Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

6 737 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 20:15

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu Trước khi bước vào thực hiện một dự án nào đó, nhà đầu luôn luôn quan tâm đến thời gian hoàn vốn: sẽ mất bao lâu để một phi vụ đầu có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi vốn sẽ giúp nhà đầu quyết định mức sản lượng mà tại đó tổng khoản tiền thu được sau thuế từ một sản phẩm hay một khoản đầu trang trải được tổng chi phí cố định của nó. Nhưng trước khi thực hiện tính toán này, bạn cần hiểu một số khái niệm sau: * Thời gian hoàn vốn đầu (T): Là khoảng thời gian cần thiết mà dự án tạo ra dòng tiền thu nhập bằng chính số vốn đầu bỏ ra để thực hiện dự án. * Vốn đầu tư: Là số tiền mà nhà đầu bỏ ra để thực hiện một dự án hay một hoạt động kinh doanh nào đó. * Thu nhập hàng năm : Là số tiền nhà đầu thu về cuối mỗi năm. Trong dự án đầu tư, thu nhập hàng năm này chủ yếu từ nguồn lợi nhuận của dự án và khấu hao tài sản cố định của dự án đó. Với những khái niệm được định nghĩa trên đây, chúng ta có thể làm một phép tính để tìm ra đáp án cho biểu thức sau: Thời gian thu Vốn đầu = ------------------------------ hồi vốn Thu nhập hàng năm Sau đây là cách làm: * Đối với Dự án có thu nhập đều đặn hàng năm thì thời gian thu hồi vốn đầu được xác định giống như công thức trên. * Đối với Dự án có thu nhập không đều đặn, bất ổn ở các năm thì thời gian thu hồi vốn được xác định như sau: Trước tiên, xác định số vốn đầu còn phải thu hồi ở cuối mỗi năm bằng cách lấy tổng mức vốn đầu trừ đi thu nhập của năm đó (bao gồm khấu hao và lợi nhuận ròng) (Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế hoặc khấu trừ thuế) Sau đó, nếu vốn đầu còn phải thu hồi nhỏ hơn số thu nhập của năm kế tiếp, thì ta lấy số vốn đầu chưa thu hồi hết đó chia cho số thu nhập bình quân 1 tháng của năm kế tiếp để tìm ra số tháng còn phải tiêp tục thu hồi vốn đầu. Kết quả phép tính này chính là lượng thời gian, tức là khoảng thời gian cần thiết mà nhà đầu bỏ ra để thu hồi vốn đầu. Để thấy được sự phân tích chỉ tiêu thu hồi vốn đầu trong thực tế, chúng ta hãy xem ví dụ sau: Một doanh nghiệp muốn đầu để mua một dây chuyền sản xuất để đưa vào sử dụng ngày 1/1/2009. Giám đốc doanh nghiệp còn có sự do dự giữa máy A mới hoàn toàn, giá mua 700tr, m áy B là máy cũ có giá mua là 500tr. Hai máy này đều khấu hao theo phương pháp tuyến tính trong 5 năm. Thuế TNDN 28%. Các số liệu liên quan: * M áy A: STT Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 1 LNST 20 40 70 70 70 2 KH TSC Đ 120 120 120 120 120 3 Thu nhập (=(1)+(2)) 140 160 190 190 190 - Số vốn đầu chưa thu hồi Năm 2009 là: 700 - 140 = 560 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2010 là: 560 - 160 = 400 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2011 l à: 400 - 190 = 210 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2012 l à: 210 - 190 = 20 Đến năm 2013, vốn đầu còn phải thu hồi (20tr) nhỏ hơn số thu nhập của n ăm này (190tr) nên đến đây ta tìm ra số tháng còn phải tiếp tục thu hồi vốn đầu bằng cách lấy vốn đầu chưa thu hổi hết đó (20r) chia cho số thu nhập bình quân 1 tháng của năm 2013 tức là: 20 -------------- = 1,26 (190/12) >>> Thời gian thu hồi vốn đầu của máy A là: 4 n ăm 1,26 tháng * M áy B: STT N ăm Ch ỉ ti êu 2009 2010 2011 2012 2013 1 LNST 0 50 150 130 150 2 KH TSC Đ 100 100 100 100 100 3 Thu nh ập (=(1)+(2)) 100 150 250 230 250 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2009 là: 500 - 100 = 400 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2010 là: 400 - 150 = 250 - Số vốn đầu chưa thu hồi năm 2011 là: 250 - 230 = 20 Đến năm 2012, vốn đầu còn phải thu hồi (20tr) nhỏ hơn số thu nhập của năm n ày (230tr) nên đến đây ta tìm ra số tháng còn phải tiếp tục thu hồi vốn đầu bằng cách lấy vốn đầu chưa thu hồi hết đó (20tr) chia cho số thu nhập bình quân 1 tháng của năm 2012 tức là: 20 ------------------------ = 1,04 ( 230/ 12) >>> Thời gian thu hồi vốn đầu của máy B là: 3 năm 1,04 tháng. Thời gian thu hồi vốn đầu m áy B là 3 năm 1,04 tháng ngắn hơn thời gian thu hồi vốn của máy A: 4 năm 1,26 tháng. Vậy , Doanh nghiệp sẽ chọn mua máy B vì máy B sẽ giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh hơn. Người ta cũng thường đánh giá dự án có nên thực hiện hay không bằng cách so sánh thời gian thu hồi vốn vừa tính toán với thời gian thu hồi vốn đã định trước. Giả thử ở dự án n ày, doanh nghi ệp dự tính thu hồi vốn trong vòng 2 năm, nay tính toán thấy mất hơn 3 năm một chút, có thể doanh nghiệp sẽ quyết định không đầu tư. Phương pháp này khá đơn giản, dễ tính, cho phép nhìn nhận dự án một cách trực quan hơn so với phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV) hay phương pháp tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án (IRR). Tuy nhiên thì phương pháp này chỉ phù hợp với các dự án có thời gian ngắn, không tính đến giá trị thời gian của dòng tiền như ở phương pháp NPV. Số năm định trước trong đầu dùng để đối chiếu so sánh cũng là một con số chủ quan. Loại phương pháp này chỉ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về khả năng lời lỗ của dự án. . >>> Thời gian thu hồi vốn đầu tư của máy B là: 3 năm 1,04 tháng. Thời gian thu hồi vốn đầu tư m áy B là 3 năm 1,04 tháng ngắn hơn thời gian thu hồi vốn. vụ đầu tư có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư, Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư, Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn