KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

55 1,685 4
  • Loading ...
1/55 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 06:20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43 3.1/ LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. Ngày nay, sản xuất la một khâu không thể thiếu trong quá trình “sản xuất – trao đổi – phân phối – tiêu dùng”, hay nói ngắn gọn hơn, sản xuất là quá trình trao đổi để tạo ra sản phẩm mang lại lợi nhuận cho Công Ty. Trong cơ chế mới, với sự hoạt dộng của nhiều thành phần kinh tế mang tính tự chủ , độc lập trong các Công Ty ngày càng cao hơn. Mỗi Công Ty phải năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh phải lãi. Muốn như vậy các Công Ty phải nhận thức được vị trí của vốn bằng tiền, vì nó là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho Công Ty hình thành phát triển. Vốn bằng tiền các khoản thanh toán là một trong các yếu tố cơ bản quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là loại tài sản lưu động thông dụng nhất, phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạt động kinh doanh của Công Ty nói chung Công Ty Vật Liệu Thiết Bị Viễn Thông 43 nói riêng. Quy mô kết cấu của vốn bằng tiền rất phức tạp, việc quản lý sử dụng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh trong Công Ty. Thực tế trong thời gian qua cho thấy các Công Ty nhà nước nói chung Công Ty Vật Liệu Thiết Bị Viễn Thông 43 nói riêng, việc quản lý vốn đầu tư sử dụng vốn bằng tiền còn lỏng lẻo, chưa khai thác hết tiềm năng hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, khiến cho nhà lãnh đạo gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết định về việc sử dụng vốn trong tương lai. Thông qua các vấn đề trên thời gian thực tập tại Công Ty Vật Liệu Thiết Bị Viễn Thông 43, em đã đi sâu vào nghiên cứu về đề tài “hạch toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán” tại Công Ty đồng thời chọn lam chuyên đề tốt nghiệp cho bài báo cáo. 1 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 3.2/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43 3.2.1/ Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại các Công Ty a/ Nội dung của vốn bằng tiền. *Khái niệm. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động của các Công Ty, được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng các quan hệ thanh toán. Vốn bằng tiền của các Công Ty bao gồm: - Tiền mặt tồn quỹ (ngoại tệ, vàng bạc, đá quý…) - Tiền gửi ngân hàng (ngoại tệ, vàng bạc, đá quý…) - Tiền đang chuyển (ngoại tệ, vàng bạc, đá quý…) * Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của Công Ty hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao vì vậy đòi hỏi Công Ty phải quản lý hết sức chặt chẽ thông qua các nguyên tăc sau: - Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (VNĐ). - Nguyên tắc cập nhật: kế toán phải phản ánh chính xác, kịp thời số tiền hiện có tình thình thu chi các loại tiền, mở sổ chi tiết theo dõi các loại ngoại tệ (theo nguyên tệ theo VNĐ quy đổi), từng loại vàng bạc, đá quý (theo số lượng, trọng lượng, quy cách, độ tuổi, kích cỡ, giá trị .). - Nguyên tắc quy đổi tỷ giá hối đoái: mọi nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, ngoài việc theo dõi chi tiết theo nguyên tệ còn phải quy đổi ra VNĐ để ghi sổ. b/ Nội dung các khoản thanh toán. 2 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản phải thu các khoản nợ phải trả. + Các khoản nợ phải thu bao gồm: phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, tạm ứng, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn . + Các khoản nợ phải trả bao gồm: vay ngắn hạn, dài hạn, nợ dài hạn, phải trả về trái phiếu phát hành, phải trả người bán, thuế các khoản phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, phải trả nội bộ, phải trả phải nộp khác, nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn . Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì Công Ty không chỉ sử dụng nguồn vốn tự có mà còn phải huy động cả các nguồn vốn vay để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công Ty được diễn ra thường xuyên, liên tục. Do vậy sẽ phát sinh rất nhiều quan hệ thanh toán những quan hệ đó sẽ được theo dõi bởi những tài khoản cụ thể. Có thể kể đến một số quan hệ thanh toán chủ yếu, phát sinh thường xuyên sau: - Thanh toán giữa công ty với nhà cung cấp - Thanh toán giữa công ty với khách hàng - Quan hệ giữa đối tác kinh doanh - Thanh toán nội bộ - Các loại thanh toán khác * Kế toán các khoản phải thu, phải trả cần tuân thủ các nguyên tắc sau: + Đối với nợ phải thu: - Nợ phải thu cần được theo dõi chặt chẽ, chi tiết cho từng đối tượng phải thu, từng khoản nợ từng lần thanh toán. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ nần dây dưa, khê đọng. - Những khách hàng có quan hệ giao dịch mua hàng thường xuyên hoặc có số dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối tháng kế toán Công Ty cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi, số còn nợ. - Các khách hàng thanh toán nợ bằng hàng (hàng đổi hàng) hoặc bù trừ giữa nợ phải thu nợ phải trả hoặc xử lý khoản nợ khó đòi cần có đủ chứng từ hợp 3 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP pháp, hợp lệ có liên quan như biêm bản đối chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ, biên bản xoá nợ kèm theo các bằng chứng xác đáng về số nợ thất thu. - Phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác nhận bằng văn bản đối với các khoản nợ tồn đọng lâu ngày chưa hoặc khó có khả năng thu hồi để làm căn cứ lập dự phòng về khoản thu. + Đối với nợ phải trả: - Mọi khoản nợ phải trả của Công Ty phải được theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ đã trả cho từng chủ nợ. - Các khoản nợ phải trả của Công Ty phải được phân loại thnàh nợ ngắng hạn dài hạn căn cứ vào thời hạn thanh toán của từng khoản nợ phải trả. Nợ phải trả bằng vàng bạc được hạch toán chi tiết cho từng chư nợ theo số lượng, chất lượng, giá trị theo quy định. - Những chủ nợ Công Ty có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có số dư nợ phải trả lớn thì bộ phận kế toán phải kiểm tra đối chiếu về tình hình công nợ với từng đối tượng định kỳ phải có xác nhận nợ bằng văn bản với các chủ nợ. c/ Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán. * Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền: Để phản ánh giám đốc chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Ghi chép kịp thời thu, chi tiền mặt trên các chứng từ tiền mặt, sổ quỹ sổ kế toán tiền mặt. - Ghi chép đối chiếu số gửi vào rút ra TGNH trên chứng từ báo Nợ, báo Có, sổ TGNH. - Giám đốc việc thực hiện nguyên tắc quản lý thu, chi tiền mặt việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. - Phản ánh kịp thời các khoản tiền đang chuyển để tránh thất thoát. - Thực hiện kịp thời công tác lập báo cáo lưu chuyển tiền theo yêu cầu quản lý. * Nhiệm vụ kế toán các khoản thanh toán. Để theo dõi chi tiết kịp thời, chính xác các khoản thanh toán kế toán cần tuân theo một số nguyên tắc sau: 4 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Ghi chép, phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả với người bán, người mua theo từng con nợ, chủ nợ khoản nợ. - Ghi chép, phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả đối với các khoản vay cho vay. - Ghi chép, phản ánh kịp thời tình hình thanh toán các khoản tài chính với ngân sách Nhà nước. - Ghi chép, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ thanh toán nội bộ Công Ty, thanh toán với người lao động, với các đơn vị, tổ chức cấp trên, cấp dưới trong nội bộ. 3.2.2/ Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại các Công Ty. a/ Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu thu ( Mẫu số 01 – TT/BB) - Phiếu chi ( Mẫu số 02 – TT/BB) - Biên lai thu tiền( Mẫu số 06 – TT/HD) - Bảng kiểm quỹ( Mẫu số 07 – TT/HD) - Giấy báo nợ - Giấy báo Có - Uỷ nhiệm thu - Uỷ nhiệm chi - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( Mẫu số 03 – TT) - Bảng sao của ngân hàng - Giấy thanh toán tạm ứng ( Mẫu số 04 – TT) - Hóa đơn bán hàng ( Mẫu số 02 – GTGT – 3LL) - Hóa đơn GTGT ( Mẫu số 01 – GTGT – 3LL) - Bảng chi tiền ( Mẫu số 09 – TT) Ngoài ra còn sử dụng một số chứng từ liên quan khác b/ Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ quỹ tiền mặt ( Mẫu số S07 – DN) 5 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Bảng số 1 (Mẫu số S04b1 – DN) - Bảng số 2 (Mẫu số S04b2 – DN) - Nhật ký chứng từ số 1( Mẫu số S04a1 – DN) - Nhật ký chứng từ số 2 (Mẫu số S04a2 – DN) - Sổ cái TK 111,112,131,331 ( Mẫu số S05 – DN) - Sổ chi tiết TK 131,331 ( Mẫu số S31 – DN) - Nhật ký chứng từ số 8 (Mẫu số S04a8 – DN) - Bảng số 11 (Mẫu số S04b11 - DN) - Sổ tiền gửi ngân hàng ( Mẫu số S08 – DN) c/ Nột dung, kết cấu, tài khoản kế toán sử dụng. - TK 111: Tiền mặt - TK 112 : Tiền gửi ngân hàng - TK 131: Phaỉ thu khách hàng - TK 331: Phải trả người bán Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên qua khác. * TK 111: Tiền mặt Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu- chi - tồn quỹ tiền mặt của Công Ty. Nội dung – Kết cấu: Nợ TK 111 Có - Các khoản tiền mặt nhập quỹ. - Số tiền mặt phát hiện thừa khi kiểm - Số tiền mặt giảm khi xuất quỹ - Số tiền mặt phát hiện thiếu khi kiểm SD: Số tiền mặt tồn quỹ cuối kỳ * TK 112: Tiền gửi ngân hàng: Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình hiện có sự biến động tăng giảm của các khoản tiền gửi tại ngân hàng. 6 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Nội dung- kết cấu: Nợ TK 112 Có - Các khoản tiền gửi vào ngân hàng - Các khoản tiền rút ra khỏi ngân hàng SD: Số tiền hiện còn gửi tại ngân hàng *TK 131: Phải thu của khách hàng Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh nợ phải thu tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu với khách hàng. Nội dung – Kết cấu Nợ TK 131 Có +Số tiền phải thu của khách hàng +Số tiền thừa cho khách hàng trả lại +Số tiền do khách hàng trả nợ +Số tiền nhận ứng trước, trả trước của khách hàng +Số tiền giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán cho khách hàng. SD: Số tiền còn phải thu của khách hàng SD: Số tiền đã thu > Số phải thu hoặc số tiền ứng trước của khách hàng. * TK 331: Phải trả người bán Tác dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của công ty cho người bán, nhà cung cấp theo hợp đồng kinh tế đã kí kết. Nội dung kết cấu: Nợ TK 331 Có + Số tiền đã trả cho người bán kể cả số tiền ứng trước. + Khoản giảm gía hàng bán, CKTM, CKTT, giá trị vật tư trả lại người bán 7 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP + Số còn phải trả cho người bán + Điều chỉnh chênh lệch giữa giá tạm tính< giá thực tế( Trong trường hợp hoá đơn về trước hàng về sau) SD: Phản ánh số đã trả > Số phải trả SD: Số còn phải trả người bán d/ Phương pháp kế toán. Tiền mặt tại quỹ – TK111 SƠ ĐỒ 13: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ TK 111 TK 511,512… TK 112 TK 333 TK 144, 244 TK 112, 311, 341 TK 152, 153, 156, 211, 213 TK 131, 136, 138, 141 TK 133 TK 621, 622, 627 TK 331, 315, 331, 333, 334, 338 TK 411 TK 635, 811 TK 133 TK 1381 (1) (3) (4) (6) (11) 8 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (8) (9) (10) (11) (12) (7) (2) TK 3381 (5) Giải thích sơ đồ: (1) Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, thu nhập khác. (2) Rút TGNH về nhập quỹ, vay dài hạn, ngắn hạn bằng tiền mặt. (3) Thu hồi các khoản nợ phải thu. (4) Nhận vốn do được giao, nhận vốn góp. (5) Thừa quỹ phát hiện khi kiểm chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý. (6) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng. (7) Mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ. (8) Đi ký quỹ, ký cược. (9) Chi các khoản chi phí sản xuất kinh doanh. (10) Thanh toán các khoản nợ phải trả. (11) Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài chính, hoạt động khác. (12) Thiếu quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm chưa xác định nguyên nhân. 9 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG CĐCN VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TIỀN GỬI NGÂN HÀNG – TK 112 SƠ ĐỒ 14: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TK 112 TK 511,512… TK 111 TK 333 TK 144, 244 TK 112, 311, 341 TK 152, 153, 156, 611, 211, 213, TK 131, 136, 138, 141 TK 133 TK 621, 622, 627 TK 331, 315, 331, 333, 334, 338 TK 411 TK 635, 811 TK 133 TK 1381 (1) (3) (4) (6) (11) (8) 10 SVTH: ĐOÀN ÁNH HỒNG GIANG - LỚP: 31 CĐN - KT2 10 [...]... TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43 3.3.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu Thiết Bị Viễn Thông 43 * Nội dung Vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong Công Ty, được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng các quan hệ thanh toán Vốn bằng tiền trong Công Ty bao... các nghiệp vụ thanh toán có thể đánh giá được tình hình tài chính của công ty có rất nhiều mối thanh toán khác nhau được phân chia thành các nhóm: - Thanh toán giữa công ty với nhà cung cấp - Thanh toán giữa công ty với khách hàng - Quan hệ giữa đối tác kinh doanh - Thanh toán nội bộ - Các loại thanh toán khác 3.3.2/ Kế toán tổng hợp tại Công Ty Vật Liệu Thiết Bị Viễn Thông 43 Thực tế: Trong... sinh các nghiệp vụ bằng tiền các khoản thanh toán, Việc thu chi tiền mặt tại quỹ phải có lệnh thu – chi có chữ ký của Giám Đốc kế toán trưởng Căn cứ vào lệnh thu – chi, kế toán ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh + Ngày 02 tháng 04: Công Ty thiết bị điện dân dụng Huy Hoàng thanh toán tiền hàng cho Công Ty với số tiền là 94.000.000đ Đồng thời Công Ty cũng chi trả tiền tháng trước mua nguyên vật liệu. .. đầu tư phát triển Sơn Tây Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền là kết quả của việc mua bán, thu hồi các khoản nợ hoặc mua sắm vật tư, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu về các khoản thanh toán …… Trong Công Ty, vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao Vì vậy, công tác quản lý của vốn bằng tiền trong Công Ty được quản lý hết sức chặt chẽ chi tiết thông qua các nguyên tắc sau: + Đơn vị tiền. .. Các khoản phải trả là các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà Công Ty phải thanh toán cho các đối tượng, các đơn vị Các khoản phải trả bao gồm: Phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, chi trả lương, BHXH các chế độ của người lao động, chi trả tạm ứng, công tác phí… Các khoản thanh toán trong Công Ty cũng là một dạng tài sản lưu động có vị trí quan trọng trong khả năng thanh. .. thanh toán của Công Ty Vì vậy, việc hạch toán các khoản thanh toán cũng được Công Ty quản lý chặt chẽ chi tiết theo các nguyên tắc sau: + Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng phải thu, phải trả, từng khoản nợ từng lần thanh toán nợ của các đối tượng + Định kỳ, tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi số còn nợ đối với từng đối tượng Thông thường các. .. định hướng dẫn của ngân hàng, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số tiền gửi tại ngân hàng sổ sách tại Công Ty + Khi phát sinh các nghiệp vụ giao dịch trên tài khoản của ngân hàng khách hàng thi phải có giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng Khi nhận được các chứng từ này kế toán căn cứ vào đó để hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo * Nội dung các khoản thanh toán Các khoản. .. TỐT NGHIỆP + Hàng ngày từ các chứng từ gốc (phiếu thu, phiếu chi… ) kế toán vào sổ quỹ, bảng tổng hợp chứng từ gốc, sổ kế toán chi tiết các TK Từ bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán vào nhật kí sổ cái + Cuối tháng, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết căn cứ vào số liệu trên sổ kế toán chi tiết các TK Đồng thời cộng tổng số liệu các tài khoản trên sổ quỹ, sổ cái các tài khoản bảng tổng hợp chi tiết... chi, giấy báo nợ, giấy báo có….) kế toán vào sổ quỹ, bảng kê, vào nhật ký chứng từ, sổ chi tiết các tài khoản Nếu các nghiệp vụ căn cứ trực tiếp Từ bảng thì cuối tháng kế tóan cộng tổng số liệu vào nhật ký chứng từ + Cuối tháng từ nhật kí chứng từ kế toán vào sổ cái các TK, từ sổ chi tiết các TK vào bảng tổng hợp chi tiết Kế toán đối chiếu kiểm tra giữa sổ cái TK bảng tổng hợp chi tiết để kiểm... chung các nghiệp vụ này Cuối tháng, đối với Công Ty có mở sổ nhật ký đặc biệt thi cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu trên các tài khoản ở sổ nhật ký đặ biệt để vào sổ cái Song song với việc đó kế toán căn cứ vào số liệu trên sổ chi tiết các tài khoản để vào bảng tổng hợp chi tiết Cộng tổng số liệu trên bảng tổng hợp chi tiết để đối chiếu, kiểm tra tính chính các với số liệu tổng cộng trên sổ cái Số liệu . VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43 3.2.1/ Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các. VIỆT - HUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43 3.1/ LÝ DO NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn