So sánh ngôn ngữ báo chí tiếng việt và tiếng anh qua một số thể loại

262 1,201 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 05:48

Luận văn tiến sĩ so sánh ngôn ngữ báo chí tiếng việt và tiếng anh qua một số thể loại ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  NGUYỄN HỒNG SAO SO SÁNH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH QUA MỘT SỐ THỂ LOẠI CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH – ĐỐI CHIẾU MÃ SỐ : 62.22.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN  Người hướng dẫn khoa học : 1. PGS. TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 2. TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Thành phố HỒ CHÍ MINH - 2010 *Phản biện độc lập : Phản biện độc lập1: GS.TS.Nguyễn Đức Dân Phản biện độc lập 2: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm Phản biện độc lập 3: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn *Phản biện: Phản biện 1 : GS.TS. Nguyễn Đức Dân Phản biện 2 : GS.TS. Lê Quang Thiêm Phản biện 3 : PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả phát hiện nêu trong luận án này là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2010 Người thực hiện NGUYỄN HỒNG SAO MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 10 1. Lý do chọn đề tài . 10 2. Lịch sử vấn đề 12 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 4. Mục đích - nhiệm vụ nghiên cứu: 19 5. Phương pháp nghiên cứu nguồn ngữ liệu . 20 6. Đóng góp của luận án 21 7. Bố cục của luận án . 22 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 24 1.1 Các ý nghĩa liên nhân tương tác . 24 1.2. Lý thuyết thẩm định: . 26 1.3. Ngôn ngữ báo chí với tính “chủ quan” – “khách quan” . 33 1.4. Vị thế liên chủ quan (inter – subjective positioning) với Ngữ pháp thẩm định . 36 1.5. Thể loại qua cái nhìn của Ngữ học chức năng hệ thống . 39 1.6. Tính liên văn bản kiến tạo diễn ngôn mang tính xã hội . 40 1.7. Mô hình hóa tin phóng sự . 43 1.8. Diễn ngôn truyền thông mang tính toàn cầu 50 1.9. Tiểu kết 52 CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ TIN QUỐC TẾ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT BÁO TIẾNG ANH . 55 2.1. Cấu trúc Tin quốc tê trên báo tiếng Việt 55 2.1.1. Tin quốc tế . 55 2.2 Ngôn ngữ của Tin quốc tê trên báo tiếng Việt qua lăng kính của Bộ khung thẩm định . 60 2.2.1. Phạm trù Thái độ trong ngôn ngữ Tin quốc tế trên báo tiếng Việt . 60 2.2.2. Phạm trù Thang độ Thỏa hiệp trong ngôn ngữ Tin quốc tế trên báo tiếng Việt . 69 2.2.3. Phạm trù Thỏa hiệp trong ngôn ngữ Tin quốc tế trên báo tiếng Việt . 81 2.3. Cấu trúc tiểu loại Tin quốc tế trên báo tiếng Anh 94 2.3.1. Đoạn mở đầu . 95 2.3.2. Nguyên lý quỹ đạo . 102 2.3.3. Ranh giới giữa hạt nhân vệ tinh . 106 2.4 Ngôn ngữ của tiểu thể loại Tin quốc tế trên báo tiếng Anh qua lăng kính của Bộ khung thẩm định 106 2.4.1. Phạm trù Thái độ trong một số văn bản Tin quốc tế trên báo tiếng Anh 106 2.4.2. Phạm trù Thang độ Thỏa hiệp trong ngôn ngữ Tin quốc tế trên báo tiếng Anh . 115 2.5 Tiểu kết . 125 2.5.1 Về mặt cấu trúc . 125 2.5.2 Về mặt ngôn ngữ 127 CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT BÁO TIẾNG ANH . 129 3.1. Cấu trúc thể loại Phóng sự trên báo tiếng Việt 129 3.1.1 Quan điểm của một số tác giả Việt Nam về Phóng sự . 129 3.1.2. Cấu trúc về thời gian không gian . 132 3.1.3. Cấu trúc về nội dung 133 3.2. Ngôn ngữ Phóng sự trên báo tiếng Việt qua lăng kính của Bộ khung thẩm định 138 3.2.1. Phạm trù Thái độ trong ngôn ngữ Phóng sự trên báo tiếng Việt . 138 3.2.2. Phạm trù Thang độ Thoả hiệp trong ngôn ngữ Phóng sự trên báo tiếng Việt 142 3.3. Cấu trúc thể loại Phóng sự trên báo Tiếng Anh . 143 3.3.1 Tính văn học trong Phóng sự trên báo tiếng Anh 147 3.3.2 Phân loại Phóng sự theo quan niệm của Cộng đồng báo chí tiếng Anh 147 3.3.3. Bố cục cấu trúc một bài Phóng sự trên báo tiếng Anh 148 3.4. Ngôn ngữ thể loại Phóng sự trên báo tiếng Anh qua lăng kính của Bộ khung thẩm định 157_Toc310775348 3.4.1. Phạm trù Thái độ trong ngôn ngữ Phóng sự trên báo tiếng Anh . 157 3.4.2. Phạm trù Thang độ Thỏa hiệp trong ngôn ngữ Phóng sự trên báo tiếng Anh 166 3.5. Tiểu kết .175 KẾT LUẬN 179 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 187 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 189 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC GIẢN ĐỒ, BẢNG BIỂU HÌNH VẼ ĐƯỢC MINH HỌA TRONG LUẬN ÁN Chương 1: Cơ sở Lý luận Trang +Bảng 1.1: Các chức năng của ngôn từ các hiện thực hóa phù hợp (Guijarro, A.J.M.) . 25 +Bảng 1.2: Chức năng tương tác trong hình ảnh. (Guijarro, A.J.M.) . 26 +Giản đồ 1.1: Hệ thống thẩm định (Martin, J.R.) 29 +Bảng1.3: Tóm tắt tính chất khách quan đối chiếu với tính chất chủ quan . 36 +Bảng 1.4: Một cách phân loại loại hình các thể loại (Martin, J.R.) 40 +Giản đồ 1.2: Cấu trúc một mẩu tin (van Dijk, T.A.) 46 +Giản đồ 1.3: Mô hình tin theo cấu trúc quỹ đạo (White, P.R.R) . 47 +Giản đồ 1.4: Mô hình một bài Phóng sự theo bánh xe Rama (Conley, D.) . 50 Chương 2: Ngôn ngữ tiểu thể loại Tin quốc tế +Giản đồ 2.1: Mô hình văn bản tin (Trịnh Sâm) . 57 +Giản đồ 2.2: Minh hoạ mẩu tin theo mô hình qũi đạo . 59 +Bảng 2.1: Bảng từ viết tắt các từ ngữ kí hiệu dùng trong phạm trù Thái độ 63 +Bảng 2.2: Phân tích mẩu tin VD13V theo giá trị Tác động . 64 +Bảng 2.3: Phân tích mẩu tin VD14V theo giá trị Đánh giá . 65 +Bảng 2.4: Phân tích mẩu tin VD15V theo giá trị Phán xét 68 +Giản đồ 2.3: Tóm tắt lược về Thang độ . 72 +Giản đồ 2.4: Lực: Cường độ - Chất lượng quá trình . 75 +Bảng 2.5: Kết hợp các đặc trưng chỉ sự tăng cường chất lượng 76 +Bảng 2.6: Kết hợp các đặc trưng chỉ sự tăng cường quá trình . 76 +Giản đồ 2.5: Sự lượng hóa về lực . 80 +Bảng 2.7: Các kết hợp đặc trưng để lượng hóa . 80 +Giản đồ 2.6: Các thuật ngữ thương thảo . 83 +Giản đồ 2.7: Thoả hiệp: Các điều kiện về mục từ các môi trường thuộc ngữ cảnh 85 +Giản đồ 2.8: Dòng thời gian của mẩu tin “Independence ” 99 +Bảng 2.8: Phân tích thủ pháp tăng cường . 102 +Giản đồ 2.9: (Cơ cấu) khiển cách là sự lệ thuộc mang tính quỹ đạo 105 +Giản đồ 2.10: Minh họa mẩu tin “Kosovo ….” theo mô hình quỹ đạo . 106 +Bảng 2.9: Phân tích mẩu tin “Taiwan… ” theo phạm trù Thái độ 107 +Bảng 2.10: Phân tích mẩu tin “Fidel Castro…” theo phạm trù Thái độ . 109 Chương 3: Ngôn ngữ thể loại Phóng sự +Giản đồ 3.1: đồ bậc thang 133 +Giản đồ 3.2: đồ hình tháp ngược 133 +Giản đồ 3.3: Mô hình bố cục kết hợp 134 +Giản đồ 3.4: Minh hoạ Phóng sự “Đời không bến đậu” theo mô hình bánh xe Wheel-O-Rama 135 +Giản đồ 3.5: Mô hình Phóng sự” Đời không bến đậu” qua các Biện pháp chuyên biệt . 137 +Bảng 3.1: Phân tích Phóng sự “Hà Khẩu, đằng sau sự bình yên” qua giá trị Tác động . 138 +Bảng 3.2: Phân tích Phóng sự “Săn hàng sách đỏ” qua giá trị Phán xét 139 +Bảng 3.3: Phân tích Phóng sự “Trở lại Phong Nha, Kẻ Bàng” qua giá trị Đánh giá . 140 +Giản đồ 3.6: Thống kê chi tiết Biện pháp chuyên biệt trong Phóng sự “Pearls before Breakfast” . 152 +Giản đồ 3.7: Tác phẩm Phóng sự “Pearls before Breakfast” theo mô hình bánh xe Wheel -O-Rama . 157 +Bảng 3.4: Phân tích đoạn 5 Phóng sự “Pearls before Breakfast’ theo giá trị Tác động . 157 +Bảng 3.5: Phân tích đoan 8 Phóng sự“ Pearls before Breakfast” theo giá trị Phán xét 159 +Bảng 3.6: Phân tích đoạn 13 Phóng sự “ Pearls before Breakfast” theo giá trị Đánh giá 161 +Bảng 3.7: Phân tích đoạn 4 Phóng sự “Pearls before Breakfast” theo phạm trù Thái độ 165 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN NÀY at An toàn bh Bất hạnh bttđ Bị thể thẩm định BPCB Biện pháp chuyên biệt bth Bình thường BKTĐ Bộ khung thẩm định chth Chân thật CĐBC Cộng đồng báo chí đg Đánh giá khng Khả năng kph Khuôn phép ktr Kiên trì LTTĐ Lí Thuyết Thẩm Định LATO Los Angeles Times online lg Lượng giá mm Mong muốn NNBC Ngôn ngữ báo chí NHCNHT Ngữ học chức năng hệ thống NNDN Ngữ nghĩa diễn ngôn NPCNHT Ngữ pháp chức năng hệ thống NPTV Ngữ pháp – Từ vựng phug Phản ứng phx Phán xét PS Phóng sự PSBC Phóng sự báo chí PSĐT Phóng sự điều tra pttth Phương tiện truyền thông SGGPO Sài Gòn Giải Phóng online tđ Tác động TP Tác phẩm tttđ Tác thể thẩm định +thđ Thái độ tích cực -thđ Thái độ tiêu cực TNO Thanh Niên online thl Thể loại NYO The NewYork Times online thm Thỏa mãn TQT Tin Quốc Tế th Tổng hợp TTO Tuổi Trẻ online . TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN HỒNG SAO SO SÁNH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH QUA MỘT SỐ THỂ LOẠI CHUYÊN. theo ngôn ngữ diễn cảm trong báo chí tiếng Anh. Nguyễn Đức Dân [3] giới thiệu đặc điểm ngôn ngữ báo chí nói chung và đặc điểm ngôn ngữ báo viết, báo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh ngôn ngữ báo chí tiếng việt và tiếng anh qua một số thể loại , So sánh ngôn ngữ báo chí tiếng việt và tiếng anh qua một số thể loại