Quyết định của chủ sở hữu giải thể công ty TNHH

2 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2020, 10:49

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZSố: 01QĐĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2019QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCÔNG TY CỔ PHẦN XYZ(Vv: Giải thể doanh nghiệp) Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29112014; Căn cứ biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông công ty số 01BBĐHĐCĐ ngày ...... tháng...... năm 20...; Căn cứ Điều lệ của Công ty; Xét tình hình kinh doanh của Công ty;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Giải thể doanh nghiệp:1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XYZMã số doanh nghiệp: ... Do: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày ... tháng … năm …, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày ... tháng … năm …2. Địa chỉ trụ sở chính: ....Điện thoại:…Fax:Email:Website:3. Người đại diện theo pháp luật: Ông ... Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc4. Vốn điều lệ: ... VNĐ (Viết bằng chữ)5. Lý do giải thể: Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định giải thể công ty.Điều 2: Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.Giao cho Giám đốc Công ty gửi thông báo về việc giải thể đến tất cả các đối tác, bạn hàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc giải thể và đề nghị thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của Công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Quyết định giải thể này có hiệu lực. Điều 3: Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng Lao động.Các Hợp đồng Lao động được chấm dứt theo quy định tại Bộ Luật Lao động. Công ty đảm bảo chi trả ngay cho Người Lao động các khoản nghĩa vụ phát sinh khi chấm dứt Hợp đồng Lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lựcĐiều 4: Phương án Thanh lý tài sảnĐại Hội đồng cổ đông công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, lập báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh.Điều 5:Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này...Nơi nhận: Như Điều 5;TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.... CƠNG TY TNHH XYZ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2019/QĐ-TĐ Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH XYZ (V/v giải thể Công ty) - Căn Luật Doanh nghiệp nước Cộng hồ XHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Giải thể CÔNG TY TNHH XYZ Mã số DN: 0108073934 Trụ sở chính:… Lý giải thể: Vì cơng ty kinh doanh khơng có hiệu quả, mục tiêu kinh doanh không đạt mong muốn Điều 2: Thời hạn, thủ tục lý hợp đồng toán khoản nợ doanh nghiệp Thời hạn, thủ tục lý hợp đồng toán khoản nợ doanh nghiệp: Doanh nghiệp không nợ nhà cung cấp (Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật vấn đề phát sinh có) Điều 3: Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động Thời hạn toán khoản nợ lương, trợ cấp nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể theo quy định pháp luật (Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật vấn đề phát sinh có) Điều 4: Quyết định niêm yết công khai trụ sở doanh nghiệp, trụ sở chi nhánh, gửi đến chủ nợ, người lao động, người có quyền nghĩa vụ liên quan, gửi đến Cục Thuế Hai Bà Trưng, Tổng Cục Hải quan, Cơ quan bảo hiểm Hai Bà Trưng Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội định giải thể doanh nghiệp phải đăng điện tử ba số liên tiếp địa phương Điều 5: Giám đốc, phịng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Cục Thuế Hai Bà Trưng; - Tổng Cục Hải quan ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC/CHỦ SỞ HỮU - Cơ quan bảo hiểm Hai Bà Trưng; - Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội; - Người lao động - Lưu Cty … ... Hải quan ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC/CHỦ SỞ HỮU - Cơ quan bảo hiểm Hai Bà Trưng; - Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội; - Người lao động - Lưu Cty …
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định của chủ sở hữu giải thể công ty TNHH, Quyết định của chủ sở hữu giải thể công ty TNHH