Thiếu vitamin d

9 7 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:21

CỊI XƯƠNG THIẾU VITAMIN D Câu hỏi • Trong chẩn đốn cịi xương thiếu vitamin D, thường sử dụng xét nghiệm 25OH D 1,25 (OH)2D? • https://www.aafp.org/afp/2009/1015/p841.html • https://academic.oup.com/jcem/article/99/4/113 2/2537181 Câu hỏi • Nồng độ 25 OH D máu? • https://pediatrics.aappublications.org/conte nt/pediatrics/122/2/398.full.pdf • http://viendinhduong.vn/vi/pho-bien-kienthuc-chuyen-mon/thieu-vitamin-d-o-treem.html Câu hỏi • Mối liên quan thiếu vitamin D thiếu máu? • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article s/PMC4659411/ Câu hỏi • Nhu cầu khuyến nghị Vitamin D Canxi? • http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc/diem-mo i-ve-nhu-cau-khuyen-nghi-vitamin-d-va-canx i.html Câu hỏi • Liều bổ sung Vitamin D hàng ngày cho trẻ em? • http://benhviennhitrunguong.org.vn/nguyen -tac-bo-sung-vitamin-d.html • https://www.aafp.org/afp/2009/1015/p841 html Câu hỏi • Liều thời gian điều trị thiếu vitamin D? • https://pediatrics.aappublications.org/conte nt/pediatrics/122/2/398.full.pdf Câu hỏi • Ngộ độc Vitamin D? • https://academic.oup.com/jcem/article/99/4/ 1132/2537181 • https://www.mayoclinic.org/healthylifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expertanswers/vitamin-d-toxicity/faq-20058108 ... Mối liên quan thiếu vitamin D thiếu máu? • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article s/PMC4659411/ Câu hỏi • Nhu cầu khuyến nghị Vitamin D Canxi? • http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc/diem-mo i-ve-nhu-cau-khuyen-nghi -vitamin- d- va-canx... • Liều thời gian điều trị thiếu vitamin D? • https://pediatrics.aappublications.org/conte nt/pediatrics/122/2/398.full.pdf Câu hỏi • Ngộ độc Vitamin D? • https://academic.oup.com/jcem/article/99/4/... • Nồng độ 25 OH D máu? • https://pediatrics.aappublications.org/conte nt/pediatrics/122/2/398.full.pdf • http://viendinhduong.vn/vi/pho-bien-kienthuc-chuyen-mon/thieu -vitamin- d- o-treem.html Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiếu vitamin d , Thiếu vitamin d