Nghiên cứu đề tài “Đánh giá ruỉ ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa”

43 561 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 22:15

- - -    - - - LUẬN VĂN Đa ́ nh gia ́ ru ̉ i ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa  PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài   !"#$%&'()&*+, - '.,)&/%# 01,)%& 23*+%#4 5 ,06**7& '8," 439:%& ;!1 0 -06&,<, 0=>7 )? ;& %%; "%; *-@&> ;' A&/B0#-0 @; $";&,"# C%;/'D"# ;0EF;*30=D";(;0#39%; );@&G( ;); %# ;;20=E)&%H) &!I&;2/5; ;!$,J' KE<J LMN./.?0EOAP7%; ) /,>$;%9*QBE,),,R";* R&;0E0#'A)? &S"H%;$ ;/RT'DR,R  R";A-*S*UV"$)& ;/!,R !BE$3:/;J !";0=)&,R3:/9%@ $;WXĐa ́ nh gia ́ ru ̉ i ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa”%; $;A-' Y 1.2. Mục tiêu nghiên cứu FZ [ A/ \  ] WD ]  ]  \  [ / [ *3 &/?0EOAP7' FZ [ A [ A \ W ^/*/ ] %A [ S [ 0V [ S [  [  \  [ / [ *3  \ /' ^D ]  ] %0V _  0 ] / [  \ 0V \  \  \ V ]  [ / [ *3  \ /' ^DA _ 3 / [ */ ]  \  ] A \  \  [  \ J _ SA [  \  *3' 1.3. Phương pháp nghiên cứu DA \ A ] S [ "V ] / [ A0 ] " _   [ ` ]  \ A _  _  ] /& *0 \  [  0V4";3Q%a*%-W 4>;5&/;S50#, 3b 3c4";%& ;!,R !'d**%eJ fYggMFYggNhR, ";53V"$"$A-' 1.4. Đô ́ i tươ ̣ ng va ̀ pha ̣ m vi nghiên cư ́ u F D/ ] 0V [ A0 ] WK \  [ *30E  \ ./.?0EOAP7' F i [ "A0 ] W ^j/W./.?0EOAP7kD0E*Fj/ OAP;lkDB( ^V _ W [ 0 _ J YggMA ] J YggN e PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. sở lý luận 1.1.1. Khái niệm về rủi ro K&%; 0=?>,R3 @%m"A n";,A-";!0A&<; ;; @20$9m"$&'."H0 , 9m"$&oA%,R 9m"$&;, &R  ,4,%;W * Quan điểm truyền thống: bR ;&0=%;W XK&%;$/%;/>E3pf<RG LLqh XK&%;*/ frd'(AsS<R<";)G( LLNh XK&%;J!R !>9#pf<R t3ukv%*uw"bsbb*h XK&%;*/UU,%A ?  ,R 3fK*5*bb%b**>%b%*8u YggYh jA-&D;9PBGSx &%;*?"$;*B%**y "$%= 4)3;a 3* 3";BR& z * Quan điểm hiện đại j32;;R;";%m";; 6A";:V%&B;13 $V-V";SA4A @V)%& 2<,-'.5""40E1>US V 4V";A-&R >7<"; J!';4-&0E"$&1,* ?";R9'.;A-243b 3c&0# ,VV";V' .9mA>R"$&0W XK&%;*>$ {6)pfb|%% }Zb% d LLqK*Zb bl*bh XK&%;>/R0#0=pf8b.bK* Zb bh' XK&%;4)IR~J3>>0E"#4 ! %/05pfb/%A >R G•F€OvLLL;%0#H%a"A >R h' •b 3c>9mR ,A, R %;&%/3, %/R0#  53'()9m;"#9mbR $6C/x&~a%;)J,R 3 ;, %0= %;/R 0#0J,R%;!3' (, 9mbR 23b 3c& 6  "V>I V*"#R $' q 1.1.2. Nhận dạng, nguyên nhân và đánh giá rủi ro 1.1.2.1. Nhận dạng rủi ro DR9&0#40=&'(4&%; 39%Ay";,& &?-'P4&x R/"$B & R R @0=&";%?' (4&>B /"0b‚3b 3cA- / 0E";;> @&?-x A0= &2";3>A,7>0=)& #, R3"#?-AV*6,$3R *";; =&5='DR4&,R*Qy *W ^dQ H>T .ST,R*U3bB&! /0EW 0?-2!)%&;ƒ?%;>Aƒd%3 &)%&, E9ƒ() >7<>;=&20=*Qy„ ^iS5>;5 DS%;0V/y @?-$*Qy6$ - ";) y5'/"S5>?;* >'''0E,R39 @V"$;* BS%"; %a' ^dQy D"#0V;";</ &*3R %&$ {< ,' ^jR ";%; ""#>4%A' M .;9*b‚&>4 ?-AV*6,;S5%& ;?-, R!' ^(A-*%&…?<3-' /A-*%&-;9*+4 0=%&0E3?-AV*6,0< >yR<%&' 1.1.2.2. Nguyên nhân xảy ra rủi ro ^(AS< /0EA DS%;, &0=AA0WD:%Q >2%1%y*,*c%6„()&;0EH %#"$0E";&%; (>9?! $' ^(AS0E s&; ;S! , 0ES,3< a-&0E,R%;%C"/!a' ^(AS (, &;&5& , 0E) "9 5@;,'8"4>-*$~;5*& $&06#*3& ' 1.1.2.3. Đánh giá rủi ro (4&%;>0#&9&A&, $% ?-/RR *7< @%&' G"4S%&>0="#?-%&;3 $%;35%;S4A @7% † ;5SA @V„<,,>9&5='DR %; 0=";;%&' D&%;";@x 39 ;V>&&%;*"; -A @&%& ' DR&,R*Qy0V9 %0=%0E&*W ^dQy/y3*A ^8";%0=/A0Wr9>%{ *>A' ^iS5";>30E*Qy; B ^iS57$ ^dQyR R OA,7,R*Qy 4%0E&R %&' Tần suất xuất hiện Mức độ Nghiêm trọng Cao Thấp Cao  l  ll Thấp  lll lG N lW()&, -A @";*3 llW()&, -A @0*3' lllW()&, -A @0*3' lGW()&, -A @";*3' 1.2. sở thực tiễn 1.2.1. Các loại rủi ro thường gặp trong ngành sản xuất đường. ‡K&"$ FK&"$%2* FK&"$ˆ ‡K&"$A"4% ‡K&0"IA% ‡K&"$%4 ‡K&"$0E ‡.&WfA>2%y9>T'''h 1.2.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong các nhà máy đường Z/0E);;%"4 /9&7T) "95 @V'A/;~0=:@ * 0S;/>>R -7 * 0*S #/9&'.;  0E1/x ;"73,' L CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA ‡‡‡ I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 2.1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần đường Biên Hòa ./?D0EOAP;x 0E*Fj/ OAP;lFDB(;PB.5ZYq "$D/OU .DB(";O80Vq 4 %="%0/0E>";0Eˆ'S./,;  *30E%0=%";         >2    %#'      ?5 !>x& ./WLN'YzqL ‰G#?*% V†eg0E./A *3";%m"W Fd3"; *{  50E*{ *3,*Qy0E*{ *3<y{ ";{ &; 50E FZ>  ,>9"4 0; 50E' FdQ)>0Š%U!>9; 50E F//3S";/ FZ>%aa6;/*{ /A% "40; 50E F89"yA>2k"4 F89"yJ Fd3";*{ 0=% G#VYgg%a;<OU( ";zW& /P;(;D;(‹;P.Z";;.V *{ ./20=/0EAI0#> ";I',S(./, ; D0E/J *e'qgg…;"#A@; D0EOAP7FS(x •2 SO932S("# /0E";/, 5Vggg'DS%;V-A%*30E% g [...]... chế tài thực sự cứng rắn để xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm 2.2.1.4 Rủi ro về giá đường Một trong những yếu tố khả năng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty trong ngành đường trong thời gian qua đó là tình hình biến động về giá đường 27 Trong thời gian 3 năm từ 2006 – 2008, giá đường bình quân trong nước nhiều biến động Năm 2006 – 2007, giá đường. .. khách hàng của doanh nghiệp đều là những tổ chức uy tín và tiềm năng Thể hiện trong chỉ số nợ khó đòi đã xử lý của doanh nghiệp trong năm 2008 là 2.309 tỷ VND Nội dung Nợ khó đòi đã xử lý Cuối kì 2008 2.309.923.289 Đầu kì 2008 2.309.923.289 II ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 2.2.1 Nhận dạng rủi ro 2.2.1.1 Rủi ro về kinh tế 2.2.1.1.1 Rủi ro về lãi... hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2008 Như vậy, rủi ro về giá nguyên vật liệu là rủi rocông ty rất dễ gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình 2.2.1.3 Rủi ro về pháp luật Rủi ro luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, ảnh hưởng chung đến toàn ngành Khi những thay đổi trong chính sách quản lý về vĩ mô của Chính phủ bao gồm chậm trễ trong việc cấp phép đầu tư, triển... tài sản cố định và tài sản lưu động của công ty: Bảng 4: Bố trí cấu tài sản Chỉ tiêu Tài sản cố định / Tổng tài sản Tài sản lưu động / Tổng tài sản Đvt (%) (%) 2006 44,08 55,92 2007 45,51 54,49 2008 53,59 46,41 Theo bảng số liệu các chỉ số TSCĐ/TTS và TSLĐ/TTS của công ty ta thấy: cấu tài sản cố định của doanh nghiệp tăng từ 44% trong năm 2006 lên 45% trong năm 2007 và 54% trong năm 2008 Điều... lớp đào tạo đên nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên dự báo thị trường từ đó thể làm tốt công tác quản trị rủi ro, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp - Doanh nghiệp cần đầu tư, cải tiến thiết bị, công nghệ hiện để để giảm rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Thực hiện: Nhóm 9 - K40QTKD 35 Chuyên đề Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần đường Biên Hòa PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN... đi trong năm 2008 tương đương với nguồn vốn của doanh nghiệp - Tài sản ngắn hạn tăng lên trong năm 2007 và cũng giảm đi trong năm 2008 15 - Tài sản dài hạn xu hướng tăng lên Tổng tài sản của doanh nghiệp trong 3 năm xu hướng tăng lên vào năm 2007 Nguyên nhân chính là do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của doanh nghiệp đều tăng lên một cách đáng kể (gần 40 tỷ), trong đó chỉ số tài sản tài. .. triển trong tương lai.… Thực hiện: Nhóm 9 - K40QTKD 34 Chuyên đề Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Trong tình trạng khó khăn của công ty hiện nay, đặc biệt là về mặt tài chính thì doanh nghiệp cần chú trọng đến vấn đề cắt giảm chi phí, tăng cường quản lý hiệu quả trong sản xuất tránh sai hỏng gây lãng phí nguyên vật liệu từ đó tạo sở hạ giá thành sản phẩm… - Hiện tại ngành đường. .. ngành đường Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn được bảo hộ đối với các sản phẩm đường trong khu vực, đặc biệt là đối với các nước như Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua hoạt động buôn lậu qua đường biên giới chưa được quản lý chặt chẽ đã ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ và giá đường tại Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề cho các công ty sản xuất đường trong nước Nếu hoạt động. .. chế Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Tháng 8/2001, Triển khai dự án đầu tư mới phân xưởng sản xuất rượu lên men từ trái cây và nếp cẩm, công suất 1.000.000 lít/năm - Tháng 10/2006, Công ty nâng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu Vốn điều lệ hiện nay là 162 tỷ đồng - Tháng 12/2006, Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Công Ty. .. điều 22 này chứng tỏ trong năm 2007 doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu thu hồi nợ của doanh nghiệp và với việc này đã một phần ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2008 số vòng quay trong năm 2008 tuy giảm xuống tuy nhiên kết quả này vẫn ở mức cao, doanh nghiệp nguy gặp rủi ro trong việc thu hồi nợ Tuy nhiên, doanh nghiệp không gặp rủi ro nhiều trong khâu thu hồi nợ . RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA ‡‡‡ I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN. nh gia ́ ru ̉ i ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa” %; $;A-' Y 1.2. Mục tiêu nghiên cứu FZ [ A/
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề tài “Đánh giá ruỉ ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa”, Nghiên cứu đề tài “Đánh giá ruỉ ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa”, Nghiên cứu đề tài “Đánh giá ruỉ ro trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa”

Từ khóa liên quan