Bản vẽ các chi tiết xây tường gạch điển hình

26 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2020, 22:06

Bản vẽ shop drawing chi tiết đầy đủ xây tường gạch dự án Krista chủ đầu tư CapitaLand, bao gồm file Cad. CHINA CONSTRUCTION (S.E.A) CORPORATION., Ltd THE KRISTA PROJECT SHOP DRAWING TYPICAL DETAIL FOR MASSONRY CHINA CONSTRUCTION (S.E.A) CORPORATION., Ltd DRAWING LIST TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 1.1 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 1.2 TYPICAL SCALE 1: 10 TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 1.3 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 1.4 TYPICAL SCALE 1: 10 TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 1.5 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 2.1 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 2.2 TYPICAL SCALE 1: 10 TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 3.1 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 3.2 TYPICAL SCALE 1: 10 TYPE LAYER 1,3,5 LAYER 2,4 LAYER OPTION E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg 3.3 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL SCALE 1: 10 3.4 TYPICAL SCALE 1: 10 E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL ELEVATION: BRICK HOLES SCALE 1: 15 E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL ELEVATION: SOLID BRICK WALL SCALE 1: 15 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 03 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01 LAYER 02 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N2 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 03 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01 LAYER 02 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N3 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 03 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01 LAYER 02 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N4 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N5 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N6 SCALE 1: 10 LAYER 01, 03, 05 TYPE LAYER 02, 04 LAYER 06 E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N7 SCALE 1: 10 LAYER 01, 03, 05 TYPE LAYER 02, 04 LAYER 06 E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N8 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N9 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N10 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N11 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 02, 04 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N12 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N13 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N7 SCALE 1: 10 TYPE E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg LAYER 06 Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 LAYER 01, 03, 05 LAYER 02, 04 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N15 SCALE 1: 10 E:\cong ty\2015\PARC SPRING PHASE - 2\03.CONTRUCTION CHINA\01.Drawings\05.Construction drawings\20141231 Contruction drawings ARCHI\WORK\capitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel No : 084.8.3519 4504 Fax No : 084.8.3519 4743 INTERNATIONAL CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL ELEVATION: NON BURN WALL SCALE 1: 10 ... & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N1 SCALE 1: 10 TYPE E:cong ty2015PARC SPRING PHASE - 23.CONTRUCTION CHINA1.Drawings5.Construction drawings20141231 Contruction drawings ARCHIWORKcapitaland-logo.jpg... 23.CONTRUCTION CHINA1.Drawings5.Construction drawings20141231 Contruction drawings ARCHIWORKcapitaland-logo.jpg Head Office 8th Floor, Vista Tower, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi. .. & INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY TYPICAL N8 SCALE 1: 10 TYPE E:cong ty2015PARC SPRING PHASE - 23.CONTRUCTION CHINA1.Drawings5.Construction drawings20141231 Contruction drawings ARCHIWORKcapitaland-logo.jpg
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ các chi tiết xây tường gạch điển hình, Bản vẽ các chi tiết xây tường gạch điển hình

Từ khóa liên quan