THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

46 282 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:20

1 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Thực trạng kế toán tài chính phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học công nghệ thuộc Tổng công ty Than I. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1. Quá trình hình thành phát triển Căn cứ vào quyết định số 01/02/QĐ - BCN ngày 8/1/1996 của bộ trởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Công ty phát triển tin học công nghệ mội trờng thành doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam theo sự uỷ quyền của Thủ tớng chính phủ đề nghị của Tổng công ty Than. Căn cứ vào quyết định số 240/ QĐ- TCCB ngày 7 tháng 3 năm 2002 của Tổng giám đốc Công ty than Việt Nam về việc phê duyệt điều lệ hoạt động công ty tin học công nghệ môi trờng. Công ty chịu sự quản lý điều hành của Tổng công ty tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công tyCông ty là một thành viên chịu sự quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng. Mục đích hoạt động của Công ty: là tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo t vấn, kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của nghành tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh doanh cho xã hội, đóng góp vào ngân sách Nhà nớc, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho Tổng công ty cho Công ty, cải thiện nâng cao đời sống cho nghành kinh doanh. Công ty hoạt động vì mục đích lợi nhuận trong các lĩnh vực sau: - ứng dụng công nghệ tin học, công nghệ cao môi trờng trong nghành Mỏ các lĩnh vực có liên quan. - Kinh doanh máy tính điện tử, các thiết bị công nghệ cao vật liệu mới. - Dịch vụ lắp ráp, bảo hành, bảo dỡng, bảo trì thiết bị tin học điện tử công nghệ - Xuất khẩu trực tiếp. - T vấn xây dựng mỏ công nghiệp. - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Tổng công ty. Ngoài ra Công ty còn thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, trên cơ sở khai thác tối đa khả năng của Công ty: vốn, thị tr- ờng, công nghệ cơ sở vật chất lao động. 1 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 2 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng là một doanh nghiệp Nhà nớc, trực thuộc Tổng công ty Than. Công ty là một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Tổng công ty giao, lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh trình Tổng giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện theo đúng quy định, kế hoạch đợc duyệt (có chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ tài chính). Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng có vốn đầu t đợc thành lập từ các nguồn: - Nhà nớc đầu t - Nhà nớc hoặc Tổng công ty bảo lãnh cho đơn vị vay. - Do Tổng công ty điều động từ các thành viên khác hoặc từ quỹ đầu t phát triển tập trung. - Vay từ nguồn vốn khấu hao của các đơn vị thành viên khác. - Vay từ quỹ hỗ trợ đầu t quốc gia. - Vay vốn khác theo quy định của pháp luật. Trong công cuộc đổi mới cơ chế kinh tế, Công ty đã tận dụng đợc tối đa cơ sở vật chất hiện có, tranh thủ đợc nguồn vốn vay cơ bản từ rất nhiều nguồn vay khác nhau. Trên cơ sở tận dụng nguồn vốn vay, Công ty có cơ hội để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đầu t mua sắm thiết bị phần mềm thiết kế phục vụ nâng cao năng lực t vấn thiết kế. Do Tổng Công ty điều động từ các thành viên khác hoặc từ quỹ đầu t phát triển tập trung. Mục đích của đầu t: Bổ sung thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang thiết bị, phần mềm thiết kế mới nhằm tăng năng lực t vấn thiết kế của Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng. Trong năm Công ty đã đầu t mua sắm đợc 25 bộ máy vi tính sản xuất taị Đông Nam á cơ cấu hình CPU, phần mềm thiết kế Surpac- FOURX: 01 bộ. Với tổng mức đầu t là: - Chi phí thiết bị, phần mềm: 539.325.000 + Máy tính: 294.525.000 + Phần mềm máy tính: 244.800.000 - Chi phí khác: 0 - Dự phòng 5%: 29.966.000 - Tổng cộng: 566.291.000 Công ty mới thành lập là đơn vị nghiên cứu kinh doanh dịch vụ khoa học kỹ thuật, mọi hoạt động chủ yếu là ổn định tổ chức, xây dựng chiến lợc phát triển, nghiên cứu thử nghiệm khoa học tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh tạo uy tín trên thị trờng danh tiếng trên thị trờng do đó hoạt động sản 2 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 3 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền xuất kinh doanh của đơn vị có những đặc điểm riêng của những đơn vị sản xuất kinh doanh. * Năng lực chung của Công ty phát triển tin học công nghệ môi tr- ờng 1. Thiết bị tin học: hiện nay Công ty có 30 máy tính đợc nối mạng thống nhất trong Công ty kết nối mạng TVN cũng nh Internets các thiết bị nhập dữ liệu đầu vào có máy quét, bàn số hoá. Thiết bị đầu ra có các máy in laze A4, máy in màu A0. 2. Phần mềm chuyên dùng: Công typhần mềm thiết kế mỏ Techbase, Microlynx.Thời gian chủ yếu sử dụng phần mềm Surpac, Fourx miễn phí dành cho đào tạo, có tính chất giới thiệu. 3. Thiết bị môi trờng: vừa qua Công ty dựoc trang bị thiết bị quản trắc môi trờng đồng bộ hiện đại, phù hợp với mục tiêu quan trắc nhanh. Hiện nay hệ thống kế toán của Công ty áp dụng: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản mới, phần mềm kế toán, sổ nhật ký chung hệ thống bảng biểu đợc ghi chép trên máy vi tính. Điều này là hợp lý vì Công ty có trình độ quản lý kế toán cao, lao động kế toán đợc phân công chuyên môn hoá sâu. áp dụng hình thức sổ nhật kí chung, phầm mềm kế toán, bảng biểu ghi chép trên máy vi tính Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định trong hệ thống sổ sách cũng nh trình tự hạch toán. Đặc điểm chủ yếu của hình thức này là hình thức phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian vào một quyển sổ gọi là sổ Nhật ký chung. Căn cứ vào Nhật ký chung, lấy số liệu để ghi vào Sổ cái. Bộ máy kế toán của Công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống trong Công ty giúp cho giám đốc nắm đợc mọi thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh để từ đó có sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời kiểm tra các bộ phận trong Công ty trong việc thực hiện đầy đủ. 2. Chức năng của Công ty. Công ty ứng dụng tin học, công nghệ môi trờng có chức năng là cơ quan nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm tham gia tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ tin học, công nghệ cao môi trờng trong nghành Mỏ theo định hớng theo yêu cầu đầu t phát triển ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đa nghành của Công ty. Công ty ứng dụng tin học công nghệ cao môi trờng có chức năng cơ bản t vấn, tham gia thẩm định, tổ chức thực hiện mọi hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ môi trờng trong toàn bộ hệ thống tổ chức kinh tế kế hoạch, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ đào tạo,quản lý sản xuất kinh doanh đa nghành của Tổng công ty. 3 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 Phòng giám đốc Phòng phó giám đốc Kế toán trưởng Phòng kế toán P. Dự án P. Môi trường P. địa chất P. tin học Cửa hàng KDVăn phòng TH 4 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Công ty ứng dụng tin học, công nghệ, môi trờng có chức năng thực hiện việc thu thập, lu trữ, xử lý, truyền thông tin trên cơ sở các thiết bị quy trình công nghệ thông tin hiện đại, các hệ thống truyền thông tin quốc gia quốc tế nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu tổng hợp. Thực hiện tổ chức kinh doanh các dịch vụ công nghệ công nghệ tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin môi trờng trong ngoài nghành Than theo đúng pháp luật quy định của Tổng công ty. Tham gia xây dựng để án, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao môi trờng trong lĩnh vực địa chất, trắc địa, công nghệ khai thác mỏ (lộ thiên hầm lò), chế biến sử dụng than trong phạm vi hoạt động của Tổng công ty. Xây dựng đề án, thiết kế, thực hiện xây dựng bảo trì kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu mang thông tin cục bộ phục vụ công tác quản lý sản xuất kinh doanh tại cơ sở Tổng công ty hệ thống thông tin trong nội bộ Tổng công ty với các Công ty đơn vị thành viên. Thực hiện công tác đào tạo bồi dỡng về công nghệ thông tin, công nghệ cao kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên của toàn bộ Công ty, kết hợp chặt chẽ với các trờng, viện nghiên cứu trong công tác đào tạo chuyển giao công nghệ. Tham gia t vấn đầu t thực hiện chuyển giao công nghệ thông tin công nghệ cao, công nghệ môi trờng tham gia các cuộc triển lãm, hội thảo, giới thiệu, các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ cao, môi trờng ở trong ngoài nớc. Thông tin về công nghệ mới phơng pháp quản lý mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện hợp tác trao đổi liên doanh liên kết trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao môi trờng với các tổ chức trong nớc ngoài nớc theo đúng quy định của Nhà nớc. Tham gia xây dựng nội dung,quy chế tổ chức đào tạo thực hiện mọi hình thức đào tạo phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao môi trờng trong quản lý kinh doanh. 3. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Từ khi thành lập cho tới nay cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty có nhiều thay đổi cho phù hợp với việc quản lý kinh doanh, hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp của Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng có sơ đồ tổ chức nh sau: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 4 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 5 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Đặc điểm chủ yếu của lực lợng lao động của Công ty đa phần trẻ, đợc đào tạo chính quy. Biểu: Bố trí lao động của Công ty trong các bộ phận STT Diễn giải Số lợng (ngời) Ghi chú I Bộ phận quản lý 12 1 Lãnh đạo của công ty 02 2 Văn phòng tổng hợp 07 3 Phòng tài chính kế toán 03 II Bộ phận trực tiếp 39 1 Phòng tin học 09 2 Cửa hàng kinh doanh 04 3 Phòng môi trờng 08 4 Phòng địa chất dữ liệu 07 5 Phòng dự án 06 Giám đốc Công ty có trách nhiệm đợc quyền thực hiện nghĩa vụ quyền hạn của Công ty: - Ký nhận vốn các nguồn lực khác của Tổng công ty giao để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt đợc hiệu quả kinh tế cao, thực hiện đợc mục tiêu, chỉ tiêu của Nhà nớc Tổng công ty giao, bảo toàn vốn phát triển đợc vốn các nguồn lực. - Xây dựng chiến lợc phát triển, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn kế hoạch hàng năm, các dự án đầu từ phát triển, phơng án huy động vốn, điều lệ tổ chức hoạt động, đề án tổ chức quản lý nhân sự của Công ty trình Tổng công ty phê duyệt tổ chức thực hiện theo phân cấp. 5 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 6 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền - Quyết định các vấn đề về khoa học công nghệ, các tiêu chuẩn,chỉ tiêu định mức, kinh tế kỹ thuật,đơn giá về tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý, biên chế về tài chính thuộc Thẩm quyền đã đợc Tổng công ty giao cho Công ty. - Thực hiện chế độ hạch toán kế toán thống theo luật pháp, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ bất thờng về mọi hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nớc Tổng công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo đó, chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền của Tổng công ty về các mặt hoạt động của Tổng công ty. - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đa ra các quyết định của mình trong trờng hợp khẩn cấp đặc biệt nh: thiên tai, hoả hoạn chịu trách nhiệm về các quyết định đó đồng thời báo cáo ngay cho Tổng công ty cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp. * Giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc kế toán trởng phó giám đốc. Phó giám đốc: giúp giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của giám đốc chịu trách nhiệm trớc giám đốc pháp luật về nhiệm vụ của mình. Kế toán trởng: giúp giám đốc thực hiện việc thông kê, tổ chức công tác kế toán trong hoạt động sản xuất kính doanh của Công ty. * Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có chức năng, tham mu, giúp việc cho giám đốc trong quản lý điều hành công việc. Văn phòng tổng hợp (bao gồm các bộ phận kế hoạch hoá đầu t, tổ chức thực hiện tiền lơng, hợp tác quốc tế, xuất bản .).Tham mu giúp việc giám đốc về công tác kế hoạch, đầu t, tổ chức kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phòng tài vụ: có nhiệm vụ tổ chức quản lý thực hiện công tác hạch toán, kế toán tài chính thống theo quy định của Nhà nớc. Thực hiện, kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo pháp luật, xây dựng thực hiện kế hoạch tài chính thống nhất, quản lý tập trung các nguồn vốn. Phòng Kế toán tài chính: có nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị trong quyết toán, thu hồi vốn,tổ chức về nghiệp vụ hệ thống kế toán thống kê, điều lệ tổ chức kế toán Nhà nớc các quy định của nghành Than (nghành mỏ). 6 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 7 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Phòng Dự án là phòng thực hiện việc nghiên cứu, lập dự án, thiết kế tham gia xây dựng các dự án nghiên cứu phát triển trong nghành Than, nghiên cứu các dự án về công nghệ khai thác mỏ (lộ thiên hầm lò). Phòng Điạ chất: là phòng xây dựng chuyển giao CSDl, địa chất TVN lập phơng án, báo cáo tổng kết các dự án thăm dò địa chất. Tham gia lập dự án khai thác Mỏ. Phòng Tin học- tự động hoá: - T vấn, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dỡng,sửa chữa các thiết bị tin học, điện tử, hệ thống mạng thông tin, máy tính, hệ thống điều khiển tự động. - Lập các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý chung từng lĩnh vực chuyên môn ở các đơn vị thành viên toàn Công ty. Nhìn chung đặc điểm trình độ cán bộ không đồng đều, số cán bộ còn ít 5 ngời. Phòng Môi trờng: là phòng thực hiện các dự án về môi trờng. Hiện nay số cán bộ chính quy đào tạo trong lĩnh vực môi trờng của Công ty còn mỏng. 4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty 4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý, công tác kế toán của Công ty đợc tổ chức theo mô hình tập trung. Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán đợc thực hiện ở phòng kế toán của Công ty từ khâu ghi chép ban đầu đến tổng hợp. Quy mô tổ chức của bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm Công ty mà vẫn đảm bảo công tác kế toán ý thức đ- ợc điều này Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng đã chú trọng việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học hợp lý. Phòng kế toán đợc đặt đới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công ty. Bộ máy kế toán gồm 4 ngời, đợc tổ chức theo sơ đồ sau: 7 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 Kế toán trưởng Kế toán TSCĐ, công nợ Kế toánTiền lương Kế toán quỹ Kế toán tổng hợp 8 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trởng: phụ trách công tác kế toán Công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc lập thực hiện kế hoạch sản xuất- kỹ thuật- tài chính, kiểm tra tình hình biến động các loại vật t, tài sản, theo dõi tình hình các khoản thu nhập hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nớc, kế toán trởng chịu trách nhiệm trớc giám đốc pháp luật. Giúp kế toán trởng hoàn thành công việc là các kế toán viên trong phòng kế toán. Kế toán tổng hợp tại đơn vị có nhiệm vụ tổng hợp số liệu, vào sổ cái các tài khoản. Từ đó tiến hành lập các báo cáo tài chính, kết hợp với kế toán trởng tiến hành phân tích quyết toán của đơn vị. Kế toán tiền vốn bằng tiền, TSCĐ - Là ngời chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt quản lý các quỹ của công ty - Chịu trách nhiệm giao dịch với Ngân hàng Kế toán tiền lơng, kiêm thủ quỹ - Phụ trách theo dõi tình hình thanh toán với công nhân viên chức trên cơ sở mức lơng do phòng tổ chức hành chính đã xác định toàn Công ty. - Theo dõi sự biến động của tiền mặt tại két, thực hiện quan hệ giao dịch, quản lý tiền mặt hợp lệ, căn cứ vào chứng từ ghi sổ quỹ. 4 2. Hình thức tổ chức công tác kế toán hệ thống kế toánCông ty đang áp dụng. Hình thức tổ chức kế toán của Công ty áp dụng là hình thức kế toán tập trung.Theo mô hình này, tại các cửa hàng kinh doanh một nhân viên kế toán ở bộ phận trực thuộc làm nhiệm vụ chỉnh lý, thu thập chứng từ, lập chứng từ ban đầu để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh tại bộ phận trực thuộc. Định kỳ gửi toàn bộ chứng từ tới phòng kế toán của đơn vị chính tại bộ phận trực thuộc cuối kỳ lập Báo cáo chung toàn doanh nghiệp Hình thức kế toánCông ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung. Theo hình thức này các nghiệp vụ kinh tế đợc phản ánh theo thứ tự thời gian vào một quyển sổ gọi là Nhật ký chung (Tổng nhật ký). 8 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 9 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Sau đó căn cứ vào Nhật ký chung, lấy số liệu để ghi vào Sổ cái. Mỗi bút toán phản ánh trong sổ Nhật ký chung, đợc chuyển vào sổ cái ít nhất cho hai tài khoản có liên quan. Các sổ kế toán đợc sử dụng trong hình thức này bao gồm: 1. Sổ Nhật ký chung: Là sổ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian. 2. Sổ cái: là sổ dùng để hạch toán tổng hợp. Mỗi tài khoản kế toán đợc mở trên một hoặc vài trang sổ riêng. dùng để ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong niên độ kế toán theo đối tợng kế toán. 3. Các sổ chi tiết khác nh: TK 627, TK621,TK141, KHTSCĐ, TK642. 4. Hiện nay Nhật ký chuyên dùng Công ty cha sử dụng Trình tự kế toán nh sau: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã hợp lệ, kế toán phân loại vào Sổ nhật ký chung. Đối với các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến đối tợng không thể hạch toán chi tiết trên các Sổ nhật kí chung thì căn cứ vào chứng từ gốc kế toán sử dụng các bảng kê. Căn cứ vào bảng kê, sổ chi tiết để chuyển vào Nhật ký chung có liên quan. Đối với các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các đối tợng cần thanh toán phân bổ nh khấu hao TSCĐ, tiền lơng, công cụ, dụng cụ căn cứ vào bảng phân bổ, cuối tháng chuyển vào bảng kê. Cuối kỳ căn cứ vào Sổ cái, Nhật ký chung, bảng để lập báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chínhCông ty đang sử dụng: - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả kinh doanh - Báo cáo lu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính - Chí phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Báo cáo tăng giảm nguyên giá hao mòn TSCĐ - Báo cáo tăng giảm nguồn vốn kinh doanh - Báo cáo trích sử dụng khấu hao TSCĐ - Báo cáo chi phí bán hàng chi phí quản lý - Báo cáo thu, chi hoạt động bất thờng - Báo cáo chi phí bằng tiền dịch vụ mua ngoài - Báo cáo doanh thu, chi phí KQKD - Báo cáo các khoản nợ phải thu nợ phải trả 9 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 Nhật ký chuyên dùng Chứng từ gốc Nhật ký chung Số thẻ kế toán chi tiết Sổ cái tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối kế toán Báo cáo kế toán 10 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Sơ đồ trình tự kế toán Ghi hàng ngày Đối chiếu Ghi cuối tháng 10 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 10 [...]... hình kế toán kết quả tài chính phân phối lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học công nghệ môi trờng 1 Kế toán kết quả tài chính Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng là doanh nghiệp Nhà nớc, trực thuộc Tổng công ty than Việt nam Công ty đợc thành lập chủ yếu nhằm mục đích ứng dụng công nghệ, tin học, công nghệ cao môi trờng trong nghành Mỏ để t vấn cho nghành Mỏ ngành công. .. nghiệp 3 Vũ Thị Thu Hiền Tổ chức kế toán Kế toán tài chính tại Công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng sử dụng các loại sổ sách nh: Kế toán phản ánh kết quả tài chính trên Nhật ký chung Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản 24 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 24 25 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Mẫu số: Tờ số: 2/22 Công ty phát triển tin học Công nghệ môi trờng Sổ nhật ký chung Quý I... nghiệp Vũ Thị Thu Hiền 2.Hạch toán kết quả hoạt động tài chính, hoạt động bất thờng Công ty phát triển tin học Công nghệ môi trờng Báo cáo chi tiết thu chi hoạt động tài chính, bất thờng Năm 2002 TT Nội dung I Thu chi hoạt động tài chính 1 Thu nhập hoạt động tài chính Lãi tiền gửi Ngân hàng Chênh lệch tỷ giá 2 Chi phí hoạt động tài chính Lãi vay 3 Kết quả hoạt động tài chính II 1 2 3 Thu chi hoạt... các thiết bị công nghệ cao vật liệu mới Tuy nhiên kết quả tài chínhCông ty đạt đợc ngoài kết quả thu đợc từ hoạt động khác nh: hoạt động tài chính hoạt động bất thờng 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, ứng dụng kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao môi trờng các hoạt... giải Số sổ NKC Tài khoản đối ứng 30/01 KC811 K/c chi phí hoạt động tài chính T1/02 KC811 K/c chi phí hoạt động tài chính T2/02 30NC Trả gốc lãi theo khế ớc ngày 1121 Có 911 21/03 Nợ 911 28/02 Số phát sinh 656.768 20/09/99 31/03 KC811 K/c chi phí hoạt động tài chính T3/02 Cộng phát sinh 911 656.768 656.768 656.768 Số d cuối kỳ Ngời ghi sổ Kế toán trởng Công ty phát triển tin học Công nghệ môi trờng... Nam: theo tỷ giá thực tế do ngân hàng Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh theo tỷ giá thực tế ngày 31/12/2001 khi kết thúc kế toán vì vậy có thể xảy ra chênh lệch tỷ giá 1 Hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 20 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 20 21 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Ví dụ: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện các bút toán kết chuyển nh sau:... tài chính 2.1 Hạch toán ban đầu Hạch toán ban đầu là quá trình theo dõi ghi chép hệ thống kế toán các hiện tợng kinh tế, các nghiệp vụ kinh tế trên cơ sở các chứng từ Đồng thời số liệu kế toán kết quả tài chính là số liệu kế thừa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trớc đó cho nên các chứng từ sử dụng trong kế toán kết quả tài chính chủ yếu là chứng từ tự lập Các chứng từ tự lập để kết chuyển giữa thu và. .. 1 K/c doanh thu hoạt động tài chính T3/02 911 Cộng phát sinh 664.869 620.568 490.249 1.775.686 1.775.686 Số d cuối kỳ 33 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 33 34 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Ngời ghi sổ Ngày tháng năm 2003 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Mẫu số: Tờ số: 2/22 Công ty phát triển tin học Công nghệ môi trờng Tài khoản: 811 Sổ cái Chi phí hoạt động tài chính Quý I năm 2002 Đơn vị... (tên, đóng dấu) Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền (ký tên) (ký tên) (ký tên) Ngày 20 tháng 3 năm 2003 Tỷ giá ngoại tệ quy đổi (vàng, bạc, đá quý) Sổ tiền quy đổi 19 Trờng Đại học Thơng mại Lớp D1K35 19 20 luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thu Hiền 2.2.1 Tài khoản sử dụng Việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán xác định kết quả tài chính của Công ty đợc thực hiện theo hệ thống kế toán doanh nghiệp... ánh kết quả tài chính của Công ty Năm 2002 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ + Giảm giá hàng bán + Giá trị hàng bán bị trả lại +Thuế xuất khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt 1.Doanh thu thuần 2 Giá vốn hàng bán 3 Lợi nhuận gộp 4.Chi phí bán hàng 5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7 Thu nhập hoạt động tài chính 8 Chi phí hoạt động tài chính 9 Lợi nhuận hoạt động tài . hình kế toán kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học và công nghệ và môi trờng. 1. Kế toán kết quả tài chính Công ty phát triển. nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Thực trạng kế toán tài chính và phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học và công nghệ thuộc Tổng công ty Than I. Đặc điểm tình
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

Từ khóa liên quan