CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG AXIT SUNFURIC THEO HÌNH THỨC LÀM VIỆC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 23:16

Sự phát triển của nền kinh tế và xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đã đặt ra những yêu cầu mới cho nền giáo dục nói chung và đòi hỏi sự cải cách nghiêm túc nền giáo dục hóa học nói [r] (1)Nguyễn Thúc Thu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 186(10): 191 - 194 191 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG AXIT SUNFURIC THEO HÌNH THỨC LÀM VIỆC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH Nguyễn Thúc Thu*, Borovskikh Tatyana Anatolievna Đại học Sư phạm quốc gia Matxcova TÓM TẮT Tự học, tự làm việc kĩ cần thiết người xã hội Tự học giúp cho người tạo tri thức bền vững, rèn luyện phát triển kĩ làm việc tích cực, chủ động tạo hội để người học tập suốt đời Để hình thành phát triển kĩ tự học học sinh trình dạy học hình thức tổ chức quan trọng chủ yếu làm việc độc lập Vì nghiên cứu chúng tơi góp phần làm rõ sở lý luận hình thức làm việc độc lập dạy học vận dụng xây dựng giảng Axit sunfuric chương trình hóa học lớp 10 Từ khóa: Làm việc độc lập, tự học, tự kiểm tra, trung học phổ thông, axit sunfuric ĐẶT VẤN ĐỀ * Sự phát triển kinh tế xã hội bối cảnh tồn cầu hố đặt yêu cầu cho giáo dục nói chung địi hỏi cải cách nghiêm túc giáo dục hóa học nói riêng Việt Nam với mục đích hình thành hoạt động nhận thức chủ động sáng tạo học sinh Cụ thể cần thiết phải phát triển tính độc lập trách nhiệm học sinh, hình thành thái độ ý thức học tập nhu cầu học hỏi sống, phát triển kỹ tự giáo dục cấp độ hệ thống giáo dục Vì vậy, thời điểm tại, vấn đề hình thành kĩ tự học tự kiểm tra trở nên vơ cấp thiết tồn giới Điều địi hỏi nhà sư phạm phải có nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao hiệu trình học tập học sinh Theo nghiên cứu chúng tôi, tổ chức cho học sinh làm việc độc lập theo cặp, theo nhóm theo cá nhân phương pháp dạy học tích cực, hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục Việt Nam NỘI DUNG Thế tự học? Vấn đề tự học vai trị từ lâu thu hút nghiên cứu nhiều nhà khoa học Việt Nam giới Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn nhận định: “Tự học tự động não, suy nghĩ, sử dụng *Tel: +79687546513; Email: thucthunguyen@gmail.com lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp ) có bắp (khi phải sử dụng cơng cụ) phẩm chất động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, giới quan (như trừu tượng, khách quan, có chí tiến thủ, khơng ngại khó, ngại khổ, kiên trì nhẫn nại, lòng say mê khoa học ) để chiếm lĩnh lĩnh vực hiểu biết nhân loại, biến lĩnh vực thành sở hữu mình” [1, tr.59] Theo tác giả Rubakin N.A.: “Tự học trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội lịch sử thực tiễn hoạt động cá nhân cách thiết lập mối quan hệ cải tiến kinh nghiệm ban đầu, đối chiếu với mơ hình phản ánh hồn cảnh thực tại, biến tri thức loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo thân chủ thể” [2, tr.35] Theo kết nghiên cứu chúng tơi, tự học q trình hình thành học sinh kiến thức phương pháp làm việc thông qua hoạt động nhận thức độc lập với giúp đỡ phương tiện lựa chọn Trong cấu trúc tự học xác định bốn thành tố sau đây: 1) Thành tố động lực - nhu cầu bên học sinh việc chiếm lĩnh kiến thức hiểu cần thiết việc hồn thiện kiến thức thơng qua q trình nhận thức có hệ thống (2)Nguyễn Thúc Thu Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 186(10): 191 - 194 192 3) Thành tố quy trình - bao gồm kĩ làm việc với nguồn thông tin khác nhau, kĩ vận dụng kiến thức học để giải nhiệm vụ nhận thức, kĩ thực tự kiểm tra, tự đánh giá tự phân tích kết 4) Thành tố tổ chức - gồm kĩ lập kế hoạch hoạt động, phân bố thời gian hợp lý v.v Như vậy, tự học giúp học sinh liên kết kiến thức liên quan để hướng đến cách giải vấn đề cách độc đáo, đến sáng tạo tự hoàn thiện cá nhân sở tự kiểm tra Khái niệm “Làm việc độc lập” Qua q trình nghiên cứu, chúng tơi xác định hình thức tổ chức q trình học tập nhằm hình thành học sinh kĩ tự học làm việc độc lập Vấn đề thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu giới, như: Esipov B.P [3], Buryak V.K [4], Pidkasisty P.I [5,6,7], Kozakov V.A [8], vv Nhà sư phạm Esipov B.P đề xuất định nghĩa: “Làm việc độc lập tiến hành nhiệm vụ giao mà khơng có tham gia trực tiếp giáo viên Trong q trình học sinh phải có ý thức nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu đề thông qua hoạt động trí tuệ thể chất” [3, tr.34] Trong sách “Làm việc độc lập sinh viên đảm bảo mặt thông tin - lý luận dạy học nó”, tác giả Kozakov V.A rằng: làm việc độc lập sinh viên hình thức đặc biệt hoạt động học tập mà mục tiêu hình thành học sinh tính độc lập kĩ năng, kiến thức, kĩ xảo thông qua nội dung phương pháp dạy học [8, tr.14-15] Theo chúng tôi, làm việc độc lập thực học sinh hướng dẫn giáo viên hướng dẫn gồm nhiệm vụ học tập đa dạng với mục đích nắm vững kiến thức, phát triển kĩ năng, lĩnh hội kinh nghiệm hoạt động sáng tạo trau dồi nhân cách, hành vi thân Làm việc độc lập gồm yếu tố: nhiệm vụ người học thời gian riêng dành cho việc thực nó, thực nhiệm vụ học tập khơng có tham gia giáo viên, khắc phục khó khăn nhận thức học sinh, biểu lộ nỗ lực trí tuệ thể chất để thực nhiệm vụ Vì q trình tự học hồn thiện tiến trình làm việc độc lập học sinh nên chúng tơi nhấn mạnh rằng, tự học coi mục tiêu kết hoạt động, làm việc độc lập phương tiện để đạt kết Để hình dung rõ trình làm việc độc lập học sinh nghiên cứu hóa học, chúng tơi xây dựng sơ đồ hình Hình Sơ đồ tổ chức trình làm việc độc lập học sinh Cặp Cá nhân Làm việc độc lập Nhóm Hình thành kiến thức Củng cố vận dụng kiến thức Hệ thống hóa khái quát kiến thức Kiểm tra kiến thức (3)Nguyễn Thúc Thu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 186(10): 191 - 194 193 Như vậy, trình làm việc độc lập học sinh, giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo cặp, theo nhóm cá nhân Quá trình tiến hành học tiết học ngoại khóa nhằm giúp học sinh hình thành kiến thức mới, củng cố vận dụng kiến thức, hệ thống hóa kiến thức, đồng thời hình thành kĩ tự kiểm tra, tự đánh giá Xây dựng giảng axit sunfuric theo hình thức làm việc độc lập học sinh Để cụ thể hóa q trình tổ chức làm việc độc lập cho học sinh, xây dựng nhiệm vụ tập sử dụng giảng axit sunfuric [9] Bắt đầu học, giáo viên yêu cầu học sinh đọc khóa sách giáo khoa, điền vào bảng thực tập liên quan đến nội dung đọc [10] Hồn thành bảng sau: STT Tính chất Axit sunfuric Công thức phân tử 2 Loại liên kết hóa học Trạng thái 4 Màu sắc Tỉ trọng 6 Độ hòa tan nước 2 Cho chất: natri clorua, natri cacbonat, natri hiđroxit, oxit silic, oxit kẽm, kẽm, đồng (II) hiđroxit, đồng Chất chất tác dụng với axit sunfuric lỗng Viết phương trình phản ứng xảy Cân phương trình phản ứng sau, cho biết vai trò chất tham gia phản ứng: a) H2SO4 + HI → I2 + H2S + H2O b) H2SO4 + HBr → Br2 + SO2 + H2O c) H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2S + H2O d) H2SO4 + Fe3O4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O c) H2SO4 + C → CO2 + SO2 + H2O 4 Axit sunfuric đặc biến nhiều hợp chất hữu thành than Viết phương trình phản ứng hóa than glucozơ saccarozơ tác dụng với axit sunfuric đặc 5.Có tượng xảy ra, để ống nghiệm đựng đầy axit sunfuric đặc vài ngày? Giải thích? 6 Hịa tan hồn tồn 15,35 gam hỗn hợp gồm Zn, Fe lượng dư dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu 6,72 lít khí SO2 (đktc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp Sau học sinh hoàn thành trình làm việc độc lập mình, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận với câu hỏi sau: * Axit sunfuric có tính chất vật lý gì? * Có thể sử dụng axit sunfuric đặc để làm khơ khí khí sau đây: NH3, O2, CO2, H2S? * Làm để pha lỗng axit sunfuric đặc? Giải thích? * Trên đĩa cân đặt cốc đựng axit sunfuric đặc, đĩa cân khác đặt cân để thăng Sau thời gian cân có trạng thái thăng khơng? Giải thích? * Axit sunfuric đặc phản ứng với chất chất sau: Cu, CuSO4.5H2O, Mg, FeO, Fe(OH)2, Fe2O3, Fe(OH)3, S, P Viết phương trình phản ứng xảy Như vậy, phần đầu học, học sinh phải nỗ lực tự nghiên cứu độc lập giải tập cụ thể Kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa với vận dụng kiến thức học axit lớp dưới, học sinh điền vào bảng kiến thức chung axit sunfuric Những tập phần không phức tạp so với kiến thức có học sinh Vì tổ chức cho học sinh làm việc độc lập lựa chọn phù hợp Nếu không xảy tình trạng số học sinh khơng tích cực suy nghĩ thụ động chờ giải bạn khác truyền thụ chiều giáo viên Quá trình làm việc độc lập rèn luyện cho học sinh ý thức tự giác phát triển kĩ tự nghiên cứu tài liệu để giải vấn đề giao (4)Nguyễn Thúc Thu Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 186(10): 191 - 194 194 người tổ chức, xây dựng tập giải đáp vướng mắc học sinh, cịn học sinh ln phải tự lực để nắm giữ kiến thức cho riêng KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực tiễn dạy học, khẳng định rằng, tổ chức cho học sinh làm việc độc lập phương pháp dạy học mang lại hiệu cao địi hỏi tự giác tích cực học sinh Làm việc độc lập giúp học sinh hình thành kĩ tự học, tự kiểm tra đánh giá xa hướng đến trình tự giáo dục suốt đời Trong dạy học hóa học, với lượng kiến thức ngày tăng, đặc biệt kiến thức liên quan đến chất vật, tượng thực tế, việc rèn luyện kĩ tự học, tự làm việc lại thiếu Kết hợp tổ chức làm việc độc lập học sinh với lồng ghép thí nghiệm trực quan giúp học hóa học thêm hứng thú hiệu Kết hữu ích việc làm góp phần giúp ngành hóa nói riêng ngành giáo dục nước nhà nói chung đạt mục tiêu đào tạo người động, tích cực, chủ động sáng tạo cho xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo (2001), Quá trình dạy - tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 316 tr 2 NA Rubakin (1973), Tự học nào, Nxb Thanh niên 3 Làm việc độc lập học sinh học (Есипов Б П Самостоятельная работа учащихся на уроках/ Б П Есипов – Москва, 1961 – 239 с.) Làm việc độc lập học sinh (Буряк В К Самостоятельная работа учащихся/ В К Буряк – Москва: Просвещение, 1984 – 64 с.) 5 Quá trình cấu trúc hoạt động độc lập học sinh học tập (Процесс и структура самостоятельной деятельности учащихся в обучении : Диссертация д-ра пед наук : Специальность 13-00-01 - теория и история педагогики / П И Пидкасистый – Москва : б и., 1973 – 392 с.) 6 Hoạt động nhận thức độc lập học sinh học tập (Пидкасистый П И Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении/ П И Пидкасистый – Москва: Педагогика, 1980 – 240 с.) 7 Hoạt động độc lập học sinh: phân tích lý luận q trình cấu trúc tái sáng tạo (Пидкасистый П И Самостоятельная деятельность учащихся : Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества / П И Пидкасистый – Москва : Педагогика, 1972 – 184 с.) 8 Làm việc độc lập sinh viên đảm bảo mặt thông tin - lý luận dạy học (Козаков В А Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение/ В А Козаков.– Киев: Выща школа, 1990.– 248 с.) Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Chuy, Lê Mậu Quyền, Lê Xuân Trọng (2016), Hóa Học 10 Nxb Giáo dục, tr 140 - 141 10 Vở làm việc hóa học lớp (Боровских Т.А Рабочая тетрадь по химии: класс/ К учебнику Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия класс» - М.: Изд-во «экзамен», 2015.) SUMMARY THEORETICAL FOUNDATION AND USE FOR BUILDING SULFURIC ACID LECTURE IN THE FORM OF INDEPENDENT WORK OF STUDENT Nguyen Thuc Thu*, Borovskikh Tatyana Anatolievna Moscow National Pedagogical University Self-learning and independent working are essential skills for each person in the modern society Self-learning helps human beings to create sustainable knowledge, train and develop active and pro-active working skills for themselves, thus creating opportunities of lifetime study for each person Independent work is a primary and important mode of organization in order to form and develop the self-learning skills for schoolchildren during the teaching process Therefore , our research contributes to clarify the theoretical foundation of independent working in teaching and use for building sulfuric acid lecture in the 10th grade chemistry program Keywords: Independent work, self-learning, self-control, high-school, sulfuric acid Ngày nhận bài: 06/8/2018; Ngày phản biện: 29/8/2018; Ngày duyệt đăng: 28/9/2018
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG AXIT SUNFURIC THEO HÌNH THỨC LÀM VIỆC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG AXIT SUNFURIC THEO HÌNH THỨC LÀM VIỆC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH