ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN

1 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2020, 13:32

đơn xin phụ cấp thâm niên gvKính gửi: Hội đồng xét hưởng PCTN trường MN …. Hội đồng xét hưởng PCTN huyện Gia LộcTên tôi là: Trần Thị Thanh HuyềnSinh ngày: 1941982Đơn vị công tác: Trường mầm non ……………Chức vụ: Giáo viênNgày, tháng, năm tuyển dụng vào ngành: 9 2013Ngày, tháng, năm đóng Bảo hiểm: 92013Hệ số lương tại thời điểm: 2,26 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Quang, ngày 27 tháng năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN Kính gửi: - Hội đồng xét hưởng PCTN trường MN … - Hội đồng xét hưởng PCTN huyện Gia Lộc Tên là: Trần Thị Thanh Huyền Sinh ngày: 19/4/1982 Đơn vị công tác: Trường mầm non …………… Chức vụ: Giáo viên Ngày, tháng, năm tuyển dụng vào ngành: 9/ 2013 Ngày, tháng, năm đóng Bảo hiểm: 9/2013 Hệ số lương thời điểm: 2,26 Căn vào Nghị định số 54/2010/NĐ - CP ngày 04/7/2011 Chính phủ chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo;Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT – BGDDT – BNV – BTC - BLĐTBXH ngày 30/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn số điều Nghị định số 54/2011/NĐ - CP ngày 04/7/2011 Chính phủ Thực Cơng văn số 314/PGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo Gia Lộc hướng dẫn thực xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019 Xét q trình cơng tác từ vào ngành tới tơi ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Theo tiêu chuẩn thực hưởng phụ cấp thâm niên Nhà giáo năm 2019 Vậy tơi viết đơn kính mong Hội đồng xét hưởng PCTN trường MN Đồng Quang, Hội đồng xét hưởng PCTN huyện Gia Lộc xét cho hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy đinh NGƯỜI VIẾT ĐƠN Trần Thị Thanh Huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN, ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN