Biên bản giao nhận mặt bằng thi công

1 16 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2020, 17:13

Biên bản giao nhận mặt bằng , biên bản bàn giao hiện trường, biên bản nhận mặt bằng Biên bản giao nhận mặt bằng , biên bản bàn giao hiện trường, biên bản nhận mặt bằng Biên bản giao nhận mặt bằng , biên bản bàn giao hiện trường, biên bản nhận mặt bằng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …………………., ngày tháng năm 2020 BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG THI CÔNG Số: BBGNMB-04 Cơng trình : …………………………………………………… Địa điểm : …………………………………………………… Thành Phần Tham Dự a/ Đại diện bên giao (bên A) – Cơng ty ……………………………… Ơng: ……………… Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ông: Chức vụ: b/ Đại diện bên nhận (bên B) – Cơng ty ……………………………… Ơng: …………………… Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ông: Chức vụ: Thời gian bàn giao Bắt đầu : … ….’ ngày tháng năm 2020 Kết thúc : … ….’ ngày tháng năm 2020 Địa điểm: Hiện trường hạng mục ………thuộc dự án ………………………… Nội Dung Bàn Giao …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Công ty …………………………… Công ty ……………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản giao nhận mặt bằng thi công, Biên bản giao nhận mặt bằng thi công

Từ khóa liên quan