Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ gắn với phát triển bền vững tỉnh cà mau

93 5 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TƠ HỒNG MÃNH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TƠ HỒNG MÃNH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH CÀ MAU Chuyên ngành: Tài cơng Mã số chun ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn khoa học: GS.TS Sử Đình Thành Tp Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình Tơi thực với hướng dẫn GS.TS Sử Đình Thành Các số liệu, thơng tin kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Đầm Dơi, ngày tháng năm 2016 Học viên thực luận văn Tơ Hồng Mãnh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG - HÌNH CHƢƠNG LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường có tác động đến phát triển bền vững tỉnh Cà Mau .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đóng góp Luận văn .4 1.7 Bố cục Luận văn Chƣơng LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 Lý luận đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường .6 2.2 Cơ sở lý luận phát triển kinh tế bền vững 16 2.3 Tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển kinh tế bền vững .18 2.4 Kinh nghiệm nghiên cứu nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 23 2.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc 23 2.4.2 Kinh nghiệm Inđônêsia 25 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH CÀ MAU 29 3.1 Giới thiệu địa bàn tỉnh Cà Mau 29 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên .29 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 3.2 Thực trạng hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau .39 3.2.1 Mạng lưới giao thông đường 39 3.2.2 Đánh giá so với phát triển giao thông đường 42 3.2.3 Đánh giá so với yêu cầu phát triển đô thị 44 3.2.4 Đánh giá tác động tới phát triển bền vững tỉnh Cà Mau 45 3.3 Thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường 46 3.3.1 Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 46 3.3.2 Mức độ đầu tư từ ngân sách vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Cà Mau 49 3.4 Phân tích tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển bền vững 49 3.5 Hạn chế nguyên nhân đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau .59 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ GẮN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH CÀ MAU 65 4.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau 65 4.1.1 Quan điểm phát triển 65 4.1.2 Mục tiêu phát triển .66 4.1.3 Định hướng phát triển mạng lưới giao thông đường đến năm 2020 67 4.2 Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau 70 4.2.1 Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường 70 4.2.2 Giải pháp vốn đầu tư .74 CHƢƠNG KẾT LUẬN 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Đề xuất 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG - HÌNH Danh sách bảng Bảng 3.1 Hệ thống đường tỉnh Cà Mau đến cuối năm 2015 41 Bảng 3.2 Các tiêu mạng lưới đường tỉnh trước sau quy hoạch 62 Bảng 3.3 Tổng hợp nguồn vốn đầu tư đến năm 2020 63 Danh sách hình Hình 1.1 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu Hình 2.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường 14 Hình 2.2 Mơ hình kinh điển mối quan hệ kinh tế - mơi trường - xã hội 16 Hình 3.1 Chi ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 36 Hình 3.2 Dân số trung bình 36 Hình 3.3 Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 48 Hình 3.4 So sánh tỷ trọng tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường so với tổng vốn đầu tư xây dựng vốn đầu tư tồn xã hội 48 Hình 3.5: Biến động GRDP giai đoạn 2011 - 2015 (giá hành) 50 Hình 3.6 Cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau năm 2010 2015 51 Hình 3.7: GRDP bình quân đầu người (giá hành) 52 Hình 3.8 Sơ đồ vận tải hành khách giai đoạn 2011 - 2015 54 Hình 3.9: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn (2011 - 2015) 56 Hình 3.10 Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn (2011 - 2015) 56 CHƢƠNG LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Phát triển bền vững mục tiêu Quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng; đó, đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường đóng vai trị quan trọng phát triển bền vững nước giới Việt Nam Các nghiên cứu Quốc tế Nước cho thấy phát triển hạ tầng giao thông đường phận quan trọng giao thơng vận tải nói riêng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, có vai trị quan trọng phát triển bền vững, đóng góp to lớn vào nhu cầu lại nhân dân, nâng cao việc giao lưu địa phương, xóa khoảng cách địa lý, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hợp lý, phát huy lợi thế, tiềm địa phương, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh… Do vậy, việc nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn đến phát triển bền vững giúp nhà quản lý quy hoạch sách tham khảo để nâng cao hiệu trình đầu tư Cà Mau tỉnh tận phía Nam Tổ quốc, thuộc vùng Đồng sông Cửu Long nằm trọn bán đảo Cà Mau Hiện nay, tỉnh Cà Mau tồn hai loại hình vận tải quan trọng đường đường thủy Trong thời gian qua, kinh tế Tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) năm 2015 42.976 tỷ đồng (giá hành), tăng 75% so với năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,3%/năm; đến cuối năm 2015 có 97% hộ dân sử dụng mạng lưới điện quốc gia; tỷ lệ thị hóa đạt 22,6% Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 giảm 3,4% (năm 2010 6,5%), giải việc làm hàng năm đạt 35 ngàn người, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 35,266 triệu đồng/người/năm (năm 2010 20,221 triệu đồng/người/năm) Quản lý tài nguyên, bảo vệ mơi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trọng khai thác hợp lý, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Cà Mau Những kết đạt phần từ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau năm vừa qua gắn với phát triển bền vững tỉnh nhà, nhiều tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu thực đạt vượt kế hoạch hàng năm Do đó, sở nghiên cứu lý luận mối quan hệ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững, Luận văn cố gắng thực phân tích đóng góp đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững Từ rút mối quan hệ rõ nét, làm sở đề xuất giải pháp giúp cho việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường ngày đóng góp nhiều cho phát triển bền vững tỉnh Cà Mau Do vậy, tác giả chọn đề tài “Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau” làm Luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung - Phân tích đánh giá thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển bền vững đầu tư hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận đầu tư đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển bền vững tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững; - Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường phát triển bền vững; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu tư hạ tầng giao thông đường tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường có góp phần tác động đến phát triển bền vững tỉnh Cà Mau 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu Luận văn thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển bền vững tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau gắn với phát triển bền vững 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung luận văn nghiên cứu 04 vấn đề chính: (1) đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau; (2) Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; (3) Tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; (4) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau Số liệu nghiên cứu Luận văn từ năm 2011 - 2015 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu: Sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả CƠ SỞ LÝ LUẬN Hạ tầng giao thông đƣờng Phát triển bền vững Về Kinh tế ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC Về Xã hội Về Mơi trƣờng CÁC GIẢI PHÁP Hình 1.1 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đóng góp Luận văn Căn vào sở sở lý luận đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường phát triển bền vững nghiên cứu tác giả trước, Luận văn thơng qua q trình phân tích kiểm chứng số liệu thực tế để đánh giá đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; Góp phần đánh giá tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; Đề xuất giải pháp, khuyến nghị để thực đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường có hiệu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững dài hạn; 73 nhũng Kiên xuất toán khoản chi sai mục đích, khơng khối lượng, đơn vị giá, khơng tiêu chuẩn định mức, vượt dự toán lớn Cần thực chế độ trách nhiệm vật chất, kể trách nhiệm nhà thầu, tư vấn giám sát việc xác nhận toán khối lượng thiếu trung thực, khơng quy định Việc tốn vốn đầu tư phải tiến hành theo quy trình phương thức toán theo tiến độ thực Thực giám sát từ khâu bố trí vốn cho dự án để đảm bảo tuân thủ quy hoạch duyệt, giám sát khâu chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư dự án nhằm ngăn chặn hành vi gây lãng phí, thất vốn nhà nước; thực chặt chẽ khâu lập thẩm định trước phê duyệt dự án đầu tư Sử dụng chế thuê tư vấn có đủ điều kiện lực kiểm tra thẩm tra chất lượng sản phẩm tất trình đầu tư dự án 4.2.1.6 Sử dụng vốn ngân sách tập trung, chống dàn trãi, chống thất thoát, thực tiết kiệm, chống tiêu cực lãng phí; Xử lý kịp thời, nghiêm minh việc sử dụng Ngân sách nhà nước cho đầu tư cơng nói chung, cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường nói riêng Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực chế độ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước quản lý, điều hành ngân sách để xảy thất thoát, lãng phí chi tiêu khơng mục đích Phải kiên đình hỗn cơng trình, dự án khơng hiệu quả, khơng bố trí vốn cơng trình, dự án không đủ thủ tục đầu tư, không phê duyệt dự án không xác định nguồn vốn thực cho việc đầu tư 4.2.1.7 Có chế tài đủ mạnh để nâng cao trách nhiệm người định đầu tư; Người định đầu tư sai, gây lãng phí, thất phải bị xử phạt hành chính, cách chức truy cứu trách nhiệm Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng dự án, chấm dứt tình trạng giao cho người không đủ điều kiện lực chuyên môn nghiệp vụ thực quản lý dự án Sắp xếp 74 Ban quản lý dự án theo tiêu tiêu chuẩn phù hợp Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên Ban quản lý dự án, phát kịp thời vấn đề phát sinh đề xuất biện pháp xử lý kịp thời 4.2.1.8 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hiệu dự án; Hiện tại, dự án đầu tư tỉnh sơ sài, nhiều nhược điểm, chưa có dự án đầu tư cơng phân tích hiệu kinh tế - xã hội Phương pháp phân tích chi phí vịng đời chưa áp dụng so sánh chọn lựa phương án Đánh giá tác động mơi trường có hình thức Việc thẩm định, phân tích lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án mang lại đảm bảo cho q trình sử dụng vốn mục đích đem lại hiệu cao Bởi thế, nâng cao chất lượng công tác thẩm định vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu quản lý đầu tư Việc thẩm định chủ yếu dựa vào đánh giá cán bộ, chuyên gia trực tiếp thực cơng tác chất lượng cơng tác thẩm định phụ thuộc phần lớn lực, trình độ chuyên môn người làm công tác thẩm định Cần thường xuyên cập nhật thông tin văn quy phạm pháp luật mới, đưa cán học tập, bồi dưỡng Từ tham mưu đề xuất dự án đảm bảo hiệu đồng vốn bỏ Xây dựng hệ thống quy trình thẩm định rõ ràng, chặt chẽ đảm bảo tính khách quan sở bám sát tiêu chuẩn, quy định nhà nước 4.2.2 Giải pháp vốn đầu tƣ 4.2.2.1 Về huy động vốn - Đa dạng nguồn huy động vốn, tạo cấu nguồn vốn hợp lý, giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước Huy động vốn đầu tư xây dựng đường từ nguồn lực từ thành phần kinh tế hình thức phù hợp để phát triển kết cấu hạ tầng đường 75 Quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước việc huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển: "vốn nước định, vốn nước quan trọng" Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước quan trọng (trung ương, địa phương, nguồn vốn ODA) nguồn vốn chủ yếu phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Cần nghiên cứu tính tốn lựa chọn dự án đầu tư trọng điểm nhằm đem lại hiệu đầu tư lớn tránh đầu tư dàn trải Nguồn từ khu vực tư nhân cần phát huy Các nguồn lực từ việc đóng góp doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế cá nhân tiền, vật ngày cơng lao động Khuyến khích tư nhân bỏ vốn đầu tư góp vốn doanh nghiệp nhà nước để xây dựng công trình giao thơng theo hình thức đầu tư thích hợp Những quan điểm phát triển đường cần phải hiểu rõ việc "Thương mại hoá đường bộ"Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng kết cấu hạ tầng giao thơng đường phải có trách nhiệm trả phí sử dụng để bảo trì tái đầu tư phát triển đường Chính sách hiểu theo nguyên tắc "ai dùng trả", tức người sử dụng sở hạ tầng giao thông đường phải trả phí Mức thu phí cầu đường ta thấp với biểu giá thấp hiệu thu phí khơng cao Theo Thơng tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6-12-2002 Bộ Tài mức sử dụng cầu đường nước ta 20-25% so với nước Nhật, Pháp 60% so với Trung Quốc Nguồn vốn dân có tính chất tiềm tàng, có sách huy động đắn nguồn vốn lớn, có vai trò quan trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Huy động vốn dân cư huy động mang tính chất lâu dài Để huy động nguồn vốn cách hiệu cần thực nghiêm túc phương châm “nhà nước nhân dân làm” Việc huy động vốn tín dụng thơng qua ngân hàng, tổ chức tín dụng, huy động trái phiếu cơng trình Đây nguồn vốn có vai trị ngày 76 quan trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Trong thời gian tới cần huy động nhiều nguồn vốn Muốn phải thường xuyên đổi hoạt động tín dụng, đổi chế điều hành mơ hình tổ chức Giảm bớt thủ tục hành khơng cần thiết gây khó khăn phiền hà, tạo điều kiện cho việc vay vốn đơn giản, thuận lợi Cần tăng cường nâng cao trình độ, lực cán quản lý tài dự án có sử dụng nguồn vốn tín dụng Đối với nguồn vốn nước ngoài: Đây nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn vốn đầu tư cho sở hạ tầng giao thông đường Bởi tương lai việc tăng cường thu hút nguồn vốn cần thiết Các sách huy động vốn đầu tư nước ngồi phải mềm dẻo, phải lấy quan điểm lợi ích lâu dài cộng đồng mà có sách phù hợp giai đoạn Phải đảm bảo cân đối việc huy động tiềm vốn đầu tư nước với vốn đầu tư nước ngoài, nên huy động vốn đầu tư nước ngồi cho cơng trình quốc gia quan trọng kết hợp với việc đầu tư cơng nghệ + Với nguồn vốn ODA, cần có kế hoạch bố trí kịp thời vốn đối ứng nước tiến hành triển khai dự án xây dựng đường sử dụng vốn ODA Các thủ tục hành chính, tài phải cải tiến đảm bảo chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục tốn cơng trình Chế độ quản lý dự án cần phân cấp rõ ràng dự án ODA từ trung ương xuống sở Đồng thời phải tiến hành cơng tác giải phóng mặt cách nhanh chóng, cải tiến thủ tục kế tốn kiểm tốn, tốn cơng trình để đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho dự án + Với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI): Để thu hút ngày nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi phải có quy hoạch phát triển hệ thống sở hạ tầng giao thông đường Trong qui hoạch xác định rõ danh mục, cơng trình đầu tư cho phép đầu tư trực tiếp nước ngồi Trong mạng lưới giao thơng, cơng trình giao thơng thực đầu tư trực tiếp được, cơng trình có khả thu lợi được, khả thu 77 hồi vốn nhanh Đa dạng hóa danh mục đầu tư (BOT, BT ), có sách qn, hấp dẫn lâu dài để khuyến khích đảm bảo quyền lợi cho người đầu tư trực tiếp cơng trình Thống sách đầu tư nước nước ngồi, xóa bỏ phân biệt đối xử thuế, giá, cước phí - Đa dạng hố hình thức huy động vốn + Huy động vốn từ nhà đầu tư tư nhân hình thức từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn đầu tư theo hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT); xây dựng - chuyển giao (BT) Hiện có nhiều dự án triển khai theo hình thức BOT, nhà nước góp vốn tới 40% tuỳ theo dự án Mở rộng phát triển hình thức "Xây dựng - Chuyển giao" (BT) theo hướng "Đổi đất lấy đường" đổi đất lấy hạ tầng, hình thức có tính khả thi cao thực tế chưa triển khai nhiều Hình thức áp dụng cho tuyến qua thị Có thể coi "đổi đất lấy hạ tầng" sách biện pháp tạo vốn xây dựng hiệu Nội dung chủ yếu lập quy hoạch xây dựng hay mở rộng đường, cần quy hoạch khu vực lân cận dọc tuyến đường khu vực với diện tích định (thường từ 50-100m) để sau hồn thành cơng trình đường giao cho chủ đầu tư quản lý, khai thác, chuyển nhượng quyền sử dụng để đổi lấy vốn, bao gồm nguồn vốn thu từ việc bán quyền sử dụng đất bán vị trí quảng cáo, đường, cầu Triển khai theo hình thức "chìa khố trao tay", nghĩa nhà đầu tư chịu chi phí từ đền bù giải toả mặt xây dựng sau dự án hoàn thành chuyển giao cho tỉnh quản lý Đổi lại, nhà đầu tư quyền khai thác số khu đất thành phố định cho mục đích thương mại họ + Nghiên cứu thực hình thức tác đầu tư Quan hệ Hợp tác công tư - Public Private Partnerships (PPPs) Một nội dung dự án nghiên cứu lựa chọn dự án đầu tư theo hình thức cơng - tư bao gồm: Xây dựng phương thức, cách thức, tổ chức thực đầu tư theo hình thức cơng tư Xây dựng tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư, nghiên 78 cứu số dự án áp dụng, khuyến nghị chủ dự án thực đầu tư theo hình thức công tư + Chuyển nhượng quyền khai thác, tổ chức thu phí: áp dụng cho dự án hồn thành, trước mắt nhượng bán quyền thu phí, cơng tác bảo trì nhà nước đảm nhận để đảm bảo an tồn giao thơng tiến tới nhượng bán thương quyền Hình thức hấp dẫn mức độ rủi ro thấp Khơng gặp rủi ro q trình xây dựng, chất lượng cơng trình xác định, mật độ giao thơng tính tốn qua khảo sát thực tế + Đầu tư theo hình thức xây dựng - thu phí - hồn vốn, khác với BOT thu phí để hồn vốn vay, chủ yếu quan quản lý DNNN đảm nhận để nâng cấp số tuyến hư hỏng có quy mơ đầu tư không lớn, phải thực thời gian ngắn + Những hình thức khác: Phát hành trái phiếu cơng trình cầu đường hình thức áp dụng cho dự án có khả hồn vốn cao, chí hấp dẫn dự án BOT Do áp dụng cho số dự án đường cao tốc, xây dựng cầu lớn Có thể huy động vốn nhân dân cách phát hành trái phiếu cơng trình giao thơng (khoảng 10-15% tổng nhu cầu đầu tư) trái phiếu phải có lãi suất hấp dẫn (cao lãi suất tiết kiệm) thời hạn vay khơng nên q dài khuyến khích người mua 4.2.2.2 Sử dụng nguồn vốn - Hệ thống quốc lộ, cao tốc, đường hành lang ven biển, đường lộ ven biển: Đây cơng trình Bộ Giao thơng vận tải quản lý với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn vay ODA, vay tín dụng ưu đãi áp dụng cho tuyến cần nâng cấp chưa bố trí vốn ngân sách ; Trong trình thực đầu tư dự án giao thông Quốc gia địa bàn, phía tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thơng vận tải q trình xây 79 dựng kế hoạch lộ trình đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tiến độ giải phóng mặt với tiến trình thực đầu tư xây dựng; - Hệ thống đường tỉnh: Là mạng lưới đường quan trọng nối với hệ thống giao thông quốc gia, có ảnh hưởng lớn trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hệ thống đầu tư chủ yếu từ ngân sách tỉnh, đồng thời tranh thủ hỗ trợ chương trình, dự án Bộ Giao thơng vận tải Một số tuyến đường tỉnh huyết mạch quan trọng mạng lưới giao thông đảm bảo lưu thông hàng hóa lại người dân nên ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cầu; - Hệ thống đường đô thị đầu tư nguồn vốn ngân sách Hệ thống đường khu dân cư khu công nghiệp, nên đầu tư xây dựng đồng kết cấu sở hạ tầng bao gồm điện, nước, giao thông ; - Các đường nối vào khu công nghiệp, khu du lịch đơn vị đầu tư Để đảm bảo tính đồng bộ, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, cần thiết phải xem xét đến việc đầu tư khu dân cư sở hạ tầng khu vực này; - Hệ thống giao thông nông thôn: Các tuyến đường đầu tư nguồn ngân sách huyện, tranh thủ hỗ trợ chương trình dự án Quốc gia - Các cơng trình phục vụ vận tải bến xe khách, bãi xe tải đầu tư vốn ngân sách tỉnh, kêu gọi nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng theo phương thức BOT 4.2.2.3 Các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tƣ Tranh thủ nguồn lực, kêu gọi đầu tư, khuyến khích đầu tư số lĩnh vực hình thức BOT hình thưc hợp pháp khác để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, liên thông nhằm phục vụ có hiệu nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 80 Xây dựng sách ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kể cầu, đường, bến, bãi Cụ thể miễn giảm thuế loại số năm, giảm tiền thuê đất cho loại hình dịch vụ giao thơng vận tải, ưu tiên nhanh chóng giải thủ tục đầu tư Các sách phải bảo đảm quán, lâu dài đảm bảo quyền lợi đáng cho nhà đầu tư - Cần trọng đặc biệt đến việc khuyến khích đa dạng hóa hình thức huy động vốn từ thành phần kinh tế tỉnh Mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long việc liên doanh liên kết để phát triển giao thông vận tải đường bộ; - Chú trọng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất Đây phương thức mới, thực thành công số địa phương Để áp dụng phương thức này, ban ngành tỉnh cần nghiên cứu kỹ để có đề xuất thức với Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân tỉnh 4.2.2.4 Các giải pháp, sách quản lý nhà nƣớc giao thông vận tải đƣờng - Phát triển giao thông đường theo quy hoạch, kế hoạch + Căn “Chiến lược, quy hoạch phát triển chuyên ngành giao thơng vận tải” Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương quản lý địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch ngắn trung hạn cho việc đầu tư xây dựng cơng trình giao thông vận tải đường địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp tuyến đường, cơng trình phục vụ vận tải phù hợp với quy hoạch duyệt + Sau “Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương quản lý địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 81 2030” Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cần thiết triển khai công tác quy hoạch giao thông địa bàn huyện, thành phố để đảm bảo khả nối kết giao thông thông suốt từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã; phục vụ có hiệu cho phát triển ngành kinh tế - xã hội tỉnh + Ngành giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với ban ngành chức tỉnh trình đầu tư mạng lưới đường đặc biệt tuyến đường khu vực ven biển, rừng phòng hộ, khu vực sinh thái… - Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ phát triển giao thông vận tải đường Triển khai áp dụng quy trình quy phạm xây dựng, quản lý bảo trì cơng trình giao thơng; khuyến khích áp dụng cơng nghệ, vật liệu vào xây dựng; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; xây dựng trung tâm kiểm định, quản lý chất lượng xây lắp cơng trình Cụ thể là: + Những tuyến đường nâng cấp, xây dựng phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định TCVN 4054-2005; + Sử dụng vật liệu chỗ chính, trọng áp dụng vật liệu mới, cơng nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương; + Áp dụng công nghệ thi công đại (thi công cầu bê tông dự ứng lực công nghệ đúc sẳn, công nghệ cọc khoan nhồi đường kính lớn…); + Tích cực mạnh dạn áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến công tác nâng cấp, cải tạo cầu đường, làm đường mới, xử lý nơi đường, mặt đường hay bị lũ, xử lý chống sụt ta luy đường - Chính sách phát triển vận tải 82 + Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia kinh doanh lĩnh vực vận tải + Thành phần kinh tế hợp tác xã tư nhân đóng vai trị đặc biệt quan trọng hiệu việc cung cấp dịch vụ vận tải, cần tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cung ứng dịch vụ vận tải ngày tốt hơn; + Có sách ưu đãi cho tổ chức hoạt động dịch vụ vận tải khu vực vùng sâu, vùng xa miễn giảm loại thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, ) phân đất làm trụ sở, bãi đỗ xe + Tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải Các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thành phần kinh tế phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vận tải bảo vệ môi trường đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ đóng góp nhà nước (các loại thuế, phí…) Xây dựng hệ thống giá cước hợp lý + Nâng cao chất lượng vận tải dịch vụ vận tải, hỗ trợ đơn vị vận tải đổi phương tiện chất lượng chủng loại phù hợp với yêu cầu vận tải hàng hóa, hành khách tuyến vận tải; + Quy định, kiểm tra thường xuyên chất lượng phương tiện dịch vụ tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đảm bảo quyền lợi khách hàng Phát triển đa dạng dịch vụ vận tải, đảm bảo nhanh chóng, an tồn, tiện lợi, tiết kiệm chi phí xã hội; + Tăng cường, phát huy vai trò quan, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ giao thông, vận tải Tăng cường tuyên truyền để khách hàng ý thức quyền lợi liên hệ, hợp tác với 83 quan, hiệp hội chức nhận thấy bị xâm phạm quyền lợi khách hàng - Phát triển nguồn nhân lực + Thực chương trình mở rộng hình thức đào tạo để nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán bộ, quản lý, công nhân hành nghề + Mở rộng hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo nước đào tạo nước ngoài, đào tạo theo trường lớp tự đào tạo; + Áp dụng chế độ tuyển dụng công khai thông qua thi tuyển, thử việc; + Thực việc áp dụng chế độ ưu đãi người lao động tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông vùng sâu, vùng xa…; 84 CHƢƠNG KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững giữ vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế tỉnh Cà Mau Thời gian qua, thông qua việc đầu tư vào hạ tầng giao thơng trở thành địn bẩy phát triển bền vững tỉnh Cà Mau Với vai trò quan trọng đó, việc tiếp tục coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông bước hướng tỉnh Cà Mau Thông qua việc đánh giá, phân tích tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Cà Mau, Luận văn góp phần khẳng định vai trị quan trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; nâng cao sở lý luận thực tiễn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát triển bền vững tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đến phát triển bền vững Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp tỉnh Cà Mau nhằm tạo điều kiện nâng cao tác động, hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực Bên cạnh đó, số kiến nghị Trung ương tác giả đưa thực tế, việc nâng cao hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng địi hỏi phải có triển khai đồng từ Trung ương địa phương Do thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót; mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cơ giáo để luận văn hồn thiện 5.2 Đề xuất - Hoàn thiện, đồng hệ thống sách, pháp luật đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường - Tiếp tục cải cách tiền lương cán bộ, công chức quản lý nhà nước, đảm bảo cán bộ, công chức sống tiền lương Đồng thời, cần có sách đãi ngộ kèm theo để khuyến khích cán thực tốt nhiệm vụ 85 mình; bên cạnh đó, cần thực nghiêm chế tài để hạn chế trường hợp vi phạm, gây thất thoát vốn đầu tư, làm giảm hiệu đầu tư - Trong quản lý, điều hành kinh tế, trọng cơng tác kế hoạch hóa, kết hợp chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch cho trung hạn kế hoạch hàng năm Tránh yếu tố tự phát, nóng vội làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung phát triển bền vững Tiếp tục thực tốt quy chế dân chủ tổ chức quản lý Mạnh dạn phân cấp quản lý cho cấp sở, gắn liền trách nhiệm quyền hạn giải nhiệm vụ, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp - Chủ trương phải hợp lý có lựa chọn cân nhắc, bố trí đầu tư tránh bố trí dàn trãi, cần tập trung cho cơng trình trọng điểm mang tính đột phá góp phần định thu hút đầu tư trình phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, cần tập trung đầu tư cho cơng trình xúc địa phương đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, xản suất người dân đảm bảo tính cân đối, bền vững phát triển kinh tế Chủ động thu hút đầu tư chương trình, dự án cụ thể Huy động sử dụng hiệu nguồn lực, nâng cao vai trò định nguồn nội lực tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực FDI, ODA, BT, BOT, để đẩy mạnh đầu tư bố trí đầu tư theo kế hoạch Phát huy nguồn lực phát triển tạo đà lôi kéo, lấp bớt lỗ trống lĩnh vực chậm phát triển đưa mặt kinh tế lên Có kế hoạch tạo, sử dụng lợi trung dài hạn - Chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo Thực tốt chiến lược xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, cán khoa học, cán đầu đàn có lĩnh trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, có trình độ chun mơn cao, có tư sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm Nâng cao lực quản lý Nhà nước quyền cấp đáp ứng nhu càu tổ chức, quản lý phát triển kinh tế - xã hội tình hình 86 - Phát triển kinh tế phải đôi với giải vấn đề xã hội, giải việc làm, xóa đói giảm nghèo Tăng trưởng phải gắn với tiến công xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ mơi trường, nâng cao dân trí, nâng cao lực khoa học cơng nghệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết ngành giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Phạm Thị Túy, 2006 nghiên cứu tác động Việt Phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam Phạm Thị Túy, 2006 Tác động cửa việc phát triển kết cấu hạ tầng giảm nghèo” Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 332, tháng Quy hoạch hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau đến năm 2020, địn hướng đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 2013 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 2015 Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc ban hành Kế hoạch thực Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án tái cấu ngành giao thông vận tải phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn 2020 địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định số 153/2004/QĐ - TTg ngày 17/8/2004 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình Nghị 21 Việt Nam) Quyết định số 4403/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Vũ Cao Đàm, 2011 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học ... (1) đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Cà Mau; (2) Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; (3) Tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững tỉnh Cà Mau; ... hạ tầng giao thông đường gắn với phát triển bền vững - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường tác động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường gắn với phát. .. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 Lý luận đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông đƣờng 2.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường Đầu tư phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ gắn với phát triển bền vững tỉnh cà mau , Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ gắn với phát triển bền vững tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn