Bai tap cung co MS project

42 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 10:56

Tiếp nối chuỗi tài liệu bài giảng MS Project là Bài tập cũng cố MS Project nâng cao nhằm định hình, rèn luyện 1 trong những phần mềm ứng dụng vào thi công. Dễ dàng lập kế hoạch, tiến độ quản lý thi công trong ngành xây dựng nói riêng và ngành kỹ thuật nói chung... CÁC BÀI TẬP LUYỆN TẬP với MS Project Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) BÀI TẬP 1: Định nghóa thông tin dự án • Bạn định dùng MS Project để lập tiến độ cho dự án mở nhà hàng Bước dự án nhập vào Project start date thông khác dự án  Kích hoạt MS Project cách nhấn đúp vào biểu tượng MS Project  Trên Toolbar chọn Project → Project Information, ta cửa sổ trang sau:  Nhập vào thông tin cần thiết, sau nhập xong chọn OK Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) BÀI TẬP 2: Nhập Task information • Bạn nhập Task information tương tự nhập thông tin bảng tính (spreadsheet) Thông tin cần nhập sau: • Task – Bắt đầu • Task – Vay voán • Taks – Lựa chọn địa điểm • Task – Chọn thiết bị • Task – Đặt mua thiết bị • Task – Giao nhận thiết bị • Task – Lắp đặt thiết bị • Task – Thuê mướn nhân viên • Task – Thiết kế thực đơn • Task 10 – Đặt hàng nhà cung cấp • Task 11 – Quảng cáo • Task 12 – Khai trương nhà hàng Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) BÀI TẬP 3: Nhập Task Durations Bạn nhập Task Duration vào cột Duration theo liệu ước lượng sau: • • • • • • • • • • • • Task Task Taks Task Task Task Task Task Task Task Task Task – 0d – 2w – 5d – 4d – 1d – 15d – 3d – 8d – 3d 10 – 6d 11 – 2w 12 – 0d  Dùng bàn phím để nhập vào Duration cho công tác dùng dùng mouse với ↑ ↓ mà xuất Duration cell  Nếu đơn vị Duaration ngày, bạn không cần nhập ký tự ‘d’  Tuy nhiên, đơn vị Duration ngày, phải nhập vào ký tự thích hợp, chẳn hạn ‘w’ tuần, … Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) QUAN HỆ GIỮA CÁC TASK Có kiểu quan hệ dùng:  FS (Finish-to-Start): Đây kiểu mặc định MS Project kiểu thường dùng  SS (Start-to-Start): Kiểu quy định công tác phải bắt đầu trước công tác bắt đầu  FF (Finish-to-Finish): Kiểu quy định công tác đứng trước phải hoàn thành trước công tác hoàn thành Một dạng đặc biệt quan hệ hai công tác kết thúc thời điểm  SF (Start-to-Finish): Kiểu quy định công tác đứng trước bắt đầu trước công tác hoàn thành Đây kiểu dùng Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) BÀI TẬP 4a: Nhập quan hệ công tác bàn phím  Bạn dùng bàn phím & quan hệ FS để nhập vào cột Predecessors ⇒ Sau thực bạn kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) Kết sau nhập quan hệ tác theo10 Biên soạn: Lưu Trường Văn, công M.En g (AIT) FS Đã đưa Notes vào Task 12 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 28 BÀI TẬP 6: Khám phá More Views Bạn thực sau:  Đưa mouse vào View Toolbars ⇒ Bạn quan sát kết sau, chọn màbạn muốn xem: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 29 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 30 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 31 Dấu Sub-task  Tô khối sub-task,  Chọn nút – ấn phím trái mouse ⇒ Bạn quan sát kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 32 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 33 Hiển thị lại Sub-task  Đưa mouse vào main-task  Chọn nút + ấn phím trái mouse ⇒ Bạn quan sát kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 34 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 35 BÀI TẬP 7: Nhập Notes Task “Thuê mướn nhân viên” có công tác nhö sau: * Quang cao tuyen dung = 2w * Phong van = 1w * Tuyen dung = 4d * Doa tao them =5d Bạn thực sau:  Đưa mouse vào Task “Thuê mướn nhân viên”  Lần lượt nhập công tác vào  Tô khối dùng nút “→ để đánh dấu công tác công tác Task “Thuê mướn nhân viên” ⇒ Bạn quan sát kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 36 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 37 BÀI TẬP 8: Làm việc với cửa sổ Bạn thực sau:  Đưa mouse vào Window Toolbars  Chọn Split  Để thay đổi cửa sổ sang View khác, bạn đưa mouse vào cửa sổ chọn View bar mà bạn thích xem ⇒ Bạn quan sát kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 38 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 39 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 40 BÀI TẬP 8: Làm việc với cửa sổ Bạn thực cách khác sau:  Đưa mouse vào Window Toolbars  Chọn Split  Để thay đổi cửa sổ sang View khác, bạn đưa mouse vào cửa sổ chọn View bar mà bạn thích xem ⇒ Bạn quan sát kết sau: Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 41 Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 42 ... dùng MS Project để lập tiến độ cho dự án mở nhà hàng Bước dự án nhập vào Project start date thông khác dự án  Kích hoạt MS Project cách nhấn đúp vào biểu tượng MS Project  Trên Toolbar chọn Project. .. g (AIT) 23 CỘT CHỈ THỊ (the Indicator Column)  Đưa mouse vào “indicator icon”, bạn đọc thông tin thêm công tác  Ví dụ: Đưa mủi tên mouse vào “indicator icon” task 12, bạn quan sát sau: Biên... vị trí ấn phím phải Biên soạn: Lưu Trường Văn, M.En g (AIT) 18 CÁC RÀNG BUỘC (TASK CONSTRAINTS) Kiểu ràng buộc (Constraint Type) Mức độ linh động (Degree of Flexibility) Mô tả (Description) As
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap cung co MS project, Bai tap cung co MS project