Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

72 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:40

Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng LongKhóa luận tốt nghiệp: Marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Công ty May 10Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, khóa luận tốt nghiệp Marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở Công ty May 10 trình bày tổng quan về Marketing và Marketing xuất khẩu, thực trạng vận dụng Marketing xuất khẩu trong kinh doanh xuất khẩu tại Công ty May 10,... Tham khảo nội dung bài luận văn để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long, Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long

Từ khóa liên quan