Chuyên đề 1 HƯỚNG dẫn ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

83 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:01

Hướng dẫn ôn thi tuyển CC, VC  chuyên đề:  Chuyên đề 1: Luật cán công chức, Luật viên chức, chế độ công vụ cán cơng chức  Chun đề 2: Quản lý hành nhà nước  Chuyên đề 3: Quản lý NN kinh tế - tài  Chuyên đề 4: Quản lý tài sản Nhà nước  Chuyên đề 5: Kiến thức nghiệp vụ thuế/KBNN  Chuyên đề 6: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức thuế/KBNN Phương pháp nghiên cứu  Giới thiệu nội dung  Những câu hỏi đưa theo nội dung  Những ví dụ Chuyên đề 1:  Pháp luật cán công chức, chế độ công vụ (Luật CBCC 2008)  Pháp luật viên chức (Luật VC 2010) Tài liệu: 1- Luật CBCC 2008 2- Luật Viên chức 2010 3- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý CC (Nghị định số 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng quản lý VC) Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Chính phủ : Quy định người cơng chức Phần 1: Những nội dung pháp luật CBCC chế độ công vụ Các khái niệm  Khái niệm (Đ4):  Cán bộ;  Công chức  Cán xã, phường, thị trấn  Giải thích từ ngữ (Điều 7):  Cơ quan sử dụng CBCC;    Cơ quan quản lý CBCC;   Vị trí việc làm;   Ngạch;  Bổ nhiệm;   Miễn nhiệm;   Bãi nhiệm; Giáng chức; Cách chức; Điều động; Luân chuyển; Biệt phái; Từ chức Hoạt động công vụ CBCC (Đ2)  Hoạt động công vụ: CBCC việc thực nhiệm vụ, quyền hạn CBCC theo quy định Luật CBCC quy định khác có liên quan  Các nguyên tắc thi hành công vụ (5)  Tuân thủ Hiến pháp PL;  Bảo vệ lợi ích NN, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân;  Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát;  Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu quả;  Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ Nguyên tắc quản lý CBCC (Đ5)  Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý NN;  Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế;  Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng;  Việc sử dụng, đánh giá, phân loại CBCC phải dựa phẩm chất trị, đạo đức lực thi hành công vụ;  Thực bình đẳng giới Nghĩa vụ CBCC (Đ8) Trung thành với Đảng, NN; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia Tơn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng PL NN Nghĩa vụ CBCC thi hành công vụ (Đ9)  Nghĩa vụ CBCC thi hành công vụ (Đ9) Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm PL; bảo vệ bí mật NN Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành cơng vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị Bảo vệ, QL sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản NN giao Chấp hành QĐ cấp Khi có cho QĐ trái PL phải kịp thời báo cáo văn với người QĐ; trường hợp người QĐ QĐ việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người QĐ Người QĐ phải chịu trách nhiệm trước PL QĐ Các nghĩa vụ khác theo quy định PL Quyền CBCC Quyền CBCC bảo đảm điều kiện thi hành công vụ (Đ11) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định PL Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Được PL bảo vệ thi hành công vụ Quyền CBCC tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương  10 ... Giới thi? ??u nội dung  Những câu hỏi đưa theo nội dung  Những ví dụ Chuyên đề 1:  Pháp luật cán công chức, chế độ công vụ (Luật CBCC 2008)  Pháp luật viên chức (Luật VC 2 010 ) Tài liệu: 1- Luật...i dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý Các hình thức kỷ luật viên chức  82 Các hình thức kỷ luật viên chức Đ52 Viên chứ...c có thay đổi chức danh nghề nghiệp thực theo quy định khoản Điều 28 Điều 31 Luật Đánh giá viên chức  75 Đánh giá viên chức: 1- Mục đích đánh giá viên chức Đ39: Mục đích đánh giá viên chức để là
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 HƯỚNG dẫn ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC , Chuyên đề 1 HƯỚNG dẫn ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Mục lục

Xem thêm