Chế tạo vật liệu nano Fe3O4 phân tán trên xơ dừa để hấp phụ ion kim loại nặng trong môi trường nước

6 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 15:47

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên xơ dừa để chế tạo vật liệu hấp phụ và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu. UED Journal of Social Sciences, Humanities & Education - ISSN: 1859 - 4603 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC Nhận bài: 19 – 08 – 2019 Chấp nhận đăng: 03 – 10 – 2019 http://jshe.ued.udn.vn/ CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Vũ Thị Duyêna, Nguyễn Thị Ni Naa, Đinh Văn Tạca* Tóm tắt: Bài báo trình bày kết nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 xơ dừa để chế tạo vật liệu hấp phụ khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ ion kim loại nặng môi trường nước vật liệu Kết cho thấy, ba loại vật liệu: xơ dừa, nano Fe3O4 xơ dừa phủ Fe3O4 có khả hấp phụ tốt ion Ni(II) Cr(VI), xơ dừa phủ Fe3O4 theo tỉ lệ khối lượng 5:2 cho hiệu suất hấp phụ cao Các yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ khảo sát báo nồng độ ion kim loại, thời gian pH Kết thực nghiệm cho thấy q trình hấp phụ mơ tả hai mơ hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir Freundlich Từ khóa: xơ dừa; nano Fe3O4; vật liệu hấp phụ; ion kim loại nặng; Ni(II); Cr(VI) Đặt vấn đề Nước có vai trị quan trọng người sinh vật trái đất Ở đâu có nước có sống, nước vừa môi trường vừa đầu vào cho q trình sản xuất nơng nghiệp cơng nghiệp Đó tài ngun vơ q giá khơng phải vơ tận Ơ nhiễm nguồn nước kim loại nặng vấn đề cấp bách Nguồn ô nhiễm kim loại nặng từ hoạt động công nghiệp phong phú: công nghiệp hóa chất, khai khống, gia cơng chế biến kim loại, công nghiệp pin ắc qui, công nghiệp thuộc da… Ô nhiễm kim loại nặng ngày trở nên phổ biến, có ảnh hưởng lâu dài khơng đến hệ sinh thái mà sức khỏe người Hàm lượng kim loại nặng nước thải vượt ngưỡng quy chuẩn gây ô nhiễm nguồn nước tích lũy thể người, gây rối loạn thận, gan, tim mạch, thần kinh Để hạn chế nhiễm nước, ngồi việc tăng cường biện pháp xử lí nước thải cơng nghiệp, việc loại trừ thành phần chứa kim loại nặng độc khỏi nguồn aTrường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng * Tác giả liên hệ Đinh Văn Tạc Email: dvtac@ued.udn.vn 20 | nước, đặc biệt nước thải công nghiệp mục tiêu môi trường quan trọng bậc phải giải Nhiều phương pháp xử lí kim loại nặng nước thải nghiên cứu áp dụng như: phương pháp sinh hóa, phương pháp hóa lí, phương pháp hóa học… Trong đó, phương pháp hấp phụ, sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp như: xơ dừa [1], [2], bã chè [3], thân sen [4]; bẹ chuối [5]… để tách loại kim loại nặng khỏi nước nghiên cứu nhiều chúng có ưu điểm nguồn nguyên liệu có sẵn, rẻ thân thiện với môi trường Việc phân tán hạt nano từ tính (Fe3O4) lên vật liệu hấp phụ giúp thu hồi vật liệu cách dễ dàng mà giúp làm tăng khả hấp phụ chúng [3] Trong báo này, trình bày kết nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 xơ dừa để làm vật liệu hấp phụ ion Cr(VI) Ni(II) môi trường nước Phương pháp nghiên cứu Biến tính xơ dừa: Xơ dừa tách từ vỏ dừa khô, sau rửa nhiều lần nước cất để loại bỏ bụi bẩn, ngâm dung dịch NaOH 0,1 M 48 h, sau rửa lại nước cất nhiều lần ngâm axit citric 55 % 48 h (trường hợp hấp phụ Cr(VI) không qua bước này) Tiếp đến, xơ dừa Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục Tập 9, số (2019), 20-25 ISSN 1859 - 4603 - Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục Tập 9, số (2019), 20-25 lọc qua phễu, hút chân không sấy 12 h 80oC biến tính h 120oC Sau sấy xong, xơ dừa để nguội ngâm nước cất h để loại bỏ axit citric Xơ dừa sau lọc rửa lại nhiều lần nước cất sấy 60oC h Tổng hợp nano Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa từ dung dịch FeCl2 FeCl3 với tỉ lệ mol 1:2 cách thêm từ từ dung dịch NH3 đậm đặc 25% Kết tủa lọc rửa nhiều lần nước cất để loại bỏ tạp chất Cuối cùng, sấy khô nano oxit sắt từ tủ sấy nhiệt độ 40oC 12 h Tổng hợp vật liệu xơ dừa phủ nano Fe3O4: Khuấy 160 mL dung dịch hỗn hợp FeCl2 0,05 M + FeCl3 0,1 M máy khuấy từ gia nhiệt 80oC vòng 15 phút Nhỏ từ từ 25 mL dung dịch NH3 25% với tốc độ nhỏ giọt / giây Tiếp theo, cho m g xơ dừa biến tính tiếp tục khuấy 30 phút 80oC Sau đó, làm nguội hỗn hợp đến nhiệt độ phòng lọc rửa nhiều lần nước cất để loại bỏ tạp chất thu đươc chất rắn màu đen Sấy chất rắn thu 40oC 20 h thu vật liệu xơ dừa phủ nano Fe3O4 Vật liệu sau tổng hợp xác định đặc trưng phương pháp nhiễu xạ tia X, chụp ảnh TEM (Fe3O4), chụp ảnh SEM (đối với loại vật liệu) đó: C0; Cf nồng độ dung dịch trước sau hấp phụ (mg/L); H hiệu suất hấp phụ (%); q dung lượng hấp phụ (mg/g); V: thể tích dung dịch (L); m: khối lượng vật liệu hấp phụ (g) Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ Ni(II) Cr(VI) xơ dừa phủ nano Fe3O4 (tỉ lệ 5:2): ảnh hưởng pH; thời gian đạt cân hấp phụ; ảnh hưởng nồng độ ion kim loại Các hóa chất sử dụng nghiên cứu có độ tinh khiết phân tích nguồn gốc Trung Quốc, bao gồm: FeCl3; FeCl2.4H2O; NiSO4.6H2O; K2Cr2O7; NH3 25%; NaCl; NaOH; HCl; Br2; dimetylglixim; 1,5 diphenylcarbazide Kết thảo luận 3.1 Kết khảo sát đặc trưng vật liệu Nano oxit sắt từ Fe3O4 sau tổng hợp chụp ảnh XRD, TEM Kết trình bày Hình Hình Phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X nano oxit sắt từ cho thấy, có xuất pic đặc trưng góc 2θ 30,4o; 35,8o; 43,5o; 54,1o; 57,4o 62,7o tương ứng với mạng (220), (311), (400), (422), (511) (440) thuộc cấu trúc spinel đảo tinh thể Fe3O4 Xác định điểm đẳng điện vật liệu hấp phụ: Cho 0,15 g vật liệu vào 100 mL dung dịch NaCl 0,1 M có pH tăng dần từ đến 12 pH thay đổi cách thêm vào dung dịch NaOH dung dịch HCl Sau để n nhiệt độ phịng vòng 48 h, xác định lại pH dung dịch Từ đồ thị phụ thuộc ΔpH vào pH dung dịch, điểm giao đồ thị với trục hoành xác định giá trị điểm đẳng điện vật liệu Hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI): cho 0,15 g vật liệu hấp phụ vào 25 mL dung dịch Ni(II) Cr(VI) 100 mg/L, khuấy máy khuấy từ 120 phút với tốc độ quay 200 vòng / phút Sau hấp phụ, lọc lấy dung dịch xác định nồng độ ion kim loại phương pháp đo quang Hình Giản đồ XRD nano oxit sắt từ Fe3O4 Kết chụp ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy, vật liệu oxit Fe3O4 tổng hợp có dạng hình cầu, kích thước cỡ 10-20 nm, dính với thành đám (Hình 2) Hiệu suất trình hấp phụ dung lượng hấp phụ tính theo cơng thức: H= ( Co − C f )V Co − C f 100% q = m Co 21 Vũ Thị Duyên, Nguyễn Thị Ni Na, Đinh Văn Tạc hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI) môi trường nước Kết thực nghiệm trình bày Hình Hình Hiệu suất hấp phụ ion Ni (II) Cr(VI) Hình Ảnh TEM nano oxit sắt từ Fe3O4 Ảnh chụp SEM cho thấy bề mặt xơ dừa có hình dạng xốp, nhiều hốc, rãnh, nano oxit sắt từ gồm nhiều tinh thể nhỏ, tơi xốp Sau phân tán Fe3O4 lên xơ dừa, bề mặt xơ dừa trở nên nhám với tinh thể nhỏ bám lên bề mặt (Hình 3) Hình Ảnh SEM xơ dừa (a); Fe3O4 (b) xơ dừa phủ nano Fe3O4 (c) Kết xác định điểm đẳng điện vật liệu cho thấy, pHI (xơ dừa phủ Fe3O4) = 3,4 < pHI (xơ dừa) = 4,5 < pHI (Fe3O4) = 6,8 Sự phân tán Fe3O4 bề mặt xơ dừa làm giảm đáng kể pHI vật liệu ban đầu Điều chứng tỏ nano Fe3O4 không đơn phủ lên bề mặt xơ dừa mà có khả tạo liên kết với nhóm chức xơ dừa 3.2 Kết thăm dò khả hấp phụ Ni(II), Cr(VI) vật liệu Vật liệu hấp phụ sau chế tạo (xơ dừa; nano Fe3O4; xơ dừa phủ Fe3O4 (tỉ lệ 5:1)) đem thử khả 22 vật liệu Kết nghiên cứu thăm dò cho thấy loại vật liệu xơ dừa, nano sắt từ oxit xơ dừa phủ Fe3O4 có khả hấp phụ tốt ion Ni(II) lẫn ion Cr(VI) Trong xơ dừa cho hiệu suất hấp phụ ion kim loại thấp xơ dừa phủ nano Fe3O4 cho hiệu suất hấp phụ cao nhất, đạt 90% Cr(VI) khoảng 80% Ni(II) Hiệu suất hấp phụ ion kim loại Fe3O4 có giá trị trung bình khoảng 70% Như biết, xơ dừa vật liệu lignoxenlulozo thành phần chứa polime xenlulozo, hemixenlulozo, pectin, lignin protein, polime có khả hấp phụ nhiều loại chất tan, đặc biệt ion kim loại [1] Trong khả hấp phụ Fe3O4 lí giải diện tích bề mặt lớn (hạt có kích thước nano) cấu trúc bề mặt có tính linh hoạt cao (cấu trúc spinel) nên dễ dàng tương tác với vật liệu khác [6] Các tinh thể Fe3O4 phân tán vào hang hốc xơ dừa (Hình 3), khơng làm tăng diện tích bề mặt vật liệu mà thân tinh thể đóng vai trị tâm hấp phụ nên làm tăng khả hấp phụ xơ dừa Thay đổi tỉ lệ khối lượng xơ dừa: nano Fe3O4 từ 5:1 đến 5:7, sau thử khả hấp phụ Ni(II) Cr(VI) Kết thực nghiệm cho thấy, ion thay đổi tỉ lệ khối lượng xơ dừa: Fe3O4 hiệu suất hấp phụ thay đổi khơng nhiều, nhìn chung theo quy luật: tăng tỉ lệ nano Fe3O4 vật liệu hiệu suất hấp phụ tăng sau giảm dần gần khơng thay đổi (Hình 5) ISSN 1859 - 4603 - Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục Tập 9, số (2019), 20-25 Hình Đồ thị ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng xơ dừa: Fe3O4 đến hiệu suất hấp phụ Cr(VI) Ni(II) Ở tỉ lệ khối lượng xơ dừa: Fe3O4 5:2, hiệu suất hấp phụ cao nhất: H = 95% Cr(VI) H = 87% Ni(II) 3.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ xơ dừa phủ nano Fe3O4 3.3.1 Ảnh hưởng pH Ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ vật liệu khảo sát điều kiện: pH = 1÷7; t = 120 phút; nồng độ ion Ni(II) Cr(VI) = 100 mg/L, vật liệu hấp phụ: xơ dừa phủ nano Fe3O4 tỉ lệ 5:2 dương nên khả hấp phụ cation Ni2+ giảm mạnh, ion Cr(VI) bị proton hóa dạng điện tích (-1) nên dung lượng hấp phụ có xu hướng giảm Tăng pH mơi trường lớn pHI, vật liệu tích điện tích âm, khả hấp phụ Ni2+ tăng mạnh, nhiên pH > Ni(II) lại bị hidroxo hóa giảm điện tích xuống (+1) dung lượng hấp phụ gần không đổi Đối với Cr(VI) pH > 3,4 dung lượng hấp phụ giảm đáng kể vật liệu ion tích điện dấu Do pH môi trường giúp vật liệu hấp phụ Ni(II) Cr(VI) tốt lựa chọn 3.3.2 Ảnh hưởng thời gian tiếp xúc Quá trình khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ tiến hành điều kiện: pH = (Ni) pH = (Cr); nồng độ ion Ni(II) Cr(VI) = 100 mg/L; thời gian hấp phụ thay đổi từ 30 phút đến 180 phút Kết phụ thuộc dung lượng hấp phụ Ni(II) Cr(VI) vật liệu vào thời gian đưa Hình Kết khảo sát ảnh hưởng pH môi trường đến dung lượng hấp phụ vật liệu thể Hình Hình Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng thời gian tiếp xúc đến dung lượng hấp phụ Ni(II) Cr(VI) Hình Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng pH đến dung lượng hấp phụ Cr(VI) Ni(II) Thực nghiệm cho thấy, pH môi trường ảnh hưởng khác đến hai ion Đối với Ni(II) tăng pH môi trường từ đến dung lượng hấp phụ tăng mạnh, sau gần không đổi Đối với Cr(VI) dung lượng hấp phụ đạt cực đại vùng pH = Như biết vùng môi trường 1< pH < 7: Cr(VI) tồn dạng anion HCrO4-; Cr2O72- hay CrO42-, Ni(II) tồn tạo dạng cation Ni2+; Ni(OH)+ Khi pH < pHI = 3,4 vật liệu mang điện tích Đối với hai ion, từ 30 phút đến 120 phút dung lượng hấp phụ tăng đều, đạt cực đại t = 120 phút, sau dung lượng hấp phụ giảm nhẹ Như Ni(II) Cr(VI) cân hấp phụ đạt sau 120 phút, q trình lắc sau làm cân bị phá vỡ khiến cho tốc độ giải hấp lớn tốc độ hấp phụ, dung lượng hấp phụ giảm sau t > 120 phút 3.3.3 Đường hấp phụ đẳng nhiệt Mơ hình đẳng nhiệt áp dụng rộng rãi cho trình hấp phụ mơ hình Lanmuir Freundlich Ở đây, dạng tuyến tính hai mơ hình đẳng nhiệt sử dụng để phân tích liệu đẳng nhiệt hấp phụ ion kim loại nặng Ni(II) Cr(VI) xơ dừa phủ nano Fe3O4 23 Vũ Thị Duyên, Nguyễn Thị Ni Na, Đinh Văn Tạc Thay đổi nồng độ ban đầu ion Ni(II) Cr(VI) từ 50 mg/L đến 400 mg/L Điều chỉnh pH = dung dich chứa Ni(II) pH = dung dịch chứa Cr(VI) Khuấy máy khuấy từ thời gian 120 phút nhiệt độ phòng với tốc độ 200 vịng/ phút Kết xác định dạng tuyến tính phương trình Langmuir phương trình Freundich ion thể Hình Hình tâm hấp phụ bề măt vật liệu tương đối đồng tượng hấp phụ đơn lớp chiếm ưu Từ phương trình đẳng nhiệt xác định dung lượng hấp phụ cực đại, lực hấp phụ ion, số Freundlich hệ số dị thể (Bảng 1) Bảng Các tham số đẳng nhiệt dạng tuyến tính: số Freundlich (Kf),hệ số dị thể (n), dung lượng hấp phụ cực đại (qmax) lực hấp phụ (B) ion Ni(II) Cr(VI) xơ dừa phủ nano Fe3O4 Ion Ni(II) Mô hình Langmuir Freundlich Cr(VI) Langmuir Freundlich Hình Dạng tuyến tính phương trình Langmuir ion Ni(II) Cr(VI) qmax, mg/g B 71,94 0,040 - - 64,10 0,039 - - Kf n - - 4,86 1,69 - - 4,53 1,77 Kết tính tốn theo mơ hình Langmuir cho thấy, dung lượng hấp phụ cực đại vật liệu Ni(II) 71,94 mg/g lớn đáng kể so với qmax(Cr(VI)) = 64,10 mg/g So với loại vật liệu chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp khác, khả hấp phụ xơ dừa phủ nano Fe3O4 ion kim loại nhìn chung tốt đáng kể, đặc biệt khả hấp phụ Ni(II) (qmax (Ni(II)) vật liệu hấp phụ chế tạo từ thân sen, bẹ chuối, bã chè 16,95 mg/g; 25 mg/g; 43 mg/g [3], [4], [5]) Kết luận Hình Dạng tuyến tính phương trình Freundlich ion Ni(II) Cr(VI) Kết thực nghiệm cho thấy hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir Freundlich mơ tả tương đối xác hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI) lên vật liệu hấp phụ Mơ hình Langmuir cho hệ số tương quan phương trình hồi qui hai loại ion xấp xỉ (R2 = 0,99) Trong mơ hình Freundlich cho hệ số tương quan R2 nhỏ hơn, dao động từ 0,94 ÷ 0,98 Mức độ phù hợp q trình hấp phụ với mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir lớn Freundlich chứng tỏ 24 Bằng phương pháp đồng kết tủa thu nano oxit sắt từ với kích thước từ 10-20 nm Sự phân tán Fe3O4 lên xơ dừa khiến cho bề mặt vật liệu trở nên nhám hơn, đồng thời làm giảm đáng kể điểm đẳng điện vật liệu (xơ dừa pHI = 4,5, nano oxit sắt từ pHI = 6,8 xơ dừa phủ Fe3O4 pHI = 3,4) Kết thăm dò khả hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI) cho thấy loại vật liệu: xơ dừa biến tính, nano Fe3O4, xơ dừa mang nano Fe3O4 có khả hấp phụ tốt, xơ dừa mang Fe3O4 (tỉ lệ 5:2) có khả hấp phụ tốt (H = 95% Cr(VI) H = 87% Ni(II)) Thời gian đạt cân hấp phụ hai loại ion 120 phút pH môi trường giúp vật liệu hấp phụ ISSN 1859 - 4603 - Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục Tập 9, số (2019), 20-25 Ni(II) Cr(VI) tốt Sự hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI) xơ dừa phủ nano Fe3O4 tuân theo phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich với hệ số tương quan R2 ≈ Dung lượng hấp phụ cực đại xơ dừa phủ nano Fe3O4 theo mơ hình Langmuir: qmax (Ni(II)) = 71,94 mg/g; qmax (Cr(VI)) = 64,10 mg/g, lớn đáng kể so với loại vật liệu hấp phụ chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp khác Tài liệu tham khảo Đỗ Thu Hà, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Thanh Hòa, Phan Hữu Thành Nguyễn Thị Thơm (2011) Nghiên cứu khả hấp phụ kim loại nặng nước thải xơ dừa hoạt hóa Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3, 24, 58-62 [2] P C Okafor, P U Okon, E F Daniel and E E Ebenso (2012) Adsorption Capacity of Coconut (Cocos nucifera L.) Shell for Lead, Copper, [1] Cadmium and Arsenic from Aqueous solutions International Journal of Electrochemical Science, 7, 12354 – 12369 [3] Đỗ Trà Hương, Dương Thị Tú Anh (2014) Chế tạo vật liệu hấp phụ oxit từ tính nano Fe3O4 phân tán bã chè Tạp chí phân tích Hóa, Lí Sinh học, 19, 3, 79-85 [4] Vũ Thị Hậu, Trịnh Thu Nguyên (2017) Nguyên cứu khả hấp phụ Ni (II), Cr(VI) than chế từ thân sen Tạp chí phân tích Hóa, Lí Sinh học, 22, 4, 81-88 [5] Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Hoàng Thị Ngạn (2015) Nghiên cứu khả hấp phụ Fe(III), Ni(II) than chế tạo từ bẹ chuối Tạp chí phân tích Hóa, Lí Sinh học, 20, 3, 75-79 [6] Phạm Hoài Linh, Nguyễn Văn Khiển,…(2018) Nghiên cứu tính chất từ khả hấp phụ Pb(II) hạt nano Fe3O4 MnFe2O4 chế tạo phương pháp đồng kết tủa có hỗ trợ sóng siêu âm Tạp chí khoa học cơng nghệ, 189, 13, 155-161 FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER Abstract: This paper presents a study on producing adsorbent materials from nano Fe 3O4 impregnated onto coconut fibers and factors affecting on the adsorption adcorption on some heavy metal ions in water The results revealed that Fe 3O4 / coconut fibers exhibited as an efficient adsorbent in removing Ni(II), Cr(VI) from aqueous solution In addition, the factors affecting the adsorption process, such as adsorption equilibrium time; pH; the concentrations of Ni(II) and Cr(VI), were addressed Both Langmuir and Freundlich isotherm models were fitted well equilibrium data Key words: coconut fibers; nano Fe3O4; adsorbent; heavy metal ions; Ni(II); Cr(VI) 25 ... loại vật liệu xơ dừa, nano sắt từ oxit xơ dừa phủ Fe3O4 có khả hấp phụ tốt ion Ni(II) lẫn ion Cr(VI) Trong xơ dừa cho hiệu suất hấp phụ ion kim loại thấp xơ dừa phủ nano Fe3O4 cho hiệu suất hấp. .. khả tạo liên kết với nhóm chức xơ dừa 3.2 Kết thăm dò khả hấp phụ Ni(II), Cr(VI) vật liệu Vật liệu hấp phụ sau chế tạo (xơ dừa; nano Fe3O4; xơ dừa phủ Fe3O4 (tỉ lệ 5:1)) đem thử khả 22 vật liệu. .. = 6,8 xơ dừa phủ Fe3O4 pHI = 3,4) Kết thăm dò khả hấp phụ ion Ni(II) Cr(VI) cho thấy loại vật liệu: xơ dừa biến tính, nano Fe3O4, xơ dừa mang nano Fe3O4 có khả hấp phụ tốt, xơ dừa mang Fe3O4
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo vật liệu nano Fe3O4 phân tán trên xơ dừa để hấp phụ ion kim loại nặng trong môi trường nước, Chế tạo vật liệu nano Fe3O4 phân tán trên xơ dừa để hấp phụ ion kim loại nặng trong môi trường nước