thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam

31 957 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:29

thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam Đề tài:Trình bày thực trạng giải pháp nâng caochất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán Việt Nam.Mục lụcI- Những vấn đề cơ bản CTCK tại Việt Nam……………………………………… .1 1. Văn bản pháp luật điều tiết hoạt động CTCK………………………… .1 2. Cơ quan quản lý trực tiếp……………………………………………………1 3. Tổng quan về CTCK tại Việt Nam 4. Một số nguyên tắc chung về tổ chức hoạt động của CTCK tại VN……5II-Thực trạng………………………………………………………………………… .51.Giai đoạn 2000 – 2005……………………………………………………………… 5 1.1.Số lượng quy mô hoạt động của công ty chứng khoán 51.2.Chất lượng hoạt động .72.Giai đoạn 2006 – 2007…………………………………………………………… 82.1.Số lượng quy mô hoạt động của công ty chứng khoán 82.2.Về hoạt động của các công ty chứng khoán .9a.Về hoạt động môi giới……………………………………………… 10b.Về hoạt động tự doanh …………………………………………… 11c.Hoạt động bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành…………………… 12d.Hoạt động tư vấn ………………………………………………… .123. Giai đoạn nửa cuối 2007 đến 9 tháng đầu năm 2009…………………………… 153.1. Về số lượng quy mô giao dịch .153.2.Kết quả của hoạt động kinh doanh 16 3.3.Hạn chế về hoạt động của các công ty chứng khoán 184. Giai đoạn 3 tháng cuối năm 2009 cho đến nay……………………………… 194.1. Tình hình hoạt động tổng quan .194.2 Bất cập .261. Thao túng giá…………………………………………………… .2.Bán khống cổ phiếu………………………………………………… .3.Tính minh bạch……………………………………………………… III-Giải pháp cho các công ty chứng khoán 28I- Những vấn đề cơ bản CTCK tại Việt Nam1. Văn bản pháp luật điều tiết hoạt động CTCK• Luật doanh nghiệp• Luật chứng khoán các văn bản pháp luật hướng dẫn• Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế tổ chức hoạt động của CTCK2. Cơ quan quản lý trực tiếp• Uỷ ban chứng khoán nhà nước• Các trung tâm giao dịch trung tâm lưu ký mà công ty chứng khoán là thành viên3. Tổng quan về CTCK tại Việt Nam1• CTCK là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán• Cùng với sự phát triển của thị trường, số công ty chứng khoán tăng nhanh: Cuối 2009, thị trường đã có 105 CTCK, 46 công ty quản lý quỹ, 382 quỹ đầu tư nước ngoài, 8 ngân hàng lưu ký.• Các nghiệp vụ vốn pháp định cho mỗi nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán: 25 tỷLà một hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó.Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới, công ty chứng khoán phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tiền cho từng khách hàng trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa khách hàng công ty.Trong trường hợp khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại tổ chức lưu ký là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục giao dịch, mua bán cho khách hàng phải ký hợp đồng bằng văn bản với tổ chức lưu ký. Tiền hoa hồng môi giới thường được tính phần trăm trên tổng giá trị của một giao dịch. Tự doanh chứng khoán: 100 tỷLà nghiệp vụ mà trong đó công ty chứng khoán thực hiện mua bán chứng khoán cho chính mình.Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh nhằm mục đích thu lợi hoặc đôi khi nhằm mục đích can thiệp điều tiết giá trên thị trường. Chứng khoán tự doanh có thể là chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết trên TTCK. Ngoài ra công ty chứng khoán có thể tự doanh chứng khoán lô lẻ của khách hàng, sau đó tập hợp lại thành lô chẵn để giao dịch trên TTCK.Theo Điều 20 quy chế hoạt động tổ chức của công ty chứng khoán số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/6/2004 quy định về hoạt động 2t doanh ca cụng ty chng khoỏn nh sau:ã Cụng ty chng khoỏn phi m bo cú tin v chng khoỏn thanh toỏn cỏc lnh giao dch ca chớnh mỡnhã Khi tin hnh nghip v t doanh, cụng ty chng khoỏn khụng c: o u t vo c phiu ca cụng ty cú s hu trờn 50% vn iu l ca cụng ty chng khoỏn. o u t vt quỏ 20% tng s c phiu ang lu hnh ca mt t chc niờm yt. o u t quỏ 15% s c phiu ang lu hnh ca mt t chc khụng niờm yt. Bo lónh hỏt hnh chng khoỏn: 165 tL vic bo lónh giỳp t chc phỏt hnh thc hin cỏc th tc trc khi cho bỏn chng khoỏn, nhn mua mt phn hay ton b chng khoỏn ca t chc phỏt hnh bỏn li hoc mua s chng khoỏn cũn li cha c phõn phi ht.Hin nay trờn th gii cú mt s hỡnh thc bo lónh phỏt hnh sau:ã Bo lónh cam kt chc chn: l hỡnh thc bo lónh m t chc bo lónh phỏt hnh cam kt s mua ton b s chng khoỏn phỏt hnh cho dự cú phõn phi ht hay khụng.ã Bóo lónh c gng ti a: l phng thc bo lónh m theo ú t chc bo lónh tha thun lm i lý phỏt hnh cho t chc phỏt hnh. T chc bo lónh khụng cam kt bỏn ton b s chng khoỏn m cam kt s c gng ti a. S chng khoỏn cũn li nu khụng phõn phi ht s tr li cho t chc phỏt hnh. Nh vy, kt qu ca vic bỏn chng khoỏn ca t chc phỏt hnh tựy thuc v kh nng, uy tớn v s la chn nh u t ca t chc bo lónh.ã Bo lónh tt c hoc khụng: l phng thc bo lónh m theo ú, t chc phỏt hnh yờu cu t rhc bo lónh phi bỏn ht s chng khoỏn d nh phỏt hnh, nu khụng phõn phi ht s hy b t phỏt hnh. Theo phng thc ny, khụng cú mt s bo m t 3phỏt hnh cú thnh cụng hay khụng, nờn UBCKNN thng quy nh s chng khoỏn m nh u t ó mua trong thi gian cho bỏn s c gi bi mt ngi th ba ch kt qu cui cựng ca t phỏt hnh. Nu t phỏt hnh khụng thnh cụng thỡ nh u t s c tr li ton b s tin t cc.ã Bo lónh vi hn mc ti thiu: l phng thc kt hp gia phng thc bo lónh c gng ti da v phng bo lónh tt c hoc khụng. Theo phng thc ny, t chc phỏt hnh yờu cu t chc bo lónh bỏn ti thiu mt t l chng khoỏn nht nh. Nu s lng chng khoỏn bỏn ra di hn mc ny thỡ t phỏt hnh s c hy b v ton b tin t cc mua chng khoỏn s c tr li cho nh u t. õy l phng thc bo lónh tng i hiu qu, va bo v li ớch cho t chc phỏt hnh, va hn ch ri ro cho t chc bo lónh.Riờng ti Vit Nam hin nay ch ỏp dng hỡnh thc bo lónh vi cam kt chc chn nhm mc ớch bo v cua rnh u t v gn kt trỏch nhim ca cỏc cụng ty chng khoỏn T vn u t chng khoỏn:10 tL dch v m cụng ty chng khoỏn cung cp cho khỏch hng trong lnh vc t vn u t chng khoỏn; t vn tỏi c cu ti chớnh, chia, tỏch, sỏp nhp, hp nht doanh nghip; t vn cho doanh nghip trong vic phỏt hnh v niờm yt chng khoỏn.õy l nghip v m vn ca nú chớnh l kin thc chuyờn mụn, kinh nghip ngh nghip ca i ng chuyờn viờn t vn ca cụng ty chng khoỏn.Theo quy nh ti Vit Nam, khi thc hin t vn u t chng khoỏn cho khỏch hng, cỏc cụng ty chng khoỏn v nhõn viờn kinh doanh phi:ã Tuõn th o c ngh nghip.ã Bo m tớnh trung thc, khỏch quan v khoa hc ca hot ng t 4vn.ã Khụng c tin hnh cỏc hot ng cú th lm cho khỏch hng v cụng chỳng hiu lm v giỏ c, giỏ tr v bn cht ca bt k loi chng khoỏn no.ã Khụng c cú hnh vi cung cp thụng tin sai s tht d d hay mi gi khỏch hng mua bỏn mt loi chng khoỏn no ú.ã Bo mt cỏc thụng tin nhn c t ngi s dng dch v t vn tr trng hp c khỏch hng ng ý hoc phỏp lut cú quy nh khỏc.ã Chu trỏch nhim trc phỏp lut v hot ng t vn v bi thng thit hi cho ngi s dng dch v t vn khi vi phm cam kt trong hp ng t vn.Tuy nhiờn, cỏc nh t vn thng ỏnh giỏ tỡnh hung theo kin thc, kinh nghim v t duy ch quan ca h, do vy vic ỏnh giỏ tỡnh hung ca mi nha t vn l khỏc nhau. Tớnh khỏch quan v chớnh xỏc ca cỏc bn phõn tớch s mang li uy tớn cho nh t vn. CTCK ch c phộp thc hin nghip v bo lónh phỏt hnh chng khoỏn khi thc hin nghip v t doanh chng khoỏn T 1/1/2007 CTCK khụng c thc hin nghip v qun lý danh mc m hot ng ny c chuyn sang cho cụng ty qun lý qu Ngoi ra CTCK c cung cp dch v t vn ti chớnh v cỏc dch v ti chớnh khỏc: T vn tỏi c cu TCDN, thõu túm, sỏp nhp doanh nghip, t vn qun tr cụng ty c phn T vn cho bỏn, niờm yt chng khoỏn T vn c phn húa, xỏc nh giỏ tr DN T vn ti chớnh khỏc phự hp vi quy nh phỏp lut4. Mt s nguyờn tc chung v t chc v hot ng ca CTCK ti Vit Nam C cu t chc ca cụng ty chng khoỏn phi m bo tỏch bit v vn phũng lm vic, nhõn s, h thng d liu, bỏo cỏo gia cỏc b phn nghip v cú xung t gia li ớch ca cụng ty chng khoỏn v ca khỏch hng hoc gia li ớch ca cỏc khỏch hng vi nhau Vn iu l ca CTCK phi ỏp ng yờu cu v vn phỏp nh i vi tng nghip v kinh doanh chng khoỏn CTCK phi duy trỡ t l vn kh dng trờn tng vn n iu chnh ti thiu bng 5% T l tng n trờn vn ch s hu ca CTCK khụng c vt quỏ 6 ln N ngn hn ti a bng ti sn ngn hn5• Hạn chế đầu tư của CTCK Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên 50% vốn điều lệ của CTCK Cùng với người có liên quan đầu tư từ 5% trở lên vốn điều lệ của CTCK khác Đầu tư từ 20% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của 1 tổ chức niêm yết Đầu tư từ 15% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của 1 tổ chức không niêm yết Đầu tư hoặc góp vốn từ 15% trở lên tổng số vốn góp của 1 công ty TNHHII-Thực trạng:1.Giai đoạn 2000 – 20051.1.Số lượng quy mô hoạt động của công ty chứng khoán Ngày 28/11/1996, Chính phủ ra nghị định thành lập Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước Ngày 11/7/1998, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hai Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước20/07/2000 : Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức đi vào hoạt động với:• 4 Cty chứng khoán :SSI với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng• 2 cổ phiếu niêm yết : Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) Công ty cổ phần Cáp Vật liệu viễn thông (Sacom). • Một tuần chỉ có hai phiên giao dịch.Giá trị cổ phiếu niêm yết là 270 tỷ đồng (theo mệnh giá). Giá trị giao dịch bình quân phiên của toàn thị trường liên tục tăng từ 1,4 tỷ đồng. Trong những năm đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non nớt, số nhà đầu tư tham gia thị trường còn ít, không nhiều cá nhân, tổ chức mặn mà với việc thành lập các CTCK. Thị trường chứng khoán phát triển chậm, không có biến động lớn.Đến 05/05/2001 mới chỉ có 5 công ty niêm yết 7 công ty kinh doanh chứng khoán hoạt động tại trung tâm giao dịch chứng khoán. Có 8.700 tài khoản nhà đầu tư, Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển chậm chạp trong các năm tiếp theo. Số lượng các CTCK sau 3 năm thị trường hoạt động chỉ là 12 công ty với tổng vốn điều lệ là 465 tỷ đồng, thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán. Số lượng mã cổ phiếu được giao dịch trên thị trường không cao (73 mã) với giá trị vốn hóa không lớn. Thị trường mới chỉ có 14000 nhà đầu tư. Số nhà đầu tư là tổ chức nhà đầu tư nước ngoài không lớn. Tình trạng trên là do thị trường chứng khoán chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế. Nhìn vào biểu đồ ta thấy chỉ số vn index không tăng mà thậm chí còn sụt giảm trong 3 năm đầu.6 Năm 2004 2005 thị trường có những chuyển biến tích cực.Chỉ số VN index liên tục tăng. Qua 5 năm TTGDCK TP hcm đã vận hành hệ thống giao dịch thông suốt an toàn trên 1.000 phiên giao dịch, với giá trị giao dịch bình quân phiên của toàn thị trường liên tục tăng từ 1,4 tỷ đồng trong năm 2000 lên 81 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2005. Bức tranh chung của Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2005 có sự khởi sắc, quy mô thị trường được mở rộng, tăng khoảng 55% giá trị chứng khoán niêm yết, số lượng nhà đầu tư tăng 35%, lòng tin của nhà đầu tư đối với thị trường được nâng lên. Đây là một cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán tăng số khách hàng ,số lượng nhà đầu tư từ dưới 3.000 tài khoản vào năm 2000 nay đã đạt trên 24.300 tài khoản, trong đó có 250 nhà đầu tư là tổ chức Cũng trong năm 2005 trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức đi vào hoạt động là một động lực lớn cho TTCK cũng là một cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán. Qua 5 năm hoạt động đã có 14 CTCK được thành lập hoạt động trên TTCK. Năm 2005, cả 14 công ty đều có lãi. Các CTCK SSI, Bảo Việt, ACB, VCBS . đều có mức lợi nhuận trên 30%. Sự lớn mạnh của các CTCK không chỉ thể hiện qua việc mở rộng quy mô hoạt động ra một số tỉnh-thành trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương, Cần Thơ…, mà tiềm lực về vốn nguồn nhân lực cũng không ngừng gia tăng, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của thị trường.1.2.Chất lượng hoạt động Tính đến năm 2004 Các CTCK mở rộng hoạt động nghiệp vụ, có kết quả kinh doanh tiềm năng phát triển khả quan : 7 Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng các loại hình dịch vụ tiện ích phục vụ người đầu tư cũng ngày càng được nâng cấp đa dạng hóa. Các mô hình đầu tư mới như quỹ đầu tư chứng khoán, hợp đồng mua lại trái phiếu, cổ phiếu có kỳ hạn… cũng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, làm phong phú thêm hàng hóa để người đầu tư lựa chọn. Các dịch vụ gia tăng giá trị như liên kết tài khoản với ngân hàng, báo giá chứng khoán qua điện thoại, theo dõi giao dịch chứng khoán trực tuyến, đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, Internet… được các CTCK đưa vào áp dụng ngày càng nhiều, đem lại lợi ích thiết thực cho người đầu tư. . Nguồn vốn điều lệ của các CTCK đã lên tới trên 810 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh đã ổn định hơn sau một số năm đầu khó khăn, đến năm 2004 các CTCK đều có lãi đã thực hiện trích quỹ dự phòng tài chính để tăng vốn điều lệ. Cụ thể:+ Về kết quả triển khai các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép: Các CTCK đã chủ động triển khai mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá, thực hiện đấu giá phát hành cổ phiếu qua CTCK, tư vấn niêm yết phát hành bổ sung tăng vốn qua TTCK. Trong năm 2004, các CTCK đã làm đại lý phát hành cổ phiếu cho gần 20 công ty tư vấn cổ phần hoá cho gần 100 doanh nghiệp, tư vấn niêm yết mới niêm yết bổ sung cho 10 doanh nghiệp, đây là đóng góp của các CTCK trong tiến trình đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN của nhà nước Trong năm 2004 đã có 6/13 CTCK triển khai nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư với tổng giá trị chứng khoán trong danh mục trên 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các CTCK đã thực hiện bảo lãnh phát hành với tổng giá trị là 9.034 tỷ đồng.+ Về kết quả kinh doanh: Hầu hết các CTCK đều có lãi. So với năm 2003 doanh thu tự doanh tăng 8 lần (tự doanh trái phiếu chiếm 90% tổng giá trị tự doanh), doanh thu môi giới tăng 3 lần doanh thu tư vấn tăng 1,6 lần. + Về tiềm năng phát triển: các CTCK bắt đầu xác định thế mạnh nghiệp vụ của từng công ty. Một số công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ (như Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn, CTCK Ngân hàng Công thương). + Các tổ chức kinh doanh chứng khoán đã thành lập Hiệp hội để phối hợp hoạt động giữa các hội viên thúc đẩy phát triển TTCK, bước đầu đã tham gia nghiệp vụ cho các nhân viên hành nghề. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế tồn tại:- Khung pháp chính sách phát triển thị trường ck cũng như các công ty chứng khoán vẫn chưa hoàn thiện. Chúng ta chưa có Luật Chứng khoán, hệ thống các văn bản về chứng khoán TTCK hiện hành có tính pháp lý chưa cao còn nhiều bất cập .Các văn bản pháp quy mức thấp vì vậy không bao trùm được hết phạm vi hoạt động của thị trường, chưa tạo ra được một thể chế hoàn chỉnh theo nguyên lý vốn có của nó Điều này đã gây khó khăn cho các công ty chứng khoán trong việc hoạt động cũng như chấp hành luật.- Quy mô của thị trường cổ phiếu nhỏ nên chưa thu hút các nhà đầu tư. Với 30 CTNY mà đa phần là các doanh nghiệp (DN) vừa nhỏ, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu hiện chỉ vào khoảng 0,6% GDP (nếu tính cả trái phiếu thì tổng giá trị niêm yết toàn thị trường là 30.800 tỷ đồng, chiếm 4,8% GDP), hãy còn quá nhỏ để có thể đại diện cho nền kinh tế. Quy mô nhỏ đã gây khó khăn cho các công ty chứng khoán trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh.Hơn nữa “miếng bánh nhỏ” 8này lại bị các ông lớn như SSI,Bảo Việtnắm giữ đa phần nên sẽ càng khó khăn cho các công ty nhỏ mới.- Cơ chế hoạt động của TTCK chưa thực sự ổn định đã ảnh hưởng xấu đến các công ty chứng khoán- Năng lực trình độ của cán bộ quản lý, các nhân viên hành nghề chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển lâu dài của thị trường.Điều nãy cũng dễ hiểu vì TTCK VN là một thị trường non trẻ,thiếu kinh nghiệm.- Máy móc thiết bị chưa hiện đại nên việc giám sát thông tin của thị trường không hiệu quả,hệ thống công nghệ thông tin còn trình độ thấp.-Chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ trên TTCK chưa cao, tính minh bạch hiệu quả còn hạn chế, thể hiện chất lượng công tác công bố thông tin, chất lượng hoạt động của TTGDCK cũng như các thành viên thị trường. Các biểu hiện vi phạm trên thị trường một số CTCK cũng như công ty niêm yết đã ảnh hưởng đến lòng tin của công chúng đầu tư, các giải pháp phát triển thị trường chưa đồng bộ. Nguyên nhân của tình trạng trên là do: tính chủ động, hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát hoạt động TTCK chưa cao. Chưa có một chương trình hành động thống nhất để phát huy vai trò khả năng của các thành viên thị trường trong nỗ lực chung để phát triển TTCK, đặc biệt là vai trò phối kết hợp của các Bộ, ngành, địa phương với cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán TTCK còn hạn chế. Đồng thời, năng lực kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ quản lý cũng như nhân viên hành nghề còn có hạn chế nhất định; chưa xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức người kinh doanh chứng khoán.2.Giai đoạn 2006 – 20072.1.Số lượng quy mô hoạt động của công ty chứng khoána, Số lượng: Trước tiên cần phải khẳng định giai đoạn 2006-2007 là thời kì bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nói chung công ty chứng khoán nói riêng. Sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô mở rộng nghiệp vụ của các công ty chứng khoán là rất đáng kinh ngạc. Qua sáu năm hoạt động, khởi điểm từ vài công ty năm 2000 tính đến cuối năm 2006 số lượng công ty đã tăng lên 55 sang năm 2007 là 78. Bên cạnh đó, các CTCK cũng chú trọng đến việc mở rộng mạng lưới giao dịch thông qua chủ yếu chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh. So với nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư, nhu cầu tư vấn CPH, niêm yết Việc phân tích một cách tương đối đơn giản các con số như trên cho thấy, sự gia tăng của số lượng các CTCK trong thời gian vừa qua có xu hướng phù hợp với xu hướng gia tăng của quy mô hàng hóa trên thị trường. Giá trị thị trường tăng mạnh, số lượng hàng hóa lớn đòi hỏi một lực lượng trung gian thị trường mạnh có tiềm lực tài chính, công nghệ, chuyên môn tốt. Khi thị trường phát triển trong giai đoạn nóng, số lượng CTCK dù tăng nhanh vẫn chưa thể đáp ứng được đòi hỏi giao dịch của nhà đầu tư, cũng như nhu cầu về tư vấn cổ phần hóa (CPH), tư vấn niêm yết. Năm 2001 chỉ có 8.700 tài khoản nhà đầu tư, năm 2006 tăng lên 72.700 tài khoản, năm 2007 là 303.980 tài khoản đến đầu năm 2008 là 383.980 tài khoản. Có thể thấy sự quá tải của các CTCK trong giai đoạn 2006-2007 trong việc thực hiện các nghiệp vụ môi giới, tư vấn niêm yết. Mặt khác, số lượng CTCK tuy tăng nhưng về cơ bản, số lượng chi nhánh vẫn hạn chế (tính đến cuối 2007 chỉ có 45 chi 9nhánh/78 CTCK). So sánh với các nước, ví dụ tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, các CTCK thường có tiềm năng phát triển của thị trường, thiết nghĩ với số lượng CTCK như hiện nay chưa phải là nhiều, nhất là trong điều kiện thị trường phát triển mạnh, không bị sụt giảm như những năm 2006 -2007.b, Quy mô vốn- Năm 2006 Giá trị vốn hóa của thị trường tính đến hết năm 2006 tăng hơn 20 lần so với năm 2001, tăng gần 3 lần so với năm 2005. Trong giai đoạn này, mức tăng của số lượng các CtyCK thấp hơn nhiều so với mức tăng của giá trị vốn hóa của thị trường/GDP số lượng CTNY. Số lượng CtyNY cũng tăng gần 4 lần so với năm 2005 đạt các chỉ tiêu tăng trưởng tốt. TTCK thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng đầu tư các thành phần kinh tế. Giá cổ phiếu trên thị trường liên tục tăng trong một giai đoạn dài. Bối cảnh chung nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, xuất hiện nhiều cơ hội phát triển mới từ việc gia nhập WTO, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được duy trì mức hợp lý, đầu tư nước ngoài (ĐTNN) được đẩy mạnh. Tất cả những yếu tố này đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào một TTCK tiềm năng, với những kỳ vọng về các khoản lợi nhuận do thị trường đem lại . Nhiều tổ chức nhanh chóng gia nhập thị trường mong muốn được “hưởng một phần của chiếc bánh” lợi nhuận từ TTCK. Do vậy, nhu cầu thành lập CTCK tăng mạnh là điều dễ hiểu. Mặt khác, 2006 còn là năm bản lề, trước khi Luật Chứng khoán có hiệu lực. Những tổ chức tài chính muốn gia nhập thị trường đứng trước sức ép phải “nhanh chân” trước khi yêu cầu về vốn để thành lập CTCK tăng từ 44 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo quy định của Luật Chứng khoán, khi luật này có hiệu lực. Đồng thời, cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các CTCK mới thành lập sắp được bãi bỏ. Điều này dẫn đến một số lượng lớn hồ sơ nhanh chóng được hoàn tất đệ trình cơ quan chức năng để được hưởng các khoản ưu đãi trên.- Năm 2007 Sang năm 2007 giá trị vốn hóa thị trường năm đạt trên 43% GDP, số lượng các CTCK tăng mức cao hơn so với mức tăng của giá trị vốn hóa thị trường/GDP số lượng CTNY. Sở dĩ như vậy là do nhu cầu thành lập CTCK vẫn lớn trong khi giá sụt giảm liên tục, khiến cho giá trị vốn hóa thị trường giảm mạnh. Giả thiết, nếu thị trường vẫn mức chiếm 40-50% GDP thì tương quan này có thể khác rất nhiều. Một nhân tố khác phải tính đến, đó là năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đồng nghĩa với việc phải có lộ trình thực hiện các cam kết về dịch vụ tài chính, chứng khoán. Theo đó, ngay từ khi gia nhập WTO, CTCK nước ngoài được góp vốn, liên doanh với đối tác trong nước với tỷ lệ không quá 49%. Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập WTO, CTCK nước ngoài được phép thành lập chi nhánh, CTCK 100% vốn nước ngoài. Điều này mở ra triển vọng cho ngành dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam khi đang chờ đón làn sóng kinh doanh mới từ việc gia nhập WTO. Đồng thời, theo cam kết WTO, cơ quan quản lý không có lý do gì để đưa ra hạn chế về số lượng giấy phép kinh doanh, đặc biệt trong hoàn cảnh các công ty nước ngoài chưa đến thời điểm được gia nhập thị trường.2.2.Về hoạt động của các công ty chứng khoán10[...]... đề ra nhiều giải pháp như: * Hợp nhất, Sáp nhập các công ty chứng khoán để tăng vốn chủ sở hữu Trên thực tế, các nhà chuyên môn cho rằng một làn sóng hợp nhất, sáp nhập các công ty chứng khoán đang dần dần hình thành khi nhiều công ty đang đứng trên bờ vực giải thể như hiện nay * Các công ty chứng khoán cũng có thể kêu gọi các nhà đầu tư để tăng lượng vốn của công ty Nhiều công ty chứng khoán đã bắt... phải được tăng cường để hoạt động chặt chẽ hơn • Nghiên cứu điều chỉnh các chính sách đối với các CTCK thị trường chứng khoán như:  Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Khuyến khích các CTCK đầu tư vào công nghệ chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao công tác quản trị điều hành nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của các CTCK  Mở rông các kênh thông tin cho các nhà đầu tư Tăng việc... Nam không tránh khỏi sự ảnh hưởng, cho tới giờ phút này Sự gia tăng trở lại của khối lượng giao dịch từ 2/2009 là do ảnh hưỏng lớn từ các chính sách kích cầu của chính phủ sự phục hồi dần của nền kinh tế Tổng kết lại: 16 Năm 2007, tăng trưởng giá trị giao dịch cao hơn tăng trưởng số lượng công ty chứng khoán, bởivậy giá trị giao dịch / 1 công ty chứng khoán tăng cao hơn, giúp các công ty chứng khoán. .. có những công ty như Bông Bạch Tuyết (BBT), Full Power (FPC), Tribeco (TRI) gần đây có Interfood (IFS) Trong số 9 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quí 3 thì đã có 6 công ty công bố lỗ, các công ty còn lại lợi nhuận cũng giảm mạnh VnEconomy cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 lũy kế 9 tháng năm 2010 của các công ty chứng khoán niêm yết trên HOSE HNX * Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài... dụng lợi thế thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư => Xem xét đến các nghiệp vụ của các công ty chứng khoán, có thể thấy rằng chúng ta cần nhanh chóng chấn chỉnh hoạt động tự doanh Bằng các biện pháp khác nhau như xem xét cắt giảm các khoản mục đầu tư không sinh lợi, tận dụng lợi thế của mình trong việc tiếp cận thông tin, các công ty chứng khoán cần tự mình nâng cao khả năng kinh doanh,... trường đặc biệt hạn chế các công ty tham gia vào việc làm giá cùng các DN Đây là ý kiến của TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính với DNSGCT trước việc thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua liên tục xuất hiện những nghi vấn về "làm giá chứng khoán" , với đủ các chiêu thức từ đơn giản tới tinh vi III -Giải pháp cho các công ty chứng khoán: Nhà nước cần có các biện pháp hỗ trợ công ty chứng khoán. .. đạo, điều hành công tyNâng cấp công nghệ => Bên cạnh vấn đề vốn, nhân lực công nghệ cũng là vấn đề then chốt Không chỉ phải tự mình nâng cao khả năng chuyên môn trong từng nghiệp vụ, các công ty chứng khoán cũng cần phải xem xét lại vấn đề tổ chức nhân sự bộ máy điều hành để phù hợp nhất để phát triển, tiết kiệm được chi phí điều hành hoạt động của công ty Một số công ty chứng khoán lớn (như... Các công ty chứng khoán đang tìm mọi cách cố gắng duy trì hoạt động chờ thị trường ấm lên Còn nhớ vào đầu năm 2009, khi thị trường khó khăn, các công ty chứng khoán (CTCK) lại phải thực hiện yêu cầu tăng vốn pháp định mới được thực hiện các nghiệp vụ tương ứng, nên nhiều CTCK đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin rút bớt nghiệp vụ tự doanh, bởi theo quy định, nghiệp vụ này yêu cầu vốn pháp. .. sàn vàng mọc lên nhanh chóng Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2009 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các công 19 ty chứng khoán phải tạm ngừng mở sàn vàng đề chờ văn bản hướng dẫn cụ thể Theo đó, đối với các công ty chưa mở sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu không được mở sàn giao dịch vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn Đối với những sàn đã mở, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các. .. đã đi vào hoạt động từ trước năm 2007, nhưng doanh thu vẫn rất khiêm tốn, thể hiện hoạt động môi giới chưa hiệu quả, như trường hợp của CTCK Nam Việt, doanh thu các năm 2007 2008 chỉ đạt lần lượt 30 triệu đồng 277 triệu đồng! 9 tháng đầu năm 2009: Vượt cả dự tính! Bắt sóng phục hồi của thị trường, lợi nhuận của các công ty nhanh chóng trở lại Đến thời điểm này nhiều công ty chứng khoán đã công . tài:Trình bày thực trạng và giải pháp nâng caochất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam. Mục lụcI- Những vấn đề cơ bản CTCK tại Việt Nam ……………………………………...1. 2007……………………………………………………………......82.1.Số lượng và quy mô hoạt động của công ty chứng khoán. .............................82.2.Về hoạt động của các công ty chứng khoán. ..................................................9a.Về
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam, Giai đoạn 3 tháng cuối năm 2009 cho đến nay 1. Tình hình hoạt động tổng quan

Từ khóa liên quan