Quyết định bế giảng lớp học

2 6 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 10:14

CÔNG TY CP NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT ( VILACO ) Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /QĐ-VLC-ĐT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 QUYẾT ĐỊNH (V/v Bế giảng lớp học thức) GIÁM ĐỐC CƠNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT (VILACO) Căn Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ngoài, số 877/LĐTBXH-GP ngày 27 tháng 12 năm 2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội Thứ Trưởng Doãn Mậu Diệp ký; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhân lực Quốc tế Việt (VILACO); Căn kế hoạch tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động trước xuất cảnh; Xét đề nghị phòng Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bế giảng lớp học Nhật Bản kể từ ngày Điều Giao nhiệm vụ cho ông/bà:, Thực đảm nhiệm cơng tác hồn thành thủ tục kết thúc lớp Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các Ơng, Bà: Trưởng phịng chức năng, cá nhân ông/bà học sinh lớp Quyết định thi hành./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như Điều 3; - Lưu: TCHC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định bế giảng lớp học, Quyết định bế giảng lớp học