Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học)

5 3 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:59

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Học phần này giúp người học nắm được đặc trưng cơ bản của rừng mưa nhiệt đới bao gồm cấu trúc, giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới. Học viên hiểu được nguyên lý kỹ thuật cơ bản và xây dựng được phương thức lâm sinh trong tỉa thưa, tỉa cành và trồng cây bản địa dưới tán. Đối với rừng thứ sinh nghèo, môn học giúp học viên hiểu được đặc điểm cấu trúc và động thái của rừng thứ sinh nghèo ở Việt Nam và những giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP DƯƠNG VĂN THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LÂM SINH NHIỆT ĐỚI Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học Số tín chỉ: 02 Mã số: SIT 621 Thái Nguyên, 2015 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thông tin môn học - Tên học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới - Mã môn học: SIT 621 - Số tín chỉ: - Học phần tiên quyết: - Học kỳ: 2 Thông tin giảng viên - Họ tên: Dương Văn Thảo - Chức danh khoa học: TS - Địa chỉ: Email: duongvanthao@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0968732218 Mục tiêu - Về kiến thức: Sau học học viên nắm đặc trưng rừng mưa nhiệt đới bao gồm cấu trúc, giá trị sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới Học viên hiểu nguyên lý kỹ thuật xây dựng phương thức lâm sinh tỉa thưa, tỉa cành trồng địa tán Đối với rừng thứ sinh nghèo, môn học giúp học viên hiểu đặc điểm cấu trúc động thái rừng thứ sinh nghèo Việt Nam giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo - Về kỹ năng: Học viên có kỹ phân tích trạng xây dựng phương thức lâm sinh hợp lý Ngoài học viên đạt kỹ mềm làm việc theo nhóm, trình bày viết học thuật Mơ tả tóm tắt nội dung môn học Nhằm giúp học viên đạt kiến thức kỹ trên, môn học xây dựng bao gồm 03 nội dung Chương giới thiệu tổng quan rừng nhiệt đới Nghiên cứu phân bố rừng mưa nhiệt đới giới, số đặc điểm cấu trúc rừng mưa nhiệt đới bao gồm cấu trúc tổ thành, cấu trúc tầng thứ cấu trúc tuổi Các giá trị rừng mưa nhiệt đới giải pháp sử dụng bền vững rừng mưa nhiệt đới nghiên cứu chương Chương chủ yếu tập trung vào nguyên lý kỹ thuật lâm sinh chăm sóc ni dưỡng rừng trồng Giới thiệu kỹ thuật có nhu câu áp dụng cao thực tiễn trồng rừng Việt Nam kỹ thuật tỉa thưa, tỉa cành trồng địa tán Chương giới thiệu rừng thứ sinh nghèo giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo xử lý thực vật xâm lấn, khoang nuôi phục hồi làm giàu rừng Nhiệm vụ học viên - Dự lớp đầy đủ - Thực hành, tập: hồn thành tập mơn học - Dụng cụ học tập: - Khác: Tài liệu học tập 1) Dương Văn Thảo, 2015 Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới, Giáo trình nội (Dành cho bậc đào tạo Thạc sĩ), Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2) Nguyễn Văn Thêm, 2004 Lâm sinh học, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 3) Phạm Xuân Hoàn, Triệu Văn Hùng, Phạm Văn Điển, Nguyễn Trung Thành Võ Đại Hải, 2004 Một số vấn đề lâm học nhiệt đới, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 4) Một số tài liệu phát tay: Bao gồm số hướng dẫn kỹ thuật Dự án KFW8 xây dựng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn phê duyệt Tiêu chí đánh giá học tập học viên - Dự lớp: - Thực hành/ Thực tập - Thảo luận - Kiểm tra học kỳ/Tiểu luận/ tập: - Bài thi kết thúc học phần: 40% 60% Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Kiểm tra kỳ, báo cáo thực hành/ thực tập/ tiểu luận: 0,4 - Điểm 2: Bài thi kết thúc học phần 0,6 Nội dung chi tiết môn học Thời Tài liệu đọc bắt buộc/ Nội dung gian tham khảo Tiết CHƯƠNG Tổng quan rừng nhiệt đới Chương 1, Phạm 1-10 1.1 Phân bố Xuân Hoàn sc 2004 1.2 Đặc điểm cấu trúc Một số vấn đề lâm 1.3 Các giá trị rừng mưa nhiệt đới học nhiệt đới, Nhà xuất 1.4 Sử dụng bền vững tài nguyên rừng Nông nghiệp, Hà Nội Tiết CHƯƠNG Chăm sóc ni dưỡng rừng -Tài liệu phát tay 10-20 trồng - Nguyễn Văn Thêm, 2.1 Tỉa thưa 2004 Lâm sinh học, Nhà 2.2 Tỉa cành xuất Nông nghiệp, 2.3 Trồng địa tán Hà Nội Tiết CHƯƠNG Cải thiện rừng thứ sinh nghèo - Tài liệu phát tay 20-30 3.1 Động thái rừng thứ sinh nghèo - Nguyễn Văn Thêm, 3.2 Xử lý thực vật xâm lấn 2004 Lâm sinh học, Nhà 3.3 Khoanh nuôi rừng xuất Nông nghiệp, Hà Nội 3.4 Xúc tiến tái sinh tự nhiên 3.5 Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng rừng bổ sung 3.6 Làm giàu rừng Người xây dựng đề cương môn học TS Dương Văn Thảo ... liệu học tập 1) Dương Văn Thảo, 2015 Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới, Giáo trình nội (Dành cho bậc đào tạo Thạc sĩ) , Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 2) Nguyễn Văn Thêm, 2004 Lâm sinh học, ...ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thông tin môn học - Tên học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới - Mã môn học: SIT 621 - Số tín chỉ: - Học phần tiên quyết: - Học kỳ: 2 Thông tin giảng... rừng thứ sinh nghèo Việt Nam giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo - Về kỹ năng: Học viên có kỹ phân tích trạng xây dựng phương thức lâm sinh hợp lý Ngoài học viên đạt kỹ mềm làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học), Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học)