Câu hỏi đáp án ôn THI VIÊN CHỨC

15 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:01

Câu 1: Anh chị cho biết viên chức? Đáp án: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Câu 2: Anh chị cho biết theo luật viên chức viên chức quản lý quy định nào? Đáp án: Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp chức vụ quản lý Câu 3: Anh chị cho biết hợp đồng làm việc gì? Đáp án: Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền nghĩa vụ bên Câu 4: Anh chị cho biết theo luật viên chức, hoạt động nghề nghiệp viên chức gì? Đáp án: Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chun mơn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Câu 5: Anh chị cho biết Luật viên chức quy định nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức nào? Đáp án: Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp Tận tụy phục vụ nhân dân Tn thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân Câu Anh chị cho biết theo Luật viên chức quy định nguyên tắc quản lý viên chức gì? Đáp án: Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thống quản lý Nhà nước Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có cơng với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức Câu Anh chị cho biết, theo luật viên chức vị trí việc làm gì? Đáp án: Vị trí việc làm công việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ quy định ngun tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Câu Anh chị cho biết Luật viên chức quy định quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp gì? Đáp án: Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật Câu Anh chị cho biết Luật viên chức quy định quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương? Đáp án: Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Câu 10 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định quyền viên chức nghỉ ngơi nào? Đáp án: Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 11 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định nào? Đáp án Được hoạt động nghề nghiệp thời gian làm việc quy định hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập Được góp vốn không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác Câu 12 Anh chị cho biết theo Luật viên chức viên chức có thêm quyền lợi gì? Đáp án: Viên chức khen thưởng, tôn vinh, tham gia hoạt động kinh tế xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở; tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp nước nước theo quy định pháp luật Trường hợp bị thương chết thực công việc nhiệm vụ giao xét hưởng sách thương binh xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Câu 13 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định Nghĩa vụ chung viên chức gì? Đáp án: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp cơng lập Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ cơng, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức Câu 14 Anh chị cho biết theo Luật viên chức Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp gì? Đáp án: Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ Chấp hành phân cơng cơng tác người có thẩm quyền Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Khơng hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu 15 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định việc viên chức không làm? Đáp án: Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật 3 Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan Câu 16 Anh chị cho biết theo Luật viên chức điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức gì? Đáp án: Người có đủ điều kiện sau khơng phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo đăng ký dự tuyển viên chức: a) Có quốc tịch Việt Nam cư trú Việt Nam; b) Từ đủ 18 tuổi trở lên Đối với số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển thấp theo quy định pháp luật; đồng thời, phải có đồng ý văn người đại diện theo pháp luật; c) Có đơn đăng ký dự tuyển; d) Có lý lịch rõ ràng; đ) Có văn bằng, chứng đào tạo, chứng hành nghề có khiếu kỹ phù hợp với vị trí việc làm; e) Đủ sức khoẻ để thực công việc nhiệm vụ; g) Đáp ứng điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập xác định không trái với quy định pháp luật Những người sau không đăng ký dự tuyển viên chức: a) Mất lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự; b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án, định hình Tòa án; bị áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục, trường giáo dưỡng Câu 17 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định chế độ tập viên chức nào? Đáp án: Người trúng tuyển viên chức phải thực chế độ tập sự, trừ trường hợp có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng Thời gian tập từ 03 tháng đến 12 tháng phải quy định hợp đồng làm việc Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập Câu 18 Anh chị cho biết Luật viên chức quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng nào? Đáp án: Việc đào tạo, bồi dưỡng thực viên chức trước bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; c) Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp Các bộ, quan ngang giao quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động viên chức quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc ngành, lĩnh vực giao quản lý Câu 19 Anh chị cho biết theo Luật viên chức quy định trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức nào? Đáp án: Đơn vị nghiệp cơng lập có trách nhiệm xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Đơn vị nghiệp cơng lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức viên chức, nguồn tài đơn vị nghiệp công lập nguồn khác bảo đảm Câu 20 Anh chị hay cho biết Luật viên chức quy định trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng gì? Đáp án: Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian cơng tác liên tục, xét nâng lương Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ Câu 21: Anh chị cho biết phân loại viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐCP phủ gì? Đáp án: Theo vị trí việc làm, viên chức phân loại sau: a) Viên chức quản lý bao gồm người quy định Khoản Điều Luật viên chức; b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm người thực chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp đơn vị nghiệp công lập Theo chức danh nghề nghiệp, viên chức phân loại lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với cấp độ từ cao xuống thấp sau: a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I; b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III; d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV Câu 22: Anh chị cho biết theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức gì? Đáp án: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, lực theo yêu cầu vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định Điều 22 Luật viên chức Đơn vị nghiệp công lập bổ sung điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm quy định Điểm g Khoản Điều 22 Luật viên chức quy định không trái với quy định pháp luật phải quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nghiệp công lập phê duyệt trước thực Câu 23 Anh chị cho biết theo nghị định 29/2012/NĐ-CP phủ quy định chế độ, sách người tập người hướng dẫn tập nào? Đáp án: Trong thời gian tập sự, người tập hưởng 85% mức lương chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng Trường hợp người tập có trình độ thạc sĩ tiến sĩ chun ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng người tập có trình độ thạc sĩ hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập có trình độ tiến sĩ hưởng 85% mức lương bậc chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng Các khoản phụ cấp hưởng theo quy định pháp luật Người tập hưởng 100% mức lương phụ cấp chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trường hợp sau: a) Làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; b) Làm việc ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác yếu chuyển ngành, đội viên niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nơng thơn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ Thời gian tập không tính vào thời gian xét nâng bậc lương Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương tối thiểu hành Người hướng dẫn tập người tập hưởng chế độ tiền thưởng phúc lợi khác (nếu có) theo quy định Nhà nước quy chế đơn vị nghiệp công lập Câu 24 Anh chị cho biết theo nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định việc thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức nào? Đáp án: Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thực sau: a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp sang chức danh nghề nghiệp khác hạng phải thực thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp; b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao liền kề ngành, lĩnh vực phải thực thông qua việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Câu 25 Anh chị cho biết theo nghị đinh 29/2012/NĐ-CP quy định cách phân công, phân cấp tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nào? Đáp án: Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I thực sau: a) Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tổ chức thi xét theo kế hoạch phê duyệt; b) Bộ Nội vụ phê duyệt đề án tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thẩm định định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi xét; định thành lập Hội đồng; định công nhận kết bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I 2 Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II thực sau: a) Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật hướng dẫn Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành b) Bộ Nội vụ phê duyệt đề án tổ chức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thẩm định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi xét thẩm định kết thăng hạng chức danh nghề nghiệp Việc thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phân cấp Quản lý NN kinh tế- tài : Quản lý NN kinh tế- tài Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Web: www ta net Email: mangtrithucthue2012@gmail.com QLNN kinh tế: QLNN kinh tế Nội dung trình bày Những vấn đề chung QLNN KT QLNN DN QLNN Kinh tế đối ngoại QLNN dự án đầu tư( xem tài liệu) Phần thứ nhất: Phần thứ Những vấn đề chung QLNN KT Kinh tế thị trường : Kinh tế thị trường Khái niệm KT thị trường: KT thị trường KT vận hành theo chế thị trường, thị trường định sản xuất phân phối Đặc trưng KT thị trường +chủ yếu phương thức mua-bán +có quyền tự định tham gia trao đổi : lựa chọn nội dung sản xuất trao đổi; chọn đối tác, thoả thuận giá cả; + Hoạt động mua bán thực thường xuyên rộng khắp, sở kết cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua-bán diễn thuận lợi, an toàn Kinh tế thị trường: Kinh tế thị trường + Các đối tác theo đuổi lợi ích mình, Lợi ích cá nhân động lực trực tiếp phát triển KT +Tự cạnh tranhlà thuộc tính kinh tế thị trường, động lực thúc đẩy tiến kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm HHDV +Vận động quy luật khách quandẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ hình thành trật tự định thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối tiêu dùng Đặc trưng 0f KT-TT đại: Đặc trưng 0f KT-TT đại KTTT đại kinh tế có đầy đủ đặc trưng kinh tế thị trường có đặc trưng : -Có thống mục tiêu kinh tế với mục tiêu CT-XH -Có quản lý NN, đặc trưng hình thành kinh tế thị trường vài thập kỷ gần đây, nhu cầu không NN-đại diện cho lợi ích giai cấp cầm quyền, mà cịn nhu cầu thành viên, người tham gia KTT -Có chi phối mạnh mẽ phân công HT quốc tế, tạo KKTT mang tính quốc tế vượt khỏi biên giới quốc gia động mở, tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia diễn với quy mô ngày lớn, tốc độ ngày tăng làm cho kinh tế giới ngày trở nên thể thống nhất, quốc gia phận gắn bó hữu với phận khác Ưu KT-TT: Ưu KT-TT Những ưu thế: - Tự động đáp ứng nhu cầu, toán XH cách linh hoạt hợp lý - Có khả huy động tối đa tiềm xã hội - Tạo động lực mạnh để thúc đẩy hoạt động DN đạt hiệu cao thông qua phá sản tạo chế đào thải DN yếu - Phản ứng nhanh, nhạy trước thay đổi nhu cầu XH điều kiện KT nước giới - Buộc cá cDN phải thường xuyên học hỏi lẫn nhau, hạn chế sai lầm KD - Tạo động lực thúc đẩy PT nhanh chóng KH-CN-kỹ thuật, kinh tế động đạt hiệu cao Hạn chế KT_TT: Hạn chế KT_TT - Những khuyết tật: - Động lực LN tạo môi trường thuận lợi dẫn đến nguy vi phạm PL , TM hoá giá trị đạo đức đời sống tinh thần - Sự cạnh tranh không tổ chức dẫn đến cân đối vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, PT có tính chu kỳ kinh tế - Sự cạnh tranh dẫn đến độc quyền làm hạn chế nghiêm trọng ưu điểm KT-TT - Tạo bất bình đẳng, phân hố giàu nghèo - Lợi ích chung dài hạn XH không chăm lo - Mang theo tệ nạn buôn gian bán lậu, tham nhũng - Tài nguyên thiên nhiên môi trường bị tàn phá cách có hệ thống, nghiêm trọng lan rộng - Sản sinh dẫn đến chiến tranh kinh tế Đặc trưng chủ yếu KTTT định hướng XHCN Việt Nam: Đặc trưng chủ yếu KTTT định hướng XHCN Việt Nam Đặc trưng Việt Nam -1 Về hệ thống mục tiêu nềnKTTT định hướng XHCN : PT kinh tế-XH tổng quát “Dân giàu nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh” cụ thể: +Về mục tiêu KT-XH-văn hố, + Mục tiêu trị: dân chủ hoá kinh tế, nguời, thành phần kinh tế có quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, vào SXKD, có quyền sở hữu tài sản mình: quyền người SX TD bảo sở PL NN + Về chế độ sở hữu thành phần KT : sở hữu toàn dân, tập thể, cá nhân, nhiều TP kinh tế KT NN đóng vai trị chủ đạo, Đặc trưng chủ yếu KTTT định hướng XHCN Việt Nam: Đặc trưng chủ yếu KTTT định hướng XHCN Việt Nam +Cơ chế vận hành kinh tế : trước hết phải chế thị trường để đảm bảo phân bổ hợp lý lợi ích nguồn lực, kích thích PT tiềm KD lực lượng SX, tăng hiệu tăng suất LĐ xã hội Đồng thời, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô KTTT NN XHCN-đại diện lợi ích đáng nhân dân , xã hội sở học tập, vận dụng kinh nghiệm có chọn lọc kinh nghiệm nước TBCN, điều chỉnh chế kinh tế giáo dục đạo đức KD phù hợp; thống điều hành, điều tiết hướng dẫn vận hành kinh tế nước theo mục tiêu phát triển KT-XH + Về hình thức phân phối nguyên tắc giải mặt, mối quan hệ chủ yếu:PT SX, an sinh XH, trị- XH; mơi trường… + Về tính cộng đồng, tính dân tộc :truyền thống Việt Nam + quan hệ quốc tế Sự cần thiết khách quan quản lý NN KT: Sự cần thiết khách quan quản lý NN KT Nền KTTT định hướng XHCN VN KTTT có điều tiết -nền KTTT có quản lý vĩ mơ NN theo định hướng XHCN Phải khắc phục hạn chế việc điều tiết TT , giải >< lợi ích KT, tính khó khăn phức tạp nghiệp kinh tế, tính GC KT chất GC củaNN ; Cụ thể : , Sự cần thiết khách quan quản lý NN KT: Sự cần thiết khách quan quản lý NN KT - Phải khắc phục hạn chế việc điều tiết thị trường, bảo đảm thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề -Bằng quyền lực, sách sức mạnh kinh tế Nhà nước phải giải mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên kinh tế quốc dân - Tính khó khăn phức tạp nghiệp kinh tế -Tính giai cấp kinh tế chất giai cấp nhà nước NN hình thành từ XH có giai cấp, đại diện lợi ích giai cấp thống trị định có lợi ích kinh tế NN ta dân, dân dân Mục tiêu phát triển KT-XH nhằm đem lại lợi ích vật chất tinh thần cho dân Tuy vây, KT nhiều thành phần, mở cửa xuất xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh… Nhà nước ta phải thể chất GC để bảo vệ lợi ích dân tộc nhân dân ta trình PT kinh tế , Đó cần thiết khách quan NN KTTT định hướng XHCN Việt Nam Định hướng phát triển kinh tế: Định hướng phát triển kinh tế Chức định hướng: - Xác định mục tiêu chung dài hạn Mục tiêu đích tương lai xa, vài chục năm xa - Xác định mục tiêu thời kỳ (có thể 10, 15, 20 năm) xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội thể kế hoạch năm, kế hoạch năm, kế hoạch hàng năm - Xác định thứ tự ưu tiên mục tiêu - Xác định giải pháp để đạt mục tiêu Định hướng phát triển kinh tế: Định hướng phát triển kinh tế Công cụ thể chức Nhà nước định hướng phát triển kinh tế - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) - Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - Các dự án ưu tiên phát triển kinh tế xã hội - Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển dùng cho việc định hướng phát triển ngành, vùng lãnh thổ Định hướng phát triển kinh tế: Định hướng phát triển kinh tế Nhiệm vụ NN để thực chức định hướngPT - Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế hiên nay, nhân tố nước quốc tế có ảnh hưởng đến phát triển tương lai kinh tế nước nhà - Dự báo phát triển kinh tế - Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm: + Xây dựng đường lối phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định sách phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định phát triển ngành, vùng, địa phương + Lập chương trình mục tiêu dự án để phát triển Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế: Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế 1.Môi trường kinh tế : hệ thống hoàn cảnh kinh tế cấu tạo nên loạt nhân tố kinh tế Các nhân tố thuộc cầu sức mua XH nhân tố thuộc cung sức cung cấp sản xuất xã hội -… + Chính sách hấp dẫn đầu tư doanh nhân nước nước để phát triến sản xuất kinh doanh + Chính sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho xuất kinh doanh, giao lưu hàng hoá Yêu cầu chung môi trường kinh tế ổn định, đặc biệt gía tiền tệ Giá khơng leo thang, tiền tệ không lạm phát lớn - Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế: Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế Môi trường pháp lý Môi trường pháp lý tổng thể hoàn cảnh luật định Nhà nước tạo để điều tiết phát triển kinh tế, bắt buộc chủ thể kinh tế thuộc thành phần hoạt động kinh tế thị trường phải tuân theo Mơi trường rõ ràng, xác, bình đẳng tạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tránh sai phạm, bảo vệ quyền lợi đáng người sản xuất người tiêu dùng Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý quán đồng từ việc xây dựng Hiến pháp, Luật văn duới luật để làm pháp lý cho hoạt động kinh tế Do đó: - Đường lối phát triển kinh tế Đảng, sách kinh tế Nhà nước phải thể chế hố - Cơng tác lập pháp, lập quy, xây dựng luật kinh tế cần nhà nước tiếp tục tiến hành, hoàn thiện luật kinh tế ban hành, xây dựng ban hành luật kinh tế Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế: Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế Mơi trường trị Mơi trường văn hố-xã hội Mơi trường sinh thái Mơi trường kỹ thuật Môi trường dân số môi trường quốc tế Những điều NN phải làm để tạo lập môi trường : Những điều NN phải làm để tạo lập môi trường - Đảm bảo ổn định trị ANQP, mở rộng quan hệ đối ngoại - Xây dựng thực thi cách quán sách KT-XH theo hướng đổi - Xây dựng khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật - Xây dựng nâng cấp CSHT - Xây dựng cho văn hoá kinh tế thị trường định hướng XHCN sở giữ vững sắc văn hoá dân tộc thừa kế tinh hoa văn hoá nhân loại - Xây dựng khoa học-kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại - Xây dựng thực thi sách pháp luật bảo vệ sử dụngcó hiệu tài nguyên thiên nhiên đất nước, bảo vệ hồn thiện mơi trường tự nhiên, sinh thái Nội dung điều tiết hoạt động kinh tế NN.: Nội dung điều tiết hoạt động kinh tế NN - Điều tiết quan hệ lao động sản xuất - Điều chỉnh quan hệ phân chia lợi ích quan hệ phân phối thu nhập Những việc cần làm điều tiết hoạt động kinh tế Những việc cần làm điều tiết hoạt động kinh tế: Những việc cần làm điều tiết hoạt động kinh tế a) Xây dựng thực hệ thống CS với công cụ tác động sách , chủ yếu là: - Chính sách tài chính- tiền tệ - Chính sách thu nhập, Chính sách thương mại b)Bổ sung hàng hóa dịch vụ cho kinh tế trường hợp cần thiết - Những ngành, lĩnh vực tư nhân không làm không làm được,- không muốn làm c) Hỗ trợ công dân lập nghiệp kinh tế Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - Kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch pháp luật Nhà nước kinh tế - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực đất nước - Kiểm tra,giám sát việc xử lý chất thải bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trừong sinh thái - Kiểm tra, giám sát sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Kiểm tra, giám sát việc thực chức việc tuân thủ pháp luật quan nhà nước trình quản lý nhà nước kinh tế Những vấn đề chung QLNN KT: Những vấn đề chung QLNN KT Những giải pháp chủ yếu TH kiểm tra, giám sát hoạt động KT -Giám sát QH, HĐND cấp -Kiểm tra Viện KSND, TTr CP cac CQ chức Nâng cao tinh thần trách nhiệm chịu trách nhiệm lãnh đạo NN - Sử dụng kiểm toán NN, đv tư vấn kinh tế v.v…ktr, giám sát ND,các quan đoàn thể - Củng cố hoàn thiện hệ thống CQ kiểm tra, giám sát NN… Nội dung chủ yếu QLNN KT : Nội dung chủ yếu QLNN KT -Tổ chức máy QLNN KT -XD phương hướng, mục tiêu, CL phát triển KT-XH đất nước -Xây dựng pháp luật kinh tế - Tổ chức hệ thống DN - XD hệ thống kết cấu hạ tầng cho HĐKT -Ktr, KS hoạt động ĐV kinh tế - Bảo vệ lợi ích XH, NN CD Cơ chế KT chế QLKT: Cơ chế KT chế QLKT Ý nghĩa việc nhận thức chế kinh tế nhà quản lý Cơ chế QL kinh tế: bao gồm nguyên tắc, PP, biện pháp QL, công cụ sử dụng đồng thời trình tác động lên đối tượng QL Các phận cấu thành chế QL kinh tế - Cơ chế đối tượng quản lý, tức chế kinh tế - Cơ chế chủ thể quản lý, tức chế quản lý theo nghĩa hẹp Các PP quản lý KT NN : Các PP quản lý KT NN PP hành : sử dụng quyền lực NN để tạo phục tùng; đựoc dùng để điều chỉnh hành vi mà hậu gây thiệt hại cho cộng đồng, cho Nhà nước PP kinh tế: cách thức tác động gián tiếp củaNN, dựa lợi ích KT :NN đề mục tiêu, nhiệm vụ , đặt ĐK khuyến khích kinh tế, phương tiện vật chất phương pháp quản lí tốt để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế Phương pháp mở rộng quyền hoạt động cho chủ thể kinh tế, đồng thời tăng trách nhiệm kinh tế họ PP giáo dục: mang tính thuyết phục cao, tạo nhận thức tính tất yếu khách quan Cơng cụ QLNN KT : Cơng cụ QLNN KT -1.Nhóm CC thể ý đồ, mục tiêuQL: +Đường lối phát triển KT-XH: +Chiến lược phát triển KT-XH: +Quy hoạch phát triển KT-XH: +Kế hoạch phát triển KT-XH: +Chương trình phát triển KT-XH: Cơng cụ QLNN KT: Cơng cụ QLNN KT 2.Nhóm CC thể chuẩn mực xử hành vi chủ thể tham gia HĐ KT:là PL KT:Hệ thống VB PL QLNN KT có loại : VB qui phạm PL VB áp dụng quy phạm PL 3.Nhóm CC thể tư tưởng, quan điểm NN Đ/C HĐ KT: sách kinh tế: CS PTKT, CS tài chính, tiền tệ, thu nhập… Cơng cụ QLNN KT: Cơng cụ QLNN KT Nhóm CC vật chất làm động lực tác động vào đối tượng QL Đất đai, rừng, núi, sông hồ, nguồn nước, thềm lục địa… Tài nguyên lòng đất Dự trữ quốc gia, bảo hiểm quốc gia Vốn TS NN DN Các loại quỹ chuyên dùng vào công tác QL of NN Công cụ QLNN KT: Cơng cụ QLNN KT 5.Nhóm CC để sử dụng CC Chủ thể sử dụng công cụ QL NN KT trình bày CQ QL NN KT Đó CQ hành NN, cơng sở phương tiện kinh tế - kỹ thuật sử dụng hoạt động QLKT NN Các nguyên tắc bảnQLNN KT: Các nguyên tắc bảnQLNN KT Tập trung dân chủ Kết hợp QL ngành với QL lãnh thổ Phân định kết hợp QLNN KT với QLSXKD Hài hịa lợi ích NLĐ,DN XH Tăng cường pháp chế XHCN quản lý NN KT Phân định kết hợp QLNN KT với QLSXKD: Phân định kết hợp QLNN KT với QLSXKD Về chủ thể quản lý Về phạm vy quản lý Về mục tiêu quản lý Về pương pháp quản lý Về công cụ quản lý Quản lý NN DN : Quản lý NN DN Các loại hình DN: cách phân loại ví dụ: DN Nhà nước, DN ngồi QD DN có vốn đầu tư nước ngồi Vai trị DNNN - DNNN công cụ kinh tế đặc biệt - DNNN đường tích tụ tập trung vốn ban đầu cho q trình cơng nghiệp hố , đại hố - DNNN có vai trị hỗ trợ cơng dân lập nghiệp - DNNN giữ vai trò bổ sung thị trường cần thiết: Vai trị DN ngồi QD Vai trị DN có vốn đầu tư nước ngồi Phg hướng & nội dung QLNN DN : Phg hướng & nội dung QLNN DN - Sự cần thiết KQ QLNN DN - Phg hướng can thiệp củaNN vào trình SXKD DN: +Để ngăn chặn, hạn chế tác hại; giúp đỡ DN phát triển; bảo vệ lợi ích cơng dân, cộng đồng +Địnhhướng tổ chức QL DN; Chiến lược SXKD; Quá trình thực KH SXKD; NN quản lý hóa sản phẩm;định hướng lựa chọn đối tác kinh doanh, đặc biệt đối tác nước ngoài; Bảo vệ DN phát triển SXKD, tránh rủi ro… Nội dung QLNN DN : Nội dung QLNN DN XD & ban hành luật có liên quan đếnHĐ kinh tế , DN Tổ chức TH PL định hướng SXKD XD DNNN ngành, lĩnh vực Hỗ trợ DN- DN SXKD Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật NN thu lợi ích cơng từ HĐ DN QL vốn, lãi vốn NN DNNN Quản lý NN DNNN: Quản lý NN DNNN Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển hệ thống DNNN Hoàn thiện thể chế tổ chức quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Tổ chức đầu tư xây dựng doanh nhân nhà nước theo kế hoạch dự án lập Tổ chức đầu tư xây dựng doanh nhân nhà nước theo kế hoạch dự án lập Khai thác, sử dụng doanh nghiệp nhà nước vào việc thực nhiệm vụ trị Nhà nước Quản lý vốn lãi vốnNN DNNN nói riêng tất doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung QLNN Kinh tế đối ngoại: QLNN Kinh tế đối ngoại Kinh tế đối ngoại tổng thể hoạt động, quan hệ kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật nước với bên ngồi, qua tham gia vào phân công hợp tác lao động quốc tế trao đổi mậu dịch quốc tế Nội dung chủ yếu củaKTĐN bao gồm: Xuất nhập hàng hố Xuất nhập tư (Đầu tư nước ngồi) Đầu tư gián tiếp Đầu tư trực tiếp nước Xuất nhập trí tuệ (Hợp tác chuyển giao công nghệ) Xuất nhập dịch vụ QLNN Kinh tế đối ngoại: QLNN Kinh tế đối ngoại Những vấn đề chung QLNN KTĐN Nội dung QLNN KTĐN: Tương tự phần với DN …Đảm bảo ổn định trị, thu hút đầu tư NN Định hướng Đảng , NN KTĐN & QLNN vớiKTĐN QLNN dự án đầu tư Nghiên cứu giáo trình Phần II:QL tài cơng, DV cơng & cơng sản: Phần II:QL tài cơng, DV cơng & cơng sản Nội dung trình bày: Quản lý tài cơng Quản lý NSNN Quản lý chi tiêu công theo kết đầu Quản lý dịch vụ công: NC tài liệu Quản lý công sản: NC tài liệu Quản lý tài cơng: Quản lý tài cơng Bản chất tài cơng Cơ cấu tài bao gồm: - NSNN (TW ĐP) - Tài CQ hành NN - Tài đơn vị nghiệp NN - Các quỹ tài ngồi NSNN Quản lý tài cơng: Quản lý tài cơng Các chức tài cơng Chức tạo lập vốn Chức phân phối lại phân bổ Chức giám đốc điều chỉnh Quản lý tài cơng: Quản lý tài cơng Quản lý tài cơng Khái niệm quản lý tài cơng Ngun tắc quản lý tài cơng Ngun tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên tắc thống Nguyên tắc công khai, minh bạch Quản lý tài cơng: Quản lý tài cơng QH cải cách HC&CC tài cơng Cải cách TC công xu thếCCHC Nội dung cải cách TCcông Đổi chế phân cấp QL TC &NS Đảm bảo quyềnquyết định NSĐP HĐND cấp Đổi chế phân bổ NS cho CQHC, hệ thống ĐM chi tiêu, tăng quyền chủ động cho CQ sử dụng NS Đổi chế độTC khu vựcDV công Thí điểm để áp dụng rộng rãi số chế TC Đổi cơng tác kiểm tốn CQHC, ĐVSN Quản lý NSNN: Quản lý NSNN Vai trò ngân sách nhà nước Vai trò NS tiêu dùng: Đảm bảo trì tồn HĐ máy NN Vai trò NS phát triển: công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định điều chỉnh KT vĩ mô NN Vai trị quan trọng việc thực cơng XH & vấn đề XH Quản lý NSNN : Quản lý NSNN Những nguyên tắc QL NSNN Nguyên tắc dân chủ: Nguyên tắc cân đối ngân sách: Nguyên tắc công khai, minh bạch: Nguyên tắc quy trách nhiệm: Quản lý NSNN: Quản lý NSNN Cơ cấu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước - Quản lý chu trình NSNN +Lập dự toán ngân sách +Chấp hành ngân sách + Quyết toán ngân sách Quản lý NSNN: Quản lý NSNN Phân cấp quản lý NSNN Hệ thống NSNN bao gồm: - Ngân sách trung ương - Ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) - Ngân sách huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Ngân sách xã (phường) Quản lý NSNN: Quản lý NSNN Nội dung phân cấp quản lý NSNN Quan hệ cấp quyền chế độ sách Quan hệ cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Quan hệ cấp quản lý chu trình ngân sách nhà nước Quản lý chi tiêu công theo kết đầu ra: Quản lý chi tiêu công theo kết đầu Nội dung QL chi tiêu công Đặc điểm chi tiêu cơng Vai trị chi tiêu cơng kinh tế Chiến lược quản lý chi tiêu công đại Quản lý chi tiêu công theo kết đầu ra: Quản lý chi tiêu công theo kết đầu ND of lập NS theo KQđầu Đặc điểm phương thức lậpNS theo kết đầu Vai trò phương thức lập ngân sách theo kết đầu quản lý chi tiêu công Vận dụng NS theo KQ đầu qúa trình QLTC CQ dự tốn Quản lý DV cơng , công sản: Nghiên cứu tài liệu ... a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I; b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II; c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III; d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV Câu. .. Điều Luật viên chức; b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm người thực chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp đơn vị nghiệp công lập Theo chức danh nghề nghiệp, viên chức phân... dưỡng viên chức viên chức, nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập nguồn khác bảo đảm Câu 20 Anh chị hay cho biết Luật viên chức quy định trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng gì? Đáp án: Viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đáp án ôn THI VIÊN CHỨC , Câu hỏi đáp án ôn THI VIÊN CHỨC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm