Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 06:01

Ông đã thi hành một số chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới.. - Nhiều công trình kiến trúc đã trở thành di sản văn hoá củ[r] (1)Bài trang 44 SGK Lịch sử 10 Đề bài: Hãy cho biết vị trí Vương triều Hồi giáo Đê-li Vương triều Mô-gôn lịch sử Ấn Độ? Lời giải: * Vị trí Vương triêu Hồi giáo Đê- li: - Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn phát triển 300 năm (1206 - 1526) - Vương triều có vai trị to lớn việc truyền bá áp đặt Hồi giáo vào cư dân theo Hinđu giáo Mở tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến Bước đầu tạo giao lưu văn hóa Đơng - Tây - Đây thời kì mà thương nhân Ấn Độ du nhập Hồi giáo đến số nơi, số nước Đông Nam Á * Vị trí Vương triều Mơ-gơn: - Vương triều Mô-gôn (1526 - 1707) thời kì cuối chế độ phong kiến Ấn Độ - Vương triều Mơ-gơn có vị trí định lịch sử Ấn Độ, giai đoạn vua A-cơ-ba trị Ơng thi hành số sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10, Bài 2 trang 44 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10