PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

68 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:36

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨUTrong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt,để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đứng trước những cơ hội và thách thức của xu thế hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời phải có những chiến lược kinh doanh để thích ứng cho mỗi giai đoạn phát triển. Chính vì vậy, việc phân tích thường xuyên hoạt động kinh doanh của công ty sẽ giúp cho các nhà quản trị đánh giá đầy đủ, chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, biết được những mặt mạnh, mặt yếu của công ty trong mối quan hệ với môi trường xung quanh, đồng thời biết được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Có như thế doanh nghiệp mới đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt ở trong nước và quốc tế hiện nay. Bên cạnh những lý do nêu trên kết hợp với điều kiện thực tế của công ty nên em chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp” làm đề tài tốt nghiệp cho mình.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong ba năm gần đây từ năm 2006 đến năm 2008. Trên cơ sở đó thấy được những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn làm cơ sở cho việc thực hiện các chiến lược mới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.1.2.2. Mục tiêu cụ thể:Để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì đề tài hướngđến những mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong 3 năm (20062008). LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: www.kinhtehoc.net CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Trong xu hội nhập kinh tế nay, cạnh tranh diễn gay gắt, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn Đứng trước hội thách thức xu hội nhập nay, doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện, nâng cao hoạt động kinh doanh mình, đồng thời phải có chiến lược kinh doanh để thích ứng cho giai đoạn phát triển Chính vậy, việc phân tích thường xuyên hoạt động kinh doanh công ty giúp cho nhà quản trị đánh giá đầy đủ, xác diễn biến kết hoạt động sản xuất kinh doanh, biết mặt mạnh, mặt yếu công ty mối quan hệ với môi trường xung quanh, đồng thời biết nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Có doanh nghiệp đứng vững phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt nước quốc tế Bên cạnh lý nêu kết hợp với điều kiện thực tế công ty nên em chọn đề tài “ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp” làm đề tài tốt nghiệp cho 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị ba năm gần từ năm 2006 đến năm 2008 Trên sở thấy kết mà cơng ty đạt điểm mạnh điểm yếu trình hoạt động kinh doanh cơng ty, tìm hiểu thuận lợi khó khăn làm sở cho việc thực chiến lược nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty đề tài hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Đánh giá chung tình hình hoạt động Cơng ty năm (20062008) http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng đến biến động tiêu - Thông qua số tỷ số tài để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị - Tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, tên viết tắt Dopetco 1.3.2 Phạm vi thời gian : Đề tài sử dụng số liệu báo cáo tài Công ty từ năm 2006 đến năm 2008 để phân tích http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến q trình phân tích 2.1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh: Hiệu hoạt động kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp kinh tế để thực mục tiêu đề Nói cách khác, hiệu hoạt động kinh doanh lợi ích tối đa thu chi phí tối thiểu, kết đầu tối đa nguồn lực đầu vào tối thiểu Việc xem xét tính tốn hiệu hoạt động kinh doanh không cho biết việc sản xuất đạt trình độ nào, mà cịn cho phép nhà quản trị phân tích, tìm nhân tố để đưa biện pháp thích hợp hai phương diện tăng kết giảm chi phí kinh doanh nhằm nâng cao hiệu Bản chất phạm trù hiệu rõ trình độ sử dụng nguồn lực sản xuất: Trình độ sử dụng nguồn lực sản xuất cao, doanh nghiệp có khả tạo kết cao nguồn lực đầu vào tốc độ tăng kết lớn so với tốc độ tăng việc sử dụng nguồn lực đầu vào Đây điều kiện tiên để doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhận tối đa Do xét phương diện lý luận thực tiễn, phạm trù hiệu sản xuất kinh doanh đóng vai trị quan trọng việc đánh giá, so sánh, phân tích kinh tế nhằm tìm giải pháp tối ưu nhất, đưa phương pháp đắn để đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa 2.1.1.2 Khái niệm doanh thu: Doanh thu số tiền thu tính số lượng hàng hóa, dịch vụ bán thời gian định Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận đơn vị sản xuất kinh doanh Doanh thu tăng lên có điều kiện để tăng lợi nhuận ngược lại Công thức tính Doanh thu: Doanh thu = Giá hàng hóa dịch vụ x Sản lượng bán Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thì: http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Doanh thu = Giá cước vận chuyển x sản lượng vận chuyển *) Doanh thu bán hàng: doanh thu bán sản phNm hàng hoá thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh thu dịch vụ cho khách hàng theo chức hoạt động chức sản xuất doanh nghiệp *) Doanh thu từ tiêu thụ khác bao gồm: - Doanh thu liên doanh, liên kết mang lại - Thu nhập từ hoạt động thuộc nghiệp vụ tài thu tiền lãi gửi ngân hàng, lãi tiền vay đơn vị tổ chức khác, thu nhập từ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu - Thu nhập bất thường thu từ tiền phạt, tiền bồi thường, nợ khó địi chuyển vào thiệt hại - Thu nhập từ hoạt động khác thu nhượng bán, lý tài sản cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa sản xuất, thu từ quyền phát minh, sáng chế, tiêu thụ sản phNm chế biến từ phế liệu, phế phNm Ngồi ra, cịn có số khái niệm khác có liên quan đến doanh thu: - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trừ khoản giảm trừ, khoản thuế Các khoản giảm trừ gồm giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại - Doanh thu thuần: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ cộng cho khoản hoàn nhập dự phịng giảm giá hàng tồn kho, phải thu nợ khó địi khơng phát sinh kỳ báo cáo 2.1.1.3 Khái niệm chi phí: Chi phí kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh gnhiệp bỏ kỳ kinh donah định (tháng, quý, năm) Thuộc chi phí kinh doanh bao gồm nhiều loại, có vị trí, cơng dụng khác kinh doanh Bởi vậy, để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng hạch tốn, chi phí kinh doanh thường phân loại theo nhiều hướng Chẳng hạn, chia chi phí làm hai loại: chi phí sản xuất chi phí thời kỳ http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net a) Chi phí sản xuất: Những khoản mục chi phí phát sinh nơi sản xuất tập hợp chi phí sản xuất *) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm loại nguyên liệu, vật liệu tạo thực thể sản phNm Chỉ loại nguyên liệu, vật liệu người công nhân trực tiếp sử dụng trình sản xuất xem nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên liệu, vật liệu người công nhân trực tiếp sử dụng trình sản xuất tạo sản phNm Nguyên liệu thép sản xuất ơtơ ví dụ chi phí ngun liệu trực tiếp Như vậy, khơng phải tất loại nguyên liệu sử dụng trình sản xuất xem chi phí ngun liệu trực tiếp Những nguyên liệu, vật liệu sử dụng q trình sản xuất khơng phải người công nhân trực tiếp sản xuất sử dụng xem chi phí sản xuất chung **) Chi phí nhân cơng trực tiếp: Tiền lương khoản phụ cấp liên quan đến người công nhân trực tiếp sản xuất tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Không phải tất tiền lương công nhân làm việc nơi sản xuất trở thành chi phí nhân cơng trực tiếp Tiền lương khoản phụ cấp liên quan đến người công nhân phục vụ sản xuất trở thành chi phí tiền lương gián tiếp tập hợp vào tài khoản chi phí sản xuất chung ***) Chi phí sản xuất chung: Tất khoản mục chi phí phát sinh nơi sản xuất hay phân xưởng mà chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhân cơng trực tiếp xem chi phí sản xuất chung Đây khoản mục chi phí gián tiếp, chúng phải phân bổ theo tiêu chuNn phân bổ thích hợp b) Chi phí thời kỳ: Những chi phí phát sinh ngồi nơi sản xuất hay phân xưởng sản xuất tập hợp chi phí thời kỳ Chi phí thời kỳ bao gồm hai phận: http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net *) Chi phí bán hàng: Những chi phí phát sinh liên quan đến q trình đem sản phNm đến người tiêu dùng gọi chi phí bán hàng Phạm vi xác định chi phí bán hàng tính từ lúc sản phNm rời khỏi nơi sản xuất chuyển đến người tiêu dùng Nói cách khác, chi phí ngồi q trình sản xuất mà khơng phí quản lý xem chi phí bán hàng **) Chi phí quản lý doanh nghiệp: Những chi phí phát sinh trình quản lý, điều hành doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh xem chi phí quản lý Chi phí tiền lương nhân viên kế tốn, chi phí khấu hao văn phịng hai ví dụ chi phí quản lý 2.1.1.4 Khái niệm lợi nhuận: Lợi nhuận xí nghiệp biểu tiền phận sản phNm thặng dư kết lao động người lao động mang lại - Lợi nhuận tiêu chất lượng tổng hợp biểu kết trình sản xuất kinh doanh Nó phản ánh đầy đủ mặt số lượng chất lượng hoạt động xí nghiệp, phản ánh kết việc sử dụng yếu tố sản xuất lao động, vật tư, tài sản cố định… - Lợi nhuận nguồn vốn quan trọng để tái sản xuất mở rộng toàn kinh tế quốc gia doanh nghiệp Bởi lợi nhuận nguồn hình thành nên thu nhập ngân sách nhà nước, thông qua việc thu thuế lợi tức, sở giúp cho nhà nước phát triển kinh tế xã hội Một phận lợi nhuận khác, để lại xí nghiệp thành lập quỹ, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống cán công nhân viên Lợi nhuận địn bNy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động đơn vị sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh xí nghiệp, sở sách phân phối đắn Từ nội dung việc phân tích tình hình lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng, có qua phân tích đề biện pháp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận xí nghiệp http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp phong phú đa dạng, nên lợi nhuận hình thành từ nhiều phận Nếu xét theo nguồn hình thành lợi nhuận xí nghiệp bao gồm phận sau: a) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: lợi nhuận thu tiêu thụ sản phNm, dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp Đây phận lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn tòan lợi nhuận LN = n ∑ QiGi - ( Qi.Zi + Qi.CPi + Qi.Ti) i =1 Trong đó: - LN lợi nhuận hoạt động kinh doanh - Qi, Gi, Zi, CPi, Ti khối lượng sản phNm tiêu thụ, giá bán đơn vị, giá thành hay giá vốn hàng bán, chi phí quản lý bán hàng, thuế doanh thu sản phNm thứ i Dựa vào công thức ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nhân tố: + Khối lượng sản phNm tiêu thụ; + Giá bán đơn vị sản phNm; + Giá thành sản xuất hay giá vốn hàng bán; + Chi phí quản lý chi phí bán hàng; + Tỷ suất thuế b) Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Đây phận lợi nhuận xác định chênh lệch khoản thu chi hoạt động tài bao gồm: - Lợi nhuận hoạt động góp vốn tham gia liên doanh - Lợi nhuận hoat động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn - Lợi nhuận cho thuê tài - Lợi nhuận hoạt động đầu tư khác - Lợi nhuận chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng lãi tiền vay ngân hàng - Lợi nhuận cho vay vốn - Lợi nhuận bán ngoại tệ… http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net c) Lợi nhuận bất thường (còn gọi thu nhập đặc biệt): Là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp khơng dự tính trước có dự tính đến có khả thực hiện, khoản thu khơng mang tính chất thường xun Những khoản lợi nhuận bất thường chủ quan đơn vị hay khách quan đưa tới Thu nhập bất thường doanh nghiệp gồm: - Thu nhượng bán, lý TSCĐ; - Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng; - Thu khoản nợ khó địi xử lý, xóa sổ; - Thu khoản nợ khơng xác định chủ - Các khoản thu nhập năm trước bị bỏ sót hay lãng quên ghi sổ kế toán năm phát ra… Các khoản thu sau trừ khoản tổn thất có liên quan lợi nhuận bất thường 2.1.2 Tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi Để đạt kết cao sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện sẵn có nguồn nhân tài, vật lực Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Điều thực sở phân tích kinh doanh Như biết: hoạt động kinh tế doanh nghiệp năm tác động liên hồn với Bởi vậy, tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh cách tồn diện, giúp cho nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt động kinh tế trạng thái thực chúng Trên sở đó, nêu lên cách tổng hợp trình độ hoàn thành mục tiêu - biểu hệ thống tiêu kinh tế - kỹ thuật - tài doanh nghiệp Đồng thời, phân tích sâu sắc ngun nhân hồn thành hay khơng hồn thành tiêu tác động lẫn chúng Mặt khác, qua phân tích kinh doanh, giúp cho nhà doanh nghiệp tìm http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net biện pháp sát thực để tăng cường hoạt động kinh tế nhằm huy động khả tiềm tàng tiền vốn, lao động đất đai…vào trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tài liệu phân tích kinh doanh cịn quan trọng, phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1.3 Các tiêu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 2.1.3.1 Các tỷ số khả toán - Tỷ số khả toán nợ ngắn hạn (CR): Cịn gọi hệ số tốn hành hay hệ số khoản Tỷ số cho thấy khả toán nợ ngắn hạn công ty đến hạn phải trả CR = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Hệ số biểu thị cân tài sản lưu động khoản nợ ngắn hạn hay nói cách khác trạng tài sản lưu động kỳ kinh doanh tại; hệ số mang ý nghĩa mức độ trang trải tài sản lưu động nợ ngắn hạn mà không cần tới khoản vay mượn thêm Hệ số lớn chứng tỏ bình thường hoạt động tài doanh nghiệp Khi khoản nợ vay ngắn hạn tăng lên làm cho hệ số tóan hành giảm thấp Hệ số thường ngân hàng chấp nhận cho vay theo hình thức tín chấp - Tỷ số khả toán nhanh (QR): Cho thấy khả toán nhanh nợ ngắn hạn tài sản lưu động khoản cao doanh nghiệp Khoản dùng để trả khoản nợ đến hạn tiền, khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn khoản phải thu khách hàng QR = Tiền + Đầu tư chứng khoán ngắn hạn + Khoản phải thu khách hàng NNH Hệ số lớn thể khả toán nhanh cao Tuy nhiên, hệ số lớn lại gây tình trạng cân đối vốn lưu động, tập trung nhiều vào vốn tiền chứng khốn ngắn hạn, khơng hiệu Về nguyên tắc,bất kỳ khoản tài sản lưu động có khả chuyển hóa nhanh thành tiền nói lên khả tốn nhanh khoản nợ ngắn hạn Vì vậy, hệ số tốn nhanh viết lại là: http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net định tạo 1,13 đồng doanh thu Sang năm 2007 số vòng quay 1,18 vịng tức tăng thêm 0,05 vòng Số vòng quay tiếp tục tăng lên năm 2008 1,2 vòng Tuy số vòng quay tài sản cố định có tăng nhẹ qua năm qua phân tích ta thấy sức sản xuất tài sản cố định mức thấp Điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản cố định Cơng ty khơng cao, Cơng ty cần có kế hoạch khai thác tối đa cơng suất máy móc tài sản cố định khác để góp phần tạo doanh thu cao 4.3.2.2 Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động: Ngoài việc đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định, ta cần phải phân tích thêm hiệu sử dụng vốn lưu động thơng qua tiêu vịng quay vốn lưu động Từ số liệu thu thập bảng ta thấy vòng quay tài sản lưu động năm 2006 cao mức 5,65 vòng Chứng tỏ năm 2006 năm Công ty sử dụng tài sản lưu động có hiệu tức đầu tư vào đồng tài sản lưu động tạo 5,65 đồng doanh thu Sức sản xuất vốn lưu động liên tục giảm qua năm 2007, 2008 mặt yếu công ty Qua phân tích ta thấy doanh thu Cơng ty tăng qua năm hiệu sử dụng tài sản Cơng ty thấp Vì cơng ty cần có kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định tài sản lưu động hợp lý để phát huy hết hiệu sử dụng chúng năm 4.3.2.3 Vòng quay khoản phải thu: Vòng quay khoản phải thu cho biết Công ty quản lý thu hồi nợ nhanh hay chậm, vịng quay cao có lợi cho Cơng ty nguồn vốn Cơng ty khơng bị khách hàng chiếm dụng lâu Theo số liệu phân tích bảng ta thấy vịng quay khoản phải thu biến động qua năm Năm 2007, số vòng quay giảm năm 2006 1,77 vòng Năm 2008 số vòng quay khoản phải thu 18,05 vòng tăng so với năm 2007 6,01 vòng Sự tăng lên số vòng quay thể cố gắng Công ty việc thu hồi khoản nợ Số vòng quay khoản phải thu qua năm tương đối cao, điều tương đối tốt Cơng ty khơng cần đầu tư q nhiều vào khoản phải thu Hơn nguồn vốn Công ty thường thu hồi nhanh, không ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Công ty http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net 4.3.3 Phân tích khả sinh lời Bảng 11: BẢNG ĐO LƯỜNG SUẤT SINH LỜI CỦA DOANH THU, TỔNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY DOPETCO QUA NĂM TỪ NĂM 2006 - 2008 ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 (1)Lợi nhuận ròng (2)Doanh thu (3)Tổng tài sản (4)Vốn chủ sở hữu ROS (1)/(2) (%) ROA (1)/(3) (%) ROE (1)/(4) (%) 7.298.695 20.915.735 28.831.922 22.805.299 34,90 25,31 32,00 7.077.293 25.778.503 58.492.316 49.263.798 27,45 12,10 14,37 7.079.595 34.977.367 55.054.135 49.817.891 20,24 12,86 14,21 Chênh lệch tăng (giảm) 2007/2006 2008/2007 (221.402) 2.302 4.862.768 9.198.864 29.660.394 (3.438.181) 26.458.499 554.093 (7,44) (7,21) (13,22) 0,76 (17,64) (0,16) (Nguồn: Báo cáo tài Công ty Dopetco năm 2006, 2007, 2008) Các tỷ số đo lường khả sinh lời gồm: 4.3.3.1 Hệ số lãi ròng hay gọi suất sinh lời doanh thu (ROS): Là tỷ số đo lường lợi nhuận rịng có 100 đồng doanh thu thu Qua bảng số liệu cho thấy suất sinh lời doanh thu năm 2006 mức cao, năm 2006 100 đồng doanh thu thu có 34,9 đồng lợi nhuận, năm Công ty kinh doanh có hiệu Tuy nhiên tỷ lệ lại giảm năm sau đó, năm 2007 thu 27,45 đồng lợi nhuận 100 đồng doanh thu, năm 2008 thu 20,24 đồng lợi nhuận 100 đồng doanh thu Nguyên nhân sụt giảm năm 2007, 2008 Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn biến động giá xăng dầu giới tăng cao làm cho chi phí dầu máy tăng kéo theo khả tạo lợi nhuận thấp http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net 40,00 % 30,00 20,00 ROS 10,00 Năm 0,00 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Hình 8: Suất sinh lời doanh thu (ROS) 4.3.3.2 Suất sinh lời tổng tài sản (ROA): Là tỷ số đo lường hiệu sử dụng quản lý nguồn tài sản doanh nghiệp Nó mang ý nghĩa đồng tài sản tạo đồng lợi nhuận ròng Suất sinh lời tài sản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ số lãi ròng số vòng quay tài sản Suất sinh lời tài sản ROA cao số vòng quay tài sản cao hệ số lợi nhuận lớn 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 % ROA Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm Hình 9: Suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Qua bảng phân tích số liệu hình ta thấy năm 2006 Cơng ty hoạt động hiệu 100 đồng tài sản tạo 25,31 đồng lợi nhuận Tỷ lệ sang năm 2007 bị giảm sút rõ rệt 100 đồng tài sản tạo có 12,1 đồng lợi nhuận Tuy nhiên, sang năm 2008 hiệu hoạt động Công ty tăng lên 100 đồng tài sản tạo 12,86 đồng lợi nhuận Như sau công ty đầu tư vào tài sản cố định có hiệu quả, điều đáng phấn khởi http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net 4.3.2.3 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ tiêu đo lường thu nhập đồng vốn chủ sở hữu đưa vào sản xuất kinh doanh, hay gọi mức hoàn vốn đầu tư cho vốn chủ sở hữu Tương tự tỉ số lợi nhuận tài sản (ROA), tỷ số lợi nhuận vốn tự có (ROE) Cơng ty năm có biến động đáng kể Trong thời gian ba năm (2006-2008) tình hình hoạt động Cơng ty khơng ổn định đạt hiệu cao so với doanh nghiệp khác nên khả sinh lời vốn tự có Cơng ty đạt tỷ lệ cao Qua bảng số liệu cho ta thấy năm 2006 Công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu có hiệu 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 32 đồng lợi nhuận Sang năm 2007, 2008 tỷ lệ có giảm xuống 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 14,21 đồng lợi nhuận, khơng đạt hiệu năm 2006 Vì vậy, Cơng ty cần phải có số biện pháp thích hợp để tăng lợi nhuận Công ty giải vấn đề gây nên giảm phần lợi nhuận 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 % ROE Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm Hình 10: Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Kết luận chung tình hoạt động kinh doanh Cơng ty Dopetco qua năm: Đến đây, ta hình dung kết đạt chưa đạt Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Đồng Tháp Nhìn chung năm qua Cơng ty hoạt động hiệu kết năm 2008 không đạt năm trước Trong năm này, doanh số hoạt động vận chuyển tăng so với hai năm trước chi phí bỏ lại tăng lên đáng kể Chi phí năm 2008 tăng http://www.kinhtehoc.net lên nhiều 87,06% so với năm trước Hơn nữa, năm phân tích tỷ lệ www.kinhtehoc.net lợi nhuận so với tổng chi phí năm 2008 thấp nhất, cho thấy Cơng ty quản lý chi phí chưa đạt hiệu Do vấn dề cần thiết Cơng ty phải có kế hoạch quản lý chi phí hiệu để phát huy hết tác dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho Công ty thời gian tới Mặc dù kết hoạt động kinh doanh chưa cao bên cạnh Cơng ty đạt thành tựu đáng khích lệ sản lượng vận chuyển Cơng ty ngày tăng, thị trường vận chuyển ngày mở rộng, nguồn vốn kinh doanh dần tăng cao http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP 5.1 NHẬN ĐNNH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1.1 Những điểm mạnh - Được quan tâm Công ty mẹ nhờ có lợi đơn vị vận chuyển Cơng ty mẹ nên tồn nguồn hàng công ty mẹ nhập khNu Công ty Dopetco vận chuyển nên sản lượng vận chuyển ln ổn định, Cơng ty khơng gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển - Cơng ty có đội ngũ thuyền viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực thủy nội địa - Lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm quản lý, am hiểu thị trường có mối quan hệ lâu năm với đối tác ngành dầu khí - Cơng ty đa dạng hóa hình thức huy động vốn cách phát hành cổ phiếu thị trường nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh - Cơ cấu tổ chức Công ty gọn nhẹ, linh hoạt - Thương hiệu Công ty thị trường vận tải xăng dầu thủy nội địa ngày có nhiều đơn vị biết đến 5.1.2 Những điểm yếu - Công tác quản lý sử dụng tài sản không đạt hiệu cao - Đối với hoạt động vận tải nguồn nhiên liệu (chủ yếu dầu) đóng vai trị quan trọng để trì hoạt động Cơng ty Tuy nhiên khơng thể dự đốn chi phí dầu máy phát sinh giá nguồn nhiên liệu phụ thuộc vào giá thị trường biến động kinh tế, trị quốc gia cung cấp nguồn nhiên liệu - Nguồn vốn kinh doanh cịn hạn chế việc mở rộng loại hình kinh doanh cịn gặp nhiều khó khăn http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net - Đội tàu cơng ty có trọng tải cịn khiêm tốn so với đơn vị khác ngành nên áp lực lớn việc cạnh tranh gặp khó khăn vận chuyển với số lượng hàng hóa lớn 5.1.3 Cơ hội - Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu Việt Nam quốc gia khu vực tạo nhu cầu vận tải xăng dầu lớn khu vực - Có hội mở rộng thị phần sau dự án nâng cấp đội tàu hoàn thành - Khả có nguồn hàng vận chuyển nội địa lớn nhà máy lọc dầu Dung Quất xây dựng hồn thành - Có thể tự nâng cao lực tài Cơng ty mình, huy động nguồn tài trợ thơng qua thị trường chứng khốn nhằm giảm áp lực lãi vay 5.1.4 Thách thức - Giá cước vận tải có xu hướng giảm giá nhiên liệu đầu vào biến động theo chiều hướng tăng trì mức cao - Việc giá xăng dầu liên tục trì mức cao năm qua dự báo tiếp tục mức cao chí gia tăng thời gian tới khiến nhu cầu tiêu thụ vận tải xăng dầu bị sụt giảm Điều khiến công ty vận tải xăng dầu bị khan nguồn hàng - Khó khăn việc mở rộng thị phần vận chuyển nước quy định luật pháp quốc tế tiêu chuNn đội tàu vận tải viễn dương 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY 5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu Doanh thu vận chuyển = Sản lượng vận chuyển x đơn giá vận chuyển Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu yếu tố quan trọng hàng đầu việc tạo lợi nhuận cho cơng ty Vì vậy, muốn tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh việc phải tìm biện pháp tăng sản lượng vận chuyển Ngồi việc tăng giá làm tăng doanh thu công ty biện pháp khó thực giá mặt hàng xăng dầu giá dịch vụ vận chuyển điều tiết giá thị http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net trường tùy theo tình hình biến động giá xăng dầu giới, Công ty tự ý tăng giá Do vậy, biện pháp hữu hiệu để tăng doanh thu làm tăng sản lượng vận chuyển Sau số biện pháp giúp tăng doanh thu vận chuyển: *) Đ y mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường vận chuyển ngồi nước Cơng ty Dopetco có lợi lớn toàn khối lượng xăng dầu Cơng ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp Công ty Dopetco vận chuyển Tuy nhiên, sản lượng vận chuyển ln phải phụ thuộc vào cơng ty mẹ mà Công ty Dopetco phải đối mặt với thực tế không điều khiển doanh thu Do Cơng ty Dopetco cần phải chủ động khai thác thêm thị trường để nâng cao sản lượng vận chuyển Hiện nay, với ngành vận tải xăng dầu thị trường nước cịn rộng lớn ngành vận tải xăng dầu cạnh tranh, nên Cơng ty cần phải tận dụng hội quý báu để mở rộng thị phần nước Công ty cần phải có kế hoạch, sách cụ thể để mở rộng thị phần vận tải nước Nhờ giúp đỡ Công ty mẹ mà Công ty Dopetco có thêm thị trường vận chuyển tái xuất xăng dầu sang Campuchia Hiện nay, không Công ty Dopetco mà ngành vận tải xăng dầu Việt Nam phải chịu áp lực cạnh tranh lớn từ phía Cơng ty vận tải xăng dầu nước ngồi.Vì vậy, Dopetco cần phải có biện pháp hữu hiệu nhằm giữ vững thị trường tiếp cận được, làm địn bNy để thâm nhập vào thị trường nước ngồi rộng lớn *) Mở rộng cấu ngành hàng vận chuyển: Tuy vận tải xăng dầu Việt nam chịu nhiều áp lực cạnh tranh, với việc hoạt động kinh doanh đơn lĩnh vực vận tải xăng dầu làm cho lợi nhuận Cơng ty đạt mức trung bình Vì vậy, Cơng ty cần phải có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang vận chuyển thêm ngành hàng khác ngồi vận tải xăng dầu Khơng vậy, Cơng ty phải xúc tiến đầu tư nhiều vào ngành hàng để nâng cao lợi nhuận cho Cơng ty http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net *) Mở rộng loại hình kinh doanh: Ngồi kinh doanh vận chuyển xăng dầu Cơng ty nên đầu tư thêm vào ngành kinh doanh khác kinh doanh xăng dầu, sửa chữa tàu, vận chuyển xăng dầu đường bộ… 5.2.2 Biện pháp tiết kiệm chi phí Như phân tích trên, chi phí chiếm tỷ trọng cao tổng chi phí chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Bởi để tiết kiệm chi phí Cơng ty cần hạn chế chi phí khơng cần thiết phận bán hàng quản lý doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Công ty nên lập kế hoạch phân bổ chi phí cụ thể với tỷ lệ phù hợp tính tốn dựa chức hoạt động phòng ban mổi thời kỳ hoạt động Khi phịng ban tự quản lý nguồn ngân sách cung cấp cho hoạt động phận nằm tiêu phân bổ Như vậy, làm cho phịng ban có ý thức, trách nhiệm có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ chi phí cho hoạt động phịng có hiệu hơn, ngoại trừ khoản chi phí lớn vượt q tầm kiểm sốt phịng ban phải kiến nghị lên ban giám đốc công ty, đến cuối kỳ phịng ban làm tốt cơng tác tiết kiệm chi phí hồn thành tiêu giao phó có biện pháp khen thưởng thích hợp - Chi phí bán hàng (hay chi phí cho hoạt động vận chuyển): Trong năm 2008, với việc lợi nhuận giảm so với năm 2007 phần nguyên nhân chi phí cho hoạt động vận chuyển tăng lên dự kiến Nguyên nhân khách quan giá dầu Do tăng mạnh từ năm 2007 đến tháng đầu năm 2008 dẫn đến chi phí dầu máy tăng làm tăng chi phí bán hàng Giải pháp cho ngân sách chi phí bán hàng công ty nên giảm định mức dầu máy để tiết kiệm chi phí vào doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận chuyển để từ đưa tỷ lệ phần trăm chi phí bán hàng doanh thu kinh doanh vận chuyển xăng dầu, có hoạt động vận chuyển đem lại hiệu cao 5.2.3 Chi phí cho hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường Được cổ phần hố từ công ty Nhà Nước nên nguồn vốn công ty từ tăng lên nhiều, góp phần mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net cơng ty, để dần thích ứng với quy mơ hoạt động cơng ty nên thiết lập khoản chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển, điều giúp công ty phát triển ngành hàng kinh doanh mới, mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh đồng thời tránh rủi ro hoạt động kinh doanh làm cho công ty ngày phát triển lớn mạnh lên 5.2.4 Phát triển nguồn nhân lực Con người yếu tố then chốt tạo nên thành công thất bại doanh nghiệp Do đó, để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt, có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp phải trọng đào tạo nâng cao khả quản lý kinh tế giỏi chuyên môn Đối với đội ngũ cán quản lý cần nắm rõ tình hình tài để lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh thường xuyên cập nhật thông tin thị trường ngồi nước, thơng tin vế đối thủ cạnh tranh để nắm bắt xu hướng phát triển thị trường, ngành nhằm đưa phương hướng hoạt động cho Công ty Đối với đội ngũ thuyền viên cần tổ chức tập huấn cơng tác phịng cháy chữa cháy, bảo vệ mơi trường có rủi ro hỏa hoạn tàu Bên cạnh đội ngũ thuyền viên cần phải có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm lĩnh vực tàu thủy, có ý thức bảo vệ tài sản Công ty Công ty cần hỗ trợ nhiều cho đội ngũ thuyền viên nâng cao kinh nghiệm đồng thời có sách khen thưởng hợp lý để khuyến khích thúc đNy họ làm việc tốt Bên cạnh Cơng ty cần phải có biện pháp nhằm giải hài hồ mối quan hệ đối kháng cổ đơng - người quản lý người lao động Đây vấn đề nan giải mà hầu hết Công ty Cổ phần mắc phải cần có phương hướng cụ thể cho việc giải mối quan hệ Những cổ đông lao động hay quản lý cơng ty quan tâm đến lợi tức cổ phiếu, người lao động phận cán quản lý ngồi vấn đề lợi tức cổ phiếu cịn quan tâm đến phát triển công ty, đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Do Cơng ty cần có chế độ bán cổ phiếu trái phiếu có chuyển đổi cho người lao động người quản lý với giá ưu đãi nhằm khuyến khích tinh thần làm việc họ http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net 5.2.5 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn 5.2.5.1 Đối với tài sản cố định Kết phân tích chương cho thấy hiệu sử dụng tài sản cố định công ty tăng qua năm thơng qua tiêu vịng quay vốn cố định Đây kết đáng phấn khởi Chính vậy, cơng ty cần phải tiếp tục trì nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Trước muốn đầu tư trang bị tài sản cố định cần xem xét kỹ công dụng tài sản đó, có phù hợp với nhu cầu kinh doanh công ty hay không, nhằm định hướng đồng vốn đầu tư tránh tình trạng đầu tư lãng phí Do trước đầu tư mua sắm tài sản cố định phải tiến hành thNm định dự án, lựa chọn phương án đầu tư hợp lý Tạo lập cấu tài sản tối ưu Việc làm giúp công ty nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, tránh hao mịn vơ hình, giảm định phí đơn vị sản phNm Đối với loại tài sản khấu hao hết nên lý nhượng bán để tái đầu tư mở rộng sản xuất 5.2.5.2 Đối với tài sản lưu động Đối với lượng tiền mặt Đây khoản mục nhạy cảm, dự trữ tiền mặt nhiều làm giảm khả sinh lời cơng ty Ngược lại q ảnh hưởng đến khả toán thời đơn vị Do để đảm bảo mức dự trữ tiền mặt hợp lý cơng ty lập bảng thu chi tiền mặt để biết nhu cầu tiền mặt Trong trình theo dõi thấy nhu cầu tiền mặt lượng dự trữ ta gửi ngân hàng số chênh lệch, ngược lại vay tìm nguồn cung cấp khác để đáp ứng nhu cầu Tóm lại, tất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Dopetco tương lai Những biện pháp rút sở phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty thời gian qua với mục đích biện pháp Công ty xem xét thực hiện, giúp cho hoạt động Công ty ngày hiệu phát triển mạnh mẽ http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN 6.1 KẾT LUẬN Công ty Dopetco công ty vận chuyển Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp nên có lợi nguồn hàng vận chuyển luôn ổn định Tuy năm 2007 năm 2008 Công ty gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng giá dầu giới tăng cao với giúp đỡ Công ty mẹ nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên nên đNy hiệu kinh doanh tăng lên đáng kể Với kết lợi nhuận đạt phân tích: Lợi nhuận năm sau cao năm trước vượt kế hoạch, chứng minh phát triển nhiều mặt công ty Thị trường hoạt động công ty ngày mở rộng, sản phNm vận chuyển ngày đa dạng Không dừng lại kinh doanh vận tải xăng dầu, cơng ty cịn mở rộng ngành hàng kinh doanh sang vận tải nguồn hàng khác vận tải gas, hàng khô, vận tải xăng cho cơng ty đầu mối khác ngồi Cơng ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Mà ngành hàng góp phần khơng nhỏ việc nâng cao lợi nhuận kinh doanh cho Công ty Trong năm qua Cơng ty ln cố gắng tiết kiệm chi phí có thể, tránh trường hợp chi vượt thu Công ty luôn thực tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tình hình thu nhập tiền lương cán công nhân viên cải thiện Nhìn chung Cơng ty Dopetco dần có uy tín đứng vững thị trường vận tải xăng dầu nước, có hội phát triển kinh doanh đặn, đảm bảo nguồn thu ổn định chí có hội khẳng định vị thị trường quốc tế Mặt khác, ngành vận tải xăng dầu có vai trị đặc biệt ngồi nhiệm vụ phục vụ phát triển đất nước phải đảm bảo nhu cầu an ninh lượng nên Nhà nước có nhiều chủ trương thúc đNy phát triển ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh Công ty http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net 6.2 KIẾN NGHN 6.2.2 Kiến nghị Chính quyền địa phương: - Nhà nước cần quan tâm, tạo điều kiện nguồn vốn trungdài hạn nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển công ty lớn lên tăng cường sức cạnh tranh trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế giới - Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện văn pháp luật cổ phần hóa, chúng khốn thị trường chứng khốn từ tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng loại hình doanh nghiệp - Chính quyền địa phương cần tạo mơi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu 6.2.1 Kiến nghị cơng ty: Bên cạnh hỗ trợ Nhà nước phấn đấu Cơng ty đóng vai trị quan trọng Sau số kiến nghị phía Cơng ty: Xây dựng website riêng Cơng ty để giới thiệu dịch vụ vận tải đến khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn; giới thiệu tình hình hoạt động kinh doanh tiềm lực có Cơng ty để thu hút nhà đầu tư Ngoài cần phải đNy mạnh hoạt động quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng đài truyền hình, báo chí,… Mở rộng thêm lọai hình kinh doanh khác kinh doanh vận tải xăng dầu như: đại lý kinh doanh xăng dầu sản phNm hóa dầu; mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải đường thủy; dịch vụ sửa chữa tàu, dịch vụ lai dắt… Quan hệ tốt với quan, ban ngành thành phố địa phương, nắm bắt kịp thời chủ trương, sách cấp TW sở nhằm tận dụng tốt hội sẵn có cho hoạt động kinh doanh Cơng ty có kế hoạch điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp với chủ trương nhà nước địa phương đề Quy định trách nhiệm quyền hạn cụ thể thành viên Công ty, bổ sung thêm đội ngũ nhân viên cho tương xứng với qui mô công việc http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Công ty cần đNy mạnh việc khen thưởng cho cán công nhân viên, thuyền viên làm việc lâu năm để khuyến khích tinh thần làm việc họ http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net TÀI LIỆU THAM KHẢO - Đặng Kim Cương, Phạm Văn Dược, (năm 2000) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê - Huỳnh Lợi, hiệu đính: Võ Văn Nhị, (năm 2006) Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống Kê - Nguyễn Tấn Bình, (năm 2000) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Mỵ, Võ Thanh Thu, (năm 2000) Kinh tế doanh nghiệp phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê - Nguyễn Quang Thu, (năm 2007) Quản trị tài bản, Nhà xuất Thống Kê - Phạm Văn Dược, (năm 2000) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê - Phạm Thị Gái- Khoa Kế toán Trường Đại học kinh tế Quốc dân, (năm 2000) Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Giáo dục Tạp chí kinh tế, báo tuổi trẻ Website: ATPvietnam.com VietNamNet.vn http://www.kinhtehoc.net ... tài “ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp? ?? làm đề tài tốt nghiệp cho 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh. .. Vận tải Xăng dầu thuộc Cơng ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thành Cơng ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp Ngành nghề: - Vận tải đường sông sà lan, tàu thủy - Vận tải hàng hóa đường - Vận tải. .. kinh tế http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP 3.1 LNCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP