Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 2) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

9 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:40

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 15-16 KHOA: CKM Môn: Trang bị CN máy CNC BỘ MƠN: CN CTM Mã mơn học: ECNC320724 Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị Đề số/Mã đề: 02 Đề thi có 09 trang Thời gian: 60 phút CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Được phép sử dụng tài liệu Số câu đúng: Số câu đúng: Nộp lại đề với phiếu TLTN Điểm chữ ký Điểm chữ ký Họ tên: Mã số SV: Số TT:………………………Phòng thi:…………… PHIẾU TRẢ LỜI Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: Khoanh tròn chữ X STT a b c d STT a b c d Chọn lại: Tơ đen khoanh trịn STT 18 35 19 36 20 37 21 38 22 39 23 40 24 41 25 42 26 43 10 27 44 11 28 45 12 29 46 13 30 47 14 31 48 15 32 49 16 33 50 17 34 Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV a b c d CÂU HỎI Phần A: Trác nghiệm có 02 lựa chọn: Câu 1: Chu trình G83 kết hợp lệnh G00 G01 a Đúng b Không Câu 2: Máy gia công tốc độ cao(HSM)phải đáp ứng ba yếu tố: Tốc độ xử lý liệu, S F a Đúng b Không Câu 3: Máy CNC nội suy đồng thời tối đa trục a Đúng b Không Câu 4: Đường kính lỗ chuẩn bị tiện ren lỗ phải lớn đường kính chân ren a Đúng b Khơng Câu 5: G97 ứng dụng máy phay máy tiện CNC a Đúng b Không Phần B: Trác nghiệm có 04 lựa chọn (Hãy chọn câu trả lời nhất) Câu 6: Đây là: a Quy trình gia cơng lỗ ren trái b Quy trình gia cơng lỗ ren phải c Quy trình ta rơ ren trái d Quy trinh phay ren trái Câu 7: Dao tổ hợp dùng trung tâm gia công CNC thực chức năng? a >9 chức b chức c chức d > 10 chức Câu 8: Dao phay ngón có đường kính nhỏ bao nhiêu? a 0.5 mm b 0.4 mm c 0.3 mm d 0.04 mm Câu 9: Mủi khoan kết cấu kiểu “ruột gà” có tỉ lệ L/D lớn bao nhiêu? a 62 b 52 c 82 d 72 Câu 10: Hãy lựa chọn ghép hợp đúng: Hợp kim màu a H-1; S-2: K-3; N-4 Câu 11: Đây là: Thép sau nhiệt luyện Gang Thép chịu nhiệt b S-3; H-2: K-4; N-1 c H-2; S-1: K-4; N-3 d N-1; K-3: H-2; S-4 a Kí hiệu vật liệu gia cơng theo tiêu chuẩn JIS b Kí hiệu dụng cụ cắt gia công vật liệu tương ứng theo tiêu chuẩn ISO c Cả b d d Kí hiệu vật liệu làm dụng cụ cắt theo tiêu chuẩn ISO Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 12: Chọn dụng cụ cắt phù hợp với chương trình NC sau: G57G90G00X10.Y10.; S200M4; G43H2Z5.; G74X10.Y10.Z-20.R1F1.5; G80; G00Z50.; M5; M30; % a Hình số b Hình số c Cả hình d Cả hình sai Câu 13: Hình thể hiện: a Đây dụng cụ cắt b Đây dụng cụ đo c Đây dụng cụ rà chuẩn W d b c Câu 14: Hình dây thể hiện: a Đây dụng cụ gia cơng ren b Hình số 1, 3, 4, dụng cụ gia công ren c Hình số dụng cụ gia cơng lỗ d Chỉ có hình số dụng cụ gia cơng ren Câu 15: Thép 45 kí hiệu thép theo tiểu chuẩn của… a Trung Quốc(GB) b Nga(ΓOCT) c Quốc tế(ISO) d Cả a b Câu 16: Thép SKD 61 kí hiệu thép theo tiểu chuẩn của… a Việt Nam(TCVN) b Trung Quốc(GB) c Nhật(JIS) d Quốc tế(ISO) Câu 17: Thép C45 có hàm lượng cabon… a 0.45% b Trung bình 0.45% c Khoảng từ 0.42-0.50% d Cả b c Câu 18: Điều chỉnh giá trị offset bán kính dao cho chi tiết gia công lần sau trường hợp: Gia công đường kính ngồi kích thước A Kết đo chi tiết sau gia công A-0.2 a Tăng 0.2 b Giảm 0.2 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Câu 19: Điều chỉnh giá trị offset chiều dài dao cho chi tiết gia công lần sau trường hợp: Gia cơng chiều sâu (Z) kích thước B Kết đo chi tiết sau gia công B+0.2 a Tăng 0.2 b Giảm 0.2 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Câu 20: Điều chỉnh giá trị offset bán kính dao cho chi tiết gia cơng lần sau trường hợp: Gia cơng đường kính trong(lỗ) kích thước C Kết đo chi tiết sau gia công C+0.2 a Tăng 0.2 b Giảm 0.2 c Tăng 0.1 d Giảm 0.1 Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 21: Chọn điểm đặt chuẩn W(x, y) gia công chi tiết sau: a Điểm b Điểm c Điểm Câu 22: Chọn điểm đặt chuẩn W(x, y) gia công chi tiết sau: d Điểm a Điểm Câu 23: Đây là: d Điểm b Điểm c Điểm a Dụng cụ đo chiều dài dao máy Phay CNC b Dụng cụ đo dao máy Phay CNC c Cả a b d Dụng cụ đo chiều dài dao theo phương X Z máy tiện CNC Câu 24: Đây là: a Hình dụng cụ kiểm tra ren trục, hình dụng cụ kiểm tra ren lỗ b Dụng cụ gia cơng ren c Hình chi tiết lỗ, hình chi tiết trục d Dụng cụ gia công lỗ gia công trục Câu 25: Chọn đường chạy dao phù hợp với công nghệ HSM a Hình số 1, b Hình Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV c Hình d Hình Câu 26: Chọn lệnh(Chu trình) gia cơng lỗ Φ8 hình vẽ câu số 22 a G82 b G02 c G81 Câu 27: Chọn lệnh(Chu trình) gia cơng lỗ Φ10 hình vẽ câu số 22 a G81 b G01 c G83 Câu 28: Sơ đồ định vị sau định vị chi tiết cần gia công bậc tự do? a bậc tự b bậc tự Câu 29: Hình thể hiện: c bậc tự d Cả b c d Cả a c d bậc tự a Đây dụng cụ đo dao phay, dao tiện máy CNC b Đây dụng cụ “sét” chuẩn W c Đây đồ gá phay d Đây dụng cụ đo chiều dài bán kính dao phay Câu 30: Hình thể hiện: a Đây dụng cụ cắt c Đây dao phay ngón dùng gia công tinh Câu 31: Đầy dụng cụ: b Đây dụng cụ gia công lỗ d Đây dụng cụ xác định chuẩn W(x, y) a gá kẹp từ b đo chiều dài dao xác định chuẩn W(z) c rà mặt phẳng d xác định chuẩn W(x, y) Câu 32: Chọn kiểu lắp đúng: a Hình c a b Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV b Hình d a b sai Câu 33: Đây là: a dụng cụ kẹp dao máy phay c dụng cụ đo Câu 34: Hình thể hiện: b dụng cụ kẹp dao máy tiện d dụng cụ cắt a Đây dụng cụ kẹp dao nhiệt b Đây dụng cụ kẹp dao thủy lực c Đây dụng cụ kẹp dao ren d Đây dụng cụ kẹp dao từ Câu 35: Để gia công tinh mặt 3D sau, kết cấu dao chọn là: a Cả d c b Hình c Hình Câu 36: Để gia công tinh mặt 3D sau, kết cấu dao chọn là: d Hình a Hình b Hình c Hình d Cả a c Câu 37: Để gia công bề mặt 3D câu 35, máy tối thiểu phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục d Máy trục Câu 38: Bề mặt 3D câu 35 gia công tốt mặt kỹ thuật phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục d Trung tâm gia công Câu 39: Hãy xếp theo thứ tự giảm dần độ đồng tâm dụng cụ kẹp dao sau: a 1, 2, 3, b 2, 3, 4, c 2, 1, 4, d 1, 4, 3, Câu 40: Các dụng cụ kẹp dao câu 39, dụng cụ khuyến cáo dùng máy HSM cao a Hình b Hình c Hình d Hình Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Câu 41: Để gia công tinh sau nhiệt luyện, kết cấu dao sau lựa chọn? a Hình b Hình c Hình Câu 42: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d Hình a bậc tự b bậc tự c Siêu định vị Câu 43: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d bậc tự a bậc tự b bậc tự c Siêu định vị Câu 44: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d bậc tự a bậc tự b bậc tự c Siêu định vị Câu 45: Sơ đồ định vị sau định vị bậc tự do? d bậc tự a bậc tự d a c b bậc tự Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV c Siêu định vị Phần C: Trắc nghiệm điền khuyết Fig 9: CNC Vertical Axis Machining Centre(Dual Rotary Table) Hình vẽ dùng để trả lời câu hỏi từ 46 đến 50 HẾT Ghi chú: Cán coi thi không giải thích đề thi Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [CĐR 1.1]: Trình bày tiêu chuẩn liên quan Câu 46-50,1,3,5 đến q trình cơng nghệ gia công máy CNC [CĐR 1.2]: Hiểu giải thích tầm quan trọng Câu 10,11,14,24,32,33,15,16,17,46-50 việc chuẩn hóa lĩnh vực kỹ thuật [CĐR 2.1]: Hiểu rõ ảnh hưởng tiêu chuẩn kỹ Câu 10,10,6,14,21,22,28,42,43,44,45 thuật đến q trình gia cơng máy CNC [CĐR 2.2]: Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với Câu2,7,6,14,20,19,30,31,32,35,37,42,43 điểu kiện thực tế gia công máy CNC 44,18,19,20 [CĐR 2.3]: Có khả tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu Câu 3,8,9,29,32 trình bày nội dung chuyên ngành [CĐR 3.2]: Hiểu thuật ngữ tiếng Anh dùng cho Câu 46-50,25,2,10,11,29 hệ thống điều khiển số máy CNC [CĐR 4.1]: Sử dụng có hiệu quả, mục đích cơng Câu 13,14,23,24,29,30,31,34, cụ hỗ trợ máy CNC [CĐR 4.2]: Hiểu chất thông số công cụ hỗ Câu 6,13,23,35,36,39 trợ máy CNC [CĐR 4.3]: Nhận thức tầm quan trọng công Câu 21,22,23,44,45 cụ hỗ trợ máy CNC tính ổn định, độ xác sản phẩm Ngày tháng 05 năm 2016 Thông qua môn (ký ghi rõ họ tên) Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV ... ghép hợp đúng: Hợp kim màu a H-1; S-2: K-3; N-4 Câu 11: Đây là: Thép sau nhiệt luyện Gang Thép chịu nhiệt b S-3; H-2: K-4; N-1 c H-2; S-1: K-4; N-3 d N-1; K-3: H-2; S-4 a Kí hiệu vật liệu gia cơng... câu 35, máy tối thi? ??u phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục d Máy trục Câu 38: Bề mặt 3D câu 35 gia công tốt mặt kỹ thuật phải là: a Máy trục b Máy trục c Máy trục d Trung tâm gia công Câu... thích đề thi Số hiệu: BM2/QT-PĐBCL-RĐTV Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [CĐR 1.1]: Trình bày tiêu chuẩn liên quan Câu 4 6-5 0,1,3,5 đến q trình cơng nghệ gia cơng máy CNC [CĐR
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 2) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Trang bị công nghiệp trên máy CNC (Mã đề 2) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật