Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 4) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM

3 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 17:00

Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo. ĐỀ THI LẦN Mơn Lập trình Thời gian 60 phút (Được sử dụng tài liệu) Câu Đề số Giá trị nhỏ biễn kiểu unsigned char là: a) ‘a’ b) c) –128 Câu Biểu thức vòng lặp for(x = 0; x > 3; x++) thực lần: a) b) c) vô Câu Cho hàm int fn(int x) { if (x == || x == 1) return 1; if (x % == 0) return (fn(x / 2) + 2); return (fn(x – 1) + 3); } fn(8) trả giá trị: a) b) c) 11 Câu Để tìm vị trí giá trị mảng thuật tốn chia đơi, cần tìm số trung bình lần: a) b) c) Câu Dòng lệnh: int c = 0; cout c; return c; } Đoạn lệnh là: a) q->front = q->front->next; delete p; b) q->front = p->next; delete q; c) q->rear = p; delete p; Câu 13 Câu 14 Thuật toán xếp tối ưu mảng: a) Bubble sort b) Quick sort c) Insert sort Cây nhị phân chứa chữ biểu diễn mảng (0 – nút rỗng): A B C D E 0 F G H Khi duyệt theo thứ tự cho: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Câu 15 a) F D G B E H A C b) F D G B H E C A c) F D G B H E A C Đâu lệnh cấp phát biến: a) char p=new char[20]; b) char *p=new char; c) char p=new char(20); Câu 16 Cho char A[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; short *p = (short *)&A[1]; *p = 10; Bốn phần tử A là: a) 1, 10, 0, b) 1, 2, 10, c) 1, 2, 0, 10 Câu 17 strcmp(“abc”, “Abc”) cho giá trị: a) âm b) dương Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 c) Tốn tử ++ class có tham số: a) b) c) Biểu thức | cho giá trị: a) b) c) Biểu thức 1/9*9 cho giá trị: a) b) 0.0862 c) Cho chương trình sau: class Vect { protected: int size; double *data; public: Vect(): size(0), data(NULL) Vect(int sz): size(sz) { data = new double[size]; } Vect(double *v, int sz): size(sz), data(v) Vect(int sz, const double *v) { size = sz; data = new double[size]; for (register int i = 0; i < size; i++) data[i] = v[i]; } ~Vect() { if (data) delete[] data; } public: int GetSize() { return size; } double& operator[](int index) { return data[index]; } }; class Sort: public Vect { public: Sort(int sz, const double *v): Vect(sz, v) {} protected: void Swap(int i, int j) { double t = data[i]; data[i] = data[j]; data[j] = t; } virtual Sort& DoSort() = 0; void Print(ostream& out) { for (int i = 0; i < size; i++) out
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 4) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM, Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 4) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM