp hình → C2 H 5COOCH CH COOCH  3 Cho tác dụng với H2 → Công thức muối → C2H5COOK: 0,2 ; CH3COOK: 0,1 → x : y = 2,29 Câu 23 [Khảo Sát Bookgol Lần – 2019]: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong X, Y dãy đồng đẳng; Z không no chứa liên kết C=C) Đốt cháy hoàn toàn 13,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z ( số mol Y lớn số mol Z ) cần dùng 0,51 mol O2 Mặt khác, đun nóng 13,08 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu hỗn hợp chứa ancol hỗn hợp chứa muối gồm a gam muối A b gam muối B ( MA < MB) Tỉ lệ gần a : b là: A 6,51 B 3,41 C 1,84 D 6,88 Thay đổi tư Bứt phá thành công Định hướng tư giải NaOH = COO = 0,2 COO : 0, 12a + 2b = 4, 28  a = 0, 28  Dồn chất cho X, Y, Z → C : a →  → 2a + b = 1,02 b = 0, 46 H : b  Ctb = 2,4 , lệch mol H2 - C COO mol Z = 0,02  HCOOC2 H  Xếp hình →  HCOOCH ; Muối C H COOCH  3  HCOONa : 0,18 ; Tỉ lệ = 6,51   C2 H 3COONa : 0,02 Câu 24: [Trọng Nhân] Hỗn hợp E gồm hai hợp chất hữu đơn chức, mạch hở chứa ( C, H, O ) phân tử Đun nóng 16,6 gam hỗn hợp E với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu m gam muối T ancol Cho toàn lượng muối sinh tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thu 64,8 gam kết tủa Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn E cần lượng vừa đủ 10,08 lít khí O (đktc), thu 22 gam CO2 Biết chất E có khả làm màu nước brom, phần trăm khối lượng chất có phân tử khối nhỏ E ? A 27,71% B 30,41% C 10,84% D 66,88% Định hướng tư giải C : 0,5 a + 16b = 10,6 a =  Dồn chất cho E →  H : a →  →  0,5a – b = 0,9 – b = 0,6  O: b   HCOOH : 0,1 → % = 27,71  HCOOCH : 0, Nhận thấy chất khơng có liên kết π C=C ; Xếp hình →  Tương tự loại trường hợp E chứa HCHO Câu 25: [Chuyên Bắc Ninh Lần I – 2019] Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức, mạch hở E, F ( ME < MF) 700 ml dung dịch KOH 1M thu dung dịch X hỗn hợp Y gồm ancol đồng đẳng liên tiếp Thực tách nước Y H2SO4 đặc 140OC thu hỗn hợp Z Trong Z tổng khối lượng ete 8,04 gam ( hiệu suất ete hóa của ancol 60%) Cơ cạn dung dịch X 53,0 gam chất rắn Nung chất rắn với CaO phản ứng xảy hồn tồn, thu 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc) Cho phát biểu sau: (1) Chất F tham gia phản ứng tráng bạc (2) Khối lượng E hỗn hợp 8,6 gam (3) Khối lượng khí T 2,55 gam (4) Tổng số nguyên tử F 12 (5) Trong Z có chứa ancol propylic Số phát biểu là: A B C D Định hướng tư giải Xét trường hợp  HCOOK  R1COOK + RCOOK = 0,4 KOH ( dư ) = 0,3 → Rtb = 7,5 →  Y phản ứng 0,24 mol → H2O = 0,12 ; BTKL cho Y → mY phản ứng = 10,2 gam → Mtb Y = 42,5 CH 3OH : 0,1 → Tỉ lệ mol muối 1:3 3:1 C H OH : 0,3  Xếp hình cho Y →   HCOOC2 H : 0,3 CH = CHCOOCH : 0,1 Xếp hình cho E →  + Tương tự cho trường hợp RCOOK = 0,3 KOH ( dư ) = 0,4 Thay đổi tư Bứt phá thành công Câu 26: [Trọng Nhân] Chia hỗn hợp X gồm este đơn chức, mạch hở A este đơn chức, mạch hở B ( phân tử có nối đơi C=C) thành phần Đốt cháy hết phần 1, thu 0,65 mol CO2 0,61 mol H2O Thủy phân hết phần cần vừa đủ 0,13 mol KOH cô cạn thu hỗn hợp Y gồm a gam muối axit hữu D b gam muối axit hữu E ( M D < ME ) hỗn hợp Z gồm ancol đồng đẳng Các phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ a : b ? A 2,03 B 3,04 C 1,08 D 6,08 Định hướng tư giải COO : 0,13  Dồn chất cho phần → C : 0,52 → este A phần = 0,09 ; este B phần = 0,04  H : 0,61  C2 H 5COOC2 H : 0,09 C3 H 5COOCH : 0,04 Ctb = ; Xếp hình cho phần →  C2 H 5COOK : 0,09 → Tỉ lệ a : b = 2,03 C3 H 5COOK : 0,04 Muối →  Câu 27: [Trọng Nhân] Cho X este no đơn chức, mạch hở; Y este không no, đơn chức, mạch hở; Z ancol đơn chức, mạch hở dùng để tạo hai este X, Y có số mol với số mol este tạo thành ( biết số mol X lớn số mol Y) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm X, Y, Z lượng vừa đủ O2, thu 55 gam CO2 Mặt khác cho hỗn hợp E tác dụng với dung dịch KOH, thu hỗn hợp hai muối T có số nguyên tử cacbon hai ancol T đồng đẳng, Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối T, thu 17,25 gam K2CO3 0,535 mol H2O Dẫn T qua bình dựng Na ( dư ) thấy có 3,808 lít khí H2 (đktc) bình; biết để đốt cháy hoàn toàn T cần 0,75 mol O2 vừa đủ Khối lượng este Y gần với ? A 7,74 gam B 7,6 gam C 10,8 gam D 6,8 gam Định hướng tư giải CH 3OH : 0,18 CH : 0,5 ; Xếp hình cho ancol T →   H 2O : 0,34 C2 H 5OH : 0,09 COO : 0, 25  C:  Dồn chất cho hỗn hợp X, Y, Z →   H : 1,16  H 2O : 0,09 Dồn chất cho ancol →  Xét trường hợp: C2 H 5COOCH  + Ancol Z CH3OH dùng để tạo este X ; Ctb = , Xếp hình cho X, Y, Z → C2 H 3COOC2 H → loại CH OH  C2 H 5COOC2 H  +Ancol Z CH3OH dùng để tạo este Y ; Ctb = , Xếp hình cho X, Y, Z → C2 H 3COOCH → nhận CH OH  → mY = 7,74 gam Câu 28: [Trọng Nhân] Cho 0,25 mol hỗn hợp E gồm bốn anđehit đơn chức, mạch hở đồng đẳng ( số liên kết π chất không 2) Cho hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO NH3 , sau phản ứng thu 64,8 gam kết tủa Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E với lượng O2 vừa đủ, thu 37,4 gam CO2 Phần trăm khối lượng anđehit có phân tử khối nhỏ E gần với ? A 9,58% B 10,41% C 10,84% D 6,88% Định hướng tư giải Ag = 0,6 → Vênh mol hỗn hợp suy E có chứa HCHO Thay đổi tư Bứt phá thành công  HCHO  CH CHO  Xếp hình cho hỗn hợp E →   C2 H 5CHO  C3 H 7CHO  HCHO : 0, 25 → % HCHO = 9,58 CH : 0,6  Dồn chất cho E →  Câu 29: [Trọng Nhân] X, Y hai este đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi 2,7875 Đun nóng m gam hỗn hợp E gồm X, Y với 0,3 mol dung dịch KOH, thu hỗn hợp gồm hai muối hai axit có số nguyên tử cacbon; có a gam muối A b gam muối B ( M A < MB ) 3,48 gam hỗn hợp ancol, sau phản ứng phải dùng vừa đủ 100ml dung dịch HCl 2M để trung hòa lượng KOH dư Tỉ lệ a:b gần ? A 3,9 B 3,4 C 1,8 D 6,8 Định hướng tư giải KOH phản ứng = 0,1 mol → M(X+Y) = 89,2 BTKL → khối lượng muối = 11,04 → Mtb = 110,4 C2 H 3COOK : 0,08 → Tỉ lệ a : b = 3,9 C2 H 5COOK : 0,02 Xếp hình cho muối →  Câu 30: [Trọng Nhân] Hỗn hợp M chứa hai este X; Y đơn chức, mạch hở ( không liên kết π phân tử, MX < MY ) có tỉ khối so với oxi Hỗn hợp N chứa 0,045 hai ancol đơn chức, mạch hở thuộc dãy đồng đẳng Trộn M, N theo tỉ lệ mol 2:1 hỗn hợp E, đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ a mol O2, thu 21,12 gam CO2 Mặt khác cho hỗn hợp E tác dụng với 0,15 mol KOH, thu dung dịch Y hỗn hợp ancol Z Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 13,74 chất rắn khan Dẫn hỗn hợp ancol Z qua bình đựng Na ( dư) thấy khối lượng bình tăng 4,815 Giá trị a ? A 0,4 B 0,6 C 0,7 D 0,8 Định hướng tư giải Dựa vào tỉ lệ mol -> mol hỗn hợp M = 0,09 -> KOH dư = 0,06 CH 3OH : 0,09 CH : 0,18 →   H 2O : 0,135  C2 H 5OH : 0,045  COOK : 0,09  C : 0, 21  Dồn chất cho 13,74 gam rắn khan →  H : 0,39   KOH ( d ) : 0,06  C H COOK : 0,06 Xếp hình cho muối →  C3 H 7COOK : 0,03 Dồn chất cho ancol →  C2 H 3COOCH : 0,06  C H COOC H : 0,03  Xếp hình cho hỗn hợp M, N →  → a = 0,6 CH OH : 0,03    C2 H 5OH : 0,015 T.2.2 Dồn chất xếp hình xử lý toán hỗn hợp chất chứa C-H-O đa chức, mạch hở Câu 1: [Trọng Nhân ] Cho m gam hỗn hợp M gồm ancol metylic, etylen glicol phản ứng hoàn toàn với Na ( dư ), thu 5,6 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn m gam M, thu x gam CO2 Giá trị x gần với ? A 22 Định hướng tư giải B 11 Thay đổi tư C 12 10 Bứt phá thành công D 13 Đặt mol Y, Z y, z  x =  y + z = 0, 21 →  →  y = 0, → Y : Ala − Ala  yx + z ( − x ) = 0, 47  z = 0,01 Loại cho trường hợp cịn lại khơng có x, y, z thỏa mãn đề Câu 17: Hỗn hợp E gồm chất: X este aminoaxit; Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nito ( chứa hai loại gốc aminoaxit, MY < MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, alanin, valin ( có 0,1 mol muối alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O2 dư, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E ? A 18,39 B 20,72 C 27,58 D 43,33 Định hướng tư giải C2 H NO : x Quy đổi E →  CH : y  H 2O : z 57 x + 14 y + 18 z = 36  x = 0, 44 →  x = nNaOH = 0, 44 →  y = 0,51  1,5 x + y + z = 1,38  z = 0, 21 BTKL → mH2O = 0,9 gam ( 0,05 mol) Lại có nY + nZ = 0,05 nE = z = 0,21 → nX = nE – nY – nZ = 0,16 mol → Ancol: C2H5OH nY = 0,02 ( pentapeptit ) Số mắt xích trung bình Y, Z = 5,6 →   nZ = 0,03 ( hexapeptit ) GlyNa : a Muối gồm  AlaNa : 0,1 → 0,31 ba == 0,03 ValNa : b Y : Gly3 Ala2 Xếp hình → Z : Gly3 Ala2Val  Câu 18: Hỗn hợp E chứa peptit X (CxHyO5N4) chất hữu Y (C8H16O4N2) Để phản ứng hết 40,28 gam E cần 500 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu x gam ancol Z hỗn hợp chứa muối α-aminoaxit: a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn toàn x gam Z qua bình đựng Na dư, thấy 2,016 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 6,66 gam Tỉ lệ a : b gần với ? A 0,8 B 0,6 C 0,9 D 0,7 Định hướng tư giải Từ kiện suy ancol C3H6(OH)2: 0,09 Cấu tạo Y → Gly-C3H6-Ala: 0,09 → nX = 0,08 Dồn chất cho muối + BTKL →  CH : 1,25 → a : b = 0,874 NO2 Na : 0,5 Câu 19: Hỗn hợp E chứa chất X (C8H15O4N3) chất Y (C10H19O4N) ; X peptit, Y este axit glutamic Đun nóng 73,78 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch có chứa m gam muối alanin hỗn hợp F chứa ancol Đun nóng tồn F với H2SO4 đặc 1400C thu 21,12 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m ? A 44,4 B 11,1 C 22,2 D 33,3 Định hướng tư giải  X Ala − Ala − Gly : x  Y AOOC − C H ( NH ) − COOB : y  BTKL cho phản ứng tạo ete → y = 0,24 → x = 0,1 → m = 22,2 gam Câu 20: Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở liên kết peptit este mạch hở α-amino axit Đốt cháy hoàn toàn 41,49 gam X cần dùng 1,755 mol O2, thu CO2, H2O Thay đổi tư 57 Bứt phá thành cơng 0,255 mol N2 Mặt khác đun nóng 41,49 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol Y 0,45 gam hỗn hợp Z gồm ba muối glyxin, alanin valin Số đồng phân cấu tạo peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A B C D Định hướng tư giải C2 H NO : 0,51 Quy đổi X →  CH : a →  H 2O : b a = 0,405 → → Este: GlyCH3 b = 0,375 + 14a + 18b = 41, 49 0,57.57 0,51.2, 25 + 1,5a = 1,755  Đặt x, y số mol este peptit BTKL + mol hỗn hợp 0,375 → Xếp hình peptit →  0,335 yx == 0,04 Gly3 Ala Gly4Val T.2.6 Dồn chất công thức NAP.332 giải toán peptit Câu 1: Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y tạo từ loại amino axit no, mạch hở có nhóm –NH2 nhóm –COOH Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Y thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2; tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu lội qua dung dịch nước vôi dư thu m gam kết tủa Giá trị m ? A 120 B 110 C 180 D 150 Định hướng tư giải Gọi số mol CO2 H2O a, b Sử dụng NAP – 332 → 0,9  ab == 0,85 Với tripeptit Y 1,8 mol CO2 → Đipeptit Y = 1,8.2 → m = 120 gam Câu 2: Tripeptit mạch hở X tetrapeptit mạch hở Y tạo từ amino axit no, mạch hở có nhóm –COOH nhóm –NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu sản phẩm gồm CO2, H2O N2 tổng khối lượng CO2 H2O 36,3 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y số mol O2 cần phản ứng ? A 2,8 B 1,8 C 2,5 D 0,675 Định hướng tư giải Gọi số mol CO2 H2O a, b Sử dụng NAP – 332 → ab ==0,60,55 Với tripeptit X đốt cháy cần mol O2 = 0,675 mol → Đốt cháy tetrapeptit Y cần O2 = 0,675 .2 = 1,8 Câu 3: Hỗn hợp E chứa peptit X, Y, Z tạo từ amino axit no, mạch hở chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Đốt cháy hồn tồn x mol hỗn hợp E thu V1 (lít) CO2 (đktc) V2 (lít) H2O (đktc) Mặt khác 0,04 mol E tác dụng vừa đủ với 0,13 mol NaOH Biểu thức liên hệ x, V1, V2 ? A x V1 − V2 = 22, B 13x V1 − V2 = 22, C x V1 − V2 = 16 22, D 25 x V1 − V2 = 22, Định hướng tư giải Gọi số mol N2 ứng với x mol hỗn hợp y Sử dụng công thức NAP – 332 → V1 13x V x V1 − V2 − = −x → = 22, 22, 22, Thay đổi tư 58 Bứt phá thành công Câu 4: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X ( CxHyOzN6) Y ( CnHmO6Nt) cần dùng 600ml dung dịch NaOH 1,5M thu dung dịch chứa a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam E O2 vừa đủ thu CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 H2O 69,31 gam Giá trị a:b gần với ? A 0,730 B 0,810 C 0,756 D 0,962 Định hướng tư giải Gọi n số C trung bình hỗn hợp E Gọi a, b, k số mol CO2, H2O k tỉ lệ hai phần Số Nito trung bình E = 0,9/0,16 = 5,625 k ( a – b ) = 0, 29  44a + 18b = 69,31 Sử dụng NAP – 332 →   a = 1,16 Ứng với 30,73 gam E + BTKL → ntbE = 14,5 → b = 1,015  k = GlyNa : 0,38 Tổng C = 1,16.2 → AlaNa : 0,52  Câu 5: Tripeptit mạch hở X tạo nên từ amino axit no, mạch hở, phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol X, thu tổng khối lượng CO2 H2O 54,9 gam Công thức phân tử X ? A C9H17N3O4 B C6H11N3O4 C C6H15N3O6 D C9H21N3O6 Định hướng tư giải Gọi a, b số mol CO2, H2O Sử dụng NAP – 332 → a44a– +b 18= b0,05= 54,9 → ab == 0,9 0,85 → CTPT X: C9H17N3O4 Câu 6: X tripeptit tạo thành từ amino axit no, mạch hở có nhóm –COOH nhóm – NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 Vậy công thức amino axit tạo nên X ? A H2N-COOH B.H2N-CH2-COOH C H2N-C3H6-COOH D H2N-C2H4-COOH Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 → 3nCO2 – 3.0,45 = 2,025.2 → nCO2 = 1,8 → aminoaxit: C2H5O2N Câu 7: X Y tripeptit tetrapeptit tạo thành từ amino axit no mạch hở, có nhóm –COOH nhóm –NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, tổng khối lượng CO2 H2O 47,8 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần mol O2 ? A 2.8 B 3,375 C 2,025 D 1,875 Định hướng tư giải Gọi a, b mol CO2, H2O Sử dụng NAP – 332 → 0,8 → ba == 0,7 nO2 đốt cháy Y = 0,9 → nO2 đốt cháy X = 0, .3 = 2,025 Câu 8: A pentapeptit mạch hở tạo từ amino axit no, mạch hở, phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đốt cháy hồn tồn m gam A cần dùng vừa đủ 2,856 lít O2 (đktc), thu N2, H2O 4,84 gam CO2 Giá trị m ? A 3,17 B 2,05 C 3,34 D 2,96 Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 → 3.0,11 – 3.nN2 = 0,1275.2 → nN2 = 0,025 CH : 0,11 Dồn chất cho hỗn hợp A →  NO−1 : 0,05 → m = 3,17 gam  H 2O : 0,01 Thay đổi tư 59 Bứt phá thành công Câu 9: X alpha – amino axit no, chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Từ 3m gam X điều chế m1 gam đipeptit Từ m gam X điều chế m2 gam tripeptit Đốt cháy m1 gam đipeptit thu 1,35 mol H2O Đốt cháy m2 gam tripeptit thu 0,425 H2O Giá trị m ? A 13,95 B 13,55 C 13,75 D 13,35 Định hướng tư giải Gấp lần m gam X để điều chế m2 gam tripeptit Gọi x số mol X gấp lần Sử dụng NAP – 332 → 0, 425.3.3 − x = → x = 0,45 → X: C3H7O2N → m = 0,15.89 = 13,35 1,35.3 − 1,5 x Câu 10: Peptit X, Y có cơng thức tổng qt dạng CxHyOzN3, CmHnOpN4 ( X, Y tạo nên từ alpha – amino axit A chứa nhóm –COOH – nhóm –NH2) Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp E gồm X Y với tỉ lệ mol tương ứng 3:2 cần vừa đủ 17,136 lít O2 (đktc) thu hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2; tổng khối lượng CO2 H2O 40,9 gam Vậy A ? A Alanin B Valin C Axit 2-aminobutanoic D Glyxin Định hướng tư giải Số mắc xích trung bình k = 3,4 Quy hỗn hợp E đipeptit; Gọi a, n mol đipeptit E số C đipeptit Sử dụng NAP – 332 + BTKL kết hợp BT.O → 3.1,7.an - 3.1,7.a = 1,53 → an == 0,14 Câu 11: Hai peptit X Y tạo nên từ amino axit Gly Ala Biết hai peptit tổng số mắt xích Gly 5, Ala Đốt cháy hoàn toàn 12,08 gam peptit X cần dùng vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc) thu CO2, H2O, N2; khối lượng CO2 nhiều khối lượng nước 13,2 gam X ? A Tripeptit B Pentapeptit C Tetrapeptit D Hexapeptit Định hướng tư giải Gọi x mol hỗn hợp peptit  COOH : a  NH : a Dồn chất cho hỗn hợp peptit X, Y →  CH : b   H 2O : x − a 3 ( a + b ) – 3.0,5a = 1,  Sử dụng NAP – 332 + BTKL →  43a + 14b + 18 x = 12,08   mCO2 – mH 2O = 13, a = 0, 48  X : ( Ala ) →  b = 0,16 →  Y : ( Gly )5  x = 0,04 Câu 12: A peptit Ala-X-X-Ala, B peptit Gly-Y-Y-Y-Gly ( X, Y aminoaxit no chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH) Đốt cháy hồn tồn 0,05 mol hỗn hợp E chứa A, B cần dùng 20,58 lít O2 (đktc) thu CO2, H2O, N2; tổng số mol CO2 N2 nhiều số mol H2O 0,175 mol Chất X, Y ? A Glyxin Alanin B Glyxin Valin C Alanin Valin D Valin Valin Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 → 3nH2O – 3.0,05 = 1,8375 → nH2O = 0,6625 Dựa vào kiện 0,175 mol → CO2 = 0,725; N2 = 0,1125 → CA + CB = 29 → YX :: ValGly Câu 13: Hỗn hợp A chứa peptit mạch hở có tổng số liên kết peptit khơng q 14; phân tử peptit có số nguyên tử oxi không nhỏ Đốt cháy 0,1 mol A cần dùng 1,2 mol O2 (đktc), sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 62,84 gam Biết peptit tạo nên từ aminoaxit Glyxin Alanin Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp A ? A 76,42 B 75,26 C 57,26 D 76,45 Thay đổi tư 60 Bứt phá thành công Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 + m bình tăng → 3nH2O – 3.0,1 = 2,4 →  nH 2O = 0,9 nCO2 = 1,06 Đặt công thức phân tử trung bình peptit (Gly)x(Ala)y Từ kiện suy Ctb = 5.2 + 0,2.3 = 10,6 = 0,1.5 = 0,5 nGly nAla = 0,1.0,2 = 0,02 Tìm peptit thỏa mãn số mắt xích (5, 5, 6); (5, 5, 7); (5, 6, 6) Gly5 : 0,08 Chỉ có peptit  Gly6 : 0,01 → % Gly5 = 76,42  Gly4 Ala2 : 0,01 Câu 14: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Biết peptit tạo nên từ aminoaxit Glyxin Valin Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Thủy phân hồn toàn E thu a mol Gly b mol Val Tỉ lệ a:b ? A 1:1 B 1:2 C 1:3 D 1:4 Định hướng tư giải  N = 0,11 Sử dụng NAP – 332 để tính tất kiện →  CO2 = 0,77  H 2O = 0,7 →a = b Câu 15: Đipeptit mạch hở X tripeptit mạch hở Y tạo nên từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH) Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu tổng khối lượng CO2 H2O 82,35 gam Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu cho lội từ từ qua nước vôi dư, tạo m gam kết tủa Giá trị m ? A 60 B 70 C 80 D 90 Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 → nCO2 = 1,35 nH2O = 1,275 → Kết tủa Y sinh = 135 gam 0,1 = 60 gam 0,15 Với 0,1 mol X → mkết tủa = 135 Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở, thu hỗn hợp X gồm hai alpha – aminoaxit X1, X2 ( no, mạch hở, phân tử có nhóm NH2 nhóm COOH) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,268 lít O2 (đktc), thu H2O, N2 1,792 lít CO2 (đktc) Giá trị m ? A 2,806 B 1,806 C 2,295 D 1,935 Định hướng tư giải Sử dụng NAP – 332 → N2 = 0,0125 CH : 0,08 Dồn chất cho peptit M →  NO−1 : 0,025 → m = 1,935 gam  H 2O : 0,005 Câu 17: Thủy phân hoàn toàn m gam hexapeptit X mạch hở thu (m + 4,68 ) gam hỗn hợp Y gồm alanin valin Oxi hóa hồn tồn lượng hỗn hợp Y cần vừa đủ a mol khí oxi, thu hỗn hợp Z gồm CO2, H2O N2 Dẫn hỗn hợp Z qua bình H2SO4 đậm đặc (dư) thấy khối lượng khí khỏi bình giảm 18b gam so với khối lượng hỗn hợp Z; tỉ lệ a : b = 51 : 46 Để oxi hóa hồn tồn 27,612 gam X thành CO2, H2O N2 cần tối thiểu V lít oxi (đkt) Giá trị V gần với ? A 32,70 B 29,70 C 53,80 D 33,42 Định hướng tư giải Gọi n số C trung bình X  C10/3H 23/3O2 N − H 2O : − 5k Sử dụng NAP – 332 + BTKL → k = 0,0585 → VO2 = 33,4152 Quy đổi 27,612 gam X → Thay đổi tư 61 Bứt phá thành công Câu 18: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y dung dịch NaOH thu 151,2 gam hỗn hợp gồm muối natri Gly, Ala Val Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y cần 107,52 lít khí O2 (đktc) thu 64,8 gam H2O Giá trị m ? A 102,4 B 97,0 C 92,5 D 107,8 Định hướng tư giải Quy đổi X  Cn H n −1NO : x H 2O : y  x = 1, Sử dụng NAP – 332 →  y = 0, → m = 102,4 gam  nx = 3,9 Câu 19: Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp A gồm alpha – aminoaxit X ( no, mạch hở, chứa nhóm COOH nhóm NH2), đipeptit X-X tripeptit X-X-X cần 27,04 lít O2 (đktc) Khi đun nóng 0,1 mol hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa chất tan có khối lượng lớn khối lượng hỗn hợp A 7,4 gam Khối lượng 2,020 mol hỗn hợp A ? A 431,270 B 450,129 C 473,290 D 430,416 Định hướng tư giải Quy đổi X  Cn H n −1NO : x H 2O : 0,1 BTKL + NAP – 332 → nx == 40,23 Với 0,1 mol KL hỗn hợp A = 21,35 gam Với 2,020 mol KL hỗn hợp A = 431,27 gam Câu 20: Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A chứa hai peptit X, Y ( có số liên kết peptit liên kết) cần vừa đủ 120ml KOH 1M, thu hỗn hợp Z chứa muối Gly, Ala, Val; muối Gly chiếm 33,832% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít khí O2 (đktc) thu hỗn hợp khí hơi, tổng khối lượng CO2 H2O 31,68 gam Phần trăm khối lượng muối Ala Z gần với ? A 50 B 55 C 45 D 60 Định hướng tư giải BTKL cho TN2 → nN = 0,18 → TN2 = 1,5.TN1 Sử dụng NAP – 332 cho TN2 → nCO2 = 0,5175 → nCO2 TN1 = 0,345 GlyK : 0,045 BTNT + BTNT.K →  AlaK : 0,06 → % AlaK = 50,7 ValK : 0,015 Câu 21: Hỗn hợp X gồm Ala-Gly-Gly, Ala-Gly, Ala-Gly-Ala-Gly Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu hỗn hợp Alanin Glyxin với tỉ lệ số mol Alanin : Glyxin = 15 : 19 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 11,088 lít khí O2 (đktc) Khối lượng Ala-Gly-Gly m gam hỗn hợp X ? A 4,060 B 3,654 C 8,120 D 6,090 Định hướng tư giải  nCOOH = nNH = 34a nCH = 49a Sử dụng NAP – 332 → a = 0,005 → nAla-Gly-Gly = 19a – 15a = 0,02 → mAla-Gly-Gly = 4,06 gam Đặt tỉ lệ Câu 22:[ Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm Gly-Ala-Ala, Gly-Ala-Gly-Ala, Gly-Ala-Ala-Gly-Gly, Ala-Ala Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần vừa đủ y lít khí O2 (đktc) thu 0,825 mol H2O 0,9 CO2 Lấy toàn m gam X tác dụng với lượng vừa đủ V lít dung dịch chứa NaOH 1M KOH 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu m’ gam chất rắn Giá trị y ( m + m’) ? A 64 B 63 C 66 D 61 Định hướng tư giải Thay đổi tư 62 Bứt phá thành công COOH : b  NH : b Gọi a mol hỗn hợp X, dồn chất →  CH : 2a + b   H 2O : a – b  a = 0,1 BT C + BT H kết hợp NAP – 332 →  b = 0,35  y = 24,36 lít → m + m’ = mX + mCOONa + mCOOK = 64,1 gam Câu 23:[ Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở, tạo thành từ aminoaxit no, mạch hở chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Đun nóng a gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 65,52 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng muối cần x lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, san phản ứng thu m gam kết tủa; biết số mol C muối nhiều mol N 0,72 mol Giá trị m x gần ? A 270 33,2 B 255 25,2 C 240 46,8 D 210 33,5 lít Định hướng tư giải  COOK : a Dồn chất cho hỗn hợp muối →  NH : a CH : b BTNT + BTKL → 0,56 →  ab == 0,72 m = 197 gam COOH : 0,56 Dồn chất cho X →  NH : 0,56 CH : 0,72 → NAP – 332 → x = 33,6 lít Câu 24:[Trọng Nhân] M pentapeptit mạch hở tạo từ aminoaxit no, mạch hở, phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 2,856 lít O2 (đktc), thu N2, H2O 4,84 gam CO2 Giá trị m gần ? A 3,17 B 4,23 C 2,98 D 3,67 Định hướng tư giải COOH  NH Dồn chất cho peptit M →  CH   H 2O COOH : 0,05  NH : 0,05 → m = 3,17 gam Sử dụng NAP – 332 + BTNT →  CH : 0,06   H 2O : − 0,04 Câu 25:[Trọng Nhân] Hai peptit X Y tạo nên từ aminoaxit Gly Ala Biết hai peptit tổng số mắc xích Gly 5, Ala Đốt cháy hoàn toàn 12,08 gam peptit X cần dùng vừa đủ 13,44 lít khí O2 (đktc) thu CO2, H2O, N2 khối lượng CO2 nhiều khối lượng nước 13,2 gam Nếu đốt cháy 0,1 mol Y số mol O2 cần ? A 1,125 B 2,355 C 1,875 D 1,435 Định hướng tư giải Gọi mol peptit X x COOH : a  NH : a Dồn chất cho peptit X →  CH : b   H 2O : x – a  a = 0,16 BTKL + Sử dụng NAP – 332 → b = 0,32 → MX = 302 đvC  x = 0,04 Thay đổi tư 63 Bứt phá thành công → Y: Gly5 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a mol peptit X ( tạo từ aminoaxit no, mạch hở phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH ) thu b mol CO2 c mol H2O d mol N2 Trong biết b – c = a Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần phản ứng) cạn dung dịch san phản ứng thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá trị m ? A 76,4 B 30,2 C 28,4 D 60,4 Định hướng tư giải COOH : x  NH : x Dồn chất cho hỗn hợp X →  CH : y   H 2O : 0, – x Biết b – c = a → x = 0,8 mol ; Áp dụng tăng giảm KL → m = 60,4 gam Câu 27: Hỗn hợp X chứa hai tetrapeptit mạch hở ( tỉ số mol 5:3 ), có số nguyên tử cacbon Đun nóng lượng X dung dịch KOH vừa đủ, thu dung dịch chứa muối glyxin, alanin valin; phần trăm khối lượng muối alanin 44,426% Mặt khác, đốt cháy hết lượng X cần vừa đủ 1,44 mol O2 thu tổng khối lượng CO2 H2O 68 gam Tổng số đồng phân hai peptit thỏa mãn ? A B 10 C 11 D 12 Định hướng tư giải Gọi a số mol peptit X COOH : 4a  NH : 4a Dồn chất cho hỗn hợp X →  CH : b  H  2O : − 3a a = 0,08 BTKL + Sử dụng NAP – 332 → → CX = 14 ( C14H26O5N4 ) b = 0,8  CTPT thỏa: Gly2Val2 Ala3Val ( dùng tổ hợp để tính đồng phân ) Câu 28: Cho peptit mạch hở T tạo glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn a mol T cần vừa đủ 10,08 lít khí O2 (đktc), thu sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2; số mol CO2 nhiều số mol H2O 2a Dẫn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng phần dung dịch giảm m gam Thủy phân hoàn toàn lượng T cần vừa đủ 160 gam dung dịch gồm NaOH 4,0% KOH 2,8% Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 27,92 gam hỗn hợp muối khan Giá trị m ? A 49,32 B 47,12 C 42,24 D 49,14 Định hướng tư giải Gọi M khối lượng phân tử trung bình NaOH KOH ( MOH ) 85  COOH : 0, 24 x  NH : 0, 24 x Dồn chất cho hỗn hợp T →  CH : 0, 48 x   H 2O : a – 0, 24 x Từ tỉ lệ mol NaOH KOH → M = Sử dụng NAP – 332 + BTNT → xa == 0,50,02 → m = mBaCO3 – mCO2 – mH2O = 49,32 gam Câu 29: Hỗn hợp E chứa peptit X, Y, Z ( MX < MY < MZ ) mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 14 số mol X chiếm 50% số mol hỗn hợp E Đốt cháy x gam hỗn hợp E cần dùng 1,1475 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 60,93 gam; đồng thời có khí Mặt khác, đun nóng x gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,36 mol muối A 0,09 mol muối B (A, B hai  - aminoaxit no, Thay đổi tư 64 Bứt phá thành cơng phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH) Phần trăm khối lượng Z có hỗn hợp E ? A 13,67 B 18,89 C 23,12 D 10,93 Định hướng tư giải COOH : 0, 45  NH : 0, 45 Dồn chất cho hỗn hợp E →  CH : a   H 2O : 0, 45 – nPeptit  a = 0,54 → BTKL + Sử dụng NAP – 332  nPeptit = 0,  nX = 0,1 X : Gly2 : 0,1 Dựa vào Ctb hỗn hợp E → Y : GlyAla : 0,09 BT.N + BT nhóm –CH2 → Z: Gly7 0,01  Câu 30: Hỗn hợp R gồm peptit mạch hở A, B, X, cấu tạo từ Glyxin, Alanin Valin, số mắt xích glyxin peptit nhau; tỉ lệ số mol A : B : X = : : 2; tổng số nguyên tử oxi peptit 24; tổng số nguyên tử C peptit gấp 3,75 lần số nguyên tử C X; số C B nhiều A nguyên tử Đốt 28,405 gam hỗn hợp R cần 35,5992 lít O2 (đktc) thu lượng CO2 gấp 2,5 lần lượng CO2 thu cách rót từ từ dung dịch hỗn hợp chứa 0,24 mol Na2CO3 0,56 mol NaHCO3 vào dung dịch chứa 0,6422 mol HCl Phần trăm khối lượng B hỗn hợp R ? A 25,36 B 27,16 C 29,38 D 30,08 Định hướng tư giải Dựa vào mol CO32- HCO3- so sánh với mol H+ nhận thấy phản ứng xảy tới tốc độ → nCO2 = 0,494 → nCO2 đốt peptit = 1,235 COOH : a  NH : a Dồn chất cho hỗn hợp R →  CH : b   H 2O : z  a = 0,351 mol R = 0,052 BTNT + Sử dụng NAP – 332 →  b = 0,884 → mol A = B = 0,013  z = − 0, 299  X hexapeptit ( Gly2 Ala2Val2 )  BT.O + BT.C →  B heptapeptit ( Gly2 Ala3Val3 ) C X = 20, C A = 27, CB = 28  T.2.4 Dồn chất xếp hình xử lý tốn hỗn hợp chất chứa C-H-N Câu 1[Trọng Nhân]Cho hỗn hợp X gồm amin: CH3NH2, NH2CH2CH2NH2, NH2CH2CH(NH2)CH2NH2, NH2CH2CH(NH2)CH(NH2)CH2NH2 C2H5NH2 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X O2 vừa đủ (đktc) dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy xuất 90 gam kết tủa khối lượng bình tăng 71,64 gam Biết khí khỏi bình tích 9,856 lít (đktc) Phần trăm khối lượng C2H5NH2 X gần với ? A 2% B 3% C 4% D 5% Định hướng tư giải Dựa vào phân tử khối amin nhận thấy khác với CH 3NH2 ba chất cịn lại có khối lượng tăng theo cấp số cộng nên đưa dồn chất đầu dãy  CH NH : a → + Dồn chất  NH 2CH 2CH NH : b  C2 H NH : c Thay đổi tư 65 Bứt phá thành công  a + b + c = 0, 44 + Dựa vào kiện tìm hệ phương trình →  a + 2b + 2c = 0,9  89a + 160b + 151c = 71,64 a = − 0,02 → b = 0, 44 → %C2 H NH = 3,37 c = 0,02  Câu 2: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp X gồm chất C2H6, C3H8, C4H10 CH3NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E lượng khí O2 vừa đủ (đktc), sản phẩm cháy thu dẫn toàn vào nước vơi dư lượng kết tủa thu có khối lượng 135 gam khối lượng bình tăng 96,75 gam Phần trăm khối lượng CH3NH2 X gần với ? A 32,5% B 22,3% C 40,1% D 39,8% Định hướng tư giải CH : a Dồn chất cho hỗn hợp X →  H : 0,6  NH : b a = 1,35 Từ kiện tìm → %CH3NH2 = 32,49% b = 0,25  Câu 3: [Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm CH3NH2, H2N-CH2-NH2, CH(NH2)3 Cho m gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,76 mol HCl Đốt cháy hồn tồn m gam X cần 20,384 lít O2 (đktc) thu hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Hấp thụ hỗn hợp khí Y vào 160ml dung dịch hỗn hợp chứa Ba(OH)2 1M KOH 1M thu m1 gam kết tủa Giá trị (m + 2m1) gần với ? A 55 B 57 C 60 D 65 Định hướng tư giải Dồn chất cho hỗn hợp X →    CH NH : a a + 2b = 0,76 a = − 0,04 → → CH N : b 2,25a + 2,5b = 0,91 b = 0,4 → mX = 17,16 gam → nCO2 = 0,4 – 0,04 = 0,36 mol ; Xét tỉ lệ < OH-/CO2 < → CO32- = 0,48 – 0,36 = 0,12 mol → mBaCO3 = 0,12.197 = 23,64 gam → m + 2m1 = 64,44 Câu 4: [Trọng Nhân] Hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6, C2H6 hỗn hợp Y gồm CH3NH2, C2H5NH2 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm X, Y ( tỉ lệ mol X, Y tương ứng 13:40) với lượng khí O vừa đủ, thu 70,16 gam CO2 H2O ; 5,6 gam N2 Biết cho hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 sinh vào nước vơi dư thu 94 gam kết tủa Phần trăm khối lượng C2H6 hỗn hợp E có giá trị gần ? A 8,96 B 7,86 C 10,22 D 9,45 Định hướng tư giải Đặt tỉ lệ mol X, Y 13a 40a C2H6 x mol CH : b → Dồn chất cho hỗn hợp E  H : 40a + x  NH : 40a  a = 0,01 Dựa vào kiện → b = 0,94 → % C2H6 = 8,96  x = 0,06 Câu 5: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp E gồm chất C2H2, C2H6, C2H4, CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 ( tổng mol hai chất CH3NH2, C3H7NH2 0,325 mol ) Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp E cần 107,016 lít khí O2 vừa đủ (đktc), thu 59,18 gam CO2 hỗn hợp H2O, N2 Mặt khác, đem đốt cháy hoàn tồn chất có số ngun tử cacbon E với khí O2 (đktc) vừa đủ, thu 2,1 gam N2 Phần trăm khối lượng C2H5NH2 E gần với ? A 21,09% B 25,48% C 25,03% D 23,67% Định hướng tư giải Thay đổi tư 66 Bứt phá thành công C : a Dồn chất cho hỗn hợp E →  H : b  NH : c Dựa vào kiện đốt cháy chất có số nguyên tử cacbon → C2H5NH2 = 0,15 mol → Tổng mol amin = 0,475  a = 1,345 → b = 3,7 → % C2H5NH2 = 25,03  c = 0, 475 Câu 6: [Sưu tầm] Đốt cháy hoàn toàn amin no, mạch hở (X) lượng khơng khí vừa đủ, thu CO2, H2O 36,736 lít khí N2 (đktc) Hấp thụ hồn tồn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu 24 gam kết tủa khối lượng bình tăng 16,32 gam Biết khơng khí gồm nito oxi, oxi chiếm 20% thể tích khơng khí Tổng số ngun tử phân tử X ? A 24 B 20 C 22 D 21 Định hướng tư giải Từ kiện đề + BT.O → nN2 (khơng khí) = 4.nO2 = 1,6 → nN2 (sp) = 0,04 mol C : a  a = 0, 24  N : c  c = 0,08 Dồn chất cho amin X →  H : b →  b = 0,64 → Tỉ lệ C:H:N = 3:8:1 X có dạng: C3nH8nNn → Do X hợp chất no nên áp dụng độ bất bão hòa với k = → n = Câu 7: [Sưu tầm] Cho hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 5,712 lít khí O2 vừa đủ (đktc) , thu CO2, H2O N2 Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ 60ml dung dịch HCl 1M Giá trị m gần với ? A B C D Định hướng tư giải Dồn chất cho E →   CH : a a = 0,14 → m = 2,98 gam → NH : b b = 0,06 Câu 8: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp M gồm chất C2H2, C2H4, C2H6, C2H5NH2 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M lượng O2 vừa đủ, thu 88 gam CO2 2,24 lít khí (đktc) Mặt khác, hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 0,5 mol dung dịch brom Phần trăm khối lượng C2H5NH2 hỗn hợp M gần với ? A 28,13% B 25,25% C 23,48% D 29,03% Định hướng tư giải Bơm 0,5 mol H2 vào hỗn hợp M dồn chất → CNHH : : 0,21 → % C2H5NH2 = 28,13% Câu 9: [Trọng Nhân] Cho hỗn hợp M gồm chất 0,25 mol C2H2 ; C2H4; C3H4; CH4; CH3NH2; C3H7NH2 Cho hỗn hợp M tác dụng hoàn toàn với dung dịch nước brom dư, sau phản ứng thấy có 1,25 mol brom phản ứng Mặt khác, đốt cháy hồn tồn hỗn hợp M với lượng khí O dư (đktc), thu 51,52 lít khí CO2 (đktc) 0,15 mol N2 Biết đem đốt cháy hồn tồn chất có số ngun tử hidro với lượng O2 vừa đủ thu 19,8 gam nước Phần trăm C2H2 hỗn hợp M gần với ? A 25,05 B 17,86 C 14,23 D 19,76 Định hướng tư giải Cần ý đốt chất có hidro để tìm mol hỗn hợp CH : 2,3 Bơm 1,25 mol brom vào M dồn chất →  H : 0,8  NH : 0,3 → %C2H2 = 17,86 Câu 10: [Trọng Nhân] Cho 13,46 gam hỗn hợp E gồm chất C2H4, C3H6, C4H8, 0,01 mol C2H2, CH3NH2 Mặt khác, cho E tác dụng vừa đủ với dung dịch nước brom dư, sau phản ứng thấy có 0,18 Thay đổi tư 67 Bứt phá thành công mol brom phản ứng Đốt cháy hoàn toàn E lượng O2 vừa đủ, thu 31,68 gam CO2 Biết cho CH3NH2 tác dụng với axit H2SO4 điều kiện thích hợp ( tỉ lệ phản ứng 1:1) thu m gam chất Z Giá trị m gần với ? A 25,8 B 19,3 C 30,2 D 27,6 Định hướng tư giải CH : 0,72 Bơm 0,18 mol bom vào E + Dồn chất cho hỗn hợp E →  H : 0,18 − 0,01  BTKL → NH : 0, → mZ = 25,8 gam T.2.8 Dồn chất xếp hình peptit tạo từ Glu, Lys Câu 1: Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic; tỉ lệ khối lượng nitơ oxi : 15 Cho 29,68 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 0,32 mol NaOH 0,3 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m ? A 59,07 B 60,04 C 59,80 D 61,12 Định hướng tư giải Dựa vào tỉ lệ khối lượng → nNH2 : nCOOH = 16 : 15 Có nOH- = nHCl + nCOOH = nNH2+ nCOOH = 0,62 mol → nCOOH = 0,3 nNH2 = 0,32 → nHCl = 0,32 → m = 29,68 + 36,5.0,32 + 40.0,32 + 56.0,3 – 18.0,62 = 59,8g Câu 2: E hỗn hợp gồm peptit X, Y, Z Thủy phân hoàn toàn 18,6 gam E cần vừa đủ 225ml dung dịch KOH 1M Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu m gam hỗn hợp M gồm muối kali Gly, Ala, Lys với số mol tương ứng x, y, z Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng E thấy số mol CO2 H2O thu Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol muối kali Gly b mol muối kali Ala (a.y = b.x) 99 gam CO2 49,5 gam H2O Phần trăm khối lượng muối Ala M gần với ? A 70 B 48 C 64 D 32 Định hướng tư giải Dồn chất cho muối Gly + Ala →  CH : a → a : b = 16 : → GlyK : AlaK = : NO2 K : b Gly : x  Ala : y Quy đổi peptit  Lys : z  –H O: t   75 x + 89.3x + 146 z + 18t = 18,6 Dựa vào kiện có hệ sau →  x + 3x + z = 0, 225  0,5 x + 1,5 x + z + t = x y → z  t = = = = 0,05 0,15 → %AlaK = 64,21 0,027 − 0,126 Câu 3: X peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic valin Để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol X cần 0,7 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hòa Đốt 6,876 gam X cần 8,2656 lít O (đktc) Khối lượng 0,1 mol X gần giá trị ? A 34 B 47 C 60 D 57 Định hướng tư giải Đặt cơng thức peptit X (Glu)a(Val)b Từ thí nghiệm → 2a + b = (1) Thay đổi tư 68 Bứt phá thành công Glu : ax  Từ thí nghiệm 2; quy đổi cho X Val : bx   – H 2O : − ( a + b − 1) x 147ax + 117bx – 18 ( a + b – 1) x = 6,876 ( ) BTKL + Oxi đốt cháy →  5, 25ax + 6,75bx = 0,369 ( 3) Từ (1)(2)(3) → a = 2, b = ; Xếp hình cho X → (Glu)2(Val)3 → m = 0,1.573 = 57,3 gam Câu 4:[THPT Chuyên Bến Tre] Khi thủy phân hoàn toàn peptit mạch hở X ( M= 346 đvC) thu hỗn hợp aminoaxit glyxin, alanin va axit glutamic Cho 43,25 gam peptit X tác dụng với 600ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Để tác dụng hết với chất Y dùng vừa đủ dung dịch chứa KOH thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu x gam muối Giá trị x gần với ? A 118,45 B 118,58 C 70,67 D 119,07 Định hướng tư giải Từ M = 346 → Peptit X Glu(Ala)2Gly Glu ( Ala ) Gly : 0,125  HCl : 0,6 Đưa hỗn hợp Y phản ứng  BTKL → x = 43,25 + 36,5.0,6 + 56(0,625 + 0,6) – 18( 0,25 + 0,6) = 118,45 gam Câu 5: Hỗn hợp A gồm tripeptit X pentapeptit Y, tạo aminoaxit no, mạch hở, có nhóm –NH2 ( MX < MY ) Đun nóng hỗn hợp A chứa X, Y lượng NaOH vừa đủ, thu 25,99 gam hỗn hợp muối (trong muối natri axit glutamic chiếm 51,44% thành phần khối lượng) 0,12 mol H2O Biết X, Y chứa mắt xích Glu X, Y số mắt xích Glu khơng vượt q Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp A gần với giá trị ? A 46 B 54 C 58 D 42 Định hướng tư giải Ta có nGlyNa = 13,37/191 = 0,07 mol Quy đổi hai muối lại ( 25,99 – 13,37 ) gam → GlyNa CH2 Xét tỉ lệ nGly : nA = 0,07 : 0,05 = 1,4 Trường hợp 1: X có Glu Y có Glu → → 0,03 YX :: 0,02 : 0,12 nAla = 0,07 →  GlyNa CH : 0,07 nGly = 0,05 X GluGlyAla : 0,03 →  → Y Glu GlyAla : 0,02 Xếp hình cho A %mY = 53,52 Loại trường hợp X có Glu, Ycó Glu Câu 6: Đun nóng 0,15 mol hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở ( tạo glyxin axit glutamic) với 850ml dung dịch KOH 1M ( vừa đủ) Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu 95,15 gam muối khan Khối lượng 0,1 mol X ? A 35,3 B 37,1 C 31,7 D 33,5 Định hướng tư giải Muối : a 113a + 223b = 95,15 a = 0,25 →  →  GlyK GlyK : b a + 2b = 0,85 b = 0,3 Xếp hình cho X → Gly5/3Glu2 → mX = 0,1.371 = 37,1 gam Câu 7: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Gly, Ala-Gly nguyên tử oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol M tác dụng với HCl (vừa đủ) thu m gam muối Giá trị m ? A 90,48 B 83,28 C 93,26 D 86,16 Định hướng tư giải Thay đổi tư 69 Bứt phá thành công  Ala − Gly : 0,16 Quy hỗn hợp M  Lys : x  H 2O : − x 0,16.48 + 16 x → = 0,213018 → x = 0,24 → mmuối = 0,15.111,5 + 0,16.125,5 + 0,24.219 = 90,48 gam 146.0,16 + 128 x Câu 8: Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic hai amin no, đơn chức, mạch hở Để tác dụng vừa đủ với 25,26 gam X cần 300 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 25,26 gam X dẫn toàn sản phẩm cháy ( CO2, H2O, N2) qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư Kết thấy khối lượng bình (1) tăng 22,14 gam bình (2) có a gam kết tủa Giá trị gần a ? A 90 B 94 D 98 D 102 Định hướng tư giải C5 H NO4 : a Quy đổi hỗn hợp CH NH : b CH : c 147a + 31b + 14c = 25, 26 a = 0,105 →  b = 0,195 Ta có hệ sau →  a + b = 0,3  4,5a + 2,5b + c = 1, 23 c = 0, 27 → a = 0,99.100 = 99 gam Câu 9:[ THPT Yên Phong 2] Hỗn hợp E gồm chuỗi peptit X, Y, Z mạch hở (được tạo nên từ Gly Lys) Chia hỗn hợp làm hai phần khơng Phần 1: có khối lượng 14,88 gam đem thủy phân hoàn toàn dung dịch NaOH 1M dùng hết 180ml, sau phản ứng thu hỗn hợp F chứa a gam muối Gly b gam muối Lys Mặt khác, đốt cháy hồn tồn phần cịn lại thu tỉ lệ thể tích CO2 nước thu 1:1 Tỉ lệ a : b gần với ? A 1,57 B 1,67 D 1,40 D 2,71 Định hướng tư giải Gọi x, y mol Gly Lys COOH : x + y  NH : x + y  Quy đổi peptit CH : x C5 H : y  H 2O : z  x + y = 0,18  x = 102 / 775  →  y = / 62 →  30 x + 101 y + 18 z = 6,78  z = − 177 / 1550   BT ( C + H ) : 0,5 x + y + z = → a : b = 1,57047619 Câu 10: Hỗn hợp E gồm hexapeptit X heptapeptit Y (MX < MY) mạch hở ( tạo nên từ Gly, Ala Glu) Đốt cháy hoàn toàn 137,85 gam hỗn hợp E với lượng vừa đủ khí O2 (đktc), thu 231 gam CO2 Mặt khác, đun nóng hoàn toàn hỗn hợp E với 2,05 mol KOH vừa đủ, sau phản ứng thu hỗn hợp muối kali F chứa a mol Gly, b mol Ala c mol Glu (trong quan hệ a, b, c 1,5a = b = 1,875c); biết số mắt xích Glu X, Y khơng q Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với ? A 65,61 B 49,83 C 72,21 D 57,45 Định hướng tư giải Gọi mol X, Y x, y Glu : c Gly : a + b Quy đổi cho hỗn hợp E →  CH : d   – H 2O : t Thay đổi tư 70 Bứt phá thành công GluK : c Quy đổi cho hỗn hợp muối F →  GlyK : a + b CH : d a b Dựa vào tỉ lệ mol muối + BT.C → 5c + ( a + b ) + d = 5, 25 →  c  d BTKL → t = − 1,4 → 0,1  yx == 0,15 Số mắt xích Gly = 2, Ala = ; Xếp hình cho X, Y → Thay đổi tư  X : GluGly2 Ala3 Y : Glu2Gly2 Ala3 71 Bứt phá thành công = = = = 0,5 0,75 0, 0,75
- Xem thêm -

Xem thêm: File-hóa, File-hóa