Giấy giới thiệu làm thủ tục giải thể CTCP

1 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 10:56

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZSố: 02TBPHA…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…GIẤY GIỚI THIỆUKính Gửi …………………………………………………………………………………………Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:………………………………………………………………Ôngbà:……………………………………………………………………………………………CMND số:………………………..Cấp ngày:………………..Tại:………………………...........Chức vụ:………………………………………………………………………………………….Được cử đến:……………………………………………………………………………………..Về việc:…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………Đề nghị : …………………………………………..hết sức giúp đỡĐể Ông bà có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụCó giá trị hết: Ngày tháng năm CƠNG TY CỔ PHẦN XYZ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02/TB/PHA… Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU Kính Gửi ………………………………………………………………………………………… Chúng tơi xin trân trọng giới thiệu:……………………………………………………………… Ông/bà:…………………………………………………………………………………………… CMND số:……………………… Cấp ngày:……………… Tại:……………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………………… Được cử đến:…………………………………………………………………………………… Về việc:………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Đề nghị : ………………………………………… giúp đỡ Để Ông/ bà có tên hồn thành nhiệm vụ Có giá trị hết: Ngày tháng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy giới thiệu làm thủ tục giải thể CTCP, Giấy giới thiệu làm thủ tục giải thể CTCP