BTL MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ: Sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện

14 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 22:07

Trên thế giới có rất ít quốc gia khi toà án xét xử vụ án dân sự mà có sự tham gia của VKS với lý do được đưa ra là việc dân sự cốt ở đôi bên. Thực tế ở Việt Nam lại khác, do đa số trình độ hiểu biết của người dân chưa cao nên tỷ lệ các vụ án người dân yêu cầu luật sư trợ giúp còn hạn chế. Thực tế thì VKS cũng không thể biết để xử lí vì ít có ai biết để mà yêu cầu VKS tham gia, bởi lẽ, không thể bản án nào VKS cũng mượn hồ sơ để xem lại, trong khi bản án mà Tòa xử càng sai sự thật khách quan, thì bản án ấy lại càng có lời văn chau chuốt và chứng cứ bất hợp pháp được Toà xử lý thành chứng cứ vững chắc nên bản án gây oan sai cho đương sự nhưng VKS không thể nào biết được, ấy là còn chưa kể dến thủ thuật chuyển bản án chậm làm cho VKS cùng cấp khó có thời gian xử lí. Qua kiểm sát, VKS hai cấp đã phát hiện vi phạm và kháng nghị nhiều vụ việc, trong đó có nhiều kháng nghị được chấp nhận. Để làm rõ hơn về vấn đề này, trong phạm vi bài viết em sẽ phân tích đề 25: “Sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.” [Type text] BLDS: BLTTDS: TAND: TTDS: VKS: VKSND: DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ luật Dân Bộ luật Tố tụng dân Toàn án nhân dân Tố tụng dân Viện kiểm sát Viên kiểm sát nhân dân 1 [Type text] MỤC LỤC 2 [Type text] MỞ ĐẦU Trên giới có quốc gia tồ án xét xử vụ án dân mà có tham gia VKS với lý đưa việc dân cốt đôi bên Thực tế Việt Nam lại khác, đa số trình độ hiểu biết người dân chưa cao nên tỷ lệ vụ án người dân yêu cầu luật sư trợ giúp cịn hạn chế Thực tế VKS khơng thể biết để xử lí có biết yêu cầu VKS tham gia, lẽ, án VKS mượn hồ sơ để xem lại, án mà Tòa xử sai thật khách quan, án lại có lời văn chau chuốt chứng bất hợp pháp Toà xử lý thành chứng vững nên án gây oan sai cho đương VKS biết được, chưa kể dến thủ thuật chuyển án chậm làm cho VKS cấp khó có thời gian xử lí Qua kiểm sát, VKS hai cấp phát vi phạm kháng nghị nhiều vụ việc, có nhiều kháng nghị chấp nhận Để làm rõ vấn đề này, phạm vi viết em phân tích đề 25: “Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm thực tiễn thực hiện.” NỘI DUNG I – Nhiệm vụ vai trò VKSND TTDS: Trong trình soạn thảo Bộ luật tố tụng dân (BLTTDS) 2015, nhiều ý kiến cho tố tụng dân sự, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) không thực quyền công tố mà thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp, nên VKSND quan kiểm sát việc giải vụ, việc dân mà quan tiến hành tố tụng quan tham gia tố tụng Một số ý kiến khác lại cho rằng, VKSND quan thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp nên VKSND quan tiến hành tố tụng Cũng có ý kiến cho rằng, tố tụng dân VKSND thực nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát hoạt động tư pháp, không trực tiếp tiến hành hoạt động tố tụng VKSND quan tham gia tố tụng Theo quy định khoản Điều 107 Hiến pháp năm 2013, VKSND thực hành quyền cơng tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát quan nhà nước có nhiệm vụ thực quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật quan tiến hành tố tụng Pháp luật tố tụng dân quy định tham gia VKS vụ án dân phiên Tòa sơ thẩm phúc thẩm Sự tham gia VKS đóng vai trị quan trọng việc bảo đảm thực thi pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền 3 [Type text] BLTTDS năm 2015 quy định rõ nhiệm vụ VKS TTDS: VKS có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật thực hành nghiêm chỉnh thống BLTTDS năm 2015 tiếp tục khẳng định VKSND quan tiến hành TTDS; Viện trưởng VKS Kiểm sát viên người tiến hành TTDS; đồng thời, bổ sung quy định Kiểm tra viên người tiến hành tố tụng bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm tra viên để bảo đảm phù hợp với Luật tổ chức VKSND 2014 Mục đích hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân nhằm bảo đảm cho hành vi xử chủ thể tiến hành, tham gia tố tụng văn áp dụng pháp luật giải vụ việc dân thực theo quy định pháp luật Nội dung hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật BLTTDS quy định để kịp thời phát loại bỏ vi phạm, tiêu cực quan, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Điều 21 BLTTDS 2015 quy định vị trí, vai trò VKS việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTDS sau: - VKS kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTDS, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật - VKS tham gia phiên họp sơ thẩm việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản cơng, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có đương người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi trường hợp quy định khoản Điều Bộ luật - VKS tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm - VKSND tối cao chủ trì phối hợp với TAND tối cao hướng dẫn thi hành Điều 4 [Type text] II – Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm: Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm: 1.1 Các trường hợp VKS tham gia tố tụng dân án cấp sơ thẩm: Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm quy định Điều 21 Bộ luật TTDS năm 2015 việc Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự: "1 Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật Viện kiểm sát tham gia phiên họp sơ thẩm việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản cơng, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có đương người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi trường hợp quy định khoản Điều Bộ luật BLTTDS 2015 bổ sung quy định VKS tham gia phiên tòa sơ thẩm trường hợp Tịa án khơng từ chối giải vụ việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng; Kiểm sát viên viện trưởng VKS cấp phân cơng có nhiệm vụ tham gia phiên tòa Trong trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi phiên tịa khơng thể tiếp tục tham gia phiên tịa xét xử, có Kiểm sát viên dự khuyết người tham gia phiên tòa xét xử tiếp vụ án họ có mặt phiên tịa từ đầu BLTTDS 2015 có quy định so với BLTTDS 2004 trường hợp Kiểm sát viên Viện trưởng phân công tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm phiên tòa, phiên họp phúc thẩm mà vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành việc xét xử, khơng hỗn phiên tòa, trừ trường hợp VKS kháng nghị phúc thẩm (Điều 232 BLTTDS 2015) Quy định nhằm bảo đảm cho việc xét xử, giải vụ án dân nhanh chóng, kịp thời, đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên VKS 1.2 Các hoạt động VKS án cấp sơ thẩm Điều 194 BLTTDS 2015 có quy định thủ tục khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn kiện: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận văn trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, VKS có 5 [Type text] quyền kiến nghị với Tòa án trả lại đơn khởi kiện Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị Phiên họp xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị có tham gia đại diện Viện kiểm sát cấp đương có khiếu nại; trường hợp đương vắng mặt Thẩm phán tiến hành phiên họp Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận định trả lời khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, VKS có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án cấp trực tiếp xem xét, giải Như vậy, VKS thực nhiệm kiểm sát hoạt động tư pháp từ khâu việc giải vụ án dân án cấp sơ thẩm Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày định tạm đình chỉ, đình giải vụ án dân sự, Tịa án phải gửi định cho đương sự, quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện VKS cấp Quyết định đưa vụ án xét xử phải gửi cho đương VKS cấp thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày định Trường hợp VKS tham gia phiên tòa theo quy định khoản Điều 21 Bộ luật Tịa án phải gửi hồ sơ vụ án định đưa vụ án xét xử cho VKS cấp; thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, VKS phải nghiên cứu trả lại hồ sơ cho Tòa án 1.3 Các hoạt động VKS phiên sơ thẩm: Kiểm sát viên có quyền hỏi đương sau nghe xong lời trình bày đương sự, người tham gia tố tụng khác, Chủ toạ phiên Hội thẩm nhân dân Theo yêu cầu Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng xét thấy cần thiết, HĐXX công bố tài liệu, chứng vụ theo quy định Điều 254; cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình phiên tịa, trừ trường hợp quy định Điều 255 Khi hỏi người giám định, Kiểm sát viên có quyền nhận xét kết luận giám định, hỏi vấn đề cịn chưa rõ, có mâu thuẫn kết luận giám định có mâu thuẫn với tình tiết khác vụ án Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến VKS việc giải vụ án người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong 1.4 Về việc phát biểu ý kiến VKSND phiên tòa, phiên họp sơ thẩm 6 [Type text] giải vụ việc dân (Điều 262 Điều 369): Tại phiên tòa sơ thẩm: Điều 262 BLTTDS năm 2015 quy định: "Sau người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, HĐXX, Thư ký phiên tòa người tham gia tố tụng trình giải vụ án kể từ thụ lý trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án phát biểu ý kiến việc giải vụ án" Như vậy, tinh thần BLTTDS 2004, BLTTDS năm 2015 giữ quy định kiểm sát viên không phát biểu việc chấp hành pháp luật tố tụng thẩm phán, HĐXX trước mà phát biểu ý kiến việc giải vụ án Trong điều kiện thực tiễn Việt Nam, mà trình độ dân trí cịn hạn chế, người dân cịn gặp nhiều khó khăn việc tự chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tịa án, có tranh chấp nhiều người dân chưa có điều kiện mời Luật sư bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ Luật sư chưa đáp ứng yêu cầu tham gia tất phiên tòa.VKS tham gia phiên tòa phát biểu việc giải vụ án đại diện cho quyền lợi xã hội, đại diện bên đương sự, đưa quan điểm áp dụng pháp luật không nghiêng bên Quy định nâng cao vai trò, trách nhiệm VKS kiểm sát viên Khi nghị án, HĐXX vào tài liệu, chứng kiểm tra, xem xét phiên tòa, kết việc hỏi phiên tòa phải xem xét đầy đủ ý kiến người tham gia tố tụng, kiểm sát viên để định giải vụ án Kiểm sát viên người tham gia tố tụng có quyền xem biên phiên tòa sau kết thúc phiên tòa, yêu cầu ghi sửa đổi, bổ sung vào biên phiên tòa ký xác nhận Sự tham gia tố tụng dân Viện kiểm sát Toà án cấp phúc thẩm: Phúc thẩm dân việc tòa án cấp trực tiếp xét xử lại vụ án mà án, định tịa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.Sau chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo văn cho Viện kiểm sát cấp đương có liên quan đến kháng cáo biết kháng cáo ● Quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm: Khác với BLTTDS 2004, BLTTDS 2015, Luật tổ chức TAND 2014, Luật tổ chức VKSND 2014, ngồi VKSND cấp huyện, VKSND cấp tỉnh Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm Viện trưởng VKS cấp 7 [Type text] cấp trực tiếp có quyền kháng nghị án sơ thẩm, định tạm đình giải vụ án dân sự, định đình giải vụ án dân Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải lại theo thủ tục phúc thẩm Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, trường hợp VKS tham gia phiên tịa sau thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ cho VKS cấp để nghiên cứu Thời hạn nghiên cứu hộ sơ VKS cấp 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án Hết thời hạn đó, VKS phải trả hồ sơ vụ án cho tịa án Để khắc phục tình trạng quy định không rõ ràng BLTTDS 2004 Điều 264: “Kiểm sát viên viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên phúc thẩm trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị tham gia phiên toàn sơ thẩm”, BLTTDS quy định: “Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp tham gia phiên phúc thẩm” Như vậy, với quy định này, ta hiểu VKS có nhiệm vụ phải tham gia phiên tồ sơ thẩm Ngoài ra, quy định trường hợp Kiểm sát viên Viện trưởng phân công tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm phiên tòa, phiên họp phúc thẩm mà vắng mặt HĐXX tiến hành việc xét xử, khơng hỗn phiên tịa, trừ trường hợp VKS kháng nghị phúc thẩm Quy định nhằm bảo đảm cho việc xét xử, giải vụ án dân nhanh chóng, kịp thời, đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên VKS (Điều 296, 367, 374 BLTTDS 2015) Trong phần thủ tục hỏi phiên tịa, trường hợp có VKS kháng nghị kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị việc kháng nghị Tại phiên tịa phúc thẩm, kiểm sát viên có quyền xuất trình bổ sung chứng Ngồi ra, Kiểm sát viên có quyền thay đổi, bổ sung, rút phần kháng nghị Trong phần tranh luận phiên tòa phúc thẩm, người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, chủ tọa phiên tòa đề nghị Kiểm sát viên phát biểu ý kiến VKS việc giải vụ án Trường hợp có VKS kháng nghị Kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị, việc kháng nghị Trường hợp vừa có kháng cáo, vừa có kháng nghị đương trình bày nội dung kháng cáo việc kháng cáo trước, sau Kiểm sát viên trình bày nội dung kháng nghị việc kháng nghị Sau kết thúc việc tranh luận đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến VKS việc tuân theo pháp luật trình giải vụ án dân giai đoạn phúc thẩm 8 [Type text] Giống với phiên tòa sơ thẩm, Khi nghị án, HĐXX vào tài liệu, chứng kiểm tra, xem xét phiên tòa, kết việc hỏi phiên tòa phải xem xét đầy đủ ý kiến người tham gia tố tụng, kiểm sát viên để định giải vụ án Sau tuyên án xong, thời hạn 10 ngày, Tòa án phải giao gửi án cho VKS cấp Trường hợp qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu Toà án cung cấp xác minh thấy việc giải khiếu nại, tố cáo Tồ án, người có thẩm quyền thiếu cứ, khơng quy định pháp luật, VKS kiến nghị với Toà án cấp Toà án cấp khắc phục vi phạm pháp luật Trường hợp VKS có yêu cầu có kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật Toà án mà Tồ án u cầu, kiến nghị khơng thực thực không đầy đủ yêu cầu, kiến nghị VKS, VKS kiến nghị với Tồ án cấp III Thực tiễn tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm đánh giá, kiến nghị hoàn thiện: Thực tiễn tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm: BLTTDS 2015, hành có hiệu lực kể từ 1/1/2017 việc thống kê số liệu hay đánh giá thực tiễn thực chưa có, khơng thể đưa đánh giá việc thực tiễn thực Em xin lấy số liệu thống kê từ năm trước Theo số liệu thống kê Tình hình thực cơng tác kiểm sát giải vụ việc dân sựnhững tháng đầu năm 2012 VKS Nhân dân tối cao cho biết Tổng số kiểm sát thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 148.587 vụ việc (có 140.915 vụ, 7.672 việc), tăng 29.240 vụ việc so với kỳ năm 2011; Kiểm sát thụ lý 8.331 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm, tăng 1.031 vụ việc; Viện kiểm sát tỉnh, thành phố kiểm sát thụ lý 317 vụ theo thủ tục giám đốc thẩm Qua số liệu cho thấy thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm tăng nhiều so với kỳ năm 2011; Kiểm sát viên tham gia 6.049 phiên tòa sơ thẩm, chiếm 40,3%; tham gia 3.978 phiên tòa phúc thẩm, chiếm tỷ lệ 78,78% ; tỷ lệ chấp nhận kháng nghị phúc thẩm đạt 89,4 %; kháng nghị giám đốc thẩm chấp nhận đạt 78% Tỷ lệ án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm xét xử sửa, hủy chiếm tỷ lệ cao: Hủy chiếm 19%, sửa án chiếm 36,2% 9 [Type text] Viện kiểm sát địa phương tích cực kiểm sát, phát vi phạm ban hành 727 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm pháp luật (giảm 83 kiến nghị so với kỳ năm 2011) Đã phát nhiều án, định có vi phạm ban hành 706 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 116 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; riêng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 57 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, 20 kháng nghị so với kỳ năm 2011 Đánh giá kiến nghị: 2.1 Về thời hạn kháng nghị: BLTTDS năm 2015 Thời hạn kháng nghị án Tòa án cấp sơ thẩm VKS cấp 15 ngày Theo quan điểm em thời hạn cịn ngắn, gây khó khăn cho việc thực quyền kháng nghị VKS Theo đó, thời hạn kháng nghị VKS cấp cần kéo dài 01 tháng giống VKS cấp trực tiếp để đảm bảo Kiểm sát viên củng cố hồ sơ chứng cho việc kháng nghị cách tốt 2.2 Về việc thực quyền kiến nghị, quyền yêu cầu VKS: Quy định Điều 133 gây khó khăn cho VKS q trình thực hiền quyền kiến nghị Cụ thể : “…trường hợp không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thẩm phán phải thơng báo văn cho người yêu cầu biết” mà không quy định thông báo văn cho VKS nhân dân Vì vậy, quyền đảm bảo kiến nghị việc Tồ án áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời VKS theo quy định cần bổ sung theo hướng… cho viện kiểm sát Qua số liệu thống kê số số liệu thống kê từ VKS tỉnh thành khác, ta thấy rõ vai trị viện kiểm sát việc kiểm tra giám sát việc tuân theo pháp luật việc giải vụ án dân sự, tố tụng dân quan trọng Khơng trường hợp VKS phát vi phạm hoạt động giải xét xử vụ án dân sự, góp phần đem lại cơng cho đương 2.3 Về trường hợp VKS tham gia tố tụng dân án sơ thẩm, phúc thẩm: Cũng giống BLTTDS năm 2004, BLTTDS hành quy định phạm vi tham gia tố tụng dân cho VKDS Không phải tất vụ việc dân cần đến tham gia VKS Việc quy định vừa có ưu điểm hạn chế định Trước hết, điều giúp cho việc giải số vụ việc dân nhanh chóng khơng có tham gia VKS Tuy tạo tình trạng khép kín q 10 10 [Type text] trình thu thập chứng cứ, hịa giải, xét xử thẩm phán, nhiều vụ việc dân giải thiếu khách quan Viện kiểm không kịp thời phát để kháng nghị dù tỉ lệ án bị hủy, sửa có sai sót năm khơng giảm Bên cạnh đó, thực tế vụ việc xảy gần cho thấy tịa có nhiều thiếu sót trình xét xử Thực tế việc xét xử thời gian qua cho thấy, nhiều vụ việc giải thiếu khách quan, vi phạm tố tụng, VKS không kịp thời kháng nghị theo thẩm quyền không đủ thông tin Khi dân biết khiếu nại đến VKS VKS rút đơn, hồ sơ xem xét kỹ lại có sai Khi phát sai sót kháng nghị làm thời gian, công sức tiền của công dân Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nêu rõ việc “Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố…” nghĩa thực chức công tố bỏ chức kiểm sát hoạt động tư pháp Thực tế mơ hình giới phổ biến Tuy nhiên, Việt Nam việc khó đạt tầm nhìn đến năm 2020 Có thể thấy trình độ thẩm phán cịn hạn chế, quy trình thủ tục giải vụ án cịn sai nhiều, trình độ đội ngũ luật sư chưa cao Do cần chế giám sát hoạt động Toà án nhằm đảm bảo khách quan trình giải vụ việc dân Theo quan điểm cá nhân em, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập kinh tế quốc tế, vị trí, vai trị VKS TTDS đổi theo hướng: VKS vừa quan đại diện bảo vệ luật pháp, vừa đại diện cho lợi ích Nhà nước lợi ích cơng cộng Từ cách đặt vấn đề vậy, TTDS, VKS đảm nhận vai trò kép thực chỗ: Thứ nhất, vai trị bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, lợi ích cá nhân khơng có khả tự thực quyền dân và/hoặc khơng thể tự bảo vệ Trong trường hợp này, VKS tham gia tố tụng với tư cách tương tự bên đương Thứ hai, vai trò đại diện bảo vệ luật pháp việc giải vụ việc dân Trong trường hợp này, VKS tham gia tố tụng với tư cách quan tiến hành tố tụng KẾT LUẬN Trong điều kiện thực tiễn Việt Nam, trình độ dân trí cịn hạn chế, người dân cịn gặp nhiều khó khăn việc tự chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tịa án, chưa có điều kiện mời Luật sư bảo vệ quyền lợi cho đội 11 11 [Type text] ngũ Luật sư chưa đáp ứng yêu cầu tham gia tất phiên tòa, hệ thống pháp luật bất cập, thiếu ổn định, quản lý hành nhà nước cịn nhiều sơ hở, hoạt động bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; lực, trình độ đội ngũ cán tư pháp cần bất cập so với yêu cầu cải cách tư pháp Trên làm em Trong q trình làm bài, kiến thức cịn hạn hẹp nên tránh khỏi thiếu sót Mong q thầy nhận xét để làm em hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn! PHỤ LỤC Tình hình thụ lý giải vụ án dân (từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015) * Sơ thẩm: - Tổng số Tòa án thụ lý: 5.814 vụ (Huyện: 5.704 vụ, Tỉnh: 110 vụ) - Tòa án giải quyết: 4.914 vụ (Huyện: 4.895 vụ, Tỉnh: 19 vụ) + CNSTT: 2.592 vụ (Huyện: 2.590 vụ, Tỉnh: vụ) + Đình chỉ: 1.367 vụ (Huyện: 1.364, Tỉnh: vụ) + Xét xử: 955 vụ (Huyện: 941 vụ, Tỉnh: 14 vụ) VKS tham gia phiên tòa 781 vụ (Huyện: 773 vụ, Tỉnh: vụ) Chiếm tỷ lệ 82% số vụ Tòa án đưa xét xử Trong đó, tổ chức phiên tịa rút kinh nghiệm 42 vụ (huyện: 40, tỉnh: 2) Qua kiểm sát án, định sau tham gia phiên tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát ban hành 56 kiến nghị (Huyện: 52, Tỉnh: 4), đơn vị ban hành nhiều kiến nghị An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Hoài Ân; ban hành 35 kháng nghị (Huyện: 31, Tỉnh: 4)- chiếm tỉ lệ 23% số án bị hủy, sửa, đơn vị ban hành nhiều kháng nghị Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn, Hoài Ân VKS cấp huyện báo cáo kháng nghị VKS cấp tỉnh chấp nhận kháng nghị 4/8 vụ (Hoài Nhơn: vụ, Hoài Ân: vụ, Vân Canh: vụ) 12 12 [Type text] * Phúc thẩm: - Tổng số Tòa án thụ lý: 267 vụ - Tịa án giải quyết: 242 vụ + Đình chỉ: 24 vụ + Xét xử: 218 (Y án: 67 vụ; Sửa án: 84 vụ; Hủy án: 67 vụ- chiếm tỷ lệ 31%) Trong số vụ sơ thẩm cấp huyện bị Tịa án cấp tỉnh xử hủy án có 14 vụ xác định có lỗi VKS cấp huyện (Hồi Nhơn: vụ; An Nhơn, Tuy Phước Tây Sơn đơn vị vụ; Phù Mỹ, Phù Cát, Quy Nhơn, đơn vị vụ) Công tác kháng nghị phúc thẩm VKS tỉnh Điện Biên Trong thời gian từ 01/01/2010 – 31/12/2015, VKS cấp huyện cấp tỉnh Điện Biên kháng nghị phúc thẩm 09 vụ việc Toà án đưa xét xử 09, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị Viện kiểm sát 07; không chấp nhận kháng Viện kiểm sát 02; Viện kiểm sát rút kháng nghị vụ.1 Số liệu TP.HCM Theo số liệu thống kê TP HCM, năm 2012, 2013, VKS 02 cấp kiểm sát thụ lý sơ thẩm 47.620 vụ, việc; kiểm sát thụ lý phúc thẩm 1.428 vụ việc Tiến hành kiểm sát 57.137 án, định Thông qua công tác kiểm sát giải vụ việc dân sự, hai cấp phát nhiều vi phạm, ban hành 160 văn kiến nghị; 238 kháng nghị phúc thẩm ( số kháng nghị chấp nhận 196/211).Hai cấp phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm 4.099 vụ tham gia phiên tịa phúc thẩm 1.796 vụ… PGS.TS Nguyễn Thị Hồi Phương, Bình luận Những điểm Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Giảng Thị Hoa, Nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân thực tiễn thực tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sĩ Luật học 13 13 [Type text] DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Những quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 công tác kiểm sát việc giải vụ việc dân - Cổng thông thông tin điện tử kiemsat.vn Bùi Văn Kim (Vụ 9) VKSNDTC, Về phát biểu Kiểm sát viên phiên tòa dân thẩm theo BLTTDS năm 2015, TCKS số 5/2016 Nguyễn Thị Hồng Oanh, Một số điểm chức năng, nhiệm vụ Viện Kiểm sát BLTTDS năm 2015 kiemsat.vn 14 14 ... nghị VKS, VKS kiến nghị với Tồ án cấp III Thực tiễn tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm đánh giá, kiến nghị hoàn thiện: Thực tiễn tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm: ... tái thẩm - VKSND tối cao chủ trì phối hợp với TAND tối cao hướng dẫn thi hành Điều 4 [Type text] II – Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm, phúc thẩm: Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ. .. thẩm: 1.1 Các trường hợp VKS tham gia tố tụng dân án cấp sơ thẩm: Sự tham gia tố tụng dân VKS án cấp sơ thẩm quy định Điều 21 Bộ luật TTDS năm 2015 việc Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ: Sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện, BTL MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ: Sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện