ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I(2012-2013) Môn : Vật Lí Lớp : 8

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 23:10

C.Khi các lực tác dụng lên vật không cân bằng nhau D.Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau Câu 3: Áp lực là:. A.Lực ép có phương song song với mặt bị ép B[r] (1)Phòng GD ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I(2012-2013) Mơn : Vật Lí Lớp : Người đề : Nguyễn Thị Hiền Đơn vị : Trường THCS Tây Sơn A Ma trận đề: Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL 1.Chuyển động học C1 0,5 1 0,5 2.Vận tốc C2 0,5 B1 2 2 2,5 3.Lực C3 0,5 B3 2 B2 1 3 3,5 4.Áp suất C6 0,5 C4 0,5 2 1 5.Công học C5 0,5 B4 2 2,5 5 2 3 10 10 (2)Họ tên: Lớp: Trường THCS : KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút Số báo danh: Phịng thi: Chữ kí giám thị: Điểm: Chữ kí giám khảo: B.NỘI DUNG ĐỀ: Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chọn phương án câu sau:(mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1: Chuyển động sau chuyển động đều? A Chuyển động cánh quạt chạy ổn định B Chuyển động xe đạp xuống dốc C Chuyển động ôtô khởi hành D Chuyển động tàu hỏa vào ga Câu 2: Trong trường hợp sau trường hợp vận tốc vật không thay đổi? A Khi có lực tác dụng B Khi có hai lực tác dụng C Khi lực tác dụng lên vật cân D Khi lực tác dụng lên vật không cân Câu 3: Áp lực là: A.Lực ép có phương song song với mặt bị ép B Lực ép có phương vng góc với mặt bị ép C Lực có chiều từ xuống D Lực có chiều từ trái sang Câu 4: Một bình đựng đầy nước cao 1,5m Áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,6m là: A.15000N/m2 B 6000N/m2 C 9000N/m2 D 21000N/m2 Câu 5: Cơng thức tính công học : A A = F/S B.A = F.S C.A = S/F D.A = F2.S Câu 6:Đơn vị tính áp suất là: A Pa B.N/ m2 C N/m3 D.Cả A B Phần 2: TỰ LUẬN Bài 1: điểm Một người đoạn đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s Đoạn đường sau dài 1,95 km hết 30 phút Tính vận tốc trung bình người qng đường? Bài 2: điểm Vẽ nêu yếu tố lực sau : trọng lực vật có khối lượng 1,5kg Tỉ xích 1cm ứng với N Bài 3: điểm Một thỏi nhơm thỏi thép tích nhúng chìm nước.Thỏi chịu lực đẩy Ácsimét lớn ? Vì ? Bài 4: điểm Một người có khối lượng 60 kg lên cầu thang cao 2,5 m Người thực công bao nhiêu? (3)Họ tên: Lớp: Trường THCS : KIỂM TRA HỌC KÌ I(2012-2013) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút Số báo danh: Phịng thi: Chữ kí giám thị: Điểm: Chữ kí giám khảo: B.NỘI DUNG ĐỀ: Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chọn phương án câu sau:(mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1: Chuyển động sau chuyển động đều? A.Chuyển động xe đạp xuống dốc B.Chuyển động cánh quạt chạy ổn định C Chuyển động ôtô khởi hành D.Chuyển động tàu hỏa vào ga Câu 2: Trong trường hợp sau trường hợp vận tốc vật khơng thay đổi? A.Khi có lực tác dụng B.Khi có hai lực tác dụng C.Khi lực tác dụng lên vật không cân D.Khi lực tác dụng lên vật cân Câu 3: Áp lực là: A.Lực ép có phương song song với mặt bị ép B Lực có chiều từ trái sang C Lực có chiều từ xuống D Lực ép có phương vng góc với mặt bị ép Câu 4: Một bình đựng đầy nước cao 1,5m Áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,6m là: A.15000N/m2 B 9000N/m2 C 6000N/m2 D 21000N/m2 Câu 5: Cơng thức tính cơng học : A.A = F/S B.A = F2.S C.A = S/F D.A = F.S Câu 6:Đơn vị tính áp suất là: A Pa B.N/ m2 C N/m3 D.Cả A B Phần 2: TỰ LUẬN Bài 1: điểm Một người đoạn đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s Đoạn đường sau dài 1,95 km hết 30 phút Tính vận tốc trung bình người quãng đường? Bài 2: điểm Vẽ nêu yếu tố lực sau : trọng lực vật có khối lượng 1,5kg Tỉ xích 1cm ứng với N Bài 3: điểm Một thỏi nhôm thỏi thép tích nhúng chìm nước.Thỏi chịu lực đẩy Ácsimét lớn ? Vì ? Bài 4: điểm Một người có khối lượng 60 kg lên cầu thang cao 2,5 m Người thực công bao nhiêu? (4)C.ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM (Đề 1) Phần 1: (3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Ph.án A C B C B D Phần 2: ( điểm) Bài 1: t1 = s1/v1 = 3000/ = 1500s vtb= s1+ s2/ t1+ t2 = 3000 + 1950/ 1500 +1800 = 1,5 m/s Bài 2: - Vẽ hình : 0,5 điểm - Nêu : ( 0,5 điểm ) Điểm đặt : A Phương : thẳng đứng Chiều : hướng từ xuống Độ lớn : P = 15 N Bài 3: Hai thỏi chịu tác dụng lực đẩy Ácsimét nhau.Vì lực đẩy Ásimét phụ thuộc vào trọng lượng riêng nước thể tích phần nước bị thỏi chiếm chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I(2012-2013) Môn : Vật Lí Lớp : 8, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I(2012-2013) Môn : Vật Lí Lớp : 8