Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội” của tác giả Hoàng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 71999)

9 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 21:45

MỞ ĐẦUPháp luật là phương tiện không thể thiếu đảm bảo cho sự tồn tại,vận hành bình thường của xã hội nói chung cũng như trong từng lĩnh nói riêng. Trong đó, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hình thành và phát triển của ý thức đạo đức. Pháp luật và đạo đức đều là những bộ phận của hình thái ý thức xã hội. Giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, thường xuyên tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau mặc dù bản thân chúng có những đặc thù riêng biệt. Để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, em xin chọn đề tài: thông qua bài viết: “Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội” của tác giả Hoàng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 71999), em hãy:1.Tóm tắt nội dung bài viết trong khoảng 1200 từ (không quá 3 trang A4).Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau trong quan điểm về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức của tác giả bài viết trên với tác giả Nguyễn Văn Năm trong bài viết: “Nhận thức về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức” (Tạp chí Luật học, số 42006).2.Nhận xét về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức ở Việt Nam hiện nay. MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG 1 Tóm tắt nội dung viết khoảng 1200 từ Chỉ giống khác quan điểm mối quan hệ pháp luật đạo đức tác giả viết với tác giả Nguyễn Văn Năm viết: “Nhận thức mối quan hệ pháp luật đạo đức” (Tạp chí Luật học, số 4/2006) a Giống .4 b Khác Nhận xét mối quan hệ pháp luật đạo đức Việt Nam .7 KẾT LUẬN MỞ ĐẦU Pháp luật phương tiện thiếu đảm bảo cho tồn tại,vận hành bình thường xã hội nói chung lĩnh nói riêng Trong đó, pháp luật có vai trị đặc biệt quan trọng việc hình thành phát triển ý thức đạo đức Pháp luật đạo đức phận hình thái ý thức xã hội Giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, thường xuyên tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn thân chúng có đặc thù riêng biệt Để làm rõ mối quan hệ pháp luật đạo đức, em xin chọn đề tài: thông qua viết: “Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội” tác giả Hồng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 7/1999), em hãy: Tóm tắt nội dung viết khoảng 1200 từ (không trang A4) Chỉ giống khác quan điểm mối quan hệ pháp luật đạo đức tác giả viết với tác giả Nguyễn Văn Năm viết: “Nhận thức mối quan hệ pháp luật đạo đức” (Tạp chí Luật học, số 4/2006) Nhận xét mối quan hệ pháp luật đạo đức Việt Nam NỘI DUNG Tóm tắt nội dung viết khoảng 1200 từ Bài viết “Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội” GS-TS Hoàng Thị Kim Quế nêu lên mối quan hệ pháp luật đạo đức thơng qua vị trí, vai trị pháp luật đạo đức hệ thống quy phạm điều chỉnh xã hội thống nhất, khác biệt, tác động qua lại pháp luật đạo đức Thứ vị trí, vai trị pháp luật đạo đức hệ thống quy phạm điều chỉnh xã hội: hệ thống quy phạm xã hội nước ta bao gồm: quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, tập quán phong tục, luật tục, hương ước, quy phạm cộng đồng dân cư, quy phạm tổ chức xã hội tổ chức tơn giáo khái qt vị trí vai trò quy phạm xã hội Tác giả khẳng định hệ thống quy phạm điều chỉnh xã hội pháp luật đạo đức giữ vụ trí trung tâm, có vai trị quan trọng Cả pháp luật đạo đức có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát tất lĩnh vực quan hệ xã hội Các yếu tố đạo đức mức độ khác thể tỏng tất quy phạm xã hội, đặc biệt phong tục, tập quán, luật tục, hương ước Dưới dạng phổ biến nhất, đạo đức tổng thể nguyên tắc, quan niệm, chuẩn mực xã hội điều thiện, điều ascm danh dự, lương tâm, lẽ công bằng, vinh, nhục…Ở đâu có người có đạo đức, có quan hệ đạo đức Trong xã hội phổ biến người ln có nhu cầu hướng tới giá trị đạo đức, hướng tới thiện, nhân đạo, lẽ công Xã hội phát triển, đại vai trị yếu tố đạo đức đề cao Mọi hành vi người phải đánh giá từ tiêu chí pháp luật đạo đức Yếu tố tích cực, tác động trực tiếp lên hành vi người khác có pháp luật, đạo đức với phận khác thượng tầng kiến trúc xã hội Pháp luật, thuộc tính- sức mạnh riêng có mà loại quy phạm xã hội khác khơng có được, có ảnh hưởng tích cực tới quy phạm xã hội, chừng mực định làm thay đổi nội dung quy phạm xã hội Khi cần thiết, pháp luật sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ lợi ích khác mà quy phạm xã hội khác điều chỉnh Mỗi loại quy phạm xã hội có ưu hạn chế, pháp luật đạo đức tỏ có ưu Thứ hai thống pháp luật đạo đức Pháp luật đạo đức có chức chung điều chỉnh hành vi người mối quan hệ xã hội Pháp luật đạo đức có mối quan hệ hữu cơ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo nên điều chỉnh mạnh mẽ hành vi người Khác với hình thái ý thức xã hội khác, pháp luật đạo đức tác động trực tiếp đến hành vi người, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hành vi theo tiêu chí định Tính thống pháp luật đạo đức thể quy định chúng thiện ác Các phạm trù đạo đức lẽ sống, hạnh phúc, lương tâm…có ý nghĩa quan trọng hoạt động xây dựng áp dụng pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền Tính thống pháp luật đạo đức cịn thể thái độ, đánh giá, cảm nhận cách xử lí hành vi người Thứ ba khác biệt pháp luật đạo đức Về phạm vi điều chỉnh pháp luật đạo đức khơng hồn tồn trùng hợp Có lĩnh vực mà pháp luật điều chỉnh lại không thuộc phạm vi điều chỉnh đạo đức ngược lại Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội quan trọng, nhiều mang ý nghĩa quốc gia Đạo đức điều chỉnh quan hệ xã hội mà pháp luật không điều chỉnh tình bạn, tình u, tình hàng xóm…Đạo đức điều chỉnh quan hệ xã hội trực tiếp thể rính chất hành vi người Đạo đức có phạm vi điều chỉnh rộng pháp luật đứng phương diện xem đạo đức yếu tố tinh thần không tác rời thân hành vi người Về hình thức, mức độ thể hiện, so với đạo đức pháp luật có mức độ thể cụ thể, chi tiết Pháp luật dạng văn thể thành quyền nghĩa vụ với chế tài định Đạo đức thể đa dạng, phổ quát chủ yếu tồn dạng bất thành văn, gồm nghĩa vụ quyền nghĩa vụ đề cập nhiều Về phương pháp đảm bảo thực hiện, đạo đức nhờ vào yếu tố kích thích nội tâm người- sức mạnh bên trong, từ lương tâm, từ thói quen xử dự từ sức mạnh bên ngoài- dư luận xã hội Pháp luật bảo đảm thực hoạt động tổ chức, thuyết phục cưỡng chế Nhà nước, tự giác Thứ tư, tác động qua lại pháp luật đạo đức Pháp luật đạo đức có tác động biện chứng thể vai trò pháp luật đạo đức ngược lại Pháp luật dựa sở đạo đức định, pháp luật vừa khẳng định vừa bảo vệ phát huy nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức truyền thống, vừa hạn chế đến loại bỏ quan điểm, chuẩn mực đạo đức tiêu cực, phản tiến Pháp luật không tạo thân giá trị đạo đức Còn đạo đức sở, môi trường thuận lợi để tiếp thu, cảm nhận thực pháp luật, lĩnh vực pháp luật thiếu đạo đức làm cho xử phạt người ngay, tha bổng kẻ phạm tội Trong công tác xây dựng pháp luật, nhà làm luật phải xuát phát từ quan điểm: đảm bảo phù hợp cỉa quy phạm pháp luật với đạo đức xã hội thời kì lịch sử Đạo đức phương tiện quan trọng bổ sung, hỗ trợ cho pháp luật Tóm lại, pháp luật đạo đức có mối liên hệ thiết, phát huy tác dụng bổ sung, hỗ trợ Qủan lí xã hội pháp luật kết hợp đạo đức tất yếu khách điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền nước Chỉ giống khác quan điểm mối quan hệ pháp luật đạo đức tác giả viết với tác giả Nguyễn Văn Năm viết: “Nhận thức mối quan hệ pháp luật a đạo đức” (Tạp chí Luật học, số 4/2006) Giống Hai tác giả nêu điểm giống nhau, khác tác động qua lại pháp luật đạo đức Cả hai viết nêu lên vị trí vai trị pháp luật đạo đức quan trọng quan hệ xã hội Về điểm giống (sự thống nhất): pháp luật đạo đức thuộc kiến trúc thượng tầng , hình thái ý thức xã hội Có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát tất lĩnh vực quan hệ xã hội Về điểm khác (sự khác biệt): hai tác giả cho hình thức biểu pháp luật đạo đức khác Đạo đức có hình thức biểu dạng thành văn bất thành văn, ngày phổ biến hình thức quy phạm pháp luật Pháp luật đạo đức xác định quyền nghĩa vụ (bổn phận), nhiên quyền đạo đức đề cập mà chủ yếu đề cập đến bổn phận Đạo đức không tồn hay tồn biện pháp chế tài Về phương pháp đảm bảo thực hiện, đạo đức nhờ vào yếu tố kích thích nội tâm người- sức mạnh bên từ sức mạnh bên ngoài- dư luận xã hội Pháp luật bảo đảm thực biện pháp Nhà nước Về tác động qua lại, hai tác giả nhận định pháp luật xây dựng sở đạo đức Pháp luật hạn chế để loại bỏ quan điểm, chuẩn mực đạo đức tiêu cực, lạc hậu, trái phong mĩ tục Bảo vệ, phát huy chuẩn mực đạo đức tốt đẹp Ghi nhận giá trị đạo đức phù hợp, cần thiết vào quy phạm pháp luật Pháp luật đạo đức có mối quan hệ tác động qua lại, bổ sung cho b Khác Tiêu chí Bài viết tác giả Hồng Thị Kim Quế Hình thức thành văn biểu pháp luật Phạm vi - Phạm vi điều chỉnh pháp điều chỉnh luật đạo đức khơng hồn tồn trùng Nếu xét phương Bài viết tác giả Nguyễn Văn Năm thành văn bất thành văn - Phạm vi điều chỉnh đạo đức rộng pháp luật diện xem đạo đức yếu tố tinh thầm không tác rời thân hành vi người, đạp đức có phạm vi điều chỉnh rộng pháp luật - Đạo đức điều chỉnh quan hệ xã hội trực tiếp thể tính chất hành vi người, hành vi đánh giá từ phương diện, theo quan điểm đạo đức Điểm khác pháp luật đạo đức Sự tác động qua lại pháp luật đạo đức - Đạo đức điều chỉnh tất quan hệ xã hội mà chủ thể người có ý chí, lí trí, tình cảm, yếu tố tinh thần tách khỏi hành vi người Xây dựng pháp luật Nhà nước tiến hành, đạo đức nhiều chủ thể khác Làm rõ vai trò đạo đức pháp luật, như: đạo đức tác động đến việc thực pháp luật chủ thể, ý thức cá nhân giữ vai trò quan trọng việc thực pháp luật áp dụng pháp luật Nhận xét mối quan hệ pháp luật đạo đức Việt Nam Ngày nay, sống đại, pháp luật đạo đức có đan xen tác động qua lại lẫn nhau, có mối quan hệ chặt chẽ với Pháp luật công cụ để truyền bá quan điểm, quan niệm, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, nhờ chúng nhanh chóng trở thành chuẩn mực mang tính bắt buộc chung tất người1 Các chuẩn mực đạo đức đưa vào quy phạm pháp luật ngày nhiều, đa dạng Khi chuẩn mực đạo đức có xã hội, vào nếp sống người, việc thực hiện, chấp hành, sử dụng áp dụng pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luân nhà nước pháp luật năm, 2016, Nxb Tư pháp trở nên tự giác, đạt hiệu cao Ví dụ khoản Điều Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định quyền nghĩa vụ con: “Có bổn phận u q, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp gia đình.”, lịch sử từ xa xưa, phải yêu thương, kính trọng, hiếu thảo,…cha mẹ mình, là đạo đức, chuẩn mực đưa vào quy phạm pháp luật cụ thể Việc thực quy phạm pháp luật chắn người tự giác việc chấp hành Luật giao thơng, ví dụ cấm vượt đèn đỏ Nói chung nước ta nhận thức rõ mối liên hệ pháp luật đạo đức, nên việc tận dụng mối liên hệ đạt hiệu cao, ngày hoàn thiện nữa, hệ thống pháp luật, đạo đức, chuẩn mực tốt đẹp pháp luật nước riêng xã hội nói chung gìn giữ, phát huy, chuẩn mực đạo đức lạc hậu dần xóa bỏ Ví dụ thời xưa, phụ nữ có đạo tam tịng: chưa lấy chồng theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo Hiện pháp luật quy định người có quyền tự do, bình đẳng, khơng phân biệt nam hay nữ, điều bảo vệ người phụ nữ quan hệ xã hội Để phát huy tối đa hiệu mối quan hệ cần phải tiến hành áp dụng nhiều biện pháp khác từ việc giáo dục, nâng cao ý thức đạo đức, trình độ pháp lí, phát triển kinh tế- xã hội, phát huy dân chủ nhằm tiến tới đạt văn hóa đạo đức- pháp luật hồn thiện KẾT LUẬN Tóm lại, để phát huy tối đa vai trò pháp luật đồng thời phát huy tối đa giá trị đạo đức tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần có hệ thơng pháp luật hồn chỉnh phù hợp với đặc điểm phát triển phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đó điều kiện tiên để xây dựng đất nước phồng thịnh, kỉ cương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật hôn nhân gia đình năm 2014 “Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội”, Hoàng Thị Kim Quế, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 7/1999; “Nhận thức mối quan hệ pháp luật đạo đức”, Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học, số 4/2006; Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật năm, 2016, Nxb Tư pháp ... đức, em xin chọn đề tài: thông qua viết: “Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội” tác giả Hồng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 7/ 1999), em hãy: Tóm... phạm pháp luật Pháp luật đạo đức xác định quyền nghĩa vụ (bổn phận), nhiên quyền đạo đức đề cập mà chủ yếu đề cập đến bổn phận Đạo đức không tồn hay tồn biện pháp chế tài Về phương pháp đảm bảo... định Đạo đức thể đa dạng, phổ quát chủ yếu tồn dạng bất thành văn, gồm nghĩa vụ quyền nghĩa vụ đề cập nhiều Về phương pháp đảm bảo thực hiện, đạo đức nhờ vào yếu tố kích thích nội tâm người-
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội” của tác giả Hoàng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 71999), Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hệ thống điều chỉnh xã hội” của tác giả Hoàng Thị Kim Quế ( Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 71999)