Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

6 2,225 54
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 20:15

Olympic Tin học Sinh viên lần thứ XV - 2006 Địa điểm thi: Đại học Bách khoa, Hà Nội ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG CHUYÊN Thời gian làm bài: 30 phút Họ tên thí sinh: . Ngày sinh: Đơn vị dự thi: . Số báo danh: . Chữ ký thí sinh Giám thị 1 Giám thị 2 (Chú ý: thí sinh khoanh tròn vào chữ cái tương ứng với câu trả lời đúng) 1. Cho hai số nhị phân A = 1001101 và B = 1010110. Hãy cho biết giá trị kết quả của phép cộng A + B trong hệ nhị phân: A. 11001101 B. 11110110 C. 10100011 D. 11100111 2. Từ nào dưới đây mô tả một khái niệm của tin học có liên quan đến mạng Internet? A. POP3 B. RAM C. ROM D. BIOS 3. Trong bảng mã ASCII chuẩn, ký tự có mã Hexa 7B là ký tự nào? A. { B. [ C. } D. ] 4. Loại cấu trúc dữ liệu nào hỗ trợ cho việc "vào sau ra trước"? A. Stack B. Queue C. List D. Tree 5. Trong Windows XP cửa sổ ứng dụng nào có thể chuyển nhanh sang cửa sổ Explorer để xem, duyệt cấu trúc thư mục hệ thống? A. WinWord B. Excel C. Control Panel D. Paint 6. Tổng của hai tập hợp [1 95] + [90 110] là tập hợp nào: A. [1 90] B. [1 100] C. [1 110] D. [95 110] 7. Hệ điều hành Windows 95 là: A. Đơn nhiệm, một người sử dụng B. Đa nhiệm, một người sử dụng C. Đơn nhiệm, đa người sử dụng D. Đa nhiệm, đa người sử dụng 8. Biểu thức nào dưới đây tương đương với biểu thức logic ¬((A ∧ B) ∨ C) A. ¬(A ∧ B) ∨ (¬C) B. ¬(A ∧ B) ∧ (C) C. ((¬A) ∨(¬ B)) ∧ (¬C) D. ((¬A) ∧ (¬B)) ∨ (¬C) Page 1 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN <Trang 2. Cắt phách ở đây> 9. Chương trình sau thực hiện công việc gì? S:=0; For k:=1 to N do S:=S+ 1/(k*k); A. Tính tổng 2 2 2 1 2 . N+ + + B. Tính tổng 1 1 1 1 . 2 3 N + + + + C. Tính tổng 2 2 2 1 1 2 . N+ + + D. Tính tổng 2 2 2 1 1 1 1 . 2 3 N + + + + 10. Kiểu giao thức nào dưới đây được dùng chính trong phần mềm Internet Explorer: A. FTP B. SMTP C. NNTP D. HTTP 11. 1 ký tự trong bảng mã ASCII ứng với: A. 1 bit B. 1 byte C. 2 byte D. 10 byte 12. Hàm đệ qui X(N) được xác định như sau: Ngôn ngữ Pascal function X(N: integer): integer; begin if N <= 1 then X:=1 else X:=X(N-1)+X(N-2)+X(N-3) end; Ngôn ngữ C int X(int N){ if (N <= 1) return 1; else return X(N-1)+X(N-2)+X(N-3); }; Khi thực hiện lệnh X(5) thì hàm này sẽ được gọi bao nhiêu lần? A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 Page 2 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang 3. Cắt phách ở đây> 13. Cho đoạn chương trình sau: Ngôn ngữ Pascal p:=1; k:=1; while k < 5 do begin p:=2*p+1; k:=k+1; end; Ngôn ngữ C int p = 1, k = 1; while(k < 5){ p = 2*p+1; k =k+1; }; Hỏi khi thực hiện xong đoạn chương trình trên thì giá trị của biến p bằng bao nhiêu: A. 15 B. 31 C. 45 D. 63 14. Cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau: Ngôn ngữ Pascal s := 80; k := 1; Repeat s := s - k*k; Inc(k); Until s<=0; Writeln(k); Ngôn ngữ C int s = 80, k=1; do { s = s - k*k; k = k+1; while (s > 0); printf(“%d”,k); A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 15. Cho khai báo hàm đệ quy: Ngôn ngữ Pascal Function F(a: Integer): Integer; Begin If a<=1 then F:=1 else F:= a*a+ F(a-2); End; Ngôn ngữ C int F(int a) { If(a <= 1) return 1 else return a*a+ F(a-2); }; Giá trị của hàm F(5) là: A. 40 B. 35 C. 30 D. 25 16. Cho hàm f được định nghĩa như sau: f(a, 0) = 1 f(a, n) = a * f(a, n-1) với n >0 Hãy tính giá trị f(4,5)? A. 64 B. 128 C. 256 D. 1024 Page 3 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang 4. Cắt phách ở đây> 17. Bạn có nhận xét gì về kết quả của đoạn chương trình sau: Ngôn ngữ Pascal If X > Y then begin if X < Z then write(Z) else write(X); end else if Y < Z then write(Z) else write(Y); Ngôn ngữ C if (X > Y){ if (X < Z) printf(“%d”, Z); else printf(“%d”, X); } else if (Y < Z)printf(“%d”, Z); else printf(“%d”, Y); A. Chương trình sẽ in ra số lớn nhất trong 3 số X, Y, Z. B. Chương trình sẽ in ra số nhỏ nhất trong 3 số X, Y, Z. C. Chương trình sẽ in ra số lớn hơn trong 2 số X, Y D. Chương trình sẽ in ra số nhỏ hơn trong 2 số X, Y 18. Hãy cho biết đoạn chương trình sau sẽ in ra màn hình những số nào? Ngôn ngữ Pascal var i,N,M:integer; begin N : = 80; M : = N; k:=2; While M > 1 do begin while M mod k <>0 do k:=k+1; while M mod k = 0 do begin Write(k,' '); M:=M div k; end; k:=k+1; end; end. Ngôn ngữ C void main(){ int i,N,M; N=80; M = N; k=2; while (M > 1) {while (M % k <>0) k++; while (M % k == 0) { printf(“%d ”,k); M = M / k; } k++; } }; A. 2 2 5 B. 2 5 5 C. 2 2 2 2 5 D. 2 2 2 5 5 Page 4 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang 5. Cắt phách ở đây> 19. Số Hexa AB3 khi chuyển sang nhị phân sẽ là: A. 101010110011 B. 101010110001 C. 111001011010 D. 110011001011 20. Số nhị phân 11.01 khi chuyển sang hệ thập phân là số nào: A. 2.5 B. 3.5 C. 3.25 D. 3.75 21. Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau thì X và Y sẽ nhận giá trị gì? X:=1; Y:=5; Z:=X; X:=X+Y; Y:=Z; A. X=1, Y=6 B. X=1, Y=1 C. X=6, Y=6 D. X=6, Y=1 22. Chương trình sau thực hiện công việc gì? Ngôn ngữ Pascal S:=0; S1:=0; for k:=1 to N do begin S1:=S1+k; S:= S + 1/S1; end; Ngôn ngữ C S=0; S1=0; for(k=1;k<=N;k++){ S1=S1+k; S=S+1/S1; }; A. Tính tổng 1 ( 1/ ) N k k k = + ∑ B. Tính tổng 1 1 ( ) 1 2 . N k k k = + + + + ∑ C. Tính tổng 1 1 1 2 . N k k = + + + ∑ D. Tính tổng 1 1 (1 2 . ) 1 2 . N k k k = + + + + + + + ∑ 23. Một dịch vụ File có nhiệm vụ chuyển các tệp từ máy tính A đến máy tính B thông qua mạng WAN, người thực hiện công việc ngồi tại máy A. Công việc này được gọi là: A. Download B. Upload C. File Copy D. Backup 24. Trong các dãy sắp xếp sau, dãy nào chỉ đúng thứ tự các đơn vị văn bản từ nhỏ đến lớn? A. Câu - Từ - Ký tự - Đoạn B. Ký tự - Câu - Từ - Đoạn C. Đoạn - Câu - Từ - Ký tự D. Ký tự - Từ - Câu - Đoạn Page 5 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh <Trang 6. Cắt phách ở đây> 25. Trong máy tính thiết bị nào dùng để lưu trữ các thông tin cài đặt phần cứng (bộ nhớ, đĩa cứng, đĩa mềm, cache, .) A. BIOS B. CMOS C. CPU D. ROM 26. Mệnh đề nào dưới đây mô tả quan hệ giữa địa chỉ IP và tên miền là đúng: A. Giữa tập các địa chỉ IP và tập các tên miền có một song ánh (ánh xạ 1-1). B. Tồn tại một đơn ánh từ tập tên miền sang tập các địa chỉ IP. C. Tồn tại một đơn ánh từ tập các địa chỉ IP sang tập các tên miền. D. Mỗi tên miền có thể tương ứng với nhiều địa chỉ IP và ngược lại mỗi địa chỉ IP có thể tương ứng với nhiều tên miền trên Internet. 27. Khẳng định nào dưới đây là sai: A. Cache có tốc độ truy cập nhanh hơn RAM B. Cache có dung lượng lớn hơn thanh ghi. C. Thanh ghi có tốc độ truy cập chậm hơn Cache. D. RAM có dung lượng lớn hơn Cache. 28. XML là gì? A. Executive Markup Language B. Extended Markup Language C. Extensible Markup Language D. Excellent Programming Language 29. Unicode là gì? A. Là bảng mã ký tự chuẩn tiếng Latinh dùng trên Internet. B. Là bảng mã ký tự chuẩn 8-bit tiếng Việt. C. Là bảng mã ký tự chuẩn 32-bit của thế giới. D. Là bảng mã ký tự chuẩn 16-bit của thế giới. 30. Nhóm các thiết bị nào dưới đây thuộc bộ nhớ ngoài máy tính: A. RAM, ROM B. RAM, đĩa cứng, đĩa mềm C. Đĩa cứng, CDROM, Cache D. Đĩa cứng, đĩa mềm, CDROM Page 6 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh . A. Câu - Từ - Ký tự - Đoạn B. Ký tự - Câu - Từ - Đoạn C. Đoạn - Câu - Từ - Ký tự D. Ký tự - Từ - Câu - Đoạn Page 5 Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN. Olympic Tin học Sinh viên lần thứ XV - 2006 Địa điểm thi: Đại học Bách khoa, Hà Nội ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG CHUYÊN Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên, Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên, Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn