Công văn trả lời kết quả thẩm định hình thức

1 8 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:53

CÔNG TY TNHH XYZCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ….2020CVBNVv: trả lời kết quả thẩm định hình thứcThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020Kính gửi: Cục Sở Hữu Trí TuệSố x Đường y, quận z, TP.ACăn cứ vào văn bản số: …SHTTNH (Vv kết quả thẩm định hình thức) ngày 22112018 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Công ty TNHH XYZ xin trả lời ý kiến như sau:Công ty TNHH XYZ xin đóng bổ sung thêm … khoản phí dịch vụ thứ 13, 14 trong danh mục.Công ty TNHH XYZ xin điều chỉnh phần mô tả màu sắc nhãn hiệu thành “Đỏ, trắng, đỏ sẫm”.Do vậy, chúng tôi bằng văn bản này trả lời quý cục, căn cứ vào quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và đơn đăng ký xem xét chấp thuận hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu số … (ngày nộp …)Trân trọng ..Nơi nhận:Như trên;Lưu: HCNS.CÔNG TY XYZ CÔNG TY TNHH XYZ Số: …./2020/CV/BN V/v: trả lời kết thẩm định hình thức Kính gửi: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 Cục Sở Hữu Trí Tuệ Số x Đường y, quận z, TP.A Căn vào văn số: …/SHTT-NH (V/v kết thẩm định hình thức) ngày 22/11/2018 Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cơng ty TNHH XYZ xin trả lời ý kiến sau: Công ty TNHH XYZ xin đóng bổ sung thêm … khoản phí dịch vụ thứ 13, 14 danh mục - Công ty TNHH XYZ xin điều chỉnh phần mô tả màu sắc nhãn hiệu thành “Đỏ, trắng, đỏ sẫm” Do vậy, văn trả lời quý cục, vào quy định Luật Sở hữu trí tuệ đơn đăng ký xem xét chấp thuận hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu số … (ngày nộp …) Trân trọng / - Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HCNS CÔNG TY XYZ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn trả lời kết quả thẩm định hình thức, Công văn trả lời kết quả thẩm định hình thức