Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

21 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2020, 04:08

Phaûn öùng cuûa daân chuùng veà cheá ñoä lao dòch khaéc nhieät döôùi trieàu cuûa Vua Töï Ñöùc.. Baét daân ñaøo keânh.[r] (1)(2)Bµi 27 tiÕt 60 Chế độ phong kiến nhà nguyễn (3)Nhà Nguyễn laứm gỡ ủeồ laọp laùi cheỏ ủoọ phong kieỏn taọp quyền? KiĨm tra bµi cị -Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, đóng Phú Xn, xây dựng nhà n ớc quân chủ tập quyền Vua trực tiếp điều hành việc từ trung ơng n a ph ng. - Năm 1815, nhà Nguyễn ban hµnh bé Hoµng triỊu lt lƯ ( Lt Gia Long ). (4) 1: §êi sèng nh©n d©n d íi triỊu Ngun : - Đời sống nhân dân ta triều Nguyễn biểu như nào? - §êi sống nhân dân ta ngày khổ cực + Địa ch c ờng hào c ớp ot ruộng đất, quan l¹i tham nhịng + Tơ thuế nặng nề, dịch bệnh, đói - Năm 1842, bão to Nghệ An làm đổ vạn núc nh, hn 5000 ng i cht - Năm 1849 1850, dịch lớn n ớc làm 60 v¹n ng êi chÕt Qua đọc đoạn trích trên, em có nhận xét chÝnh qun phong kiÕn nhµ Ngun ? -Quan lại từ trung ơng đến địa ph ơng sức đục khoét bóc lột nhân dân - Xã hội loạn lạc, không kỉ c ơng phép n ớc Em đọc đoạn chữ in nghiêng sách giáo khoa ( Trang 139 ) Thái độ nhân dân với quyền phong kiến nhà Nguyễn ? - > Nhân dân căm phẫn, bất bình nên họ dậy đấu tranh chống quyền nhà Nguyễn TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHAØ NGUYỄN (5)Phản ứng dân chúng chế độ lao dịch khắc nhiệt triều Vua Tự Đức Bắt dân đào kênh Đào mười thước rộng Bốn mươi thuớc dài Đo đất đếm người Một xuất đinh hai thước Bắt đào cho (6)TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHAØ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, Đời sống nhân dân d ới triều Nguyễn : - Đời sống nhân dân ta ngày khổ cực : - Địa chủ c ờng hào c ớp ruộng, quan lại tham nhũng - Tơ thuế nặng nề, dịch bệnh, đói (7) 1, §êi sèng cđa nh©n d©n d íi triỊu Ngun : 2, C¸c cc nỉi dËy : TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHAØ NGUYỄN (8)2, Các dậy nhân dân: (9)2, Các dậy nhân dân : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 – 1827 ) Em h·y trình bày hiểu biết em Phan Bá Vµnh ? - Phan Bá Vành : Ng ời làng Minh Giám ( Thái Bình ) Xuất thân mt gia ỡnh nghốo Nguyên nhân khiến Phan Bá Vành dậy khởi nghĩa ? - Ông sớm bất bình với giai cấp thống trị - Năm 1821, nhân nạn đói lớn Nam Định, Thái Bình - > Ơng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.- Em t ờng thuật diễn biến khëi nghÜa ? -Năm 1827, quân triều đình bao võy Khi ngha b n ỏp -Năm 1821, ông kêu gọi nông dân dậy - Căn : Trà Lũ ( Nam Định ) Nam Định Tuy khởi nghĩa thất bại, song lòng nhân dân hình ảnh ông sống mÃi : Trên trời có ông Rua (10)2, Các dậy nhân dân : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 – 1835 ) Cao B»ng Nông Văn Vân ? Vì «ng nỉi dËy khëi nghÜa ? -Nơng Văn Vân : Tù tr ởng dân tộc Tày, giữ chức tri châu Bảo Lạc ( Cao Bằng ) - Không chịu chèn ép triều đình ơng số tù tr ởng tập hợp dân chúng dy ngha - Địa bàn : Miền núi Việt Bắc Em hÃy thuật lại diễn biến khëi nghÜa ? (11)2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1827 ) b, Khëi nghÜa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 1835 ) : Gia Định Tng truy n v o Gia ề Định, cã l n Lê V n Khôi dùng tay không ch ng l i c p d cho s th n ố ọ ữ ứ ầ nước Xiªm xem - Lê Văn Khôi Thổ hào Cao Bằng, sau vào Nam ( Con nuôi Tổng trấn Lê Văn Dut) T êng tht diƠn biÕn khëi nghÜa Lª Văn Khôi ? -Tháng 6-1833, ông khởi nghĩa chiếm thành Phiên An ( Gia Định ) Tự x ng Bình Nam Đại nguyên soái - Nm 1834, Lờ Văn Khôi qua đời, trai ông lên thay - Năm 1835, khởi nghĩa bị dập tắt (12)2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 – 1835 ) d, Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) Sơn Tây Em hÃy nêu vài nét Cao Bá Quát ? -Một nhà thơ lỗi lạc, nhà nho yêu n ớc - Giới thiệu khởi nghĩa Cao Bá Quát ? - Đây khởi nghĩa nông dân có tham gia tích cực nhiều nho sỹ -Năm 1855, Cao Bá Quát hy sinh - Năm 1856, khởi nghĩa bị dập tắt (13) 1, §êi sèng cđa nh©n d©n d íi triỊu Ngun : 2, Các dậy nhân dân: Häc sinh th¶o luËn nhãm - Câu : Vì khởi nghĩa thất bại ? - Câu : Các khởi nghĩa chứng tỏ điều ? Tiết 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHAØ NGUYỄN (14)Nguyên nhân thất bại ý nghĩa - Các khởi nghĩa đều thất bại : - Phong trào đấu tranh diễn rầm rộ nh ng phân tán, thiếu liên kết lực l ợng - Triều đình nhà Nguyễn đàn áp dã man. - C¸c cc khëi nghÜa diƠn réng kh¾p thĨ hiƯn : -Tinh thần đấu tranh anh dũng tầng lớp nhân dân chống lại nhà Nguyễn - Báo tr ớc sụp đổ tất yếu triều đình phong kiến nhà (15) 1, Đời sống nhân dân d ới triều Nguyễn : - Đời sống nhân dân ta ngày khổ cực : + Địa chủ c ờng hào c ớp ruộng, quan lại tham nhũng + Tơ thuế nặng nề, dịch bệnh, đói 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khởi nghĩa Phan Bá Vành ( 1821 1827 ) b, Khởi nghĩa Nông Văn Vân ( 1833 1835 ) c, Khởi nghĩa Lê Văn Khôi ( 1833 – 1835 ) d, Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHAØ NGUYỄN (16)-Hoàn thành bảng sau : Những dậy nhân dân chống v ơng triều Nguyễn nửa đầu TK XIX Tờn nghĩa Thời gian Địa bàn hoạt động Kết quả Phan Bá Vành 1821-1827 Thất bại 1833-1835 - Cao Bằng tỉnh miền núi Việt Bắc Thất bại Lê Văn Khôi - Gia Định tỉnh Nam Kì Thất bại Cao Bá Quát 1854-1856 Thất bại Nam Định, Thái Bình, Hải D ơng, Quảng Yên Nông Văn Vân 1833-1835 Sơn Tây, Hà Nội, Bắc Ninh (17)Cñng cè kiÕn thøc Cñng cè kiÕn thøc Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau:: 1 Nguyên nhân dẫn đến đời sống nhân dân ta d ới thời 1 Nguyên nhân dẫn đến đời sống nhân dân ta d ới thời nhà Nguyễn cực khổ ? nhµ Ngun cùc khỉ ? A A.Do địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng đất.Do địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng t B Tô thuế nặng nề, quan lại tham nhũng B Tô thuế nặng nề, quan lại tham nhũng C Dịch bệnh, nạn đói hồnh hành đói C Dịch bệnh, nạn đói hồnh hành đói D Cả đáp án (18)Cñng cè kiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc: Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau: Chọn đáp án đủ cho câu hỏi sau: 2 khởi nghĩa mà : Khi lâm trận đàn bà 2 khởi nghĩa mà : Khi lâm trận đàn bà gái cầm giáo mác mà đánh gái cầm giáo mác mà đánh A A Khởi nghĩa Phan Bá Vành.Khởi nghĩa Phan Bá Vành. B Khởi nghĩa Lê Văn Khôi. B Khởi nghĩa Lê Văn Khôi. C Khởi nghĩa Nông Văn Vân. C Khởi nghĩa Nông Văn Vân. (19) h íng dÉn häc sinh häc bµi - So sánh để thấy rõ giống khác của khởi nghĩa nửa đầu kỉ XIX ( Về mục tiêu, tính chất, địa bàn hoạt động, ng ời lãnh o ). - Chuẩn bị : Sự phát triển văn hóa dân (20)(21)  
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn