18 Dạng toán ôn tập kiến thức kỹ năng lớp 3

69 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2020, 08:55

Bài 8:Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng.. của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự n[r] (1)DẠNG TỐN ƠN TẬP LỚP Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài 1: Có bao gạo đựng tất 448 kg gạo Hỏi có bao gạo nặng kg? Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng có thùng nước mắm nh chứa tổng cộng 54 lít Cửa hàng bán hết 36 lít Hỏi cửa hàng cịn lại thùng nớc mắm Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài 3: Lúc đầu có xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau có thêm xe chở đường vào kho Hỏi có tất bao đường đợc chở vào kho? (Biết xe tải chở số bao đờng nhau) Bài giải: Bài 4: Một cửa hàng có hộp bút chì nh đựng tổ cộng 144 bút chì, cửa hàng bán hết 4 hộp bút chì Hỏi cửa hàng cịn lại bút chì? Bài giải: (2) Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc truyện, Dũng có Hùng 21 nghìn đồng Hỏi Dũng mua đợc truyện tranh ? Bài giải: Bài 6: Lan có hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo Lan cịn lại hộpkẹo ngun Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: Bài 7: Một cửa hàng nhập 168 bao đường chia vào kho, sau lại nhập thêm vào kho 16 bao đờng bán hết số bao đường kho Hỏi cửa hàng bán bao đường? Bài giải: Bài 8: An có 64 viên bi chia thành hộp, Bình có 48 viên bi chia vào hộp An Hỏi Bình có An hộp bi? Bài giải: (3) Bài 9: Biết gói kẹo đếm đợc 40 viên Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , mỗi em viên kẹo phải mua tất gói kẹo ? Bài giải: Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, Dũng chia thành hộp nhau, Dũng chia đợc hộp bi xanh hộp bi đỏ Hỏi Dũng có viên xanh, viên bi đỏ? Bài giải: Bài 11: Một cửa hàng có số thùng dầu nh chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta thêm vào số dầu thùng số dầu có tất 99 lít Hỏi lúc đầu cửa hàng có thùng dầu? Bài giải: Bài 12 : Huệ xếp thuyền 36 phút, Hoa xếp thuyền 30 phút Hỏi Huệ xếp chiếc thuyền Hoa xếp thuyền xếp xong trớc ? (biết bạn bắt đầu xếp thuyền lúc Bài giải: (4) Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ chở nhiều xe thứ hai 400 kg gạo Xe thứ chở bao, xe thứ hai chở bao gạo Hỏi xe chở đợc kg gạo? Bài giải: Bài 14: Có tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao học sinh trồng 25 cây, nhng thực tế học sinh lại trồng nhiều nhiệm vụ đợc giao nên tổng số trồng đợc 238 Hỏi tổ HS có em? Bài giải: Bài 15: Cơ giáo có 192 viên kẹo đựng hộp , cô giáo lấy hộp viên để chia cho em, sau chia xong cịn lại 128 viên kẹo Hỏi lúc đầu giáo có hộp kẹo? Bài giải: Bài 16: An có số hộp bi nh nhau, An đếm thử hộp thấy có 24 viên, AN lấy hộp viên để chia cho Bình, sau cho Bình An cịn lại 48 viên Hỏi An có hộp bi? Bài giải: (5)Bài 17: Một ngời mua 126 kg đờng dự định chia thành bao nhng sau bao lại chứa dự định 8kg Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành bao? Bài giải: Bài 18: Có thùng dầu , thùng có 12 lít Nếu lấy số dầu chia vào thùng lít chia đợc thùng? Bài giải: Bài 18: Có hộp kẹo nh tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho em thiếu nhi, em viên hết hộp Hỏi có em thiếu nhi đợc chia kẹo? Bài giải: Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng Lan, lần chia hồng đựơc viên Lan viên Sau khi chia xong Hồng đợc nhiều Lan 12 viên kẹo Hỏi Mỗi bạn đợc viên kẹo? Bài giải: Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, thêm vào thùng thứ lít thùng thứ có số dầu (6)Bài giải: Bài 21: An mua bút chì hết 21 nghìn, Hồng mua bút chì hết 25 nghìn đồng Tính số tiền bút chì, vở? Bài giải: Bài 22 Một quầy tập hóa có thùng cốc Sau bán 450 cốc quầy cịn lại thùng cốc Hỏi trước bán quầy có cốc? Bài giải: Bài 23 Để chuẩn bị cho hội nghị người ta kờ hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp Hỏi phải kê thêm hàng ghế đủ chỗ? Bài giải: Bài 24 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: (7) Bài 25 Một cầu dài 100m gồm có nhịp Trong nhịp dài cịn nhịp giữa dài nhịp 10m Tính nhịp giữa? Bài giải: Bài 26 bao xi măng nặng 350kg Mỗi vỏ bao nặng 200g bao xi măng có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilôgam? Bài giải: Bài 27 Một vườn ăn có hàng hồng xiêm, hàng 12 có hàng táo, mỗi hàng 18 Hỏi vườn ăn có tất cây? Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài 28 Có 360 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Biết ngăn có số sách nhau Số sách ngăn có quyển? Bài giải: (8) Bài 29 Trong sân có 16 ngan, số vịt nhiều gấp đơi số ngan số gà Hỏi sân có tất gà, vịt, ngan? Bài giải: Bài 30 Trong thi làm hoa, bạn Hồng làm 25 hoa Như Hồng làm Mai nửa số hoa Tỳ Bài giải: Bài 31 Cứ hai bạn đấu với ván cờ Hỏi có bốn bạn đấu với ván cờ (mỗi bạn đấu với bạn khác)? Hỏi Bài giải: Bài 32 Mẹ mang chợ bỏn 25 cam 75 quýt Buổi sỏng mẹ bỏn số cam và quýt, cũn lại số cam số quýt mẹ để chiều bán nốt Hỏi buổi sáng mẹ bỏn tổng số cam quýt? Bài giải: (9)Bài 33 Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 32 kg Nếu thựng đựng nửa số dầu hỏa nặng 17kg Hỏi thùng khơng đựng dầu nặng ki-lô-gam? Bài giải: Bài 34 Có 234kg đường chia vào túi túi có số đường ? Bài giải: Bài 35 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cả hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: Bài 36: Hùng có 20 viên bi gồm loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng Số bi đỏ gấp lần số bi xanh; số bi vàng số bi đỏ Số bi vàng Hùng có bao nhiêu? Bài giải: Bài 37 Túi thứ đựng 18 kg gạo gấp lần số gạo túi thứ hai Hỏi phải chuyển ki-lô-gam gạo túi thứ sang túi thứ hai để số gạo hai túi nhau?http://tieuhocvn.info - (10)Bài giải: Bài 38 Trong vườn có 35 gồm loại vải, nhón, hồng xiờm Số cõy hồng xiờm số trong vườn, số nhón gấp đơi số vải Hỏi vườn có vải? Bài giải: Các toán Luyện thêm liên quan đến rút đơn vị : 1 Một quầy tập hóa có thùng cốc Sau bán 450 cốc quầy cịn lại thùng cốc Hỏi trước bán quầy có cốc? 2 Để chuẩn bị cho hội nghị người ta kê hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp Hỏi phải kê thêm hàng ghế đủ chỗ? 4 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo ? 5 Một cầu dài 100m gồm có nhịp Trong nhịp dài cịn nhịp dài nhịp 10m T ính nhịp ? 6 bao xi măng nặng 350kg Mỗi vỏ bao nặng 200g bao xi măng có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilơgam ? 7 Một vườn ăn có hàng hồng xiêm, hàng 12 có hàng táo, hàng 18 Hỏi vườn ăn có tất cây? 8 Có 360 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Biết ngăn có số sách Số sách ngăn có ? (11)10 Trong thi làm hoa, bạn Hồng làm 25 bơng hoa Như Hồng làm Mai nửa số hoa Tú 11 Cứ hai bạn đấu với ván cờ Hỏi có bốn bạn đấu với ván cờ (mỗi bạn đấu với bạn khác)? 12 Mẹ mang chợ bán 25 cam 75 quýt Buổi sáng mẹ bán số cam quýt, lại số cam số quýt mẹ để chiều bán nốt Hỏi buổi sáng mẹ bán tổng số cam quýt? 13 Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 32 kg Nếu thùng đựng nửa số dầu hỏa nặng 17kg Hỏi thùng khơng đựng dầu nặng ki-lơ-gam? 14 Có 234kg đường chia vào túi túi có số đường ? 15 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo ? 16 Hùng có 20 viên bi gồm loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng Số bi đỏ gấp lần số bi xanh; só bi vàng số bi đỏ Số bi vàng Hùng có ? 17 Túi thứ đựng 18 kg gạo gấp lần số gạo túi thứ hai Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo túi thứ sang túi thứ hai để số gạo hai túi nhau? 18 Trong vườn có 35 gồm loại vải, nhãn, hồng xiêm Số hồng xiêm số vườn, số nhãn gấp đôi số vải Hỏi vườn có vải? Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA Bài 1: Có thùng kẹo , thùng có hộp kẹo, hộp có 32 viên kẹo Hỏi có tất viên kẹo? Bài giải: Bài 2: Có bạn nhỏ đI mua bi, bạn mua bi xanh bi đỏ Hỏi bạn mua tất (12)Bài giải: Bài 3: Có thùng kẹo chứa tổng cộng 720 viên kẹo, thùng kẹo có gói Hỏi gói chứa viên kẹo? Bài giải: Bài 4: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 Nếu lấy sách ngăn thứ chuyển sang ngăn thứ hai số sách hai ngăn Hỏi thực ngăn có sách? Bài giải: Bài 5: Có đơn vị đội, tập hợp xếp hàng 64 người xếp 10 hàng Hỏi muốn xếp thành hàng hàng có người? Bài giải: Bài 6: Có số bi chia thành túi, túi 14 viên bi Hỏi muốn chia số bi thành túi bi chia túi? (13) Bài 7: Một đồn du khách có 26 người đón tắc xi, xe tắc xi chở người Hỏi đồn du khách phải đón tất tắc xi? Bài giải: Bài 8: An có số viên kẹo chia thành túi Nếu lấy 17 viên kẹo số kẹo cịn lại chia đều thành túi, túi lúc đầu viên kẹo Hỏi An có tất viên kẹo Bài giải: Dạng CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Tồn có số bi gấp lần số bi Dũng Hỏi hai bạn có tất bao nhiêu viên bi Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ bán 36 kg đường, ngày thứ hai bán số đường giảm đI lần so với ngày thứ Hỏi ngày thứ hai bán ngày thứ ki lơ gam đường? Bài giải: (14) Bài 3: Có ba thùng dầu, thùng thứ chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa thùng thứ hai lần Hỏi thùng thứ ba chứa lít dầu? Bài giải: Bài 4: Có hai bao gạo, bao thứ đựng 72 kg gạo đựng gấp lần bao thứ hai Hỏi bao thứ đựng nhiều hơn bao thứ hai ki lô gam gạo? BàiBài giải: Bài 5: Hồng có 18 sách , số sách Hồng so với số sách Lan lần Hỏi hai bạn có sách? Bài giải: Bài 6: An thăm nông trại có ni gà heo, An đếm 216 chân gà thấy số gà gấp lần số heo Hỏi nơng trại có heo? Bài giải: (15) Bài 7: Có hai thùng dầu, thùng thứ chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai có thêm lít dầu số dầu thùng thứ hai so với thùng thứ hai lần Hỏi phải chuyển từ thùng thứ sang thùng thứ hai lít dầu để hai thùng có số dầu nhau? Bài giải: Bài 8: Bằng Đức có tất 48 viên bi, biết số bi Đức gấp lần số bi Bằng Hỏi Đức có nhiều Bằng bao nhiêu viên bi? Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Dạng CÁC BÀI TỐN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN Bài 1: Thùng thứ có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều thùng thứ 25 kg gạo Hỏi hai thùng có tất kg gạo? Bài giải: Bài 2: Trong hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng Biết số bi túi nhiều tổng số bi đỏ và bi vàng bi, bi vàng bi xanh bi số bi đỏ nhiều số bi vàng bi Hỏi túi có tất viên bi? Bài giải: (16) Bài 3: Có hai bao gạo, bao thứ có 48 kg, bao thứ bao thứ hai 16 kg Hỏi hai bao có tất kg gạo? Bài giải: Bài 4: Có bạn nhỏ đI mua bi, bạn mua viên bi xanh viên bi đỏ Hỏi ba bạn mua được viên bi ? giảI toán hai cách Bài giải: Bài 5: Người ta đựng 1344 viên kẹo thùng kẹo, thùng kẹo có gói kẹo Hỏi gói kẹo có viên kẹo? Bài giải: Bài 6: Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, lấy sách kệ thứ chuyển sang kệ (17)Bài giải: Bài 7: Dũng có số viên bi chia thành túi, mồi túi 16 viên bi Nếu Dũng lấy số bi chia đều thành túi viên bi chia túi? Bài giải: Bài 8: Có số lít dầu, chia thùng lít thùng cịn dư lít Hỏi lấy số dầu chia thành thùng loại lít thùng? Bài giải: TỐN GIẢI BẰNG PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo) Bài 1: Có hai đội học sinh tham gia trồng , đội thứ có 45 học sinh, đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ 10 học sinh Hỏi hai đội có học sinh ? Bài giải: (18) Bài 2: Có hai thùng dầu , thùng thứ có 48 lít đàu thùng thứ hai lít dầu Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu? Bài giải: Bài 3: Dũng có 26 viên bi , Dũng có nhiều Hùng Viên lại Bình viên Hỏi ba bạn có tất viên bi? Bài giải: Bài 4: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg Bao thứ đựng nhiều bao thứ hai kg, Bao thứ hai đựng 46 kg Hỏi bao thứ ba đựng kg đường? Bài giải: (19)Bài 5: Hồng có 32 que tính, Lan có 18 que tính, Hồng cho Lan que Hỏi Hồng cịn nhiều Lan que tính? Bài giải: Bài 6: An bìng có tổng ccộng 42 viên bi Nếu an cho Bình viên hai bạn có số bi nhau Hỏi bạn có viên bi? Bài giải: Bài 7: Có xe chở hành khách, xe thứ chở 25 người, xe thứ hai trở 32 người, Hỏi chuyển hành khách từ xe thứ sang xe thứ hai xe thứ hai nhiều xe thứ hành khách? Bài giải: (20)Bài 8: Có hai tổ học sinh tham gia lao động , tổ hai cần nhiều người nên người ta chuyển học sinh từ tổ sang tổ hai tổ hai có nhiều tổ HS Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều tổ học sinh? Bài giải: Bài 9: Có hai kệ sách, kệ thứ nhiều kệ thứ hai 15 Người ta chuyển từ kệ một sang kệ hai Hỏi kệ nhiều tổ hai sách? Bài giải: Bài 10: Minh hồng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết viên, hoàng ăn hết viên kẹo Minh lại 12 viên Hỏi lúc đầu bạn có viên kẹo? Bài giải: Bài 11: Minh nhật có số viên bi, Minh cho Nhật viên bi Minh có số bi (21)Bài giải: Bài 12: Có hai hộp bi, An bỏ vào hộp thứ viên bi bỏ thêm vào hộp thứ hai viên bi thì hộp thứ có 34 viên bi hộp thứ hai có hộp thứ viên bi Hỏi lúc đầu hộp có viên bi? Bài giải: Bài 13: Có hai thùng dầu nặng tổ cộng 66 lít người ta chothêm vào thùng thứ lít dầu thùng thứ hai lít dầu thùng thứ hai có số dầu số dầu thùng thứ Hỏi lúc đầu thùng có lít dầu? Bài giải: Bài 14: Một hàng có thùng nước mắm nhau, thùng có 12 chai, chai chứa lít Hỏi cửa hàng có tất lít nước mắm? (22) Bài 15: Lớp A có tổ , tổ có học sinh nam học sinh nữ Hỏi lớp A có tất bao nhiêu học sinh ? (Giải cách ) Bài giải: Bài 16: Có 2080 kg gạo đựng bao xe chở Mỗi xe chở bao gạo Hỏi mỗi bao đựng kg gạo? Bài giải: Bài 17: Một bao đường nặng bao gạo kg Hỏi bao đường nặng bao gạo bao nhiêu kg? Bài giải: (23) Bài 18: Có ba khúc vải dài dài tổng cộng 144 m dùng để mai quần áo, may hết m vải Hỏi khúc vải may quần áo? Bài giải: Bài 19: Có 49 lít dầu đựng thùng có cai to đựng 13 lít Các thùng cịn lại chứa số dầu Hỏi thùng lại chứa lít dầu ? Bài giải: Bài 20: Hùng có số viên bi chia hộp, Hùng lấy cho bạn 18 viên số bi lại Hùng số bi hộp nguyên Hỏi Hùng có tất viên bi? Bài giải: Bài 21: Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg Biết thêm vào bao thứ kg thêm vào bao thứ hai kg ba bao gạo nặng nhau? Hỏi bao đựng kg gạo? (24) Bài 22: Số học sinh khối xếp thành hàng hàng có 16 bạn Hỏi xếp thành hàng hàng có bạn? Bài giải: Bài 23: Một nhà máy có 180 cơng nhân, người ta dự định chia thành tổ sau lại chia thành tổ Hỏi tổ dự định cơng nhân? Bài giải: Bài 24: Có nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi, xe tắc xi chở người Hỏi nhóm du khách phải đón tất xe tắc xi? Bài giải: (25) Bài 25: Một hàng có số lít nước mắm, cửa hàng đựng số nước mắm vào thùng lít thùng dư lít Hỏi số nước mắm đựng thùng lít thùng? Bài giải: Bài 26: Hùng có viên bi đựng hộp Có thể nói chắn có hộp đựng nhiều hai viên bi không? Bài giải: Bài 27: Trong túi có viên bi đỏ , ba viên bi xanh viên bi vàng Khơng nhìn vào túi phải lấy ít viên bi để có viên bi màu? Bài giải: (26) Dạng 6: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy 1/6 số gạo bao Hỏi bao kg gạo ? Bài giải: Bài 2: Lớp A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh lớp A nữ Hỏi lớp A có học sinh Nam?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, vải đỏ dài 1/3 vải xanh Hỏi vải dài m? Bài giải: Bài 4: Có thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ có 18 (27)Bài giải: Bài 5: Có bao đường, lấy 1/4 số đường bao kg Hỏi lấy 1/5 số đường bao kg? Bài giải: Bài 6: An có viên bi, số bi An 1/3 số bi Dũng Hỏi bạn có tất viên bi? Bài giải: Bài 7: Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo lại sau cho Hồng Hỏi cuối mẹ viên kẹo? Bài giải: (28) Bài 8: Có thùng dầu, thùng thứ lúc đầu có 24 lít sau người ta thêm vào thùng thứ 14 lít dầu nên số dầu thùng thứ 1/2 số dầu thùng thứ Hỏi thùng thứ có lít dầu? Bài giải: Bài 9: Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi , Dũng lấy 1/3 số bi Hỏi Mạnh có viên bi? Bài giải: Bài 10: Một nhà máy có tổ cơng nhân, tổ có số người 1/2 tổ , tổ có số người 1/3 tổ Tổ có 54 người Hỏi nhà máy có công nhân? Bài giải: (29) Bài 11: Có 72 lít dầu thùng, thùng thứ chứa 1/4 số dầu lít, thùng thứ chứa 1/3 số dầu Hỏi thùng thứ ba coa lít dầu ? Bài giải: Bài 12: Có hộp bi , hộp thứ có 48 viên bi, hộp thứ có số bi 1/2 số bi hộp thứ hai Hỏi phải chuyển từ hộp thứ sang hộp thứ viên bi để số bi hộp nhau? Bài giải: Bài 13: Trên quãng đường người đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người xe đạp hết quãng đường 1/6 Hỏi người xe đạp nhanh gấp lần người bộ? Bài giải: (30)Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ bán 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai bán 1/2số xà phòng lại Hỏi qua ngày hàng lai kg xà phòng Bài giải: Bài 15: An có số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi lại, cuối An còn viên Hỏi lúc đầu An có viên bi? Bài giải: Bài 16: Có ba bao đường, bao thứ có số đường 1/2 số đường bao thứ hai Nếu bao thứ hai bớt 17 kg có số đường 1/3 số đường bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg Tính số đường bao thứ nhất? Bài giải: Bài 17: Có thùng dầu , thùng thứ có 48 lít dầu 1/6 số dầu thùng thứ thứ thêm lít (31)Bài giải: Bài 18: Biết 1/4số gà thêm 16 con, số vịt 1/3 số gà Hỏi có Vịt? Bài giải: Bài 19: Dũng có niều Minh 24 que tính, số que tính MInh 1/3 số que tính Dũng Hỏi bạn có que tính? Bài giải: Bài 20: Lan có số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau lại cho Huệ viên kẹo lan cịn lại 17 viên Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: (32) Bài 21: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo bao thứ 1/7 số gạo bao thư hai, bao thứ hainhiều bao thứ 14kg Hỏi bao có kg gạo? Bài giải: Bài 22: Một nhà máy có 63 công nhân chia thành tổ, biết 1/3 số cơng nhân tổ thứ nhất 1/4số cơng nhân tổ thứ hai Tính số cơng nhân tổ? Bài giải: Bài 23: Trong hộp có 18 bi xanh 86 bi đỏ Hỏi phải thêm vào hộp bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh 1/3 số bi đỏ? Bài giải: (33) Dạng 7: CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp lần số dầu thùng thứ Hỏi thùng có tất lít dầu? Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ bán 48kg đường, ngày thứ hai giảm so với ngày thứ nhất lần Hỏi ngày thứ hai bán kg đường? Bài giải: Bài 3: Lan có 18 tem, Lan có số tem gấp lần số tem Thắm Hỏi hai bạn có tất bao nhiêu tem? Bài giải: Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp lần so (34)Bài giải: Bài 5: Có hai thùng dầu , thùng thứ có 46 lít dầu, thùng thứ hai thêm 16 lít có số dầu gấp đôi số dầu tùng thứ Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? Bài giải: Bài 6: Một hàng ngày thứ bán 24 xe đạp, ngày thứ hai bán giảm lần so với ngày thứ Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ngày thứ xe đạp? Bài giải: Bài 7: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ có 36 chai, thùng thứ hai bớt chai số còn lại thùng thứ lần Hỏi thùng thứ hai có chai nước mắm? Bài giải: (35) Bài 8: Có hai hộp kẹo, hộp thứ có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp lần số kẹo hộp thứ Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ viên để hai hộp có số kẹo nhau? Bài giải: Bài 9: Bình có 42 viên bi, Dũng có số viên, Bình cho Dũng viên bi số bi cịn lại Bình gấp lần tổng số bi Dũng Hỏi lúc đầu Dũng có viên bi? Bài giải: Bài 10: Hồng có 27 que tính, Hồng cố số que tính gấp lần số que tính Lan Hỏi Hồng phải chuyển cho Lan que tính để số que tính hai bạn nhau? Bài giải: (36) Bài 11: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg, biết số gạo bao thứ gấp lần số gạo bao thứ hai Hỏi bao có kg gạo? Bài giải: Bài 12: Thùng thứ có nhiều thùng thứ hai 32 lít số dầu thùng thứ gấp lần số dầu thùng thứ hai Tính số dầu thùng? Bài giải: Bài 13: Hai thùng xà phịng có tất 45kg người ta lấy từ thùng 9kg lấy số xà phòng thùng thứ gấp lần số xà phòng thùng thứ hai Hỏi thùng có kg xà phịng? Bài giải: (37) Bài 14: Nhà Hùng nuôi gà heo Hùng đếm có tất 128 chân, số chân gà gấp lần số chân heo Hỏi nhà Hùng nuôi gà, heo? Bài giải: Bài 15: Một cửa hàng hai ngày bán 120 kg gạo, ngày thứ bán thêm 5kg gạo bán gấp lần ngày thứ hai Hỏi ngày thứ cửa hàng bán kg gạo? Bài giải: Bài 16: An Bình có tất 50 viên bi , An bớt viên bi số bi lại An gấp lần số bi Bình Hỏi bạn coa viên bi ? Bài giải: (38) Bài 17: Có hai thùng kẹo, thùng thứ có số kẹo gấp lần số kẹo thùng thứ hai thêm vào thùng thứ hai 13 viên thùng thứ hai cịn thùng thứ 21 viên kẹo Hỏi thùng có viên kẹo? Bài giải: DẠNG 8: TÍNH NHANH ( RÚT THỪA SỐ CHUNG) ( y/c: Tính nhanh Tính cách thuận tiện Phân tích thành tích thừa số Phân tích thành tích thừa số tính kết quả.) 1 24 x + 24 x + 24 x 2 24 x + 24 x + 24 3 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 4 456 x 36 + 456 x 61 + x 456 + 456 5 (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x + x12) 6 (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x - x12 7 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213 8 + x + 18 : x 9 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x + 2007 10 x + 18 x + x + (39)12 2006 x ( 43 x 10 - x 43 x 5) + 100 13 64 x + 18 x + x 14 44 x + 18 x 10 + 20 x 15 x + x + x + 18 16 x + x + x 17 15 : + 27 : + : 18 99 : - 26 : - 14 : DẠNG 9: TÍNH NHANH ( MỘT VẾ BẰNG KHƠNG) 1 ( 18 - x 2) x ( + + + + 10 ) 2 ( x - 56 ) : ( + + + + 112 ) 3 ( + 125 + + 145 + 112) x ( 42 - x ) 4 ( 12 x - 12 x - 12 x ) x ( 347 + 125 ) 5 (a x + a x - a x 15) : ( + + + + 10) 6 58 - 58 x( + 54 - 60) 7 32 + 63 x a x ( a x - a : 1) + 32 x + 32 8 ( + + + + + ) x ( 21 x - 21 - x21) 9 ( x + x - 15 x ) : ( + + + + + 17 + 19 ) 10 ( + + + + + 20 ) x ( 56 x - 72 : x 21) DẠNG 10: TÍNH NHANH ( GHÉP SỐ) 1 x 20 x x 2 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84 DẠNG 11: TÍNH NHANH ( TỔNG DÃY SỐ) 1 + + + + + - 777 ( Có 111 số ) 2 - + - + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22 (40)4 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 5 1999 - 2000 + 2999 - 3000 + 3999 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 - 1000 DẠNG 12: TÌM THÀNH PHẦN CHƢA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH - TÌM X 6 X x + 122 + 236 = 633 7 320 + x X = 620 8 357 : X = dư 9 X : = 1234 dư 10 120 - ( X x ) = 30 x 11 357 : ( X + ) = dư 12 65 : x = 21 dư 13 64 : X = dư 14 ( X + 3) : = + 15 X x - 22 = 13 x 16 720 : ( X x + X x ) = x 17 X+ 13 + x X = 62 18 x ( X - 11 ) - = 757 http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 19 X + ( X + ) x = 75 20 < X x < 10 21 36 > X x > x 22 X + 27 + x X = 187 23 X + 18 + x X = 99 24 ( + X ) x + X = 108 25 ( X + 15 ) : = x 26 ( X : 12 ) x + = 36 http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 27 X : x = 252 28 ( 1+ x) +( + x) + ( + x) + ( + x ) + ( + x) = 10 x (41)DẠNG 13: BÀI TỐN HỢP GIẢI BĂNG PHÉP TÍNH Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật ? Bài 2: Bác Tâm nuôi 234 gà Bác bán 1/3 số gà Hỏi bác Tâm lại gà ? Bài 3: Tìm số có chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị Bài 4: Bác Lan nuôi số thỏ Bác bán 1/7 số thỏ Tính số thỏ ban đầu nhà bác Lan Biết số thỏ lại 42 Bài 5: Có 12 xe ô tô chở lúa Trong xe đầu, xe chở 98 bao xe sau xe chở 78 bao Hỏi 12 xe chở tất bao lúa? Bài 6: Năm em tuổi Tuổi em 1/4 tuổi mẹ Tính tổng số tuổi mẹ cách năm? Bài 7: Hà năm tuổi Tuổi ông Hà lần tuổi Hà cộng với Hỏi ông Hà tuổi? Bài 8: Hiện bố 42 tuổi Hai năm trước tuổi 1/8 tuổi bố Tính tuổi tại? Bài 9: Năm tuổi 1/5 tuổi bố Tính tổng bố sau năm nữa? Bài 10: Tuổi Tý bằng1/6 tuổi mẹ 1/7 tuổi bố.Bố mẹ tuổi Tìm tuổi người? Bài 11: Năm ngoái mẹ An 30 mươi tuổi, tuổi An 1/5 tuổi mẹ, tuổi em An 1/2 tuổi An Hỏi em An tuổi? Bài 12: Ông năm chấu 63 tuổi, hai năm ông gấp lần tuổi cháu Hỏi ông bao nhiêu tuổi, cháu tuổi? Bài 13: Mẹ năm 21 tuổi, sau hai năm tuổi 1/8 tuổi mẹ Hỏi con tuổi, mẹ tuổi? Bài 14: Hiện Mẹ 25 tuổi, sau 3năm tuổi 1/6 tuổi mẹ Hỏi bao nhiêu tuổi, mẹ tuổi? Bài 15: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm loại: Giỏi, Khá, Trung bình Biết 1/2 số học sinh giỏi 1/3 số học sinh Số học sinh trung bình số học sinh giỏi Tính số học sinh loại Biết tổng số học sinh lớp 3A 30 em? Bài 16: Tìm số bị chia phép chia hết biết số chia số lớn có chữ số; thương (42)Bài 17: Trong đợt sơ kết học kỳ I vừa qua, chất lượng lớp 3A chia làm loại: Giỏi, Khá, Trung bình Biết 1/2 số học sinh giỏi 1/3 số học sinh Số học sinh trung bình gấp đơi số học sinh giỏi Tính số học sinh loại Biết tổng số học sinh lớp 3A 27 em? Bài 18: Tìm số bị chia phép chia có dư biết số chia số chẵn lớn có chữ số Thương là số nhỏ có chữ số số dư số dư lớn có Bài19: Tìm số bị chia phép chia có dư biết số chia số lớn có chữ số Thương số chẵn nhỏ có chữ số khác số dư số dư nhỏ có Bài 20: Khi thực phép nhân 9294 với Minh sơ ý viết nhầm thừa số 9294 thành 9924 Như tích tăng lên đơn vị Bài 21: Khi thực phép nhân 2345 với Minh sơ ý viết nhầm thừa số thành thừa số Như tích tăng lên đơn vị Bài 22: Tìm thương phép chia biết số bị chia số chẵn lớn có chữ số Số chia và số dư Bài 23: Tìm số chia phép chia biết số bị chia số nhỏ có chữ số Thương số lớn nhất có chữ số số dư 208 Bài 24: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200 m Chiều rộng 35m tính chiều dài Bài 25: Viên gạch lát nhà hình vng có chu vi 104cm Tính cạnh viên gạch Bài 29: Hiện tuổi, tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi trước năm tuổi 1/5 tuổi mẹ? Bài 30: Hiện tuổi, tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi trước năm tuổi tuổi mẹ? Bài 31: Tuổi Tùng tuổi bố tuổi mẹ Biết Tùng tuổi Vậy tuổi bố tuổi mẹ bao nhi ? Bài 33: Năm (2012) Hoa 10 tuổi Hoa em tuổi Hỏi năm tổng số tuổi hai chị em 25 tuổi Bài 34: Hiện tuổi mẹ tổng số tuổi hai 20 tuổi Hỏi năm tuổi mẹ tổng số tuổi hai bao nhiêu? Bài 36: Hiện tuổi, tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi năm tuổi tuổi (43)DẠNG 14: CÁC BÀI TỐN TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH 1 Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vng cạnh 45m Chiều dài 65m Tính chiều rộng hình chữ nhật Bài giải: Bài 2:Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật biết giảm chiều dài 6cm giữ nguyên chiều rộng miếng bìa hình vng diện tích miếng bìa giảm Bài giải: Bài 3:Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: (44) Bài 4:Một hình chữ nhật có chu vi chu vi hình vng cạnh 9cm Biết chiều dài hình chữ nhật 10cm Diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 5:Một ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều dài gấp lần chiều rộng Chu vi ruộng hình chữ nhật mét ? Bài giải: Bài 6:Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật cạnh hình vng có chu vi 100m Tính chu vi hình chữ nhật ? Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học (45) Bài 7:Một hình chữ nhật có chu vi 46cm Chiều dài 15cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: Bài 8:Tính diện tích miếng bìa hình vng biết cạnh hình vng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét số tự nhiên lớn có chữ số nhân với Bài giải: Bài 9:Một hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài Nếu tăng chiều dài thêm cm diện tích hình chữ nhật tăng thêm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: (46) Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích hình chữ nhật Bài giải: Bài 11:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích hình chữ nhật Bài giải: Bài 12: Một hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài Nếu tăng chiều dài thêm cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: (47) Bài 13:Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật 5cm hình vng có chu vi 36cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: Bài 14:Người ta ghép viên gạch hình vng để hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vng Biết cạnh viên gạch cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: Bài 15:Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật cạnh hình vng có chu vi 100m Chu vi hình chữ nhật ? Bài giải: (48) Bài 16:Một hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều dài 50m Chiều rộng hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 17:Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 8cm Nếu tăng chiều rộng lên 3cm diện tích băng giấy tăng thêm Tính diện tích thực băng giấy Bài giải: Bài 18: Tính diện tích miếng bìa hình vng biết cạnh hình vng chiều rộng hình chữ nhật có chu vi 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét số tự nhiên lớn có chữ số nhân với Bài giải: (49) Bài 19:Một hình vng có cạnh chiều rộng hình chữ nhật Biết hình chữ nhật có chu vi 56cm, chiều dài 20 cm Tính diện tích hình vuông Bài giải: Bài 20:Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 6cm Nếu tăng chiều rộng lên 4cm diện tích băng giấy tăng thêm Tính diện tích thực băng giấy.http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 21: Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật 5cm hình vng có chu vi 36cm Tính diện tích hình chữ nhật (50)Bài 1: Lan học xong hết 10 phút Hồng học xong nhiều Lan 36 phút Hỏi cả hai bạn học xong hết thời gian phút? Bài giải: Bài 2:Một người xe gắn máy 120m phút Vậy 45 giây người bao nhiêu mét ? Bài giải: Bài 3:Vừ A Páo 4km Hỏi Vừ A Páo từ nhà đến trường biết nhà Páo cách trường 3km Bài giải: (51)Bài 4:Đường từ nhà An đến trường phải qua nhà Cường Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp lần từ nhà Cường tới nhà An An từ nhà đến nhà Cường hết phút, phút 60m Quãng đường từ nhà An đến trường mét ? Bài giải: Bài 5: Ơ tơ chạy chặng đường với thời gian khác Chặng thứ ô tô chạy hết giờ Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết Hỏi tơ chạy chặng bao nhiêu phút? Bài giải: Bài 6:Một người xe máy 315 km Hỏi người đi ki-lô-mét? Bài giải: (52)Bài 7: Một thùng chứa 200l nước Cho ba vòi chảy vào thùng Vịi thứ nhất chảy 4l nước phút Vòi thứ hai chảy 6l nước phút Vòi thứ ba chảy 10l nước trong phút T ính thời gian ba vịi chảy để đầy thùng ? Bài giải: DẠNG 16: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ TỈ LỆ Bài 1: Tổng số nhãn An Bình số nhỏ có chữ số An Bình bạn đều cho bạn số nhãn có Hỏi sau cho hai bạn lại nhãn vở?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 2: Đàn vịt có 54 con, 1/9 số vịt bơi ao Số vịt lại bờ bao nhiêu ? Bài giải: (53)Bài 3: Mẹ mang chợ bán 25 cam 75 quýt Buổi sáng mẹ bán số cam quýt, lại số cam số quýt mẹ để chiều bán nốt Hỏi buổi sáng mẹ bán tổng số cam quýt? Bài giải: Bài 4: Biết can đựng 5l dầu, lượng dầu có thùng lượng dầu bể chứa Tính tồn lượng dầu có can, thùng bề chứa Bài giải: Bài 5: Một phân xưởng sản xuất có 56 cơng nhân nam Biết lần số công nhân nam lần số cơng nhân nữ Hỏi phân xưởng có tất công nhân? Bài giải: (54)Bài 6: Trường Tiểu học Lê Q Đơn có 1080 học sinh Trong có số học sinh xếp loại trung bình Số học sinh xếp loại giỏi loại nhau, khơng có học sinh xếp loại yếu Hỏi trường Lê Quý Đôn có học sinh giỏi? Bài giải: Bài 7: Lan có tất 54 nhãn Trong dịp sinh nhật Hoa, Lan tặng cho Hoa số nhãn vở Sau Hoa cho em số nhãn lại Hỏi số nhãn Hoa gấp lần số nhãn em? Bài giải: Bài 8: Khối trường Tiểu học Lê Q Đơn có 180 học sinh Trong có số học sinh xếp loại Số học sinh xếp loại giỏi loại trung bình nhau, khơng có học sinh xếp loại yếu Hỏi khối trường Lê Q Đơn có học sinh giỏi? Bài giải: (55) Bài 9: Cửa hàng lương thực vừa nhập 145kg lạc Khối lượng lạc nhập khối lượng gạo nửa khối lượng ngô Hỏi cửa hàng nhập tất ki-lơ-gam ba loại lạc, gạo ngô Bài giải: Bài 10: Trong phép chia có dư, biết số chia số lớn có chữ số , thương 1125 số dư số dư lớn có Tìm số bị chia phép chia đó? Bài giải: Bài 11: Biết vải đỏ dài vải xanh Cả hai vải dài 84m Hỏi dài bao nhiêu mét? Bài giải: (56) Bài 12: Một trại chăn ni có số vịt số gà; số ngỗng số vịt Hỏi trại chăn ni có ngỗng biết số gà trại số lớn có chữ số Bài giải: DẠNG 16: CÁC BÀI TOÁN VỀ TIỀN VIỆT NAM 1 Mẹ mua cho Bình thước kẻ bút chì Biết giá tiền thước kẻ 1500 đồng, giá tiền bút chì 2000 đồng Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ tiền? 2 Mẹ mua cho Lan thước kẻ, giá tiền 3500 đồng, giá tiền thước kẻ 1500 đồng Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là ? 3 Lan mua sách hết tất 12000 đồng Phượng mua sách hết tất 14000 đồng Tính giá tiền một sách DẠNG 17: BÀI TOÁN VỀ TRỒNG CÂY 1 Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng hai bên đường, cách 9m Hỏi số phải trồng biết cổng trường có cịn cửa nhà An khơng có cây? 2 Để đánh số thứ tự trang sách người ta phải dùng tất 87 chữ số Cuốn sách có số trang là: 3 Để đánh số thứ tự trang sách người ta phải dùng tất 91 chữ số Cuốn sách có số trang là: (57)5 Người ta đóng cọc rào quanh khu vườn hình vng có chu vi chu vi hình chữ nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính số cọc rào cần đóng biết cọc cách cọc 4m 6 Người ta chuẩn bị trồng cột đèn xung quanh sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng chiều dài Biết khoảng cách đèn 5m Tính số cột đèn cần trồng 7 Dọc đường từ quan đến bệnh viện người ta dựng cột đèn, cột cách cột 10m Biết số cột đèn cần lắp 41 Tính quãng đường từ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh viện cổng quan có đèn 8 Một đội cơng nhân sửa đường ngày đầu sửa 537m đường Ngày thứ hai đội sửa ngày đầu 24m ngày thứ ba 45m Tính quãng đường đội sửa ngày 9 Một cửa hàng có 1245 áo Ngày thứ cửa hàng bán số áo Ngày thứ hai cửa hàng bán số áo lại Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng lại áo? 10 Một hình chữ nhật có chu vi 54cm Người ta tăng chiều rộng 8cm giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật diện tích tăng lên Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 12 Một hình chữ nhật có chu vi 48cm Người ta kéo dài chiều rộng 5cm giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật diện tích tăng lên Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu DẠNG 18: BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ DÃY SỐ Bài 1: Một số gồm chữ số có tổng chữ số 26 Tìm số biết đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị cho số không đổi Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học (58) Bài 2: Từ ba chữ số 5; 2; An lập tất số có hai chữ số khác Em giúp An tính tổng số mà An vừa lập Bài giải: Bài 3: An nghĩ số biết gấp số lên lần cộng với 15 90 Tìm số An nghĩ Bài giải: Bài 4: Giữa hai số lẻ 71 135 có số lẻ? Bài giải: Bài 5: Có số có hai chữ số khác mà hiệu chữ số Bài giải: (59) Bài 6: Một số gồm chữ số có tổng chữ số 26 Tìm số biết đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị cho số không đổi Bài giải: Bài 7: Năm em tuổi, chị 14 tuổi Bạn tính xem năm trước tuổi chị gấp đôi tuổi em Bài giải: Bài 8: Tổ trưởng tổ sản xuất nhận 75000 đồng tiền thưởng chia cho người Hỏi ba người nhận tiền thưởng? Bài giải: (60) Bài 9: Để lát phòng người ta dùng đến 2550 viên gạch Hỏi để lát phòng vậy cần phải dùng đế viên gạch ? Bài giải: Bài 10: Một tờ giấy HCN có chiều dài 20 cm, chiều rộng cm Cắt hình vương có cạnh cm Hỏi mảnh giấy cịn lại có diện tích xăng ti mét vuông ? Bài giải: Bài 11: Một khu đất HCN có chiều rộng dài 6m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi khu đất ? Bài giải: (61)Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi 32cm Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 4cm diện tích tăng lên 24cm2 Tính diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 13: Một tờ giấy màu có diện tích diện tích hình vngcó cạnh 80 mm Chiều rộng HCN 4cm Tính chiều dài hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 14: Một mảnh vườn trồng loại hồng xiêm, táo,cam Trong : trồng 15 hàng hồng xiêm, hàng trồng 12 hàng táo, hàng trồng 18 hàng cam, hàng Hỏi mảnh đất trồng tất ? Bài giải: Bài 15: Một ô tô vận chuyển hàng chuyến đầu chuyến chở 125 kg, chuyến sau (62)Bài giải: Bài 16: Trong buổi đồng diễn thể dục Khối lớp có 162 HS xếp hàng có HS Khơí lớp có 147 HS xếp hàng HS Hỏi xếp tất hàng tất ?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 17: Người ta chuyển 64 tạ muối lên vùng cao Ba chuyến đầu xe chở tạ Còn lại chia cho xe Hỏi chuyến xe sau chở tạ muối ? Bài giải: Bài18: Người ta chuyển 92 thùng hàng ô tô Hai chuyến đầu xe chở 19 thùng hàng số hàng lại chia cho chuyến xe Hỏi chuyến hàng sau chở bao nhiêu thùng hàng? (63) Bài 19: Người ta định chứa 63L dầu vào thùng, thực tế thùng chứa dự định 2L Hỏi phải cần thùng đựng hết 63L dầu ? Bài giải: Bài 20: Có 220 M vải 1/2 số vải vải hoa, 1/4 số vải vải xanh, lại vải trắng Tính số vải trắng ? Bài giải: Bài 21: Một cửa hàng có 80 xe đạp bán ngày 1/5 số xe đạp.Bán ngày thứ hai 1/8 số xe đạp lại Hỏi sau hai lần bán cửa hàng lại xe đập ? Bài giải: (64) Bài 22: Một cô xếp sách vào tủ thư viện 1/3 tủ sách 1/5 tủ sách 245 quyển Hỏi hai tủ xếp tất cảc sách? Bài giải: Bài 23: Người ta chở thóc 2xe 1/3 xe thứ 1/5 xe thứ 2và 1tạ25kg Hổi xe chở tạ thóc ? Bài giải: Bài 24: Một ô tô đầu, 36km, thứ 1/3 quãng đường đầu Hổi tơ quãng đường dài kilômét ? Bài giải: (65)Bài 25: Một ô tô chở hàng lên núi, leo dốc giờ, 30km Khi hết Hỏi lúc 1giờ ô tô km ? Bài giải: Bài 26: : Hưng chạy phút 90 m chạy phút Với quãng đường Hà chạy phút Hỏi Hà chạy phút mét ? Bài giải: Bài 27: Tìm hai số biết tổng hai số 847 Nếu tăng sốhạng thứ lên lần tổng là1061 Bài giải: Bài 28: Một người nông dân ni bị sữa Ntgày đầu vắt 150l sữa bị Ngày thứ hai vắt (66)Bài giải: Bài 29: Một cửa hàng bán ngày đầu 25 bao gạo, ngày thứ hai bán 45 bao gạo, mỗi bao gạo nặng kg Hỏi cửa hàng bán yến gạo? Bài giải: Bài 30: Chia 648 kg gạo nếp vào thùng, chia 540 kg tẻ vào thùng Hỏi thùng gạo tẻ hơn thùng gạo nếp ki lô gam ? Bài giải: Bài 31: Một cửa hàng ngày đầu bán 240 m vải Ngày thứ hai bán 1/2 ngày đầu.Ngày thứ ba bán số vải 1/2 hai ngày đầu Hỏi ba ngày cửa hàng bán mét vải ? Bài giải: (67) Bài 32: Để đồng diễn thể dục nhà trường để 27 em học sinh xếp thành hàng Hỏi với 648 học sinh xếp bao nhêu hàng ? Bài giải: Bài 33: Bác An mua 56 táo 98 cam loại chia vào túi Mỗi túi táo có quả, túi cam có Hỏi bác An mua túi ? Bài giải: Bài 34: Trong buổi chào cờ, khối lớp xếp hàng, hàng có 35 em Khối lớp xếp hàng, hàng có 30 em Hỏi hai khối lớp ôpcs tất em ? Bài giải: (68) Bài 35: Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng có diện tích 81cm2, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 36: Bạn Lan thực phép nhân 2589 với 6, bạn viết nhầm 2589 thành2859 Hỏi tích tăng tích cần tìm đơn vị ? Bài giải: Bài 37: Có số lít dầu , chia thùng lít dàu thùng dư lít Hỏi chia vào thùng đựng lít dầu cần thùng ? Bài 38: Với chữ số 0, , 2, 3, viết số có chữ số? Bài 39: Với chữ số 0, , 2, viết số có chữ số? Bài 40: Với chữ số , 2, 3, viết số có chữ số khác nhau? Bài 41: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia số A cho kết 45 dư Hãy tìm kết phép tính cần làm? Bài 42: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia số A cho 8và kết 81 Hãy tìm kết phép tính cần làm? Source : (69)Bài 43: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia http://tieuhocvn.info
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 Dạng toán ôn tập kiến thức kỹ năng lớp 3, 18 Dạng toán ôn tập kiến thức kỹ năng lớp 3