Bài tập lớn tài chính: Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân (9 điểm)

14 18 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 15:56

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế, thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng tăng lên đáng kể, thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp cũng có xu hướng ngày càng tăng. Đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân và hình thức thu nhập của các bộ phận dân cư và người lao động cũng đa dạng. Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, có thêm nguồn thu nhập khác nhau.. Sự đa dạng và gia tăng thu nhập của các cá nhân trong xã hội sẽ làm cho khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư ngày càng lớn. Với tình hình đó, ta có thể thấy thuế Thu nhập cá nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và việc thực hiện thứ thuế này đem lại những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, việc quản lý thu nhập cá nhân hiện nay còn nhiều hạn chế, do đó dẫn đến có nhiều trường hợp trốn thuế, gian lận trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Ý thức của nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế còn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập này. Để tìm hiểu kỹ hơn về thuế Thu nhập cá nhân ở nước ta, em chọn đề bài số 5 “ Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những “thủ đoạn chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho ví dụ thực tiễn để minh hoạ” MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU Trong thời gian qua với phát triển mạnh kinh tế, thu nhập tầng lớp dân cư tăng lên đáng kể, thu nhập nhóm người có thu nhập cao nhóm người có thu nhập thấp có xu hướng ngày tăng Đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân hình thức thu nhập phận dân cư người lao động đa dạng Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, có thêm nguồn thu nhập khác Sự đa dạng gia tăng thu nhập cá nhân xã hội làm cho khoảng cách chênh lệch thu nhập tầng lớp dân cư ngày lớn Với tình hình đó, ta thấy thuế Thu nhập cá nhân ngày có vai trị quan trọng kinh tế việc thực thứ thuế đem lại kết định Bên cạnh đó, việc quản lý thu nhập cá nhân cịn nhiều hạn chế, dẫn đến có nhiều trường hợp trốn thuế, gian lận việc nộp thuế thu nhập cá nhân Ý thức nhân dân việc thực pháp luật thuế cịn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt toán Việt Nam coi nguyên nhân dẫn đến bất cập Để tìm hiểu kỹ thuế Thu nhập cá nhân nước ta, em chọn đề số “ Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân? Tại pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu “thủ đoạn chủ yếu để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân cho ví dụ thực tiễn để minh hoạ” 2 NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Thuế Thu nhập cá nhân Khái niệm Thuế Thu nhập cá nhân Lịch sử phát triển xã hội loài người chứng minh thuế đời cần thiết khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước Để có nguồn lực vật chất bảo đảm cho tồn thực chức năng, nhiệm vụ mình, Nhà nước phải dùng quyền lực vốn có để huy động phận cải xã hội, biện pháp huy động, tập trung cải có tính bắt buộc thành viên xã hội gọi thuế Hệ thống thuế bao gồm nhiều hình thức thuế khác nhau, hình thành hình thức thuế lại sở thuế định, thuế Thu nhập cá nhân loại thuế có vị trí vai trị quan trọng hệ thống thuế quốc gia Thuế thu nhập cá nhân định nghĩa sắc thuế mà Nhà nước sử dụng để điều tiết phần thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thực công xã hội Thuế oi loại thuế đặc biệt có lưu ý đến hồn cảnh cá nhân có thu nhập phải nộp thuế thơng qua việc xác định miễn, giảm thuế khoản miễn trừ đặc biệt Đặc trưng thuế thu nhập cá nhân Do mục đích ban hành Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam nhằm điều tiết thu nhập cá nhân có thu nhập cao nên phạm vi điều chỉnh loại thuế hẹp thuế thu nhập cá nhân quốc gia khác Thuế Thu nhập cá nhân Việt Nam vừa có đặc trưng sắc thuế vừa có đặc trưng riêng Thuế thu nhập cá nhân hướng tới cá nhân có thu nhập cao với mục đính tạo cơng mục tiêu tăng thu ngân sách cho nhà nước.2 Thứ nhất, Thuế Thu nhập cá nhân thuế trực thu Thuế trực thu loại thuế mà chủ thể nộp thuế đồng thời chủ thể gánh chịu thuế, nghĩa chủ thể nộp thuế phần thu nhập Thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu cá nhân có thu nhập chịu thuế người nộp thuế, việc nộp thuế tiến hành từ việc trừ trực tiếp từ thu nhập cá nhân mà khơng thông hành vi tiêu dùng chủ thể trung gian khác Do thuế trực thu trực tiếp điều tiết vào thu nhập, tài sản tổ chức nhân, có xem xét đến hồn cảnh, điều kiện khả đóng góp người nộp thuế nên có tác dụng việc điều hồ thu nhập, góp phần giảm bớt chênh lệch thu nhập tài sản tầng lớp dân cư Tuy nhiên hạn chế dễ gây phản ứng từ người nộp thuế xảy tình trạng trốn, lậu thuế quy định mức thuế suất khác Hơn thuế thu nhập cá nhân có diện thu thuế rộng phân tán Vì vậy, cần phải có biện pháp quản lý thu thuế hiệu Thứ hai, thuế Thu nhập cá nhân có đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân Trong trình lao động, người tạo thu thập nhiều hình thức khác tuỳ thuộc vào Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thu nhập cá nhân Việt Nam- Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Trần Vũ Hải (2007), Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhận Việt Nam phương hướng hồn thiện, Tạp chí Luật học, (27), tr 27 3 tiêu chí phân loại Mục đích việc phân loại thu nhập sở cho việc phân định đối tượng chịu thuế sắc thuế khác đặt chế hành thu hiệu Trong kinh tế thị trường, thu nhập cá nhân phát sinh đa dạng có số khoản thu nhập đáp ứng điều kiện định thu nhập chịu thuế Trong kinh tế tồn nhiều loại thu nhập có tính chất khác nhau: thu nhập, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập chịu thuế người nộp thuế Thu nhập chịu thuế phải thu nhập hợp pháp, phản ánh khả nộp thuế khả tiêu dùng cá nhân người nộp thuế Vì thế, đánh thuế thu nhập cá nhân vào thu nhập chịu thuế đảm bảo công phân phối thu nhập.4 Thứ ba, việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất luỹ tiến phần Thuế suất luỹ tiến hiểu việc áp dụng thuế suất tăng dân nhóm đối tượng chịu thuế tồn đối tượng chịu thuế Hiện nay, pháp luật quy định áp dụng thuế suất luỹ tiến thu nhập từ kinh doanh, tiền công, tiền lương Đặc điểm xuất phát từ vai trò chủ yếu thuế thu nhập cá nhân điều tiết mạnh người có thu nhập cao, góp phần từ thực cơng xã hội Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân loại thuế có tính ổn định khơng cao phức tạp Quy định thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế thường xuyên thay đổi theo biến động kinh tế- xã hội thời kỳ Ngoài ra, quy định giảm trừ gia cảnh, mức thuế suất có thay đổi linh hoạt thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập cá nhân nên tác động lớn đến mức sông dân cư chịu ảnh hưởng giá thị trường Việc quản lý thuế tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn so với loại thuế khác việc xác định khoản thu nhập chịu thuế phải xác định nguồn gốc thu nhập, thời hạn cư trú, tính ổn định thu nhập Trong phần xác định thu nhập chịu thuế phải xác định khoản khấu trừ hợp lý để tiến hành khấu trừ tính thuế nhằm đảm bảo mục tiêu cơng khuyến khích đối tượng nộp thuế Thứ năm, nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân bao gồm văn pháp luật quốc gia luật quốc tế Quy định để tránh tình trạng đánh thuế hai lần lên đối tượng chịu thuế, hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết quốc gia nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập cá nhân trở thành công cụ để Nhà nước huy động nguồn lớn cải xã hội tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước để thực chức Mức thu thuế tỷ lệ thuận với phát triển kinh tế mức sống người dân xã hội nên thu nhập người dân cao mức thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng Tuy nhiên loại thuế khó quản lý, dễ dẫn đến thất thu thu nhập cá nhân khó kiểm sốt Tại pháp luật Thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế? Thứ nhất, Luật Thuế Thu nhập cá nhân phân loại thu nhập chịu thuế theo nguồn phát sinh thu nhập việc phân biệt việc đánh thuế loại thu nhập sở để tính thuế phù Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thu nhập cá nhân Việt Nam- Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 8-9 Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh (2002), Thuế thu nhập cá nhân giới định hướng vận dụng Việt Nam, NXB Tài chính, tr 14 4 hợp với loại thu nhập Qua đó, Nhà nước kiểm sốt thu nhập tầng lớp dân cư Căn Điều 10, Điều 11, khoản Điều 21 Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân xác định thuế thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công bị áp dụng đánh thuế theo biểu luỹ tiến phần Các thu nhập khác từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế toàn phần theo khoản Điều 21 Điều 23 Luật Thuế Thu nhập cá nhân hành Thu nhập từ kinh doanh quy định khoản Điều Luật thu nhập cá nhân bao gồm Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập cá nhân có giấy phép chứng hành nghề theo quy định pháp luật Thu nhập từ tiền lương tiền công thu nhập người lao động nhận từ người sử dụng lao động, bao gồm tiền lương, tiền cơng khoản có tính chất tiền lương, tiền cơng; khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định pháp luật, tiền thù lao hình thức tiền hoa hồng, tiền nhuận bút, tiền dịch vụ quảng cáo,…, tiền nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý tổ chức khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận tiền không tiền, tiền thưởng, trừ khoản tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận, tiền thưởng việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với quan nhà nước có thẩm quyền Những loại thuế bị áp dụng đánh thuế theo biểu luỹ tiến phần Bởi Thuế thu nhập cá nhân hướng đến cá nhân có thu nhập cao, với mục đích tạo cơng xã hội nên phù hợp với việc đánh biểu thuế suất luỹ tiến phần (thuế đánh tăng dần theo mức tăng thu nhập, tài sản, sát với khả đóng góp đối tượng nộp thuế) Biểu thuế lũy tiến phần hiểu biểu thuế tính gồm nhiều bậc, bậc có mức thuế tương ứng với bậc thuế suất tăng lên theo bậc thuế Cụ thể, thuế tính phần theo bậc thuế, mức thuế suất tương ứng với bậc, cuối số thuế người đóng cần phải thực tổng số thuế tính cho bậc Biểu thuế luỹ tiến phần áp dụng thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trực quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Tuy nhiên, loại thuế suất có kỹ thuật tính tốn thuế phức tạp nên áp dụng với loại thu nhập thường xuyên mà khó áp dụng với loại thu nhập có tính chất khơng thường xun khác Thu nhập thường xuyên khoản thu nhập có tính lặp đi, lặp lại ổn định thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, mà khó áp dụng với loại thu nhập có tính chất khơng thường xun khác Thứ hai, ttrong xã hội có phân hố sâu sắc thu nhập nhóm đối tượng, tầng lớp xã hội đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường biện pháp điều tiết sách tài chính, việc quy định đánh thuế suất luỹ tiến phần nên áp Khoản Điều Thông tư số 111/2013/TT-BTC Bộ Tài Hướng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 65/2013/NĐ-CP 5 dụng khoản thu nhập coi ổn định từ kinh doanh, tiền lương, tiền công nhằm điều tiết thu nhập xã hội, tạo cơng ổn định phát triển Cịn khoản thu nhập khác đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng bao gồm loại thu nhập quy định Điều Luật Thuế Thu nhập cá nhân hành Các thu nhập khác áp dụng đánh biểu thuế toàn phần Tính thuế biểu thuế tồn phần lại tính tốn đơn giản Để tính thuế suất tồn phần lấy tổng thu nhập thuế (x) với thuế suất quy định, ví dụ thuế suất (%) thu nhập từ đầu tư vốn quy định khoản Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân 5% Thu nhập khác vốn thu nhập có tính chất thường xun, có tính chất đặn mà phát sinh lần, đợt riêng lẻ Nếu áp dụng biểu thuế lũy tiến phần việc tính thuế khó khăn tính khơng thường xun đặn loại thu nhập Như vậy, việc áp dụng biểu thuế phần hay tồn phần phụ thuộc vào tính chất loại thu nhập Đây lý cần phân biệt việc đánh thuế thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế Thứ ba, việc phân biệt việc đánh thuế thu nhập kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế tăng cường tra, kiểm tra Nhà nước nguồn thu nhập thông qua việc đăng ký, kê khai nộp thuế khác loại thu nhập Như vậy, việc phân biệt việc đánh thuế thu nhập cần thiết hợp lý Tìm hiểu “thủ đoạn chủ yếu” để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân cho ví dụ thực tiễn để minh hoạ 3.1 Thủ đoạn “chủ yếu” để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân cho ví dụ thực tiễn để minh hoạ Thuế thu nhập cá nhân khoản thu quan trọng cấu thu ngân sách nhà nước Cùng với xu hướng tăng trưởng kinh tế, quy mô hoạt động kinh tế ngày mở rộng, đời sống nhân dân ngày cao tạo nguồn thu thuế thu nhập cá nhân ngày lớn cho ngân sách nhà nước Thế nhưng, thời gian qua, hành vi vi phạm pháp luật thuế, cụ thể gồm hành vi trốn thuế, gian lận thuế gây thất thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước Những hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày diễn biến phức tạp, quy mô ngày lớn với thủ đoạn tinh vi Những hành vi mặt làm cho tính hiệu lực, hiệu sách pháp luật thuế giảm sút, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, mặc khác tạo bất công thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế, … Có thể kể đến vài thủ đoạn chủ yếu để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân nay: Đối với thuế thu nhập cá nhân, gian lận thuế chủ yếu thông qua hành vi: Kê khai sai thu nhập chịu thuế, kê khai khống số lựợng người phụ thuộc để khấu trừ thu nhập chịu thuế Khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều Luật Thuế TNCN năm 2007 6 Đối với thu nhập từ kinh doanh, theo Điều Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân kinh doanh tên gọi chung cá nhân cư trú gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật Điểm b khoản Điều Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 quy định Điều kiện chung phải nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm cịn cịn doanh thu năm 100 triệu đồng khơng phải chịu thuế thu nhập cá nhân Do đó, nhiều cá nhân trường hợp có hành vi kê khai thấp tổng số tiền thu nhập từ kinh doanh để đóng số tiền chịu thuế Ví dụ: Ở đô thị Việt Nam, nhiều người có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà, cửa hàng lại không kê khai thuế thu nhập cá nhân họ thấy khơng có động lực để khai thuế Ngay lợi ích từ việc đăng ký kinh doanh để khấu trừ chi phí đầu vào không so họ phải khai thu nhập chịu thuế minh bạch Ngoài hoạt động kinh doanh bình thường, thu thuế thu nhập cá nhân hoạt động kinh doanh mạng xã hội thật cần thiết hoạt động kinh doanh mạng khó quản lý, dễ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng mục tiêu công xã hội Tháng 12/2018, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh truy thu hàng chục tỷ đồng tiền thuế hai người nộp thuế có thu nhập 70 tỷ đồng từ việc bán trò chơi Facebook Google không kê khai thuế đầy đủ Cụ thể, quan thuế truy thu 4,1 tỷ đồng tiền thuế cá nhân kiếm thu nhập 41 tỷ đồng năm nhờ viết trị chơi có lượt tải nhiều internet, kênh youtube, facebook chạy quảng cáo chương trình trả phí Nhưng số phí không kê khai quy định thực nghĩa vụ đóng thuế Trước đó, cuối năm 2017, quan thuế truy thu tỷ đồng tiền thuế cá nhân thành phố Hồ Chí Minh bán mỹ phẩm Facebook kê khai thuế sai thực tế.7 Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân tinh vi thủ đoạn hơn, phổ biến hành vi kê khai khống số lượng người phụ thuộc để khấu trừ thu nhập chịu thuế cá nhân cư trú Theo khoản Điều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm tiền lương, tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ số khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân, khoản khơng tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân) Số thuế phải nộp tính theo biểu thuế lũy tiến phần khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trừ khoản giảm trừ Các khoản giảm trừ xác định giảm trừ gia cảnh “1 Giảm trừ gia cảnh thân triệu đồng/tháng Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 3.6 triệu đồng/người/tháng” Nhiều cá nhân vi kê khai khống số lượng người phụ thuộc thực tế khơng có đủ người Ngồi ra, có tình trạng kê khai chồng chéo người phụ thuộc để tăng mức giảm trừ nhằm tránh nộp thuế Ví dụ, gia đình có vợ chồng làm hai địa bàn khác "ăn gian" vợ chồng khai chung bố, mẹ người phụ thuộc.9 Hiện sách thuế Thu nhập cá nhập cá nhân hành có lỗ hổng lớn khơng kiểm sốt thu nhập số thành phần có thu nhập cao cao, ví dụ thực tế chứng minh thành phần lợi dụng sơ hở để trốn thuế Một bác sĩ công http://kinhtedothi.vn/ho-ca-the-va-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-lach-luat-tron-thue-tran-lan-332822.html Khoản Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân https://vnexpress.net/muon-kieu-lach-thue-thu-nhap-ca-nhan-2755782.html 7 tác bệnh viện C có thu nhập hàng tháng 300 triệu đồng Mỗi ngày, ngồi cơng việc bệnh viện C bác sĩ chạy sơ ca mổ bệnh viện V, bệnh viện H vào chiều tối Các bệnh viện mà bác sĩ “thỉnh mổ” không thực khấu trừ nguồn sợ quan hệ Theo mức này, số thuế phải nộp khoảng 400 triệu đồng quan thuế nắm thu nhập bác sĩ bệnh viện C nên thu số thuế 75 triệu đồng.10 Thời gian qua, dư luận nước nóng lên thơng tin Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa truy thu thuế thu nhập cá nhân ca sĩ (hơn 1,3 tỉ đồng) Theo số chun gia tài chính, có mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước song khơng nhân vật tiếng làm nhiều cách để né tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân Một chiêu thức phổ biến giảm giá trị hợp đồng ký kết biểu diễn để gian lận số tiền thuế phải nộp Mức cát xê lúc nghệ sĩ "tự biên, tự diễn" nên dễ dàng giảm hàng chục, chí trăm triệu đồng xuống mức rất… khiêm tốn 11 Ngồi ra, kể đến việc nghệ sĩ chủ động lập công ty riêng mà giao dịch liên quan đến tiền bạc đến nghệ sĩ thông qua cơng ty Khi nguồn thu nhập nghệ sĩ hạch tốn vào doanh thu cơng ty, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng Hiện nay, việc thực khấu trừ, kê khai, nộp thuế toán thuế tổ chức trả thu nhập, quan thuế nắm tương đối đầy đủ thông tin thu nhập từ tiền lương, tiền công quan hành nghiệp, tổ chức kinh tế doanh nghiệp trả cho người lao động biên chế hợp đồng lao động dài hạn Tuy nhiên khoản thu nhập hộ kinh doanh cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, đặc biệt đối tượng ca sĩ, nghệ sĩ, giáo viên dạy thêm, nguồn thu nhập không thức,… khó kiểm sốt.Đối với thu nhập khác từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, việc phát hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân khó khăn đối tượng nộp thuế không chịu kê khai Các khoản thu nhập cho, tặng, thừa kế tài sản có giá trị lớn, chuyển nhượng bất động sản khơng có chế khai thuế thu nhập cá nhân bắt buộc quan thuế khó để kiểm soát được.12 Trong lĩnh vực chuyển nhượng vốn, Bộ Tài cho biết, chủ thể nộp thuế thường kê khai giá chuyển nhượng thấp (kê khai giá chuyển nhượng “khống”, thấp giá thực tế) dẫn đến lợi nhuận thấp để nộp thuế đi, chí kê khai chuyển nhượng lỗ để không phát sinh số thuế phải nộp Do đó, dẫn đến tình trạng Nhà nước bị thất thu thuế giao dịch chuyển nhượng vốn chứng khoán chưa niêm yết chưa đăng ký giao dịch sở giao dịch khó kiểm sốt giá chuyển nhượng chi phí liên quan chủ thể tự kê khai.13 Đặc biệt, thủ đoạn gian lận thuế thu nhập cá nhân diễn nhiều thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ bất động sản khoản quy định thu nhập tính thuế pháp luật thuế thu nhập cá nhân Thu nhập từ bất động sản thường khoản thu nhập lớn đó, khoản thu nhập đáng kể Tuy nhiên, pháp luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, để lại vài 10 Nguyễn Hải Ninh (2017), Kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Hà Nội, tr 102 11 https://enternews.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-nguoi-noi-tieng-can-nhin-nhan-cong-bang-21684.html 12 https://www.thesaigontimes.vn/265279/Thue-thu-nhap-ca-nhan-sao-khong-quyet-liet 13 https://www.grantthornton.com.vn/insights/cac-bai-viet-an-pham/thue/dau-tu-chung-khoan/thue-thu-nhap-canhan/ 8 kẽ hở để đối tượng trốn thuế dựa vào để lách luật Đây hai cách phổ biến mà cá nhân sử dụng để trốn thuế thu nhập cá nhân Gian lận lợi dụng quy định miễn thuế trường hợp cá nhân có nhà ở, đất Khoản Điều Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 quy định: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp cá nhân có nhà ở, đất miễn thuế Ngoài ra, Luật quy định người chuyển nhượng bất động sản tự khai chịu trách nhiệm tính trung thực việc kê khai Tuy nhiên, việc kiểm tra, đối chiếu thực tế lại nhiều thời gian, với điều kiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân quan quản lý nhà nước bất động sản nói chung ngành thuế nói riêng cịn chưa đáp ứng thực tế Từ dẫn đến việc khơng thể kiểm sốt cá nhân có nhà ở, đất ở, có trường hợp người có nhiều bất động sản nhiều địa phương khác khơng thể quản lý Lợi dụng kẽ hở này, nhiều người có nhiều nhà ở, đất chuyển nhượng kê khai tài sản để khơng phải nộp thuế Gian lận lợi dụng quy định miễn thuế trường hợp chuyển nhượng bất động sản cho người nhà Theo quy định Khoản Điều Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ;…thì miễn thuế Như vậy, việc chuyển nhượng bất động sản người gia đình, dù mang lại thu nhập lớn đến đâu, thuộc diện miễn thuế Điều dẫn đến tình trạng người dân “đi đường vịng” để khơng phải nộp thuế Chẳng hạn, bà A vợ ông B, muốn chuyển nhượng lại mảnh đất cho chị chồng bà X (mảnh đất tài sản riêng bà A) Nếu chuyển nhượng trực tiếp thu nhập từ việc chuyển nhượng phải chịu thuế bình thường Nhưng để lách thuế, bà A chuyển nhượng mảnh đất cho ơng B, sau ơng B chuyển nhượng cho bà X, vậy, thu nhập từ việc chuyển nhượng chịu đồng thuế nào.14 Theo Điều 29 Luật Thuế Thu nhập cá nhân, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Việt Nam cá nhân không cư trú xác định giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2% Tuy nhiện thực tế, mua - bán nhà giá trị chuyển nhượng bất động sản khai thấp mức giá theo quy định trở thành việc phổ biến, bình thường Cả người mua, người bán ngầm hiểu đồng tình ký vào văn chuyển nhượng Phịng cơng chứng cho dù số tiền bỏ để mua nhà đất cao nhiều.15 Hầu hết trường hợp mua bán nhà, đất khai thấp giá chuyển nhượng để trốn thuế người bị xử phạt hành người bị xử lý hình sự, số có vụ án liên quan đến luật sư tiếng Trần Vũ Hải Theo cáo trạng, năm 2015, bà Hạnh nhờ Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất địa số nhà 78/40 Tuệ Tĩnh ,TP Nha Trang Tháng 6-2016, hai bên thống xác lập giấy nhận cọc để thực việc giao kết chuyển nhượng bất động sản với trị giá 16,1 tỉ đồng Ngày 29-6-2016, ông Trần Vũ Hải vợ Ngô Tuyết Phương thực xong việc đặt cọc 500 triệu đồng theo giao kết Ngày 10-8-2016, văn phịng cơng chứng thành phố 14 http://tramydo123.blogspot.com/2018/02/thu-oan-gian-lan-thue-thu-nhap-ca-nhan_8.html 15 https://bnews.vn/khai-gia-thap-ne-thue-khi-chuyen-nhuong-bat-dong-san/132522.html 9 Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm thực việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất địa 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Hải, bà Phương với giá 12 tỉ đồng Sau đó, bên tiếp tục làm văn thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng tiếp tục xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất số nhà 78/40 Tuệ Tĩnh trị giá 1,8 tỉ đồng nhằm để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân Tiếp đó, bên lại tiếp tục làm văn thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất địa số 78/40 Tuệ Tĩnh với giá 16,1 tỉ đồng giao dịch chuyển nhượng lại "giấy nhận cọc" ngày 28-6-2016 Cáo trạng kết luận trình giao dịch chuyển nhượng bất động sản địa số 78/40 Tuệ Tĩnh, bị cáo Hạnh, Lắm, Hải, Phương có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng 16 Vụ việc khác gần vào tháng năm 2020 Chi cục Thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an quận 10 đề nghị điều tra dấu hiệu trốn thuế từ vụ chuyển nhượng hộ dự án Hado Centrosa Garden (quận 10) Theo hồ sơ, giá bán hộ thuộc dự án từ chủ đầu tư vào năm 2017 gần tỉ đồng Tuy nhiên, bán lại hộ, hợp đồng thể giá chuyển nhượng tỉ đồng Hợp đồng có dấu hiệu trốn thuế hai bên mua bán kê khai giá chuyển nhượng thấp giá chủ đầu tư bán năm 2017 giá thực tế thời điểm Ở Việt Nam, việc toán tiền mặt cách để cá nhân che giấu nguồn thu nhập dịch chuyển tài sản, khai báo không đầy đủ không khai báo để trốn thuế Trải qua trình thực Luật thuế Thu nhập cá nhân đạt số kết định Tuy nhiện, nhận thức thuế người dân cịn thấp khiên việc kiểm sốt thu nhập người nộp hthuế Thu nhập cá nhân nhiều bất cập Hiện tượng trốn thuế, gian lận thuế diễn nhiều Vì vậy, bối cảnh đẩy mạng hội nhập kinh tế điều kiện kinh tế, xã hội nước ta nâng cao, việc hoàn thiện pháp luật quy định thu thuế Thu nhập cá nhân quy định chế kiểm soát, xử lý cần thiết 3.2 Nguyên nhân bất cập hành vi gian lận nộp thuế Thứ nhất, hệ thống pháp luật thuế thiếu đồng bộ, chặt chẽ, chưa bao quát hết nguồn thu nhập cá nhân xã hội Quy định nội dung chưa rõ ràng gây khó khăn cho người nộp thuế quan quản lý thuế làm cho hiệu quản lý thuế thấp Việc quản lý thuế Thu nhập cá nhân theo lý thuyết mang tính răn đe cao, nặng xử phạt mà chưa hướng tới thúc đẩy người nộp thuế tự nguyện tuân thủ thuế thu nhập cá nhân để hình thành tâm lý tuân thủ bền vững Mặc dù công tác quản lý thuế, công cụ tra, kiểm tra cưỡng chế nợ thuế thu nhập cá nhân tăng cường, song mức độ tuân thủ người nộp thuế chưa cải thiện Số vụ việc vi phạm tăng cao; hoạt động tra, kiểm tra phải nỗ lực vượt bậc, không hạn chế hành vi trốn, tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân Vì vậy, việc chuyển từ lý thuyết tâm lý hành vi phổ biến sang quản lý thuế đại theo lý thuyết hành vi tuân thủ người nộp thuế cần thiết, tất yếu để tăng cường hiệu quản lý thuế bền vững 16https://tuoitre.vn/vo-chong-luat-su-tran-vu-hai-lam-bi-cao-trong-phien-xu-5-ngay-vu-an-tron-thue20191113092510922.htm 10 10 Thứ hai, tổ chức máy quản lý thuế thu nhập cá nhân chưa phát huy hiệu Trong giai đoạn mơ hình tổ chức máy thu thuế theo hướng tập trung sử dụng nguồn lực, cán có chun mơn sâu thuế thu nhập cá nhân để tăng cường công tác quản lý thuế Tuy nhiên, mơ hình gây chồng chéo chức quản lý phòng ban, khơng phát huy hết hiệu phịng ban khác Ngoài ra, mở rộng đối tượng người nộp thuế phát sinh thêm nhiều đối tượng người nộp thuế có thu nhập tăng thêm từ việc hội nhập kinh tế quốc tế (kinh doanh online) dẫn tới làm gia tăng khối lượng công việc, nguồn lực vật chất người với mơ hình quản lý chưa có hỗ trợ nhiều phần mềm quản lý giao dịch trực tuyến dẫn tới khơng đáp ứng địi hỏi thực tiễn đặt Vì vậy, để tăng cường hiệu quản lý thuế thu nhập cá nhân bối cảnh hội nhập, cần bố trí, cấu lại tổ chức máy Cục thuế, để tăng cường lực hiệu quản lý thuế Thứ ba, trình độ ý thức chấp hành pháp luật người nộp thuế chưa cao Điều tác động tới ý thức chấp hành pháp luật Nếu nhận thức đắn nghĩa vụ nộp thuế quyền lợi việc này, nhận thức trách nhiệm pháp luật nghĩa vụ kê khai nộp thuế người nộp thuế tự nguyện việc khai, nộp thuế Hành vi trốn thuế xảy ra, cơng tác quản lý thu thuế tra thuế gặp nhiều thuận lợi đạt kết tốt Như vậy, ý thức chấp hành Luật Thuế thu nhập cá nhân cá nhân xã hội ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động quản lý nhà nước thuế thu nhập cá nhân Thứ tư, thói quen toán tiền mặt người dân chủ yếu Việc tốn tiền mặt gây khó khăn cho quan thuế công tác kiểm tra thu nhập người nộp thuế, quan thuế khó xác minh thẩm tra kê khai thu nhập đối tượng nộp thuế hình thức tiền mặt Do đó, để quản lý hiệu việc thu thuế Thu nhập cá nhân phát hành vi người nộp thuế cần có sách tăng cường giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân17 Đây nguyên nhân dẫn tới bất cập việc nộp- thu thuế Thu nhập cá nhân Đảng Nhà nước cần đưa giải pháp phù hợp để công tác quản lý thuế đạt hiệu hơn, bên cạnh cơng tác tun truyển, phổ biên cách thức nộp thuế, sử dụng biện pháp răn đe xử lý hành vi vi phạm cần quan tâm để hạn chế bất cập xảy 17 Vũ Thị Bích Quỳnh (2019), Quản lý thuế thu nhập cá nhân người Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội, tr 139-140 11 11 KẾT LUẬN Thuế thu nhập cá nhân sắc thuế cấu thành nên hệ thống sách thuế quốc gia Thuế thu nhập cá nhân người có thu nhập cao nước ta ban hành thực thời gian dài, lại bộc lộ nhiều nhược điểm trình vận hành, từ sách đến phương thức quản lý, hành thu, kết mang lại chưa cao, đóng góp thu cho ngân sách Nhà nước thấp, chưa thực tốt mục tiêu công xã hội Trong công tác quản lý thuế nói chung, quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam lại bộc lộ nhiều bất cập hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật người dân chưa cao làm cho tình trạng trốn thuế, gian lận thuế xảy phổ biến Tình trang đặt cho Đảng Nhà nước cần đưa giải pháp phù hợp để công tác quản lý thuế đạt diễn mich bạch, hiệu 12 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2014 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2015 Bộ Tài Hướng dẫn thực thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực số nội dung sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập cá nhân quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế số 71/2014/QH13 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2013 Bộ Tài Hướng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ Luận văn, luận án Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thu nhập cá nhân Việt Nam- Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Hải Ninh (2017), Kiểm soát thu nhập người nộp thuế trình thực pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Hà Nội Vũ Thị Bích Quỳnh (2019), Quản lý thuế thu nhập cá nhân người Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh (2002), Thuế thu nhập cá nhân giới định hướng vận dụng Việt Nam, NXB Tài chính, tr 14 13 13 Tạp chí Trần Vũ Hải (2007), Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhận ửo Việt Nam phương hướng hồn thiện, Tạp chí Luật học, (27) Website https://bnews.vn 10 https://enternews.vn 11 https://tuoitre.vn 12 https://www.grantthornton.com.vn/vi/ 13 https://www.thesaigontimes.vn/tieudiem/ 14 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn tài chính: Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân (9 điểm), Bài tập lớn tài chính: Phân tích đặc trung thuế thu nhập cá nhân (9 điểm)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm