CHO VAY SXKD VTB hòa THÀNH

60 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:04

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MERKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG -   - BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀ THÀNH Giảng viên hướng dẫn : Cô Chu Thị Thanh Trang Sinh viên thực : Bùi Trần Hoàng Tâm Lớp : 11DNH1 MSSV : 1112140399 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2014 V BỘ TÀI CHÍNH …… TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MERKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG -   - BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ THÀNH Giảng viên hướng dẫn : Cô Chu Thị Thanh Trang Sinh viên thực : Bùi Trần Hoàng Tâm Lớp : 11DNH1 MSSV : 1112140399 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2014 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ KIẾN TẬP Tây Ninh, ngày tháng năm 2014 Đại diện Ngân hàng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ THÀNH .3 1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .3 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Hội sở 1.1.2 Cơ cấu tổ chức……………………………………………………………… 1.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng cung cấp 1.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2011 – 20136 1.2 Sơ lược Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoà Thành 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 1.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Hoà Thành 1.2.4 Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp Vietinbank Hoà Thành 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ THÀNH 13 2.1 Nhu cầu vay sản xuất kinh doanh địa bàn Hoà Thành, Tây Ninh 13 2.2 Các hình thức cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Thành 13 2.2.1 Cho vay bổ sung vốn lưu động .13 2.2.2 Cho vay thực dự án đầu tư 15 2.2.3 Cho vay Thực mở rộng sản xuất kinh doanh 16 2.2.4 Cho vay mua sắm Tài sản cố định riêng lẻ .17 2.3 Các quy định cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoà Thành 18 2.3.1 Quyền tự quản đối tượng vay vốn 19 2.3.2 Nguyên tắc vay vốn 19 2.3.3 Điều kiện vay vốn 19 2.3.4 Thời gian cho vay 20 2.3.5 Những đối tượng nhu cầu vốn không phép vay 20 2.3.6 Trả nợ gốc lãi vốn vay 21 2.3.7 Lãi suất cho vay 21 2.4 Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành 21 2.5 Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành 26 2.5.1 Quy mô cấu cho vay sản xuất kinh doanh .26 2.5.2 Thời gian cho vay 30 2.5.3 Lãi suất cho vay 31 2.5.4 Hình thức thu nợ .33 2.5.5 Chất lượng tín dụng Vietinbank Hồ Thành 34 2.5.6 Một số ưu đãi dành cho khách hàng 36 2.6 Nhận xét, đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành……………………………………………………………………………… 37 2.6.1 Mặt tích cực .37 2.6.2 Những hạn chế 38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO NGHIỆP VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ THÀNH 40 3.1 So sánh thực tế lí thuyết nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh ngân hàng Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Thành 40 3.1.1 Về quy trình cho vay .40 3.1.2 Về thẩm định tín dụng .41 3.1.3 Về giá trị tài sản đảm bảo 41 3.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay Sản xuất kinh doanh Vietinban.42 Hoà Thành………………… .42 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ cho vay Sản xuất kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Thành …………………………………………………………………………….43 3.2.1 Tăng cường cơng tác huy động vốn 43 3.2.2 Tăng cường công tác hạn chế rủi ro hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt vấn đề thẩm định phương án kinh doanh tài sản đảm bảo 44 3.2.3 Xây dựng chiến lược cụ thể cho nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh 44 KẾT LUẬN .46 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VND Việt Nam Đồng USD Đô la Mỹ TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước VN Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo SXKD Sản xuất kinh doanh 10 DADT Dự án đầu tư 11 CBTD Cán tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt q trình hình thành, phát triển Vietinbank Bảng 1.2 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2011 – 2013 Bảng 1.3: Cơ cấu tỉ trọng nguồn vốn Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 Bảng 1.4 ROA, ROE Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 .10 Bảng 1.5 Kết kinh doanh số hoạt động khác Vietinbank Hoà Thành, giai đoạn 2011 - 2013 .11 Bảng 2.1 Tỉ trọng dư nợ tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh so với tổng dư nợ tín dụng Vietinbank Hồ Thành, giai đoạn 2011 – 2013 27 Bảng 2.2 Tình hình doanh số cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hồ Thành phân theo mục đích vay vốn, giai đoạn 2011 - 2013 28 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành phân theo mục đích vay vốn, giai đoạn 2011 - 2013 29 Bảng 2.4 Tình hình dư nợ sản xuất kinh doanh theo đối tượng Vietinbank Hoà Thành, giai đoạn 2011 – 2013 30 Bảng 2.5 Thời gian cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 31 Bảng 2.6 Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành (ngày 30/10/2014) ……………………………………………………………………… 32 Bảng 2.7 Bảng so sánh lãi suất cho vay Vietinbank Hoà Thành với số ngân hàng khách địa bàn (ngày 30/10/2014) 32 Bảng 2.8 Tình hình nợ hạn Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 34 Bảng 2.9 Tình hình nợ hạn Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 35 Bảng 3.1 Bảng so sánh quy trình cho vay lí thuyết quy trình cho vay SXKD Vietinbank – Chi nhánh Hoà Thành 40 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Tình hình tăng trưởng hoạt động huy động vốn Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 - 2013 Biểu đồ 1.2 Tình hình dư nợ tín dụng Vietinbank Hồ Thành, 2011 – 2013 .9 Biểu đồ 2.1 Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 .26 động cho vay thực dự án đầu tư (chiếm từ 50% đến gần 70% tổng nợ hạn Vietinbank Hồ Thành Chiếm tỉ trọng cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh với tỉ trọng từ 5,3% đến 11,8% Bảng 2.9 Tình hình nợ hạn Vietinbank Hoà Thành giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị tính: Tỉ VND (đối với số tuyệt đối) Năm 2011 2012 Tổng nợ Tổng nợ +/- (2011) xấu xấu SXKD SXKD 2013 Tổng nợ +/xấu SXKD (2012) Cho vay bổ sung 0,7 0,5 -0,2 0,5 vốn lưu động Tỉ trọng 23,3% 11,8% -11,4% 25,1% 13,3% Cho vay thực 1,9 2,8 0,9 2,1 -0,7 dự án đầu tư Tỉ trọng 63,1% 66,2% 3,1% 67,4% 1,2% Cho vay mở rộng sản xuất kinh 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 doanh Tỉ trọng 6,6% 7,1% 0,4% 7,5% 0,4% Cho vay mua 0,21 0,63 0,42 0,58 -0,05 TSCĐ riêng lẻ Tỉ trọng 7,0% 14,9% 7,9% 14,6% -0,3% Tổng nợ xấu 3,01 4,23 1,22 3,98 -0,25 SXKD Tổng nợ xấu 6,21 6,47 0,26 6,42 -0,05 Tỉ trọng nợ xấu SXKD/Tổng nợ 48,5% 65,4% 16,9% 62,0% -3,4% xấu Tỉ lệ nợ xấu 2,14% 2,92% 0,78% 2,29% -0,63% [Nguồn: tổng hợp từ Vietinbank Hoà Thành tính tốn sinh viên] Bảng 2.5 cho thấy, tình hình nợ xấu SXKD Vietinbank Hồ Thành có nhiều biến động, xu hướng chung tăng nhanh vào năm 2012 sau giảm vào năm 2013 Nhìn chung, nợ xấu kiểm sốt (dao động từ 3,01 tỉ đồng đến 4,23 tỉ đồng), đạt đỉnh điểm năm 2012 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc trả nợ dẫn đến dự nợ hạn ngân hàng tăng cao, kéo theo nợ xấu tăng theo Thông thường, tỉ trọng nợ hạn ca dẫn đến tỉ trọng nợ xấu cao Vietinbank Hoà Thành vậy, tỉ trọng nợ xấu cao cho vay thực hiên dự án đầu tư thấp nhât cho vay mở rộng dự án kinh doanh Riêng tỉ trọng cho vay mua sắm tài sản cố định riêng lẻ biến động khó dự báo nhu cầu khơng thường xuyên Nếu xét giá trị tương đối nợ xấu Vietinbank Hồ Thành kiểm sốt, có cao mức trung bình tồn hệ thống (như 2,29% năm 2013 so với 0,89% hệ thống) nằm mức an toàn (dưới 3%) gần chạm ngưỡng 3%, để hạn chế nợ xấu cho vay SXKD thời gian tới, Ngân hàng cần phải chủ động công tác thu hồi nợ nhằm hạn chế rủi ro mức thấp nhất, điều đồng nghĩa với việc giảm tối đa nợ hạn, đảm bào thu hồi nợ thời hạn 2.5.6 Một số ưu đãi dành cho khách hàng Ưu đãi vay vốn hoạt động tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp địa phương dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hơn, từ nâng cao khả sản xuất, phát triển kinh tế Gần nhất, Vietinbank Hoà Thành với chấp thuận Vietinbank Tây Ninh tiến hành chương trình khuyến đặc biệt khách hàng vay bổ sung vốn lưu động, cụ thể sau: Thời gian ưu đãi: Từ ngày 01/04/2014 đến hết 30/04/2014 (1 tháng) Hình thức ưu đãi: Lãi suất vay sản suất kinh doanh thấp 0,5% so với mức lãi suất tương ứng (phần ưu đãi tính dựa dư nợ khách hàng thời gian ưu đãi) Sản phẩm áp dụng: Cho vay sản xuất kinh doanh có liên quan đến xuất – nhập Điều kiện nhận ưu đãi Đối tượng áp dụng: Tất khách hàng có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh địa bàn Hồ Thành, Tây Ninh có liên quan đến hoạt động xuất – nhập Khoản vay tối thiểu: 30 triệu - Khoản vay sản xuất kinh doanh phải duyệt vay giải ngân thời gian triển khai chương trình Khách hàng phải cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng theo thoả thuận hợp đồng 2.6 Nhận xét, đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành 2.6.1 Mặt tích cực 2.6.1.1 Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh có tăng trưởng tốt Hiện nay, thị trường diễn cạnh tranh gay gắt, không ngân hàng nội mà với ngân hàng nước với tiềm lực vốn khả quản trị tốt, ngân hàng cần phải nỗ lực nhiều để giữ chân khách hàng Và Vietinbank Hoà Thành ngân hàng Dư nợ cho vay không ngừng tăng năm qua, đóng góp phần tích cực cấu cho vay toàn hệ thống Số lượng khách hàng đến giao dịch Vietinbank Hoà Thành tương đối lớn Điều giúp cải thiện hình ảnh nâng cao khả cạnh tranh cho ngân hàng Doanh thu từ tín dụng cá nhân đóng góp phần khơng nhỏ tổng doanh thu từ hoạt động tín dụng 2.6.1.2 Chất lượng phục vụ tốt Vietinbank Hồ Thành tạo dựng lịng tin khách hàng, góp phần tăng uy tín ngân hàng Thái độ phục vụ khách hàng nhân viên Vietinbank Hoà Thành đánh giá tốt Khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng, hiệu phục vụ khách hàng trọng hội tốt giúp ngân hàng tăng doanh thu từ dịch vụ 2.6.1.3 Sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Hiện nay, Vietinbank Hồ Thành thực gói sản phẩm tín dụng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng Đó là: - Cho vay bổ sung vốn lưu động - Cho vay thực dự án đầu tư - Cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh - Cho vay mua sắm tài sản cố định riêng lẻ Chính đa dạng tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng phù hợp với mục đích kinh doanh Trong cho vay bổ sung vốn lưu động thường khách hàng sử dụng nhiều 2.6.2 Những hạn chế 2.6.2.1 Nội dung thẩm định mang tính chất hình thức khách hàng cũ Đối với khách hàng giao dịch lần đầu Vietibank Hoà Thành, CBTD thường xem xét kĩ khía cạnh mục đích kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh, khả trả nợ khách hàng, Nhưng khách hàng có giao dịch nhiều lần với Ngân hàng xếp hạng tín dụng tốt, CBTD thường bỏ qua bước thẩm định tín dụng làm cách sơ sài Điều dẫn đến định cho vay sai lầm tăng rủi ro cho Ngân hàng Ngoài ra, báo cáo thẩm định Ngân hàng chưa nêu rõ nội dung dự báo nhu cầu thị trường cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp xin vay; sâu nghiên cứu công nghệ sản xuất doanh nghiệp, ưu nhược điểm doanh nghiệp thơng qua việc phân tích SWOT; tìm hiểu chấp hành doanh nghiệp quy định khác pháp luật (như việc tuân thủ chế độ Tài chính, Kế tốn, quy định loại bảo hiểm bắt buộc, quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường ) Hơn nữa, CBTD chưa tính đến yếu tố rủi ro giải pháp phòng ngừa hầu hết phương án kinh doanh, mà đề cập đến vài dự án đầu tư lớn 2.6.2.2 Đi thực tế Doanh nghiệp đơi gặp nhiều khó khăn Theo quy trình thẩm định tín dụng, sau xem xét hồ sơ khách hàng, CBTD phải tự thực tế đến tận nơi sản xuất kinh doanh khách hàng vay vốn để thu thập, tìm hiểu nhà xưởng thiết bị, trình độ quản lí SXKD, khả tài chính, thực trạng TSĐB thơng tin khác nhằm phân tích, đánh giá khách hàng hiệu phương án xin vay vốn họ Điều khó khăn khách hàng xa CBTD không đủ thời gian nguồn thông tin tin cậy để phân tích, nắm bắt dễ rơi vào đặt trước khách hàng thiếu trung thực Đồng thời, chi phí cho lần thẩm định lớn so với dự kiến tiền lãi thu khoản vay chấp nhận, bao gồm chi phí xăng xe lại, cơng tác phí, chi phí lưu trú cho cán làm nhiệm vụ thẩm định, xét duyệt cho vay Đây số khơng nhỏ tính gộp việc lại thẩm định hàng ngàn vay phát sinh năm Ngân hàng 2.6.2.3 Khó xác định giá trị tài sản đảm bảo khách hàng Đây việc xác định sở pháp lí tài sản đảm bảo Ngoài việc phải vào nhiều nguồn luật điều chỉnh Luật Dân sự, Luật Công chứng… gây phức tạp trong việc định giá mà khung giá Nhà nước chênh lệch nhiều so với giá thị trường, nhiều việc định giá theo cảm tính, chưa thực chuẩn xác gây thiệt hại cho Ngân hàng cho khách hàng Đối với quy mô Ngân hàng tại, việc định giá tài sản đảm bảo CBTD phụ trách mà phận thẩm định độc lập để định giá Cũng việc thẩm định nguồn tài liệu chứng minh khả tài doanh nghiệp tính khả thi phương án SXKD, việc cử chuyên gia thẩm định tài sản đảm bảo Ngân hàng có điều kiện để thực Điều làm gia tăng rủi ro CBTD cố tình câu kết móc nối với khách hàng để khai khống giá trị tài sản đảm bảo, nhằm trục lợi cá nhân TIỂU KẾT CHƯƠNG Hoạt động tín dụng hoạt động chứa nhiều yếu tố rủi ro nguồn thu nhập ngân hàng Vì để đạt mục tiêu lợi nhuận, Ngân hàng cần phải có chiến lược quản trị phù hợp với nghiệp vụ tín dụng cụ thể Với Vietinbank nói chung Vietinbank Hồ Thành nói riêng, nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh quy định cụ thể từ điều kiện cho vay, quy trình cho vay, đối tượng áp dụng lãi suất cho vay Điều thể thông qua dư nợ cho vay, doanh số cho vay SXKD Vietinbank Hoà Thành tăng trưởng ổn định, tỉ lệ nợ xấu đảm bảo 3% Thái độ phục vụ nhân viên nhân tố quan trọng tạo lên lịng tin khách hàng Vietinbank Hồ Thành Tuy nhiên, Vietinbank Hồ Thành cần nâng cao cơng tác thẩm định khách hàng, đánh giá xác tài sản cầm cố khách hàng để nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng hoàn thiện CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CHO NGHIỆP VỤ CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀ THÀNH 3.1 So sánh thực tế lí thuyết nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Thành 3.1.1 Về quy trình cho vay Bảng 3.1 Bảng so sánh quy trình cho vay lí thuyết quy trình cho vay SXKD Vietinbank – Chi nhánh Hồ Thành Quy trình cho vay lí thuyết (*) Quy trình cho vay Vietinbank Hồ Thành Lập hồ sơ vay vốn Tìm hiểu khách hàng, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ Phân tích tín dụng Thẩm định điều kiện cho vay Ra định tín dụng Quyết định tín dụng Giải ngân Giải ngân Giám sát tín dụng Thanh lí hợp đồng tín dụng Thu nợ Cơ cấu lại thơi hạn trả nợ (**) Xử lí tài sản chấp Lưu trữ hồ sơ vay [Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp] (*) Dựa tài liệu TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, 2012 (**) Bước xảy khơng xảy Nhìn trình cho vay Ngân hàng Cơng thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Thành khơng có nhiều khác biệt so với quy trình cho vay lí thuyết(tuy tên gọi bước có khác nội dung giống nhau) Tuy vậy, quy trình Vietinbank Hồ Thành có vài điểm khác biệt so với quy trình cho vay chung - Bước “Giám sát tín dụng” quy trình chung Vietinbank cụ thể hoá thành hai bước “Thu nợ” “Cơ cấu lại khoản vay” (bước có khơng có tuỳ thuộc vào thoả thuận khách hàng Ngân hàng) - Bước “Thanh lí hợp đồng tín dụng”, Vietibank Hồ Thành phân tích thành bước nhỏ “Xử lí tài sản chấp” “Lưu trữ hồ sơ vay” Có khác biệt nhằm giúp cho CBTD hiểu rõ cơng việc mà phải làm, khơng phải lúng túng quy trình chung chung 3.1.2 Về thẩm định tín dụng Trên lí thuyết, việc thẩm định tín dụng hiểu là: Phân tích tín dụng xác định khả tương lại khách hàng việc sử dụng vốn vay hồn trả nợ vay Mục tiêu: - Tìm kiếm tình xảy dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả khắc phục rủi ro đó, dự kiến biện pháp giảm thiểu rủi ro hạn chế tổn thất cho ngân hàng - Phân tích tính chân thật thơng tin thu thập từ phía khách hàng bước 1, từ nhận xét thái độ, thiện chí khách hàng làm sở cho việc định cho vay Trên thực tế, CBTD Vietinbank Hoà Thành làm đầy đủ cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng giao dịch lần đầu với Ngân hàng, khách hàng giao dịch nhiều lần với ngân hàng ngân hàng xếp loại tín dụng tốt CBTD thường bỏ qua bước thẩm định thẩm định sơ sài Tuy nhiên, CBTD lập báo cáo thẩm định đầy đủ dựa thông tin khách hàng cung cấp Đây nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho ngân hàng 3.1.3 Về giá trị tài sản đảm bảo Trên lí thuyết, thơng thường khoản vay giải ngân tương đương với khoảng từ 60% đến 75% giá trị Tài sản đảm bảo, tuỳ thuộc vào khả chuyển đổi thành tiền tài sản đảm bảo khả giá chúng (TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2012, trang 132) Nhưng thực tế, có trường hợp ngân hàng cho vay mức 75%, có trường hợp lên đến gần 100% giá trị Tài sản đảm bảo CBTD Vietinbank Hồ Thành khơng muốn vi phạm nâng giá trị tài sản đảm bảo Điều làm tăng rủi ro Ngân hàng hoạt động tín dụng nói chung cho vay sản xuất kinh doanh nói riêng 3.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay Sản xuất kinh doanh Vietinbank Hoà Thành Với mục tiêu “Mọi hoạt động hướng tới khách hàng; Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, đại; Người lao động quyền phấn đấu, cống hiến làm việc – quyền hưởng thụ với chất lượng, kết quả, hiệu cá nhân đóng góp – quyền tơn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi”, Vietinbank năm qua khơng ngừng hồn thiện, khẳng định vai trị tồn hệ thống ngân hàng, với Agribank, BIDV, Vietcombank đầu việc nghiêm túc chấp hành thực thi sách Đảng, Nhà nước, đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sách tiền tệ, đầu tư vốn cho kinh tế Trong năm 2014 năm tiếp theo, Vietinbank Hoà Thành với định hướng phát triển phù hợp với phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng, xác định mục tiêu tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng vũng mạnh địa phương Đồng thời, khẳng định vai trò chủ chốt ổn định thị trường tài chính, tiền tệ nơng thơn mà nghiệp vụ cho vay SXKD Vì vậy, thời gian tới hoạt động ngân hàng tương lai mở rộng, phát triển nhằm nâng cao hiệu quả, tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, nâng cao tính cạnh tranh ngân hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ Vietinbank Hoà Thành trọng phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng doanh nghiệp kinh doanh địa phương có quy mơ vừa nhỏ, khai thác đối tượng khách hàng tiềm địa bàn huyện Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú nhóm khách hàng này, ngân hàng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, đồng thời phát triển hoàn thiện loại hình sản phẩm cho vay SXKD, giúp cho khách hàng hưởng lợi ích đầy đủ từ sản phẩm dịch vụ củ ngân hàng Tất chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm tới phương châm, “hướng tới khách hàng ”, theo chủ trương Vietinbank Trong cụ thể sau: Tập trung hướng đến khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu - động, đặc biệt cần nguồn vốn ngắn hạn Đảm bảo ổn định tỉ trọng cho vay ngắn hạn so với toàn khoản vay nằm trì - cấu tín dụng hợp lí, tránh tình trạng cân đối Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp 3.3 vụ cho vay Sản xuất kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Thành 3.3.1 Tăng cường cơng tác huy động vốn Nguồn vốn ổn định nhân tố đảm bảo cho hoạt động cho vay nói chung cho vay SXKD diễn thường xuyên ổn định Chất lượng nghiệp vụ cho vay SXKD nâng cao hoạt động huy động vốn hiệu Khoảng 60% nguồn cho vay Vietinbank Hoà Thành đề Vietinbank Long An chuyển xuống, có khoảng 40% nguồn cho vay hình thành từ việc huy động vốn người dân địa phương Vì nói, tăng cường cơng tác huy động vốn giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu ổn định nghiệp vụ cho vay SXKD, giảm áp lực cho Chi nhánh Long An Để thực tốt việc này, Vietinbank Hồ Thành thực nội dung sau: - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, đặc biệt hình thức huy động tiền gửi - Tăng tính hấp dẫn hình thức huy động vốn, thơng qua chương trình khuyến - Tăng cường hoạt động huy động vốn trung dài hạn - Tăng cường hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng hoạt động tiền gửi tiết kiệm - Đưa lãi suất cạnh tranh 3.3.2 Tăng cường công tác hạn chế rủi ro hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt vấn đề thẩm định phương án kinh doanh tài sản đảm bảo Trong ngành nghề tồn rủi ro, lĩnh vực ngân hàng Nếu rủi ro lớn ngân hàng thường ngại tham gia khả ổn định cao, hoạt động cho vay SXKD không ngoại lệ Vì vậy, Vietinbank Hồ Thành cần thực tốt công tác hạn chế rủi ro hoạt động Cụ thể như: - Hạn chế việc sử cho vay vốn sai mục đích, Vietinbank Hồ Thành cần xác định thời gian vay vốn cho phù hợp, tính tốn xác thời gian thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm để xác định thời hạn nợ cho phù hợp Định mức cho vay cần phải xác định cách xác, phù hợp với nhu cầu vay khách hàng, phù hợp với quy mô sản xuất - Hạn chế nợ hạn phát sinh, CBTD phải chấp hành quy trình cho vay, phải phân tích thơng tin, kiểm tra trước, sau cho vay cách kĩ lưỡng, phát kịp thời sai phạm sử dụng vốn vay để có biện pháp xử lí lúc, khơng để chậm trễ dẫn đến thâm hụt vốn - Thực biện pháp hạn chế rủi ro khác như: phân tích, đánh giá phân loại khách hàng; thường xuyên kiểm tra, phân loại nợ thường xuyên để có biện pháp thu hồi hiệu quả; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho CBTD công tác hạn chế rủi ro - Nâng cao lực CBTD, đặc biệt trình thẩm định phương án kinh doanh khách hàng tài sản đảm bảo (nếu có) CBTD cần phải tìm hiểu cụ thể tình hình kinh doanh khách hàng, dù khách hàng cũ hay khách hàng 3.3.3 Xây dựng chiến lược cụ thể cho nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh Dựa vào tình hình phát triển kinh tế địa phương giai đoạn mà Vietinbank Hoà Thành cần đề phương hướng cho vay SXKD cụ thể Đối với Vietinbank Hồ Thành thị trường ưu tiên hàng đầu nông nghiệp nông thôn nơng dân, cho vay SXKD ln ưu tiên trước, công việc xây dựng chiến lược phát triển cụ thể cho nghiệp vụ cho vay SXKD thời gian tới yếu tố vô quan trọng, cụ thể thu thập thông tin phía khách hàng sách Nhà nước có liên quan đến cơng tác Ngân hàng, đặc biệt sách phát triển kinh tế nơng nghiệp nơng thơn Khách hàng Vietinbank Hồ Thành chủ yếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lí thơn ấp, xã, trước vào tác nghiệp cụ thể phải xác định số lượng khách hàng, quy mơ tín dụng địa bàn theo đối tượng đầu tư, theo phương hướng kế hoạch địa phương dự án tổng thể Trên sở đó, Vietinbank Hồ Thành cần phối hợp với cấp quyền địa phương nhằm giúp người nông dân hiểu quyền lợi trách nhiệm việc vay vốn ngân hàng Từ đó, Vietinbank Hồ Thành xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho nghiệp vụ, có nghiệp vụ cho vay SXKD TIỂU KẾT CHƯƠNG Lĩnh vực ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt – kinh doanh tiền tệ Tuy vậy, lĩnh vực có điểm chung với lĩnh vực khác mục tiêu lợi nhuận, đồng thời có sai biệt thực tế lí thuyết Tại Vietinbank Hồ Thành khơng ngoại lệ, quy trình cho vay có cụ thể hố so với quy trình chung Đó điểm tích cực, nhiên việc thẩm định cịn mang tính chất hình thức lại gây nguy tiềm ẩn cho Ngân hàng Trong tương lai, để nâng cao sức cạnh tranh với ngân hàng khác, Vietinbank Hoà Thành cần nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, thái độ phục vụ nhân viên đề phương hướng phát triển phù hợp lộ trình hội nhập với giới KẾT LUẬN Sản xuất kinh doanh có vai trị quan trọng kinh tế thị trường Việt Nam Vì việc phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh chiến lược cho ngân hàng nói chung Vietinbank nói riêng Qua trình kiến tập quan sát thực tế Vietinbank Hồ Thành, tơi trình bày số vấn đề hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng, với số nhận xét trình bày số ý kiến cá nhân nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng Giai đoạn 2011-2013 giai đoạn khó khăn kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Tuy hoạt động tín dụng Vietinbank nói riêng Vietinbank Hồ Thành nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ, đạt kết đáng khen ngợi tăng trưởng dư nợ tín dụng SXKD ổn định, doanh số cho vay không ngừng tăng qua năm dù gặp phải nhiều yếu tố bất lợi thị trường đối thủ cạnh tranh Tuy vậy, hoạt động tín dụng ngân hàng số điểm cần khắc phục quy trình thẩm định, định giá tài sản đảm bảo, Hòa mục tiêu chung hệ thống, năm tiếp sau, Ngân hàng Vietinbank Hoà thành tiếp tục phát huy thành tựu có bước khắc phục hạn chế để nâng cao uy tín Ngân hàng khách hàng Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh phần phức tạp, vậy, tiểu luận trình bày vấn đề khái qt có liên quan ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoà Thành (Tây Ninh) giai đoạn 2011 – 2013 Do hiểu biết thân thời gian nghiên cứu có hạn nên báo cáo khơng thể tránh khỏi số khiếm khuyết, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo bạn đọc quan tâm đến đề tài để báo cáo tơi hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Nguyễn Thị Tuyết Anh, Bài giảng “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, trường Đại học Tài – Marketing, 2012 TS Võ Thị Thuý Anh, tạp chí “Phân tích hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh ngân hàng”, tạp chí Kinh Tế, số 23/2011 PGS TS Phan Thị Thu Hà, Giáo trình “Tín dụng ngân hàng”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013 TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, 2012 Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2011, 2012, 2013 Báo cáo tốn tài ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hoà Thành năm 2011, 2012, 2013 7.http://www.s.cafef.vn/hose/CTG-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuongviet-nam.chn http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/gioi-thieu/ http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/product/loan/san-xuat-kinh-doanh-thongthuong.html 10.http://luanvan.net/luan-van/luan-van-tai-chinh/tinh-hinh-hoat-dong-cua-nganhang-cong-thuong-viet-nam-11244/ 11.http://doc.edu.vn/khoa-luan/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cho-vay-san-xuatkinh-doanh-tai-ngan-hang-cong-thuong-27282/ PHỤ LỤC 2.1 2.1.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, cơng ty hợp danh 2.1.1.1 Hồ sơ pháp lí Tùy theo loại hình doanh nghiệp, thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu phải gửi đến Vietinbank giấy tờ (bản có cơng chứng) sau: - Quyết định thành lập doanh nghiệp - Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (giám đốc), kế tốn trưởng; định cơng nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã; - Đăng kí kinh doanh - Giấy phép hành nghề (nếu có) - Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi) - Biên góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) - Các thủ tục kế toán theo quy định ngân hàng 2.1.1.2 Hồ sơ kinh tế - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh kì - Báo cáo thực kế hoạch sản xuất, kinh doanh kì gần 2.1.2.3 Hồ sơ vay vốn - Giấy đề nghị vay vốn - Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống - Các chứng từ có liên quan (xuất trình vay vốn) - Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định 2.1.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác 2.1.2.1 Hồ sơ pháp lí - Đăng kí kinh doanh cá nhân phải đăng kí kinh doanh - Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác) - Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có) 2.1.2.2 Hồ sơ vay vốn - Hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn thực bảo đảm tài sản: • Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định - Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình quy định điểm trên): • Giấy đề nghị vay vốn; • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định Ngoài hồ sơ quy định trên, đối với: - Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ vay vốn phải có thêm: • Biên thành lập tổ vay vốn • Hợp đồng làm dịch vụ - Hộ gia đình, cá nhân vay thơng qua doanh nghiệp, phải có thêm: • Hợp đồng làm dịch vụ • Các giấy tờ khác có liên quan (khi có yêu cầu) - Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, cá nhân phải có thêm: • Hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn cho hộ gia đình, cá nhân nhận khốn • Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị ngân hàng cho vay ... gian cho vay Thời hạn cho vay tuỳ thuộc vào mục đích khách hàng vay vốn trình bày phần (Mục 2.2) - Cho vay ngắn hạn khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng (cho vay bổ sung vốn lưu động) - Cho. .. Hồ Thành 3.1.1 Về quy trình cho vay Bảng 3.1 Bảng so sánh quy trình cho vay lí thuyết quy trình cho vay SXKD Vietinbank – Chi nhánh Hồ Thành Quy trình cho vay lí thuyết (*) Quy trình cho vay. .. Thành nói riêng, nghiệp vụ cho vay sản xuất kinh doanh quy định cụ thể từ điều kiện cho vay, quy trình cho vay, đối tượng áp dụng lãi suất cho vay Điều thể thông qua dư nợ cho vay, doanh số cho
- Xem thêm -

Xem thêm: CHO VAY SXKD VTB hòa THÀNH, CHO VAY SXKD VTB hòa THÀNH

Từ khóa liên quan