Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng

28 360 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 06:15

VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com M M M U U U Å Å Å C C C L L L U U U Å Å Å C C C Àẫo cô .2 Àẩi Lẫi - hưì xanh bưën ma lùång sống .4 Cưn Àẫo - Huån àẫo xa miïìn àêët nûúác .8 Sapa - Thõ trêën trong mêy sûúng múâ ẫo .10 Lïn Ba Vò trấnh nùỉng hê .12 Cûãa Tng vâ bậi tùỉm 14 Non nûúác Sún Trâ .16 Ngûúåc dông sưng Ba .19 Gia Lai - vng àêët huìn thoẩi .22 Khe Nûúác Lẩnh .25 VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com À À À A A A Ã Ã Ã O O O C C C O O O Â Â Â Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån Thanh Miïån, tónh Hẫi Dûúng àûúåc phất hiïån nùm 1994. Àêy lâ mưåt àiïím du lõch mưi trûúâng sinh thấi hêëp dêỵn. Nùçm giûäa mưåt vng hưì bao la sống nûúác, àẫo Cô nưíi lïn nhû mưåt viïn ngổc mâ thiïn nhiïn àậ ban tùång cho Chi Lùng Nam. Vúái diïån tđch 2.382m2, tûâ lêu àậ trúã thânh núi tr ng ca nhiïìu loẩi cô vẩc khấc nhau, cô vẩc àïën tûâ khùỉp núi. Cố chđn loẩi cô khấc nhau lâ cô lûãa, cô rìi, cô búå, cô àen, cô nghïnh, cô diïåc, cô trùỉng, cô ngang, cô hûúng vâ ba loẩi vẩc lâ vẩc xấm, vẩc xanh, vẩc àen cố ngìn gưëc tûâ Trung Qëc, Miïën Àiïån, ÊËn Àưå, Nï Pan, Philippines . Ma xn lâ thúâi àiïím cô vïì àưng nhêët cố túái vâi vẩn con cô vâ hâng nghòn con vẩc. Khi hoâng hưn bng xëng lâ lc cô vïì, chng bay thânh tûâng àân, mưỵi àân cố sưë lûúång tûâ dùm bẫy chc túái hâng trùm con àêåu trùỉng xoấ cẫ cấc tấn cêy trïn àẫo. Sau khi lûúån nhiïìu lông che kđn cẫ khoẫng khưng gian mùåt hưì, chng lêìn lûúåt hẩ cấnh an toân xëng nhûäng lm cêy xanh vúái ấnh nùỉng chiïìu giûäa biïín nûúác mïnh mưng, tiïëp àố lâ nhûäng nhõp sẫi cấnh ca nhûäng ch vẩc chín bõ cho mưåt bíi kiïëm mưìi vêët cẫ trong àïm. Khưng chó lâ núi cû tr ca cô, vẩc. Lâ mưåt vng hưì rưång mïånh mưng, khưng bao giúâ cẩn nûúác nïn Chi Lùng Nam cố nhiïìu mông kết, le le, võt trúâi, àùåc biïåt àậ tûâng cố cưëc àen, bưì nưng, cëc vâ nhiïìu loâi giệ khấc nhau. Trong sưë êëy, cưëc vâ bưì nưng lâ loâi chim nûúác q hiïëm cố tïn trong sấch Àỗ Viïåt Nam. Àïën núi àêy vâo lc hoâng hưn hay VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com súám mai lâ lc “giao ca” th võ giûäa cô vâ vẩc trong cåc mûu sinh hâng ngây, lâ khi cô vïì súám mâ vẩc chûa ài kiïëm ùn thò àẫo cô thêåt lâ hun nấo. Chng tranh cûúáp nhau àïí giânh chưỵ àêåu. Vẩc ëu thïë nïn bõ dưìn xëng dûúái, côn cô ph trùỉng trïn cấc tấn cêy. Hònh nhû cêy cưëi thûa dêìn trïn àẫo khưng côn à chưỵ cho cẫ àân cô khưíng lưì bấm nûäa. Sûå àan xen hâi hoâ giûäa cêy cưëi, chim mng, hưì nûúác cng khđ hêåu nhiïåt àúái trong lânh thoấng àậng, cng vúái nhiïìu cêy cưí th vâ nhiïìu bia cưí, àïìn, cha, miïëu mẩo trong vng, àùåc biïåt vúái cấc nghïì cưí truìn nhe nghïì gưåt cấ, nghïì bấnh trấng, bấnh àa vâ nghïì ûúm trưìng cêy cẫnh, Chi lùng Nam cố àêìy à ëu tưë àïí cố thïí phất triïín thânh mưåt vng du lõch mưi trûúâng sinh thấi hêëp dêỵn. Vúái nhûäng giấ trõ ca mònh àẫo Cô Chi Lùng Nam àậ tẩo nïn mưåt mưi trûúâng sinh thấi àùåc trûng cho lâng qụ vng àưìng bùçng Bùỉc Bưå. Ngoâi nghơa lâ núi bẫo tưìn ca cô vẩc vâ nhiïìu loâi chim nûúác, vng àêìm hưì Chi Lùng Nam côn lâ mưåt thùỉng cẫnh hiïëm thêëy vúái cẫnh hưì nûúác vâ cêy cưëi, chim mng, nhêët lâ nghe thêëy chim cô kïu hun nấo, trưng thêëy nhûäng àân chim bay rúåp bêìu trúâi. Khi xûa, àẫo giûäa hưì cố cêy cưëi rêåm rẩp, àân cô cng tûâng lâm tưí sinh sưi nẫy núã quanh nùm. Nhûng rưìi ngìn tâi ngun qu giấ nây chûa àûúåc nhêån thûác àêìy à nïn cô vẩc àậ bõ xua àíi, sùn bùỉn khưng thûúng tiïëc. Chng bõ bêỵy bùçng dô, bùỉn bùçng sng vâ thêåm chđ bõ hu diïåt bùçng bưåc phấ båc úã ngổn cêy. Sûå phất hiïån vâ àấnh giấ giấ trõ sinh thấi vâ tâi ngun ca lâng cô giûäa lc chng àang cố nguy cú bõ tiïu diïåt lâ mưåt cưng trònh ca Hưåi Sinh hổc vâ mưi trûúâng tónh Hẫi Dûúng. Tuy nhiïn trong nhûäng nùm qua, viïåc khai thấc tiïìm nùng nây múái chó dûâng úã mûác tûå phất, nïn àẫo Cô vêỵn nhû mưåt nâng cưng cha ng qụn trong rûâng chûa àûúåc àấnh thûác, búãi àûúâng xấ ài lẩi côn khố khùn. Lâng Cô àang àûúåc quan têm tđch cûåc bẫo tưìn vâ xêy dûång VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com thânh khu du lõch sinh thấi. Àêët lânh chim àêåu, cô vïì ngây mưåt àưng hún. Trong tûúng lai khưng xa tiïìm nùng du lõch àẫo Cô sệ thûåc sûå àûúåc phất huy vâ àûúåc àûa vâo tour du lõch theo hònh vông cung tûâ Hâ Nưåi ài phưë Hiïën àïën àẫo Cô, Hẫi Dûúng vâ ra Cưn Sún, Kiïëp Bẩc, Hẫi Phông rưìi vïì Hâ Nưåi. Cố nhû vêåy múái thu ht àûúåc ngây câng nhiïìu khấch du lõch trong nûúác cng nhû qëc tïë. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com À À À A A A Å Å Å I I I L L L A A A Ã Ã Ã I I I - - - H H H Ư Ư Ư Ì Ì Ì X X X A A A N N N H H H B B B Ư Ư Ư Ë Ë Ë N N N M M M U U U Â Â Â A A A L L L Ù Ù Ù Å Å Å N N N G G G S S S O O O Á Á Á N N N G G G Nùçm sất thõ trêën Xn Hoâ úã phđa Bùỉc huån Mï Linh, tónh Vơnh Phc, hưì Àẩi Lẫi lâ núi du lõch nghó mất rêët l tûúãng cho têët cẫ mổi ngûúâi. Tûâ Hâ Nưåi, mën àïën khu du lõch hưì Àẩi Lẫi du khấch chó cêìn lïn xe ngûúåc àûúâng qëc lưå 2 àïën Phc n chûa àêìy mưåt giúâ àưìng hưì, rưìi rệ phẫi, ài theo con àûúâng lất bï tưng túái thõ trêën Xn Hoâ nùçm ngay ven hưì. Àêy lâ núi nghó mất cëi tìn rêët thån tiïån àưëi vúái ngûúâi dên úã th àư sưi àưång, ưìn ậ. Sau nhûäng ngây lâm viïåc cùng thùèng, ai chùèng mën àûúåc búi thuìn thû giận giûäa vng non nûúác hûäu tònh nây. Àẩi Lẫi lâ hưì nûúác rưång túái hún 500 ha. Vâo ma mûa, cấc con sưng, con sëi trong lûu vûåc phđa Nam ca dậy ni Tam Àẫo vúái sưng Vûåc Tuìn, sưng Tưn, sưng Bấ Hẩ, sëi Àưìng Cêu, Àưìng Chậo . àïìu dưìn nûúác vâo, khiïën mûåc nûúác cố thïí lïn cao túái cưët 21m. Mưåt phêìn, do vêỵn giûä àûúåc ngun trẩng cấc thung lng tûå nhiïn vâ cấc triïìn àưìi bất p cng cấc hễm ni như ra, tẩo nïn cấc eo, cấc bấn àẫo àa dẩng, nïn mùåt hưì tuy rưång nhûng khưng hïì gêy cẫm giấc mïnh mưng choấng ngúåp mâ du khấch côn phất hiïån ra nhiïìu cẫnh quan k th khi búi thuìn qua nhûäng hễm ni vêỵn côn ngun nết hoang sú àïën k lẩ. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com Phđa Bùỉc hưì Àẩi Lẫi lâ dậy Tam Àẫo ni non cao vâ xa dêìn vúái nhûäng cấnh rûâng xanh biïëc ngt ngân. Ba mùåt hưì àïìu àûúåc giùng hâng cấc gô àưìi bất p nưëi tiïëp cng ni Thùçn Lùçn, àûúåc xêu chỵi nưëi dâi búãi nhûäng àêåp àêët kiïn cưë, tẩo thânh bûác tûúâng thânh giûä nûúác. Xung quanh hưì lâ bất ngất mâu xanh ca hún 9.000 hếc ta cêy rûâng phông hưå. Tûâ bậi tùỉm dûúái hưì, du khấch cố thïí chẩy thùèng lïn àónh ni Thùçn Lùçn úã phđa Nam àïí phống têìm mùỉt nhòn vïì Th àư Hâ Nưåi àang lêëp lấnh dûúái ấnh nùỉng chiïìu. Nhûäng ai thđch leo ni àïìu cố thïí tưí chûác cåc lûä hânh lïn phđa Bùỉc, lìn rûâng qua àêo Nhe sang àêët Thấi Ngun hóåc rệ sang ni Mỗ Quẩ thûã sûác leo lïn nhûäng vấch àấ dûång àûáng cao vt têìng mêy. Tûâ trïn nhòn xëng thêëy thêëp thoấng giûäa rûâng xanh cố hưì Xẩ Hûúng, hưì Lâng Hâm, hưì Gia Khau ., cẩnh àố lâ dêëu tđch lêu àâi thânh quấch cưí kđnh ca Qån húåp Nguỵn Danh Phûúng àậ tûâng xêy dûång giang sún riïng mưåt cội, sët mûúâi nùm trúâi àûúng àêìu vúái triïìu àònh thúâi vua Lï cha Trõnh. Nhúâ cố sùỉc biïëc ca hưì sêu, mâu xanh ca rûâng xanh ni thùèm bất ngất xung quanh, cng vúái nhûäng cún giố mất rûúåi tûâ ba phđa mùåt hưì thưíi túái, tẩo cho du khấch cẫm giấc thanh thẫn, dïỵ chõu mâ hiïëm khi nâo thêëy àûúåc. Mưåt àiïìu k th nûäa úã àêy lâ ngổn giố bêëc lẩnh lệo ca ma àưng àậ àûúåc ni Tam Àẫo, che chùỉn, nïn úã àêy nhiïåt àưå trung bònh ca ma hê lâ 28,90C vâ ma àưng lâ 16,80C. Tẩo thån lúåi cho du khấch cố thïí àïën nghó dûúäng cëi tìn núi àêy, cho d àang lâ ma nùỉng nống hay ma àưng giấ lẩnh. Thêëy rộ tiïìm nùng lêu dâi, ngânh du lõch tónh Vơnh Phc àậ vâ àang xêy dûång hưì Àẩi Lẫi thânh núi nghó dûúäng thån tiïån àïí àốn khấch. Ngoâi cấc khấch sẩn ba, bưën sao, sệ cố bậi tùỉm bïn hưì rưång vâ dâi hâng cêy sưë. Nhûäng ngưi biïåt thûå thú mưång nùçm dûúái cấc cấnh rûâng cêy sinh vêåt cẫnh hêëp dêỵn cấc vùn nghïå sơ tûâng vïì àêy dûå cấc trẩi sấng tấc. Cng sệ cố cẫ sên golf 18 lưỵ vúái àûúâng àua ngûåa trẫi dâi VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com túái têån chên ni xa múâ, sệ cố cẫ cấc v trûúâng lúán, cấc nhâ hâng bấn àưì lûu niïåm bïn cấc khu du lõch sinh thấi vâ cấc vûúân sinh vêåt cẫnh rưång lúán. Dûúái chên ni Tam Àẫo, cố khu bẫo tưìn thiïn nhiïn, núi nghiïn cûáu vâ hûúáng dêỵn ngûúâi sânh chúi sinh vêåt cẫnh. Mêëy nùm gêìn àêy, bưỵng nhiïn úã cấc gô àẫo chòm nưíi giûäa hưì àậ cố rêët nhiïìu àân chim qu bay vïì qìn t ngây mưåt nhiïìu, àố chđnh lâ dêëu hiïåu khùèng àõnh thïm cho sûå trong lânh ca mưi trûúâng sinh thấi núi àêy. Chiïìu chiïìu, nhûäng cấnh cô trùỉng, bay thêëp thoấng soi bống mùåt hưì, nhûäng tiïëng chim hốt lđu lo cng tiïëng rûâng thưng reo vi vt sệ lâ nhûäng lúâi múâi gổi hêëp dêỵn hún cẫ tiïëng châo múâi ca cấc tiïëp viïn du lõch úã bêët cûá núi àêu. Àậ àïën hưì Àẩi Lẫi, chùỉc chùỉn du khấch sệ àûúåc àùỉm chòm trong mưåt khưng gian n tơnh, cẫm giấc thanh bònh sau mưåt tìn lao àưång mïåt mỗi nhû chúåt tan biïën, hoâ vâo thiïn nhiïn trúâi mêy non nûúác núi àêy. Mưåt k nghó cëi tìn tuåt vúâi sệ àïën vúái bẩn bêët kïí ma nâo trong nùm. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com C C CƯ Ư ƯN N N À À ÀA A Ẫ Ã ÃO O O - - - H H HU U UY Y Ï ÏÅ Å ÅN N N À À ÀA A Ẫ Ã ÃO O O X X XA A A M M MI I IÏ Ï ÏÌ Ì ÌN N N À À ÀÊ Ê ÊË Ë ËT T T N N N Û Û Û Ú Ú Ú Á Á Á C C C Àêy lâ mưåt qìn àẫo gưìm 16 hôn àẫo lúán nhỗ húåp thânh mưåt huån vïì mùåt hânh chđnh úã ngoâi trng khúi. Cấc àẫo nây cố nhûäng cấi tïn mưåc mẩc nhû lâ: hôn Bâ, hôn Bưng Lau, hôn Tâi Lúán, hôn Tâi Nhỗ (hôn Thỗ), hôn Trấc Lúán, hôn Trấc Nhỗ, hôn Bẫy Cẩnh, hôn Vung, hôn Ngổc, hôn Tre Lúán, hôn Tre Nhỗ, hôn Trûáng, hôn Cau. Hôn lúán nhêët lâ àẫo Cưn Sún (trûúác kia côn cố tïn lâ Cưn Lưn). Qìn thïí Cưn Àẫo nùçm trong biïín Àưng, chïåch vïì Nam so vúái nưåi àõa, àûúåc biïët túái nhû lâ mưåt di tđch cấch mẩng vâ chûáng tđch vïì tưåi ấc ca thûåc dên Phấp, àïë qëc vâ tay sai àưëi vúái dên tưåc Viïåt Nam trong ngốt 114 nùm, kïí tûâ nùm 1862 àïën thấng 4 nùm 1975. Núi êëy cố trïn hai vẩn nêëm mưì cẫu chiïën sơ cấch mẩng Viïåt Nam vâ hâng vẩn ngûúâi khấc àậ bõ t àây, giam giûä. Thïë nhûng ngây nay, qìn àẫo Cưn Sún hay gổi tùỉt lâ Cưn Àẫo, vúái tưíng diïån tđch lâ 72,18km2 lâ mưåt àiïím du lõch khấ hêëp dêỵn, mưåt núi nghó dûúäng hoân hẫo cố nhiïìu bậi tùỉm tuåt vúâi vâ thùỉng cẫnh k th. Khùỉp thõ trêën Cưn Àẫo cố nhiïìu cêy bâng àûúåc trưìng tûâ thïë k qua, vâo ma giố chûúáng nưíi dûä dưåi, nhûäng cêy bâng nây rúåp bống xanh mất. Nhûäng bậi tùỉm côn ngun vễ hoang sú, khưng khđ trong lânh khấ thđch húåp vúái nhûäng ngûúâi ham cåc sưëng tûå nhiïn, nhêët lâ àưëi vúái trai gấi trong lûáa tíi u àûúng. Ni vâ rûâng ngun sinh VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com bẩt ngân àiïím tư nhûäng nết tuåt th trong bûác tranh sinh àưång ca mưåt vng trúâi nûúác bao la. Cố gêìn 20 bậi tùỉm nûúác trong xanh vâ sẩch, ngûúâi ta búi ra xa vêỵn côn trưng thêëy àấy. Nhûäng bậi tùỉm àểp nhêët lâ bậi Hâng Dûúng, Àêìm Trêìu, Phi ën . úã àố du khấch vûâa àûúåc tùỉm mất nhû têíy trêìn, gưåt sẩch nhûäng bi bùåm trïn thên cng nhû nhûäng bi bùåm trong têån àấy lông, trong sêu thùỉm ca têm tû mònh giûäa lân sống nûúác tinh khiïët ca àẩi dûúng. Cưn Àẫo cố nhiïìu khấch sẩn vûâa vâ nhỗ vúái àêìy à tiïån nghi, cng cố mưåt khu nghó mất thđch húåp cho mổi ngûúâi. Do cấch biïåt àêët liïìn, bao quanh lâ biïín, du khấch àïën Cưn Àẫo chó cố thïí vâo ma biïín ïm, àểp nhêët tûâ thấng 3 àïën thấng 6 bùçng tâu thy hay bùçng mấy bay trûåc thùng. Du lõch Cưn Àẫo thđch húåp nhêët lâ loẩi hònh dậ ngoẩi, du khẫo vâ hoẩt àưång thanh niïn. Cưn Àẫo lâ mưåt huån àẫo ca tónh Bâ Rõa - Vng Tâu, cấch xa thânh phưë Vng Tâu khưng àêìy mưåt giúâ bay. Àûúâng biïín dâi khoẫng 179km, côn tûâ cûãa sưng Hêåu ra, chó cấch cố 83km. Khđ hêåu àẩi dûúng dïỵ chõu, trung bònh 26,90C. Búâ biïín dâi tưíng cưång 200km. Cẫnh quan mưỵi àẫo cố mưỵi bẫn sùỉc riïng. Hôn Trûáng thûåc tïë lâ mưåt sên chim tûå nhiïn. Võnh Cưn Àẫo lâ núi tr ng ca loâi cấ heo vâ cng lâ núi sinh sẫn ca àưìi mưìi vâ vđch. Vấch àấ ni vâ hang trïn cấc hôn àẫo lâ núi t hưåi vïì hâng nùm trong ma sinh sẫn ca loâi hẫi ën. Trong rûâng cố nhiïìu loâi sốc mun, sốc bay, k àâ v.v . Rûâng Cưn Àẫo cng lâ vûúân qëc gia. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 10 http://www.ebooks.vdcmedia.com S S SA A AP P PA A A - - - T T TH H HÕ Õ Õ T T TR R RÊ Ê ÊË Ë ËN N N T T TR R RO O ON N NG G G M M MÊ Ê ÊY Y Y S S SÛ Û ÛÚ Ú ÚN N NG G G M M M Ú Ú Ú Â Â Â A A A Ã Ã Ã O O O Mưåt thõ trêën nghó dûúäng úã àưå cao 1.560m so vúái mùåt biïín, thåc tónh Lâo Cai, mẩn Têy Bùỉc Bùỉc bưå, khưng khđ mất mễ sët ma hê. Mâu sùỉc cẫnh quan ln thay àưíi. Vâo bíi sấng, Sapa chòm trong sûúng m nhể nhâng nhû lân khối trùỉng. Bíi chiïìu khi hoâng hưn r xëng, Sapa cố cấi se lẩnh trûä tònh ca ma thu. Khi nùỉng lïn, Sapa rûåc rúä nhû ma xn phúi phúái nưìng nân. Àïën xïë trûa, mùåt trúâi àûáng bống lâ cẫ ma hê trúâi quang mêy tẩnh, khưng nống mâ dòu dõu. Ban àïm, khđ lẩnh tûâ cấc àónh ni toẫ xëng, Sapa cố cấi lẩnh ma àưng cêìn êëm ấp, êëp . Àưi khi cố tuët rúi. Tuët rúi khưng dây àùåc nhû miïìn hân àúái mâ thoẫng rúi nhể nhâng gêy cẫm xc tònh thû. Tuët Sapa nhû phêën hoa nhể mỗng, mong manh tư àiïím cẫnh quan thïm phêìn quën r nïn trúâi Sapa khi lẩnh àểp vư vân. Cố ngûúâi àậ ghi nhêån tiïët àiïåu thúâi gian gúåi cẫm àưåc àấo ca Sapa lâ "sưëng mưåt ngây àậ àêìy à nhû mưåt nùm cẫ bưën ma". Sapa àûúåc mang danh "thânh phưë trong mêy", lâ mưåt thõ trêën cấch th àư Hâ Nưåi 380km àûúâng bưå vïì phđa Têy Bùỉc, nùçm úã trïn sûúân ni Lổ Souei Tong, chên ni Phanxipùng. Tûâ àêìu thïë k XX, cng vúái thânh phưë Àâ Lẩt, Sapa súám nưíi tiïëng vâ trúã thânh khu du lõch vúái vễ àưåc àấo ca toân khu. [...]... Thẩch bi sún Àêy lâ di tđch lõch sûã, chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15 Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay), vua Lï Thấnh Tưng àậ àđch thên cêìm qn àấnh chiïëm thânh Crâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 20 Bân, àíi qn Chiïm Thânh àïën têån... http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 24 Àûáng trïn àónh ni Kưng-chú-vi, huån An Khï ta thêëy mưåt cấnh àưìng rưång 200 mêỵu, tẩi xậ Nghơa An, huån An Khï Àêy lâ cấnh àưìng bùçng phùèng do bâ Ya Àưë lậnh àẩo nhên dên khai phấ Ngây nay nhên dên àõa phûúng gổi lâ cấnh àưìng bâ Ya Àưë Tûúng truìn khi Nguỵn Nhẩc lïn An Khï dûång cúâ khúãi nghơa, àậ lêëy Ya Àưë - nûä t trûúãng ngûúâi... http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 22 GIA LAI - VNG ÀÊËT HUÌN THOẨI Ngûúâi xûa mën lïn thûúång ngìn phẫi ngûúåc theo sưng Ba, côn nay àậ cố 2 con àûúâng sưë 5 vâ sưë 7 khấ tưët (20A vâ 20B) úã hai bïn tẫ hûäu sưng Àêy lâ mẩch mấu giao thưng ch ëu nưëi vng hẩ lûu vúái cao ngun Chđnh trïn con àûúâng sưë 7 nây tẩi thung lng Cheo Reo thấng 3-1 975 qn vâ dên ta àậ tẩo ra mưåt... ngûâng phất triïín, cû dên cấc núi khấc kếo àïën lêåp nghiïåp ngây mưåt àưng, hònh thânh nhûäng cưång àưìng xậ hưåi lúán gổi lâ Tú-ring http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 23 Trong lao àưång sẫn xët vâ sinh hoẩt thûúâng ngây cû dên trong mưåt tú-ring thûúâng cố têåp quấn vêìn àưíi cưng gip nhau lc khố khùn, hóåc trong nhûäng cưng viïåc àôi hỗi nhiïìu cưng c vâ lûåc lûúång... gia xêy dûång cưng trònh thy nưng Àưìng Cam, ngoâi sưë k sû ngûúâi Phấp côn cố k sû ngûúâi Lâo Hoâng thên Xupha-nu-vưng, ngun ch tõch nûúác CHDCND Lâo vâ k sû ngûúâi Viïåt Trêìn Àùng Khoa, Bưå trûúãng Bưå Thy lúåi àêìu tiïn ca nûúác ta http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 21 Trong quấ trònh xêy dûång cưng trònh Àưìng Cam, cû dên sinh sưëng dổc búâ sưng Ba àậ àâo àûúåc... àư vâo Têy Giai, Thanh Hoấ, gổi lâ Têy Àư Thânh àấ nây vêỵn côn bõ thúâi gian http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 ghễ lẩnh,àang trïn àâ hoang phïë Àêy lâ mưt k tđch ca kiïën trc Viïåt Nam Tûúng truìn rùçng, khi thua trêån, bỗ Têy Àư chẩy vïì phđa Nam, Hưì Qu Ly chó mang theo hai àêìu rưìng bùçng àấ, chưn giêëu núi nâo khưng ai hay Nghe àêu àố lâ hai bấu vêåt, hai... Sún Trâ hònh thânh tûâ àố Cng vúái hïå thưëng ni non ca Hẫi Vên sún úã phđa bùỉc, bấn àẫo Sún Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hònh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 17 Thng, Vng Hân, Vng Àâ Nùéng Vng Sún Trâ tuy rưång nhûng sêu vâ kđn àấo, mùåt nûúác... xëng phđa Nam thò gùåp cấc bậi Xïëp, bậi Bt vâ bậi Nam thêåt quën r, cẫnh thêìn tiïn hiïån ra trûúác mùỉt Duy chó cố bậi Bùỉc thò chó àïën àûúåc bùçng àûúâng thu Bậi tùỉm úã àêy thêåt hoang sú, vùỉng vễ Bậi rưång lúán, cất trùỉng phau phúi dûúái ấnh n ùỉng chối chang ca ma hê Bậi Bùỉc tuy cố àểp nhûng àânh cam chõu sưë phêån hêím hiu búãi ni rûâng vêy toẫ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG... ngûúâi hoâ húåp vúái kiïën tẩo k bđ ca thiïn nhiïn Nố vûâa phẫng phêët nhûäng nết khếo lếo vûâa êín chûáa vễ diïỵm ẫo, k bđ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 12 LÏN BA VỊ TRẤNH NÙỈNG HÊ Theo àûúâng Hâ Nưåi - Sún Têy chẩy khoẫng 80km bùçng ưtư, hóåc ài xe mấy thò hay nhêët, bẩn àậ cố thïí "mô" túái àûúåc cûãa rûâng qëc gia Ba Vò, àïí bùỉt àêìu ài vâo mưåt khưng gian... lẩi tòm vïì dûå lïỵ Quang Trung àûúåc tưí chûác úã Têy Sún Thûúång - Àẩo An Khï Bẫn thên ngûúâi viïët bâi nây àậ àûúåc cng ưng dêng hûúng úã àêy vâo dõp xn ÊËt Sûãu 1985 nhên k niïåm 196 nùm chiïën thùỉng Àưëng Àa, àûúåc nghe ưng kïí nhûäng truìn thuët vïì phong trâo Têy Sún, vïì http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 25 mưëi tònh àoân kïët keo sún giûäa cấc dên tưåc . qëc tïë. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com À À À A A A Å Å Å I I I L L L A A A Ã Ã Ã I I I - - - H H H Ư Ư Ư Ì. nâo trong nùm. VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com C C CƯ Ư ƯN N N À À ÀA A Ẫ Ã ÃO O O - - - H H HU U UY Y Ï ÏÅ
- Xem thêm -

Xem thêm: Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng, Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng, Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng