Giáo trình Báo cáo tài chính Nghề: Kế toán doanh nghiệp CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà RịaVũng Tàu

157 0 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:31

(NB) Giáo trình Báo cáo tài chính là mô đun chuyên ngành của nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau khi học xong các mô đun của nghề. Mô đun Báo cáo tài chính rèn luyện kỹ năng lập báo cáo tài chính của nghề kế toán, giúp người học sau khi ra trường có tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGHỀ: KẾ TỐN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐN ngày 04 tháng 01 năm 2016 Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề tỉnh BR – VT Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2016 TUY ÊN B Ố BẢN Q UY ỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Báo cáo tài giáo trình chun ngành nghề kế tốn doanh nghiệp.Giáo trình báo cáo tài rèn luyện kỹ lập báo cáo tài nghề kế tốn Giáo trình báo cáo tài biên soạn đáp ứng kịp thời nhu cầu cơng tác đào tạo cịn tài liệu quan trọng cung cấp cho giáo viên trình giảng dạy c học sinh, sinh viên trình học tập/ Trong trình nghiên cứu, biên soạn sửa chữa hồn thiện giáo trình này, cập nhật quy định pháp lý kế toán chọn lọc nội dung khoa học phù hợp thực tiễn lý luận để hồn thành giáo trình Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2016 Biên soạn Bùi Thị Huệ MỤC LỤC BÀI MỞ ĐẦU .1 BÀI 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mục đích báo cáo tài Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập chữ ký Báo cáo tài .4 Hệ thống Báo cáo tài doanh nghiệp 4.u cầu thơng tin trình bày Báo cáo tài .6 Nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài BÀI PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỈ TIÊU TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 10 - Có ý chủ động, độc lập công việc, tự học cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn 10 1.Mục đích, nguyên tắc sở lập bảng cấn đối kê toán 10 Nội dung phương pháp lập tiêu tài sản ngắn hạn Bảng cân đối kế toán .12 BÀI PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỈ TIÊU TÀI SẢN DÀI HẠN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 21 Nội dung phương pháp lập tiêu tài sản dài hạn Bảng cân đối 21 2.Bài tập ứng dụng 29 BÀI PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỈ TIÊU NỢ PHẢI TRẢ TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31 - Có ý chủ động, độc lập công việc, tự học cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn 31 Nội dung phương pháp lập tiêu nợ phải trả Bảng cân đối kế toán .31 Bài tập ứng dụng .38 BÀI PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỈ TIÊU VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 41 Nội dung phương pháp lập tiêu vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế toán .41 Bài tập ứng dụng .55 BÀI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 56 Nội dung kết cấu báo cáo: 56 Các tiêu phương pháp lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .57 BÀI BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIếP .66 1.Nguyên tắc lập trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp 66 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp 70 BÀI BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP 88 Nguyên tắc lập trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp 88 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp 88 BÀI BẢN THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN .98 Mục đích, nguyên tắc sở trình bày thuyết minh BCTC 98 Nội dung phương pháp lập Bản thuyết minh cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán 100 BÀI 10 BẢN THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG TRONG BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 111 Nội dung phương pháp lập Bản thuyết minh cho khoản mục trình bày trong Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 111 Bài tập ứng dụng .113 PHỤ LỤC 114 DANH MỤC CÁCTỪ VIẾT TẮT 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO .155 BÀI MỞ ĐẦU MƠ ĐUN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mã mơ đun: MĐ 23 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơ đun: Mơ đun Báo cáo tài mơ đun chun nghành nghề kế tốn doanh nghiệp, học sau học xong mô đun nghề Mơ đun Báo cáo tài rèn luyện kỹ lập báo cáo tài nghề kế tốn, giúp người học sau trường có tay nghề vững thực cơng tác kế tốn doanh nghiệp Mục tiêu mô đun: Sau học xong mô đun này, học sinh – sinh viên có khả : - Trình bày quy định chung hệ thống báo cáo tài chính; - Trình bày ngun tắc, sở phương pháp lập Bảng cân đối kế tốn; - Trình bày phương pháp lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Trình bày nguyên tắc, sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp; - Trình bày phương pháp lập BCLCTT theo phương pháp gián tiếp, trực tiếp; - Trình bày mục đích nội dung thuyết minh báo cáo tài chính; - Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Lập Bảng cân đối kế toán; - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp; - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp; - Lập thuyết minh báo cáo tài chính; - Có đạo đức nghề nghiệp đắn; - Có ý chủ động, độc lập công việc, tự học cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn; - Có khả vận dụng kiến thức học tự học để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp điều kiện xã hội Trang Nội dung mô đun: Số TT Tên mơ đun Thời Hình thức gian giảng dạy Lý thuyết Những vấn đề chung báo cáo tài Phương pháp lập tiêu tài sản ngắn hạn Bảng cân đối kế toán Phương pháp lập tiêu tài sản dài hạn Bảng 10 Tích hợp cân đối kế tốn Phương pháp lập tiêu nợ phải trả Bảng cân 10 Tích hợp đối kế toán Phương pháp lập tiêu vốn chủ sở hữu Bảng 10 Tích hợp cân đối kế toán Kiểm tra 2,3,4,5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Kiểm tra Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Kiểm tra 7,8 Bản thuyết minh cho khoản mục trình bày 20 20 25 15 Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Bảng cân đối kế toán Bản thuyết minh Báo cáo kết hoạt động kinh 10 Tích hợp 10 doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Kiểm tra 9,10 Cộng 16 150 Tích hợp Tích hợp Trang BÀI NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giới thiệu: Báo cáo tài dùng để cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Mục tiêu: - Trình bày mục đích, nguyên tắc báo cáo tài chính; - Trình bày đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập chữ ký Báo cáo tài chính; - Phân biệt yêu cầu thông tin trình bày Báo cáo tài chính; - Nghiêm túc, tích cực nghiên cứu tài liệu q trình học Nội dung: Mục đích báo cáo tài * Báo cáo tài phải cung cấp thông tin doanh nghiệp về: a) Tài sản; b) Nợ phải trả; c) Vốn chủ sở hữu; d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh chi phí khác; đ) Lãi, lỗ phân chia kết kinh doanh; e) Các luồng tiền *Ngoài thơng tin này, doanh nghiệp cịn phải cung cấp thông tin khác “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm tiêu phản ánh Báo cáo tài tổng hợp sách kế tốn áp dụng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày Báo cáo tài *Kỳ lập Báo cáo tài Kỳ lập Báo cáo tài năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài năm theo quy định Luật kế tốn Trang Kỳ lập Báo cáo tài niên độ: Báo cáo tài niên độ gồm Báo cáo tài quý (bao gồm quý IV) Báo cáo tài bán niên Kỳ lập Báo cáo tài khác a) Các doanh nghiệp lập Báo cáo tài theo kỳ kế tốn khác (như tuần, tháng, tháng, tháng ) theo yêu cầu pháp luật, công ty mẹ chủ sở hữu b) Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài quan tài chính, thống kê Khi tổng hợp thống kê, trường hợp nhận Báo cáo tài doanh nghiệp có năm tài khác năm dương lịch, quan quản lý Nhà nước thực theo nguyên tắc: a) Trường hợp Báo cáo tài năm doanh nghiệp 1/4, kết thúc vào 31/3 hàng năm số liệu Báo cáo tài tổng hợp thống kê vào số liệu năm trước liền kề; b) Trường hợp Báo cáo tài năm doanh nghiệp bắt đầu tư 1/7, kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài dùng để tổng hợp thống kê Báo cáo tài bán niên; c) Trường hợp Báo cáo tài năm doanh nghiệp 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm số liệu Báo cáo tài tổng hợp thống kê vào số liệu năm sau Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập chữ ký Báo cáo tài Đối tượng lập Báo cáo tài năm: Hệ thống Báo cáo tài năm áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc ngành thành phần kinh tế Báo cáo tài năm phải lập theo dạng đầy đủ Trang (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính: ) Năm 25- Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch Năm trước vụ (Mã số 01) Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp đồng xây dựng - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại ghi nhận kỳ; + Tổng doanh thu luỹ kế hợp đồng xây dựng ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; 26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Trong đó: - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt Trang 137 - Thuế xuất 27- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 10) Trong đó: - Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu trao đổi dịch vụ 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Năm Năm - Giá vốn hàng hóa bán trước - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mát hàng tồn kho ( ) ( ) - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng BĐS đầu tư bán 29 - Doanh thu hoạt động tài Mã số 21) Năm Năm trước - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài khác - Lãi chênh lệch tỷ giá thực Trang 138 Cộng 30- Chi phí tài (Mã số 22) Năm Năm - Lãi tiền vay trước - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá thực - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực - Dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài khác Cộng 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Năm Năm hành (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính … trước … thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp … … năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp … … hành 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Năm Năm (Mã số 52) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát … trước … sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát … … sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập Trang 139 hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (…) (…) phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (…) (…) phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (…) (…) phát sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại … 33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố … Năm Năm - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trước - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng VII Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính:…………… ) 34 Các giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng Năm Năm trước chính: … … - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: … … a Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan - trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: b Mua lý công ty đơn vị kinh - doanh khác kỳ báo cáo Trang 140 - Tổng giá trị mua lý; … … - Phần giá trị mua lý toán … … tiền khoản tương đương tiền; - Số tiền khoản tương đương tiền thực có … … cơng ty đơn vị kinh doanh khác mua lý; … … - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo loại tài sản) nợ phải trả tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vị kinh doanh khác mua lý kỳ c Trình bày giá trị lý khoản tiền - tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực VIII Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác: Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Thông tin bên liên quan: Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo phận”(2): Thông tin so sánh (những thay đổi thơng tin báo cáo tài niên độ kế toán trước): Thông tin hoạt động liên tục: Những thông tin khác (3) Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lập, ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Trang 141 (1) Những tiêu khơng có thơng tin, số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại số thứ tự tiêu (2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết (3) Doanh nghiệp trình bày thêm thơng tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài Trang 142 BÀI TẬP NÂNG CAO Bài 1: Tình hình tài sản doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2011 sau: 11 Khoản phải trả 1.TSCĐ 500.000.000 khác 12 Phải trả, phải nộp 20.000.000 Hao mòn TSCĐ (100.000.000) nhà nước 13 Tài sản thiếu chờ 30.000.000 Công cụ, dụng cụ 10.000.000 xử lý 14 Lãi chưa phân 10.000.000 Hàng hóa 100.000.000 phối 15 Nguồn vốn kinh X Chi phí trả trước 5.000.000 doanh 500.000.000 16 Quỹ đầu tư phát Tiền mặt 50.000.000 Tiền gửi ngân triển 17 Nguồn vốn đầu tư 20.000.000 hàng 150.000.000 XDCB 18 Quỹ khen thưởng, 50.000.000 Nợ người bán 50.000.000 phúc lợi 19 Vay ngắn hạn ngân 40.000.000 hàng 70.000.000 Người mua nợ 60.000.000 10 Khoản phải thu khác 40.000.000 Trong tháng 01 năm 2011 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (hạch toán theo phương pháp kế toán kê khai thường xuyên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ): 1.Doanh nghiệp mua số hàng hóa, nợ người bán 550.000.000đ, thuế GTGT 10% 2.Doanh nghiệp thu khoản phải thu khác tiền mặt 5.000.000đ 3.Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ nhà nước 10.000.000đ Trang 143 4.Doanh nghiệp trả chi phí vận chuyển bốc xếp hàng hóa tiền mặt 2.200.000đ, thuế GTGT 10% 5.Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 300.000.000đ 6.Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua công cụ 5.000.000đ 7.Tài sản thiếu doanh nghiệp giải giảm vốn kinh doanh 5.000.000đ 8.Doanh nghiệp xuất kho gửi bán số hàng hóa theo giá trị xuất kho 400.000.000đ, giá bán chưa có thuế 480.000.000đ, thuế GTGT 10% Chi phí bốc vác hàng hóa bán doanh nghiệp trả tiền mặt 2.000.000đ 9.Tiền điện phải trả 5.500.000đ, thuế GTGT 10%, phân bổ cho phận quản lý phận bán hàng theo tỷ lệ 2:3 10.Doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ hữu hình phận quản lý 8.000.000đ, phận tiêu thụ 6.000.000đ 11.Doanh nghiệp trả lãi tiền vay ngắn hạn ngân hàng 4.000.000đ tiền mặt 12.Doanh nghiệp tặng TSCĐ hữu hình trị giá 50.000.000đ 13.Doanh nghiệp chi quỹ khen thưởng phúc lợi TGNH 5.000.000đ 14.Doanh nghiệp trả chi phí tiếp khách phận quản lý tiền mặt 1.000.000đ 15.Tiền lương doanh nghiệp phải trả phận quản lý 1.000.000đ, phận tiêu thụ 8.000.000đ 16.Doanh nghiệp trích BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ tiền lương (22%), kể phần khấu trừ lương (8,5%) 17.Doanh nghiệp người mua trả nợ 20.000.000đ, doanh nghiệp trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 18.Doanh nghiệp xuất công cụ cho phận quản lý 4.000.000đ, phân bổ dần tháng 19.Người mua nghiệp vụ thông báo nhận hàng chấp nhận toán Đồng thời trả lại số hàng trị giá 30.000.000đ theo giá bán chưa thuế, giá mua 25.000.000đ, trừ vào số tiền nợ, doanh nghiệp nhập kho số hàng trả lại 20.Khấu trừ thuế GTGT đầu vào thuế GTGT đầu Trang 144 21.Tính hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp, giả sử khoản thu chi phí theo kế toán phù hợp với tổng thu nhập chịu thuế 22.Kết chuyển tồn doanh thu, chi phí để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: 1.Tìm X 2.Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.Xác định kết kinh doanh 4.Lập bảng cân đối số phát sinh 5.Lập bảng cân đối kế toán 6.Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh 7.Lập BCLCTT trực tiếp Bài 2: A/ Giới thiệu Công ty: - Tên Công ty: Công ty CP sản xuất thương Mại Tuấn Ngọc: - Địa chỉ: 14/2 Hoàng Văn Thụ Hồng Bàng Hải Phòng - Mã số thuế: 02003456256 - Số tài khoản: 2010200045674 Ngân hàng Cơng Thương hải Phịng - Các chế độ kế toán áp dụng: + Chế độ kế toán áp dụng: QĐ 15/2006/QĐ – BTC + Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Các loại hàng hóa dịch vụ có thuế suất 10%) + Hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên + Tính trị giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ + Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung + Sản phẩm công ty: Dép nhựa B/ TẠI CƠNG TY CĨ TÀI LIỆU THÁNG NĂM N NHƯ SAU I/ Dư đầu kỳ: (Đơn vị tính Đồng) Tài khoản 111 112 Số tiền 180.000.000 500.000.000 Trang 145 131 765.000.000 - CTY TNHH Mai Linh: 215 Lạch Tray hải Phòng mã số thuế 0200533452 số tiền 230.000.000 - CTY CP Hoàng Mai 232 Điện Biên Phủ Hồng Bàng Hải 133 141 152 Phòng mã số thuế 0200788356 số tiền 535.000.000 67.994.998 7.000.000 350.004.000 - Hạt nhựa PVC 8.000kg trị giá 76.000.000 - Hạt nhựa keo 8.552kg trị giá 124.004.000 - Nhựa phụ gia 6000kg trị giá 150.000.000 153 110.000.000 - Khuân đúc dép 16 trị giá 110.000.000 155: 120.000.000 211 214 242 311 331 - Dép nhựa thành phẩm 3.200đôi trị giá 120.000.000 2.246.060.000 600.000.000 96.409.208 296.883.706 1.648.112.500 - Công ty Nhựa Vĩnh Hạnh địa 144 Trần Nhân Tơng Kiến An Hải Phịng mã số thuế 0200633546 số tiền 655.390.000 – Công ty Nhựa Đại Kim 22 Tơ Hiệu Hải Phịng mã số thuế 0200521342 số tiền 992.722.500 411 421 1.317.472.000 580.000.000 II/ Các nghiệp vụ phát sinh tháng sau: 1.Ngày 02 tháng năm N Mua NVL Công ty Nhựa Đại Kim, hàng nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 01, tiền hàng chưa toán Hóa đơn số 0069413 ngày 02/08/N Trị giá vật liệu 379.000.000đ (Chưa thuế GTGT 5%) Gồm: Trang 146 Hạt nhựa PVC Hạt nhựa keo Chất phụ gia Tem chống Kg Kg Kg 8.000 15.000 2.000 10.000 15.000 30.000 80.000.000 225.000.000 60.000.000 hàng giả Mác dép nhựa chic chic 20.000 20.000 500 200 10.000.000 4.000.000 Ngày 03 tháng 08 năm N Chi tiền Gửi ngân hàng trả nợ công ty Nhựa Đại Kim 300.000.000đ nhận báo nợ từ Ngân hàng theo GBN 01 Ngày 05/08 xuất NVL để sản xuất, theo phiếu xuất kho số 01: 8.000kg hạt nhựa PVC, 10.000kg hạt nhựa keo, 7.000kg nhựa phụ gia, 10.000chiếc tem chống hàng giả, 10.000chiếc mác dép Ngày 06 tháng năm N Chi tiền mặt theo phiếu chi số 01thanh toán tiền điện cho Cơng ty Điện lực Hải Phịng Hóa đơn số 332543 ngày 06 tháng năm N chi tiết phục vụ cho phận cụ thể sau: Bộ phận sản xuất 8.500.000đ; phận quản lý: 1.226.000đ; phận bán hàng 856.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 10% Ngày 16 tháng năm N phiếu xuất kho số 02 xuất bán dép nhựa cho Công ty TM Việt Mỹ địa 245 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phịng mã số thuế 0200763748 theo Hóa đơn 003452 thu tiền mặt theo phiếu thu số 01 Số lượng 2.350 đôi giá bán chưa thuế GTGT 10% 50.450đ/đôi Ngày 18 tháng năm N Chi tiền mặt theo Phiếu Chi số 02 toán cước dịch vụ điện thoại cho Cơng ty VNPT hóa đơn số 055362 phục vụ cơng tác quản lý doanh nghiệp chưa thuế GTGT10% 400.700đ Cước dịch vụ điện thoại dùng cho phận sản xuất chưa thuế GTGT 10% 2.102.000đ Ngày 22 tháng năm N Nhận lãi tiền gửi NH theo Giấy báo có số 01 từ ngân hàng số tiền 150.200đ Ngày 23 tháng năm N Phân bổ chi phí trả trước dài hạn (Phân bổ lần CCDC) trị giá CCDC dùng cho sản xuất 6.400.000đ Trị giá CCDC dùng cho quản lý doanh nghiệp 2.650.000đ Trị giá CCDC phân bổ cho phận bán hàng 3.127.000đ Trang 147 Ngày 24 tháng năm N Trích khấu hao TSCĐ TSCĐ thuộc phận sản xuất khấu hao 10.441.000đ, TSCĐ phận quản lý doanh nghiệp 3.108.900đ, TSCĐ thuộc phận bán hàng 505.000đ 10 Ngày 25 tháng năm N Tính tiền lương phải trả người lao động: Bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất trực tiếp 8.376.000đ; Bộ phận phục vụ sản xuất 3.432.000đ; Bộ phận quản lý doanh nghiệp 6.422.000đ; Bộ phận nhân viên bán hàng 2.132.000đ Đồng thời trích khoản phải trích nộp theo lương theo quy định Công ty tiến hành chi tiền mặt theo Phiếu chi số 03 toán lương cho người lao động 11 Ngày 26 tháng năm N Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành 9.500 đơi dép nhựa hồn thành nhập kho Khơng có sản phẩm làm dở PNK 02 12 Ngày 28 tháng năm N Phiếu xuất kho số 03 xuất bán hàng cho công ty Minh Khai địa 563 Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng mã số thuế 0200673645 theo Hóa đơn 003453 chưa thu tiền Số lượng 3.000đôi dép, giá bán 50.500đ/sp chưa gồm thuế GTGT 13 Ngày 29 mua Công cụ dụng cụ từ Công ty Tuấn Thành địa 22 Láng Hạ Ba Đình - Hà Nội theo Hóa đơn số 0045933 trị giá chưa thuế GTGT 10% 24.000.000đ xuất cho phận văn phịng, tiền hàng chưa tốn CCDC thuộc loại phân bổ lần 14 Ngày 30 lý TSCĐ theo hóa đơn số 0078263 ngày 30 tháng cho Công ty TNHH Hải Linh địa khu cơng nghiệp Đồng Hịa Kiến An Hải Phịng thu chuyển khoản nhận Giấy báo có số 02 Ngân hàng số tiền 77.000.000đ gồm thuế GTGT Biết TSCĐ có nguyên giá 430.000.000đ khấu hao 380.000.000đ III/ Yêu cầu: Định khoản xác định kết kinh doanh Lập bảng cân đối số phát sinh Lập bảng cân đối kế toán Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Trang 148 Trang 149 DANH MỤC CÁCTỪ VIẾT TẮT DN: Doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định NVL: Nguyên vật liệu TM: Tiền mặt TGNH: Tiền gửi ngân hàng TGKB: Tiền gửi kho bạc KHTSCD: Khấu hao tài sản cố định ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp QLDN: Quản lý doanh nghiệp CPBH: Chi phí bán hàng SPA: Sản phẩm A SPB: Sảnphẩm B TNHH: Trách nhiệm hữu hạn GTGT: Giá trị gia tăng BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCĐSPS: Bảng cân đối số phát sinh BCKQHĐKD: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TMBCTC: Thuyết minh báo cáo tài Trang 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ sách kế tốn loại hình doanh nghiệp, NXB Thống kê năm 2009 [2] Hệ thống kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính, NXB Tài năm 2010 [3] PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, Kế tốn doanh nghiệp lý thuyết - tập mẫu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2010 [4] Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, [5] Hướng dẫn thực hành kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội, năm 2010 Trang 151 ... cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Báo cáo tài giáo trình chun ngành nghề kế tốn doanh nghiệp .Giáo trình báo cáo tài rèn luyện kỹ lập báo cáo tài nghề kế tốn Giáo trình báo cáo tài biên soạn đáp ứng... sinh, lập trình bày Báo cáo tài *Kỳ lập Báo cáo tài Kỳ lập Báo cáo tài năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài năm theo quy định Luật kế toán Trang Kỳ lập Báo cáo tài niên độ: Báo cáo tài niên... trình bày quán so sánh kỳ kế toán; So sánh doanh nghiệp với Nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài Việc lập trình bày Báo cáo tài phải tuân thủ quy định Chuẩn mực kế tốn ? ?Trình bày Báo cáo tài chính? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Báo cáo tài chính Nghề: Kế toán doanh nghiệp CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà RịaVũng Tàu, Giáo trình Báo cáo tài chính Nghề: Kế toán doanh nghiệp CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà RịaVũng Tàu

Mục lục

Xem thêm