thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3

10 777 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 17:15

Chương 3: TÝnh sai sè vßng quay Theo m¸y chuÈn ta lÊy i 0 =26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay n Ph-¬ng tr×nh xÝch N=n c/x¸c n tt n% n 1 n ®c .i 0. i 1. i 4. i 7 30 29,68 1,07 n 2 n ®c .i 0. i 2. i 4. i 7 37,8 37,88 0,08 n 3 n ®c .i 0. i 3. i 4. i 7 47,63 47,46 0,36 n 4 n ®c .i 0. i 1. i 5. i 7 60,01 58,38 2,7 n 5 n ®c .i 0. i 2. i 5. i 7 75,61 74,41 1,59 n 6 n ®c .i 0. i 3. i 5. i 7 952,7 93,35 2,01 n 7 n ®c .i 0. i 1. i 6. i 7 120,04 120,89 0,73 n 8 n ®c .i 0. i 2. i 6. i 7 151,26 154,07 1,86 n 9 n ®c .i 0. i 3. i 6. i 7 190,58 193,29 1,42 n 10 n ®c .i 0. i 1. i 4. i 8 240,14 237,46 1,12 n 11 n ®c .i 0. i 2. i 4. i 8 302,57 302,65 0,03 n 12 n ®c .i 0. i 3. i 4. i 8 381,24 379,68 0,41 n 13 n ®c .i 0. i 1. i 5. i 8 480,36 467,07 2,77 n 14 n ®c .i 0. i 2. i 5. i 8 605,25 595,29 1,65 n 15 n ®c .i 0. i 3. i 5. i 8 762,67 746,81 2,07 n 16 n ®c .i 0. i 1. i 6. i 8 960,90 967,11 0,65 n 17 n ®c .i 0. i 2. i 6. i 8 1210,74 232,59 1,81 n 18 n ®c .i 0. i 3. i 6. I 8 1525,53 1546,34 1,36 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay. 2.2 Thiết kế truyền dẫn hộp chạy dao. 2.2.1 Chuỗi số vòng quay. để tính đ-ợc chuỗi số vòng quay của hộp chạy dao thì ta phải tính đ-ợc số vòng quay lớn nhất và nhỏ nhất của đầu ra của hộp chạy dao(trục 6). Dựa vào máy chuẩn (6H82)ta thấy cơ cấu tạo ra chuyển động chạy dao dọc ,ngang và đứng là cơ cấu vít đai ốc .B-ớc vít t v =6mm mặt khác do đầu bài S d =S ng =S đ =(25 1250)mm/p do đó ta chỉ cần tính toán với 1 đ-ờng truyền còn các đ-ờng truyền khác là tính t-ơng tự . Giả sử ta tính với đ-ờng chạy dao dọc . Khi đó ta có S min =25. 40 40 28 35 18 33 18 33 33 37 . 18 16 18 18 =57 S max =1250. 40 40 28 35 18 33 18 33 33 37 . 18 16 18 18 =2855 Ta có n S1 =n Smin = V t S min = 6 57 =9,5 n 1 n 18 n n S2 =n Smax = V t S max = 6 2855 =475 khi đó ta có =( 1S SZ n n ) 1/1-Z =( 5,9 475 ) 1/17 =(50) 1/17 =1,25847 theo tiêu chuẩn ta lấy =1,26. Vậy ta có chuỗi số vòng quay của hộp chạy dao. n S1 =9,5 n 2 =n 1 . = 11,97 n 3 = n 2 . =15,08 n 4 = n 3 . =19 n 5 = n 4 . =23,94 n 6 = n 5 . =30,17 n 7 = n 6 . =38,01 n 8 = n 7 . =47,90 n 9 = n 8 . =60,35 n 10 = n 9 . =76,04 n 11 = n 10 . =95,81 n 12 = n 11 . =120,73 n 13 = n 12 . =152,11 n 14 = n 13 . =191,66 n 15 = n 14 . =241,50 n 16 = n 15 . =304,29 n 17 = n 16 . =383,40 n 18 = n 17 . =483,08 2.2.2 chọn ph-ơng án không gian ,lập bảng so sánh ph-ơng án không gian ,vẽ sơ đồ động. a)chọn ph-ơng án không gian . Z=9 . 2=18 Z=6. 3=18 Z=3.3. 2=18 Z= 2.3.3=18 Z=3. 2.3=18 b) Lập bảng so sánh ph-ơng án KG Ph-ơng án Yếu tố so sánh 9x2 (2x9 ) 6x3 (3x6 ) 3x2x 3 3x3x 2 2x3x2 + Tổng số bánh răng S br =2(P 1 +P 2 + +P i 22 18 16 16 16 + Tổng số trục S = i+1 3 3 4 4 4 +Số bánh răng chịu M xmax 2 3 3 2 3 +Chiều dài L + Cơ cấu đặc biệt Ta thấy với ph-ơng án 9x2(2x9)và 6x3(3x6)thì tổng số bánh răng nhiều mà tổng số trục ít dẫn đến là có nhiều bánh răng lắp trên cùng một trục và kém cứng vững do đó mà ta loại bốn ph-ơng án này còn ba ph-ơng án còn lại thì ph-ơng án 3x3x2 là hợp lý nhất vì nó có số bánh răng chịu mô men M XMAX là nhỏ nhất .vậy ph-ơng án không gian của hộp chạy dao là:3x3x2 Vẽ sơ đồ động. 2.2.3 Chọn ph-ơng án thứ tự. 3x3x2. 931 (P 1)X max = 9 =8 361 (P 1)X max = 12 =16 126 (P 1)X max = 12 =16 theo điều kiện (P 1)X max 8 ta chọn ph-ơng án thứ tự là 931 2.2.4 vÏ mét vµi l-íi kÕt cÊu ®Æc tr-ng. 2.2.5 Vẽ đồ thị vòng quay và chọn tỉ số truyền các nhóm . Xác định n 0 . n 0min = max max i n = 3 2 475 =59,375(v/ph) n 0max = min min i n = 3 4/1 5,9 =608(v/ph) chọn n 0 =n 17 =750(v/ph) tỉ số truyền các nhóm ta có. với nhóm 1: chọn i 1 =1/ 3 vì i 1 : i 2 : i 3 =1: 3 : 6 ta có : i 2 =1 i 3 = 3 với nhóm 2: chọn i 4 =1/ 3 vì i 4 : i 5 : i 6 =1:: 2 ta có: i 5 =1/ 2 i 6 =1/ với nhóm 3: chọn i 7 =1/ 6 vì i 1 : i 7 : i 8 =1: 9 ta có : i 8 = 3 vì trong hộp chạy dao th-ờng ng-ời ta dùng một loại modun nên việc giảm thấp số vòng quay trung gian không làm tăng kích th-ớc bộ truyền do đó ta dùng cơ cấu phản hồi cho nên đồ thị vòng quay có biến hình. từ đó ta vẽ đ-ợc đồ thị vòng quay 2.2.6 Tính số răng của các bánh răng theo từng nhóm . Nhóm 1: i 1 =1/ 3 =1/2 f 1 +g 1 =3. i 2 =1/1 f 2 +g 2 =2 i 3 = 3 =2/1 f 3 +g 3 =3 Bội số chung nhỏ nhất của các f+g là K=6. với Z min =17để tính E min ta chọn cặp ăn khớp có l-ợng mở lớn nhất E min = kf gfZ .1 )11min = 6.1 3.17 =8,5 từ đó ta có E=9 Z =E.K=9.6=54. Z 1 = Z gf f . 11 1 = 3 1 .54=18 i 1 =18/36 Z 1 = Z gf g . 11 1 = 3 2 .54=36 Z 2 = Z gf f . 22 2 = 2 1 .54=27 i 2 =27/27 Z 2 = Z gf g . 22 2 = 2 1 .54=27 Z 3 = Z gf f . 33 3 = 3 2 .54=36 i 3 =36/18 Z 3 = Z gf g . 33 3 = 3 1 .54=18 nhóm 2 i 4 =1/ 3 ta có f 4 +g 4 =28 i 5 =1/ 2 ta có f 5 +g 5 =56 i 6 =1/ ta có f 6 +g 6 =7 bội số chung nhỏ nhất là K=56 với Z min =17để tính E min ta chọn cặp ăn khớp có l-ợng mở lớn nhất E min = kf gfZ .4 )44min = 56.9 28.17 =0,94 từ đó ta có E=1 Z =E.K=1.56=56. Z 4 = Z gf f . 44 4 = 28 9 .56=18 i 4 =18/38 Z 4 = Z gf g . 44 4 = 28 19 .56=38 Z 5 = Z gf f . 55 5 = 56 21 .56=21 i 5 =21/35 Z 5 = Z gf g . 55 5 = 56 35 .56=35 Z 6 = Z gf f . 66 6 = 7 3 .56=24 i 6 =24/32 Z 6 = Z gf g . 66 6 = 4 7 .56=32 nhóm 3 Do đây là cặp bánh răng trong cơ cấu phản hồi nên nó phải đảm bảo khoảng cách trục A đã đ-ợc xác định tr-ớc A= mm ZZ 28. 2 1 ' 44 Vậy ta có . mAm ZZ Z Z 562 4 1 ' 77 ' 7 7 . gf g . 22 2 = 2 1 .54=27 Z 3 = Z gf f . 33 3 = 3 2 .54 =36 i 3 =36 /18 Z 3 = Z gf g . 33 3 = 3 1 .54=18 nhóm 2 i 4 =1/ 3 ta có f 4 +g 4 =28 i 5 =1/. Z= 2 .3. 3=18 Z =3. 2 .3= 18 b) Lập bảng so sánh ph-ơng án KG Ph-ơng án Yếu tố so sánh 9x2 (2x9 ) 6x3 (3x6 ) 3x2x 3 3x3x 2 2x3x2 + Tổng số bánh răng S br =2(P
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 3