luyện tập cacbohidrat thao giảng

16 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 21:07

luyện tập cacbohidrat thao giảngtrò chơi ô chữ cacbohidratsơ đồ tư duy hợp chất cacbohidratbài tập luyện tập cacbohidratbài tập củng cố và vận dụng mở rộng về hợp chất cacbohidratbài tập về nhà cacbohidrat KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH Tiết 11 CHỦ ĐỀ CACBOHIĐRAT Ơ CHỮ BÍ ẨN Luật chơi: - Chúng ta có câu hỏi ứng với ô chữ, trả lời câu hỏi, trả lời ô chữ hàng ngang mở cho ta chữ màu đỏ có chìa khóa - Các đội chọn câu hỏi Nếu trả lời cộng điểm, trả lời sai bị trừ điểm - Từ chìa khóa có 11 chữ liên quan đến nội dung chữ - Từ khóa đốn lúc Nếu trả lời được: điểm -1 điểm x số hàng ngang mở Nếu sai đội dừng chơi TRỊ CHƠI Ơ CHỮ BÍ ẨN Câu 2: Têncây loại vật liệu bắt đầu xuất từ năm sau CN ởloại Trung Quốc Nguồn Câu Khi cho xenlulozơ tác dụng với hỗn hợpquá (HNO đặc H thunày hợp nguyên chất Một loại enzim có dày động vật ănta3105 cỏ, giúp thủy phân xenlulozơ? Câu1: 6.Cây Từ mía, cải đường, hoa nốt người sản xuất đường Câu đường nho củ tên gọi khác loại đường Câu xanh tổng hợp nên chất nhờ trình quang hợp 2raSO đặc) liệu sản xuất từ: gỗ, tre, nứa, rơm rạ, bã mía, vỏ cây,… 7ơ 9ơ 18 ô 9ô 12 ô 9ô KÕt qu¶ T I N H B Ộ T X E N L U L O Z Ơ X E N L U L O Z Ơ T R X E N L U L Z A Đ Ư Ờ N G G L C C A R O Ơ S A C A C A B Z O I N I U C O Z Ơ H I Đ T R R A A T T PHIẾU HỌC TẬP SỐ Lập sơ đồ tư tổng hợp cacbohiđrat, với nội dung bản: - Định nghĩa cacbohiđrat - Phân loại hợp chất cacbohiđrat - Trong loại hợp chất cacbohiđrat nêu được: + Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên + Đặc điểm cấu tạo, cấu trúc phân tử + Tính chất hóa học + Ứng dụng - Thuyết trình sơ đồ tư lập Bài tập luyện tập PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: Phân biệt dung dịch riêng biệt sau: glucozơ, saccarozơ, hồ tinh bột Bài 2: Em giải thích tượng: Để đoạn mía lâu ngày khơng khí, đầu đoạn mía có mùi rượu, vị chua cay Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam cacbohiđrat X thu 13,44 lít khí CO (đktc) 9,0 gam nước Tìm cơng thức đơn giản X X thuộc loại cacbohiđrat học? LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ Câu AA Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc: Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic 13 12 11 10 15 14 BB C D Fructozơ, glixerol, anđehit axetic Glucozơ, glixerol, axit fomic Glucozơ, fructozơ, saccarozơ Hết Câu AA BB Glucozơ fructozơ có cơng thức phân tử C6H10O5 có phản ứng tráng bạc C thuộc loại đisaccarit D có nhóm –CH=O phân tử 10 15 14 12 11 Hết Trong công nghiệp để sản xuất gương soi ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO Câu AA BB C NH3 tác dụng với chất sau đây? Anđehit fomic Saccarozơ 13 12 11 10 15 14 Glucozơ Hết D Tinh bột Điểm giống phản ứng thủy phân tinh bột thủy phân xenlulozơ là: Câu AA BB C D sản phẩm cuối thu loại enzim làm xúc tác 13 12 11 10 15 14 sản phẩm trung gian lượng nước tham gia thủy phân Hết Tính lượng kết tủa Ag hình thành tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam Câu glucozơ AA 2,16 gam BB 5,40 gam C 13 12 11 10 15 14 10,8 gam Hết D 21,6 gam VẬN DỤNG, MỞ RỘNG Câu 1: Giải thích tượng nhai cơm, nhai kĩ ta thấy cơm có vị Câu 2: Từ mía, tạo sản phẩm gì? Câu 3: Tại ăn dưa hấu ta có cảm giác đầu lưỡi mát lạnh? Câu 4: Tại gạo nếp dẻo gạo tẻ? 10/17/20 12 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm tập: Bài tập tập 5/SGK tr37 Chuẩn bị 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học este cacbohidrat Chuẩn bị số nguyên liệu sau: bột gạo, dầu ăn, khoai lang khoai tây 10/17/20 13 PHIẾU HỌC TẬP – Bài Bài 1: Phân biệt dung dịch riêng biệt sau: glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic, hồ tinh bột - Dùng dd iot, nhận dung dịch hồ tinh bột (iot làm xanh hồ tinh bột) - Dùng Cu(OH)2: nhận dd anđehit axetic: khơng có tượng, dd khác hòa tan Cu(OH) tạo dd màu xanh lam - Dùng dd AgNO3/NH3 nhận glucozơ (pư tráng gương); dung dịch saccarozơ khơng có tượng PHIẾU HỌC TẬP Bài 2: C12H22O11  C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH Bài 3: CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2 → x CO2+y/2 H2O a 0,6 0,5 (mol) 16,2 = a(12x+y+16z) ⇒ ax = 0,6 ⇒ x: y: z = : 10 : ay = 0,1 az = 0,5 Công thức đơn giản X là: C 6H10O5 Cơng thức phân tử có dạng (C6H10O5)n X thuộc loại polisaccarit Câu C6H12O6  2Ag Số mol C6H12O6 = 18/180 = 0,1 mol C6H12O6  0,1 mol 2Ag 0,2 mol Theo PTHH ta có: Số mol Ag = x số mol C6H12O6 = x 0,1 = 0,2 mol Vậy mAg=0,2 x 108=21,6 gam ... DẪN VỀ NHÀ Làm tập: Bài tập tập 5/SGK tr37 Chuẩn bị 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học este cacbohidrat Chuẩn bị số nguyên liệu sau: bột gạo, dầu ăn, khoai lang khoai tây 10/17/20 13 PHIẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập cacbohidrat thao giảng, luyện tập cacbohidrat thao giảng