Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới

6 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:54

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mối quan hệ tương tác giữa hệ sinh thái rừng với các hệ sinh thái khác trong hệ thống môi trường tổng thể và mối quan hệ giữa rừng và môi trường; những đặc thù và thách thức cơ bản trong trồng rừng nhiệt đới. Mời các bạn cùng tham khảo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP DƯƠNG VĂN THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LÂM SINH NHIỆT ĐỚI Dành cho hệ đào tạo nghiên cứu sinh ngành Lâm học Số tín chỉ: 02 Mã số: Thái Nguyên, 2015 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Tropical Silviculture Technique) I Thơng tin mơn học Mã mơn học: Số tín chỉ: 02 II Thông tin giảng viên Giảng viên : Dương Văn Thảo; Học vị: Tiến sĩ Email: duongvanthao@tuaf.edu.vn Tel: 0968 732 218 III Mục tiêu môn học: - Trang bị cho người học kiến thức mối quan hệ tương tác hệ sinh thái rừng với hệ sinh thái khác hệ thống môi trường tổng thể mối quan hệ rừng môi trường - Cung cấp cho người học đặc thù thách thức trồng rừng nhiệt đới - Giúp cho người học có sở để phân biệt phương thức lâm sinh sử dụng cho loại rừng khác nhau, từ lựa chọn áp dụng biện pháp lâm sinh cho loại rừng mục tiêu kinh doanh khác - Cung cấp cho người học vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới IV Mơ tả tóm tắt nội dung mơn học: Học phần giới thiệu chương Chương 1: Đặc thù tài nguyên rừng nhiệt đới Trang bị cho học viên thông tin đặc thù tài nguyên rừng nhiệt đới Chương 2: Sinh thái rừng Cung cấp cho học viên khái niệm hệ sinh thái rừng, tác động qua lại nhân tố sinh thái rừng ngược lại Chương 3: Trồng rừng nhiệt đới Cung cấp cho học viên sở khoa học biện pháp kỹ thuật trồng rừng lồi, trồng rừng cơng nghiệp trồng rừng địa Chương Các phương thức lâm sinh cho rừng nhiệt đới Trang bị cho học viên kiến thức sở khoa học lựa chọn phương thức lâm sinh hệ thống phương thức lâm sinh cho rừng đồng tuổi, rừng khác tuổi loại rừng khác, phương pháp xử lý cải thiện chất owngj lâm phần Chương Sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới Trang bị cho học viên kiến thức nội dung sử dụng bền vững tài nhuyên rừng bao gồm tiêu chí cần quan tâm Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức liên quan đến thể chế kỹ thuật sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới V Tài liệu học tập: 1) Nguyễn Văn Thêm, 2004 Lâm sinh học, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 2) Phạm Xuân Hoàn, Triệu Văn Hùng, Phạm Văn Điển, Nguyễn Trung Thành Võ Đại Hải, 2004 Một số vấn đề lâm học nhiệt đới, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 3) Một số tài liệu phát tay: Bao gồm số hướng dẫn kỹ thuật Dự án KFW8 xây dựng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn phê duyệt VI Tiêu chí đánh giá học tập học viên - Dự lớp - Thực hành/ Thực tập - Thảo luận - Tiểu luận/ tập: 20% - Kiểm tra học kỳ: 20% - Thi cuối học kỳ: 60% VII Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Kiểm tra kỳ, báo cáo thực hành/ thực tập/ tiểu luận: 0,2 - Điểm 2: Kiểm tra kỳ, báo cáo thực hành/ thực tập/ tiểu luận: 0,2 - Điểm 3: Thi cuối kỳ 0,6 VIII Nội dung chi tiết môn học Tuần thứ Tài liệu học tập Nội dung Bài 1: Đặc thù tài nguyên rừng nhiệt đới -Chương - Phạm Xuân - Một số khái niệm Hồn cs 2004 Một số - Vai trị, chức rừng nhiệt đới vấn đề lâm học nhiệt đới, Nhà xuất Nông - Xu hướng phát triển rừng nhiệt đới - Những ưu điểm hạn chế HST rừng nghiệp, Hà Nội nhiệt đới Việt Nam thực tế sản xuất -Tài liệu phát tay Bài 3: Sinh thái rừng -Nguyễn Văn Thêm, 2004 - Khái niệm sinh thái rừng Lâm sinh học, Nhà xuất - Mối quan hệ rừng ánh sáng Nông nghiệp, Hà Nội - Mối quan hệ rừng nhiệt độ - Song hành sinh học - Quan hệ giữ rừng ánh sang áp dụng thiết kế phương thức lâm sinh - Mối quan hệ rừng nhân tố thủy văn - Mối quan hệ rừng khơng khí gió bão - Vai trị rừng giảm thiểu tác động tiêu cực biến đổi khí hậu Việt Nam? - Mối quan hệ rừng đất - Mối quan hệ rừng thành phần sinh vật rừng - Những hoạt động thực tế nhằm nâng cao chức bảo vệ tài nguyên đất rừng -Chương - Phạm Xuân Bài 3: Trồng rừng nhiệt đới - Xu hướng trồng rừng nhiệt đới Hoàn cs 2004 Một số - Trồng rừng loài: thực trạng vấn đề vấn đề lâm học nhiệt - Trồng rừng công nghiệp/thâm canh: mục đới, Nhà xuất Nông tiêu& biện pháp kỹ thuật - Trồng rừng địa đa dạng hóa lâm sinh nghiệp, Hà Nội -Tài liệu phát tay Bài 4: Các phương thức lâm sinh cho rừng -Nguyễn Văn Thêm, 2004 nhiệt đới  Lâm sinh học, Nhà xuất - Thực trạng lâm nghiệp rừng nhiệt đới Nông nghiệp, Hà Nội - Mục tiêu nhiệm vụ xử lý lâm sinh -Tài liệu phát tay - Cơ sở lựa chọn phương thức lâm sinh - Hệ thống phương thức lâm sinh:  Các phương thức rừng đồng tuổi  Các phương thức rừng khác tuổi - Các phương thức xử lý cải thiện lâm phần 10 - Quản lý bền vững sản lượng rừng tự nhiên - Các phương thức lâm sinh cho loại rừng khác 11 Bài 5: Sử dụng bền vững tài nguyên rừng Chương 3, Chương 10 - nhiệt đới Phạm Xuân Hoàn cs - Mối quan hệ người TNR 2004 Một số vấn đề - Sử dụng bền vững: khái niệm nội dung lâm học nhiệt đới, Nhà - Vấn đề liên quan đến thể chế xuất Nông nghiệp, Hà  Hình thức sử hữu hình thức quản lý 12 TNR đất rừng -Tài liệu phát  Chứng rừng (FSC) 13 - - Nội tay Vấn đề liên quan đến kỹ thuật  Duy trì sản lượng ổn định  Mơ hình rừng ổn định  Xác định sản lượng khai thác bền vững  Khai thác tác động thấp (RIL) Người xây dựng đề cương môn học TS Dương Văn Thảo ...ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Tropical Silviculture Technique) I Thông tin môn học Mã mơn học: Số tín chỉ: 02 II Thơng tin giảng viên Giảng viên : Dương Văn Thảo; Học. .. Các phương thức lâm sinh cho rừng -Nguyễn Văn Thêm, 2004 nhiệt đới  Lâm sinh học, Nhà xuất - Thực trạng lâm nghiệp rừng nhiệt đới Nông nghiệp, Hà Nội - Mục tiêu nhiệm vụ xử lý lâm sinh -Tài liệu... rừng loài: thực trạng vấn đề vấn đề lâm học nhiệt - Trồng rừng công nghiệp/thâm canh: mục đới, Nhà xuất Nông tiêu& biện pháp kỹ thuật - Trồng rừng địa đa dạng hóa lâm sinh nghiệp, Hà Nội -Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới, Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới