Công văn giải trình bị treo tiền nộp bảo hiểm xã hội

3 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2020, 17:46

CÔNG TY CP BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIAMSBH: THCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Số: 02CVBCQGHà Nội, ngày …. tháng 01 năm 2018.Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ Tên đơn vị: Công ty Mã số quản lý: Địa chỉ: Điện thoại:Nội dung:Ngày …………….., Công ty chúng tôi có nộp tiền bảo hiểm tháng ……….. với số tiền là ………. (Bằng chữ: ..) vào số tài khoản ………….. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Trì của Bảo hiểm huyện Thanh Trì nhưng vẫn chưa được trừ số tiền bảo hiểm này trên hệ thống.Lý do:Nguyên nhân của việc chưa được trừ đó là do kế toán sơ suất khi chuyển nộp tiền BHXH ghi thiếu mã số đơn vị (TH…………) vào phần nội dung nộp tiền. Vì vậy, số tiền : …………vẫn còn bị treo trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì.Vì vậy, bằng văn bản này Công ty chúng tôi gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH tháng ….2018 của Công ty.Xin trân trọng cảm ơnNơi nhận: Như Kg; Lưu VP.GIÁM ĐỐC(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) CƠNG TY CP BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG QUỐC GIA MSBH: TH Số: 02-CV/BCQG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng 01 năm 2018 Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ - Tên đơn vị: Cơng ty - Mã số quản lý: - Địa chỉ: - Điện thoại: Nội dung: Ngày …………… , Công ty có nộp tiền bảo hiểm tháng ……… với số tiền ……… (Bằng chữ: /.) vào số tài khoản ………… - Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Trì Bảo hiểm huyện Thanh Trì chưa trừ số tiền bảo hiểm hệ thống Lý do: Nguyên nhân việc chưa trừ kế toán sơ suất chuyển nộp tiền BHXH ghi thiếu mã số đơn vị (TH…………) vào phần nội dung nộp tiền Vì vậy, số tiền : …………vẫn cịn bị treo hệ thống Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì Vì vậy, văn Cơng ty gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì để giải trình việc xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, đồng thời cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan Cơng ty chúng tơi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì chấp thuận cho Công ty điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị chuyển số tiền bị treo hệ thống vào phần nộp tiền BHXH tháng …./2018 Công ty Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như Kg; (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) - Lưu VP
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn giải trình bị treo tiền nộp bảo hiểm xã hội, Công văn giải trình bị treo tiền nộp bảo hiểm xã hội