Đáp án thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Truyền động điện (Mã đề 1A) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

2 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 17:27

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐÁP ÁN THI CUỐI KỲ HK NĂM HỌC 2014/2015 Môn: Truyền Động Điện BỘ MƠN CƠ ĐIỆN TỬ Mã mơn học: ETDR336429 Mã đề: 1A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (mỗi câu 0.25 điểm) d a b d d d a b d 10 c 11 d 12 a PHẦN CÂU HỎI BÀI TẬP: Bài 1: a) sth = 0.093 ==> n = n1(1-s) = 1360 v/ph (0.5 đ), s = (1500-1470)/1500 = 0.02 (0.5 đ) b) I2' = 266/(12.7+j2.49) = 20.55A (1.0 đ) c) Pcu2 = 3*0.25*20.55^2 = 316.727W Pdt = Pcu2/s = 316.7/0.02 = 15.835 kW d) (0.5 đ) P2 = Pcơ - Pth = 15.019kW Pth = Pcu2 = 500W, Pfe = 410W P1 = Pđt + Pcu1 + Pfe = 15836 + 500 + 410 = 16746 W Hiệu suất = P2/P1 = 89.69% e) (0.5 đ) O = 2*pi*1470/60=154 rad/s; Pcơ= (1-s)Pđt = 15.519 kW Mc = Pcơ/O = 15.519/154 = 100.77 Nm (0.5 đ) Bài 2: a) Eđm = 220 - 0.15*200 = 190V Kđm = Eđm/nđm = 190/1500 = 0.127 [Wb.ph/v] Kđm = Eđm/đm =190/((1500/9.55)) = 1.21 [Wb] n = 1736.842 - 0.979*M  = 181.868 - 0.103*M b) c) d) e) (0.5 đ) (0.5 đ) I = 150A, E = 220 - 0.15*150 = 197.5 V ==> Pđt = 29.625 kW P1 = 150*220 = 33 KW, P2 = Pđt (bỏ qua tổn hao phụ) ==> Hiệu suất = P2/P1 = 89.77% E2 = 220 - (0.15+0.3)*Iđm = 130V n2 = nđm.E2/Eđm = 1026.316 v/ph 2 = đm.E2/Eđm = 107.468 rad/s (0.5 đ) (0.5 đ) (0.5 đ) Ikđ = 2.5*200 = 500A R = Uđm/Iđm - Rư = 220/500 - 0.15 = 0.29 Ω (0.5 đ)  = 220/(0.12667*9.55) - (0.15)*120/((0.12667*9.55)*(0.12667*9.55)) = 169.563 rad/s Ih = Kđm.nc/(Rư+Rh) = 0.12667*169.56*9.55/(1.15) = 178.362 A (0.5 đ) Mã đề: 1B PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (mỗi câu 0.25 điểm) c d a a d d b d a 10 d 11 d 12 b PHẦN CÂU HỎI BÀI TẬP: Tương tự Mã đề 1A: Bài tập đề 1B giống tập đề 1A Bài tập đề 1B giống tập đề 1A HẾT ... đ) Mã đề: 1B PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (mỗi câu 0.25 điểm) c d a a d d b d a 10 d 11 d 12 b PHẦN CÂU HỎI BÀI TẬP: Tương tự Mã đề 1A: Bài tập đề 1B giống tập đề 1A Bài tập đề 1B giống tập đề 1A... 107.468 rad/s (0.5 đ) (0.5 đ) (0.5 đ) Ikđ = 2.5*200 = 500A R = Uđm/Iđm - Rư = 220/500 - 0.15 = 0.29 Ω (0.5 đ)  = 220/(0.12667*9.55) - (0.15)*120/((0.12667*9.55)*(0.12667*9.55)) = 169.563 rad/s Ih =...Bài 2: a) Eđm = 220 - 0.15*200 = 190V Kđm = Eđm/nđm = 190/1500 = 0.127 [Wb.ph/v] Kđm = Eđm/đm =190/((1500/9.55)) = 1.21 [Wb] n = 1736.842 - 0.979*M  = 181.868 - 0.103*M b) c) d) e) (0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Truyền động điện (Mã đề 1A) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đáp án thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Truyền động điện (Mã đề 1A) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Từ khóa liên quan