thiếu vit d, a

69 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:21

... • Thiếu vit D tăng nguy nhiễm khuẩn, chế ch? ?a rõ • Có giả thuyết: tế bào lympho có recep với vit D • Vit D gây tăng dị ứng, tăng hen pq n tham gia hình thành chất chống viêm máy hơ hấp • Vit. .. gia hình thành chất chống viêm máy hơ hấp • Vit D có vai trị vói csacs bệnh lý ung thư vú tụy tiền liệt tuyến lquan chế phân chia biệt h? ?a tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: thiếu vit d, a , thiếu vit d, a