10 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT phần 1

130 14 4
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 13:31

Tổng hợp các chuyên đề hóa học THPT cơ bản và nâng cao lớp 10, 11 và 12 được biên soạn tương đối đầy đủ về các bài tập được giải chi tiết, đồng thời có các bài tập tự luyện ở phía dưới có hướng dẫn giải và đáp án của các phần bài tập tự luyện. Tài liệu này giúp giáo viên tham khảo để dạy học, học sinh tham khảo rất bổ ích nhằm nâng cao kiến thức về hóa học vô cơ lớp10, 11, 12 và để ôn thi THPQG. GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP HĨA HỌC VƠ CƠ GIẢI BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI HƯỚNG DẪN Đặc điểm quan trọng tốn “Số mol điện tích âm – anion khơng thay đổi” Chỉ cần ý đặc điểm then chốt áp dụng với định luật bảo toàn ta giải toán dạng nhanh hiệu Chúng ta thường làm toán với bước mẫu mực sau: NO3− ; Cl − ; SO42− Bước 1: Tính tổng số mol anion ( ) Bước 2: Áp dụng quy tắc (Kim loại mạnh lấy anion trước ) Bước 3: Trong nhiều trường hợp cần dùng tới BT ĐIỆN TÍCH – BT KHỐI LƯỢNG – BT ELECTRON VẬN DỤNG Câu 1: Cho gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO 3, sau thời gian phản ứng lọc dung dịch A 9,52 gam chất rắn Cho tiếp gam bột Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc tách dung dịch B chứa muối 6,705 gam chất rắn Nồng độ mol/l AgNO3 ban đầu A 0,25M B 0,1M C 0,20M D 0,35M Tư duy: Muối cuối (duy nhất) muối thằng kim loại mạnh [ AgNO3 ] = a(M) → nNO − = 0,2a ( mol ) → nPb(NO3)2 = 0,1a (mol) Giả sử: Ta BTKL cho kim loại: 8+ 0,2a.108+ = 9,52 + 6,705 + 0,1a.207 → a = 0,25 (mol) → Chọn A Câu Cho 8,4 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl 0,5M FeCl3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 3,2 B 6,4 C 5,24 D 5,6 Dễ dàng nhận thấy Fe > Cu nhiên khơng thể nuốt hết ∑n Cl − = 0,8(mol) ∑n Fe Cl − Do ta có: = 0,15 + 0,2 = 0,35 (mol) FeCl : 0,35 mol BTNT  → mCu = 3,2 gam CuCl : 0,05 mol →Chọn A Câu Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO 1M, sau thời gian lọc 10,08 gam hỗn hợp kim loại dung dịch Y Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản ứng kết thúc lọc 5,92 gam hỗn hợp rắn Giá trị m là: A B 3,84 C D 4,8 Sau phản ứng ta thu 5,92 gam hỗn hợp rắn nên dung dịch cuối Mg2+ − BT nhoù m NO3 nNO− = 0,1mol  → nMg(NO ) = 0,05mol 3 Ta có: Bào toản khối lượng kim loại ta có: BTKL  → m + 0,1.108 + 2, = 10,08 + 5,92 + 0,05.24 → m = gam Câu Cho 0,96 gam Mg vào dung dịch có 0,06 mol AgNO 0,04 mol Cu(NO3)2, phản ứng kết thúc lọc, m gam chất không tan Giá trị m là: A 6,14 B 7,12 C 7,28 D 8,06 n Mg = 0,04 mol n NO− = 0, 06 + 0, 04.2 = 0,14 mol Ta có: Các bạn hiểu nơm na tốn kim loại tác dụng muối trình phân bổ anion cho kim loại từ mạnh tới yếu theo thứ tự dãy điện hóa Do đó: Ta có: n Mg( NO3 ) = 0, 04 mol   0,14 − 0, 08 = 0, 03mol n Cu( NO3 )2 =  Ag : 0,06 mol → m = 7,12 gam  Cu : 0, 04 − 0, 03 = 0,01 mol → Chọn B Câu 5: Cho m gam bột Cu vào 500ml dung dịch AgNO 0,32M sau thời gian phản ứng thu 15,52 gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y Lọc tách X thêm 11,7 gam bột Zn vào Y,sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 21,06 gam chất rắn Z Giá trị m là: A.10,24 B.7,68 C.12,8 D.11,52 Bài tốn đọc qua phức tạp.Tuy nhiên,suy nghĩ chút lại đơn giản.Chúng ta cần bảo toàn tổng khối lượng kim loại xong Vì  nAgNO3 = 0,5.0,32 = 0,16(mol) → nNO− = 0,16(mol)  n = 0,18 (mol)  Zn nên dung dịch cuối có nZn(NO3 )2 = 0,08 mol BTKL (Cu,Ag,Zn)  → m+ 0,16.108+ 11,7 = 15,52 + 21,06 + 0,08.65 → m = 12,8gam Câu Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu m gam chất rắn X Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 0,336 lít khí (đktc) Giá trị m m2 là: A 1,08 5,16 B 8,10 5,43 C 1,08 5,43 D 0,54 5,16 BTE  → ndu Al = Vì m2 tác dụng với HCl nên Al dư ∑n NO3− 0,015.2 = 0,01mol BTDT = 0,1(0,3.2 + 0,3) = 0,09mol  → nAl3+ = 0,03mol m = 27(0,01+ 0,03) = 1,08gam BTKL  → m2 = 0,03(64 + 108) + 0,01.27 = 5,43gam → Chọn C Câu Cho hỗn hợp 18,4g bột sắt đồng vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu 49,6g hai kim loại Vậy khối lượng đồng hỗn hợp đầu là: A 6,4 g B 3,2 g C 5,6 g D 12,8 g Dễ thấy:  nFe2+ = amol  nAg = 0,4mol  dungdich sau pu 49,6gam ; nNO− = 0,4mol  →  nCu2+ = bmol n = 0,1mol  Cu  −  NO3 BTKL   → 56a + 64b = 18,4 − 6,4 a = 0,1mol →  BTDT → → mCu = 0,2.64 = 12,8mol → 2a + 2b = 0,4   b = 0,1mol Câu 8: Cho 10,8 gam magie vào dung dịch có chứa 0,3 mol Fe(NO3)3 0,5 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X thu kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu đươc m gam chất rắn Giá trị m A 46 gam B 82 gam C 58 gam D 56 gam Ta có:  nMg(NO ) = 0,45mol  nMg = 0,45 mol  BT nhom NO3−  →  nFe(NO3)2 = 0,3mol  n = 0,3.3+ 0,5.2 = 1,9mol   NO3−  nCu(NO3)2 = 0,2mol NO3− Chú ý: Ta phân bổ giải tắt đâu nhé) từ thằng mạnh Mg > Fe>Cu (Chứ  nMgO = 0,45mol   → m= 58gam nFe2O3 = 0,15mol   nCuO = 0,2mol BTNT → Chọn C Câu 9: Cho hỗn hợp chứa 16,8g Fe 19,2g Cu vào 500ml dung dịch AgNO xM Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch chứa muối Giá trị phù hợp x là: A B 1,5 C 2,1 D 2,7 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch chứa muối: n Fe2+ = a mol  n Fe3+ = 0,3 − a mol  n Cu 2+ = 0,3mol Nếu dung dịch có muối   n Fe2+ = 0,3mol BTDT  → n NO− = 1, mol → x = 2, M    n Cu 2+ = 0,3mol   n Fe3+ = 0,3mol BTDT  → n NO− = 1,5 mol → x = M    n Cu 2+ = 0,3mol Nếu dung dịch có muối Câu 10: Cho 4,2 gam hỗn hợp bột Fe Al vào 250 ml dung dịch AgNO 1,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 33,33 gam chất rắn Khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là: A 1,104g B 0,84 gam C 2,0304gam D 1,77 gam Bản chất loại toán kim loại tác dụng muối kim loại mạnh cướp anion kim loại yếu nên ta giải nhanh cách phân bổ số mol anion cho kim loại từ mạnh tới yếu theo thứ tự Ta có:   m Ag = 32, 4gam n Al(NO3 )3 = a mol n NO− = 0,3mol → 33,33gam  →    m Fe = 0,93gam n Fe( NO3 )2 = b mol BTKL   → 27a + 56b = 4, − 0,93 a = 0, 09 mol →  BTDT → → 3a + 2b = 0,3    b = 0,015 mol → m Fe = 0,93 + 0, 015.56 = 1, 77 mol BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Hoà tan 5.4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch A chứa Fe(NO 3)3 1M Cu(NO3)2 1M Kết thúc phản ứng thu m gam rắn Giá trị m là: A 10.95 B 13.20 C 13.80 D 15.20 Câu 2: Nung Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol Fe(NO 3)3 0,05 mol Cu(NO3)2, sau thời gian lấy kim loại cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam Khối lượng Mg phản ứng là: A 6,96gam B 21 gam C 20,88gam D 2,4gam Câu 3: Cho hỗn hợp bột gồm 5,4 gam Al 11,2 gam Fe vào 900ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn m có giá trị là: A 97,2 B 98,1 C 102,8 D 100,0 Câu 4: Cho 300 ml dung dịch AgNO3 vào 200 ml dd Fe(NO3)2 sau phản ứng kết thúc thu 19,44 gam chất rắn dd X số mol Fe(NO 3)3 gấp đơi số mol Fe(NO3)2 cịn dư Dung dịch X tác dụng tối đa gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al Mg có tỉ lệ số mol tương ứng 1: ? A 11,88 gam B 7,92 gam C 8,91 gam D 5,94 gam Câu 5: Cho 0,96 gam bột Mg vào 100 ml dd gồm Cu(NO 3)2 1M AgNO3 0,2 M Khuấy đến phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn A dd B Sục khí NH dư vào B, lọc lấy kết tủa đem nung nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng là: A 1,2 gam B 1,6 gam C 1,52 gam D 2,4 gam Câu 6: Hòa tan 5,91 hỗn hợp NaCl KBr vào 100ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO 3)2 0,1M AgNO3 aM, thu kết tủa A dung dịch B Trong dung dịch B, nồng độ % NaNO3 KNO3 tương ứng theo tỉ lệ 3,4 : 3,03 Cho miếng kẽm vào dung dịch B, sau phản ứng xong lấy miếng kẽm khỏi dung dịch, thấy khối lượng tăng 1,1225g Giá trị a : A.0,800M B.0,850M C.0,855M D.0,900M Câu 7: Cho m(g) Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO 0.25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 19,44g kết tủa dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4g bột sắt vào dd X, sau phản ứng hoàn toàn, thu 9,36g kết tủa Giá trị m là: A 4,8g B 4,32g C 4,64g D 5,28g Câu 8: Cho m (g) bột Fe vào 100ml dd gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 3M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch muối Giá trị m A 5,6 B 16,8 C 22,4 D 6,72 Câu 9: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 0,1M Cu(NO3)2 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X m gam chất rắn Y Giá trị m là: A 2,80 B 2,16 C 4,08 D 0,64 Câu 10: Cho 4,8 gam Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X, cô cạn dung dịch X m gam muối khan Giá trị m là: A 34,9 B 25,4 C 31,7 D 44,4 Câu 11: Cho 0,01 mol Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,025 mol AgNO 3, sau phản ứng thu chất rắn X dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m (Cho Fe = 56, Ag=108, N=14, O=16) A 2,11 gam B 1,80 gam C 1,21 gam D 2,65 gam Câu 12: Cho m(gam) kim loại Fe vào lít dung dịch chứa AgNO 0,1M Cu(NO3)2 0,1M Sau phản ứng người ta thu 15,28 g rắn dung dịch X Giá trị m là: A 6,72 B 2,80 C 8,40 D 17,20 Câu 13: Cho m (g) bột Fe vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO 3)2 1M AgNO3 4M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch muối ( có muối Fe) 32,4 g chất rắn Giá trị m là: A 11,2 B 16,8 C 8,4 D 5,6 Câu 14: Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO 3)3 0,2 mol AgNO3 Khi phản ứng hoàn toàn, số mol Fe(NO3)3 dung dịch : A 0,3 B 0,2 C 0,4 D 0,0 Câu 15: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn Cu có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kim loại Giá trị m là: A 6,40 B 16,53 C 12,00 D 12,80 Câu 16: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7gam Al 5,6gam Fe vào 550ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 59,4 B 64,8 C 32,4 D 54 Câu 17: Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn Fe vào 600 ml dung dịch CuSO 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 30,4 gam hỗn hợp kim loại Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là: A 56,37% B 64,42% C 43,62% D 37,58% Câu 18: Cho hỗn hợp rắn A gồm 5,6 gam Fe 6,4 gam Cu tác dụng với 300 ml dung dịch AgNO3 2M phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn thu A 21,6 gam B 43,2 gam C 54,0 gam D 64,8 gam Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung dịch chứa mol Cu 2+và mol Ag+ đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa ba ion kim loại Trong giá trị sau đây, giá trị x thoả mãn trường hợp trên? A 1,8 B 1,5 C 1,2 D 2,0 Câu 20: Dung dịch X có chứa AgNO3 Cu(NO3)2 có nồng đ ộ Thêm lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X phản ứng kết thúc thu chất rắn Y gồm kim loại Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí Nồng độ mol/lít hai muối là: A 0,30 B 0,40 C 0,63 D 0,42 Câu 21: Cho 11,20 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl 0,25M FeCl3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 12,00 B 8,00 C 6,00 D 5,60 Câu 22: (ĐHSP lần – 2012) Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol Fe 0,03 mol Al vào 100 ml dung dịch Cu ( NO3 ) Lắc kĩ để Cu ( NO3 ) phản ứng hết thu chất rắn Y có khối Cu ( NO3 ) lượng 9,76 gam Nồng độ mol/l dung dịch là: A 0,65M B 0,5M C 0,45M D 0,75M Câu 23: (Amsterdam – 2012) Cho hỗn hợp bột gồm 0,48 gam Mg 1,68 gam Fe vào dung dịch CuCl2 khuấy đến phản ứng hoàn toàn thu 3,12 gam chất rắn CuCl2 không tan X Số mol tham gia phản ứng là: A 0,06 mol B 0,04 mol C 0,05 mol D 0,03 mol Câu 24: (C.Lý Tự Trọng – B – 2012) Cho a gam bột Zn vào 200 ml dung dịch X gồm Cu ( NO3 ) AgNO3 0,1M 0,15M 3,44 gam chất rắn Y Giá trị a là: A 2,6 gam B 1,95 gam C 1,625 gam D 1,3 gam Câu 25: (C.Lý Tự Trọng – B – 2012) Hòa tan 5,85 gam bột kim loại Zn 100 ml dung dịch Fe ( SO ) 0,5M Sau phản ứng xong, khối lượng dung dịch thu Fe2 ( SO ) so với khối lượng 100 ml dung dịch 0,5M trước phản ứng? A Khối lượng dung dịch tăng 3,61 gam B Khối lượng dung dịch tăng 2,49 gam C Khối lượng dung dịch tăng 3,25 gam D Khối lượng dung dịch giảm xuống 3,61 gam Câu 26: (C Bến Tre lần – 2012) Cho 26,08 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Zn tác dụng với dung dịch CuSO Sau thời gian, thu dung dịch Y 27,52 gam chất rắn Z Cho toàn Z vào dung dịch H 2SO (loãng, dư), sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 4,48 gam dung dịch thu chứa muối Phần trăm khối lượng Fe X là: A 41,48% B 60,12% C 51,85% D 48,15% FeCl3 Câu 27: (C Bến Tre lần – 2012) Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,18 mol Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 6,72 gam chất rắn Giá trị m là: A 2,88 gam B 4,32 gam C 2,16 gam D 5,04 gam Câu 28: (C Nguyễn Huệ lần – 2012) Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol Cu ( NO3 ) AgNO3 0,25 mol , sau thời gian thu 19,44 gam kết tủa dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn thu 9,36 gam kết tủa Giá trị m là: A 4,8 gam B 4,32 gam C 4,64 gam D 5,28 gam Câu 29: (HSG Thái Bình 2009 – 2010) Cho hỗn hợp dạng bột gồm Al Fe vào 100 CuSO ml dung dịch 0,75M, khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy hoàn toàn thu gam chất rắn A gồm kim loại Để hịa tan hồn tồn chất rắn A cần HNO3 lít dung dịch 1M (biết phản ứng tạo sản phẩm khử NO nhất) ? A 0,4 lít B 0,5 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu 30: (HSG Thái Bình 2012 – 2013) Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn 0,03 mol Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch X Ba ( OH ) chất rắn Y Cho toàn X phản ứng với lượng dư dung dịch , để kết tủa thu không khí tới khối lượng khơng đổi cân m gam Giá trị m là: A 29,20 gam B 28,94 gam C 30,12 gam D 29,45 gam Câu 31: Cho 4,15 gam hỗn hợp A gôm Al Fe tác dụng với 200ml dd CuSO 0,525M đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 7,84 gam chất rắn Y gồm kim loại Phần trăm khối lượng Al A là: A 40,48% B 67,47% C 59,52% D 32,53% Câu 32 Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Zn tác dụng với dung dịch CuSO Sau thời gian, thu dung dịch Y 2,84 gam chất rắn Z Cho toàn Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam dung dịch thu chứa muối Phần trăm khối lượng Fe X là: A 58,52% B 41,48% C 48,15% D 51.85% Câu 33: Nhúng Magie vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO 3)3 0,05 mol Cu(NO3)2, sau thời gian lấy kim loại cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam Khối lượng Magie phản ứng là: A 6,96 gam B 20,88 gam C 25,2 gam D 24 gam Câu 34 Cho 2,7 gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO 3)3 0,5 M Cu(NO3)2 0,5 M Sau kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 6,9 gam B 9,0 gam C 13,8 gam D 18,0 gam Câu 35 Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO 1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y gồm muối (khơng chứa AgNO 3) có khối lượng giảm 50 gam so với muối ban đầu Giá trị m là: A 114,8 gam B 14,8 gam C 64,8 gam D 17,6 gam Câu 36 Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Fe 2+ c mol Cu2+ Kết thúc phản ứng thu dung dịch chứa loại ion kim loại Kết luận sau ? A 2( b + c) 2c ≤a< 3 2( b + c) 2c ≤a≤ 3 B 2( b + c) 2b ≤a≤ 3 2( b + c) 2b ≤a< 3 C D Câu 37: Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO 0,2M, sau thời gian phản ứng thu 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y Lọc tách X, thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,53 gam chất rắn Z Giá trị m là: A 5,76 B 5,12 C 3,84 D 6,40 Câu 38: Cho 9,6 gam Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO 3)2 0,3 mol Fe(NO3)3 Phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn thu A 15,6 gam B 11,2 gam C 22,4 gam D 12,88 gam Câu 39: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO 0,2M, sau thời gian phản ứng thu 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y Lọc tách X, thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,53 gam chất rắn Z Giá trị m là: A 3,84 B 6,40 C 5,12 D 5,76 Câu 40: Nhúng sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 0,05 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng sắt tăng m gam (coi toàn lượng kim loại sinh bám vào sắt) Giá trịcủa m là: A 1,44 B 5,36 C 2,00 D 3,60 Câu 41: Nhúng Mg vao dd có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 0,5mol Cu(NO3)2 sau thời gian lấy kim loại tra cân lại thấy khối lượng tăng 8,4g Khối lượng Mg phản ứng là: A.24g B.22,8g C.25,2g D.20,4g Câu 42: Cho m gam bột kim loại R hóa trị vào dung dịch CuSO dư Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu giảm 0,24 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu Cũng cho m gam bột kim loại vào dung dịch AgNO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu tăng 0,52 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu Kim loại R là: A Sn B Zn C Cd D Pb Câu 43: Ngâm sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M, sau thời gian thấy khối lượng sắt tăng 10% Hỏi khối lượng dung dịch thay đổi nào? A Tăng 1,6 gam B Giảm 1,6 gam C Giảm gam D Tăng gam Câu 44: Hòa tan 5,64 gam Cu(NO3)2 1,7 gam AgNO3 vào nước thu dung dịch X Cho 1,57 gam hỗn hợp Y gồm bột Zn Al vào X khuấy Sau phản ứng hoàn toàn thu chất rắn E dung dịch D chứa muối Ngâm E dung dịch H2SO4 lỗng khơng có khí giải phóng % theo khối lượng Zn hỗn hợp Y là: A 41,40% B 82,80% C 62,10% D 20,70% Câu 45: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn Fe vào dd CuSO dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn , thu m gam chất rắn Phần trăm khối lượng Zn hỗn hợp ban đầu là: A.90,27% B.82,30% C.82,2% D.12,67% Câu 46: Cho m gam Fe vào dd chứa 0,1 mol AgNO3 0,15 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn X Hoà tan X dd HCl dư thu 0,03 mol H Gía trị m là: A 12,78 g B 12,85 g C 12,88 g D 12,58 g Câu 47: Cho m gam Mg vào 500ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,2M Fe(NO3)3 2M kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Xác định m? A 10,8 gam 15,0 gam B 13,2 gam C 10,8 gam D 15,0 gam ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án C Có ngay: 10 a = 0,105mol → → m = 20,13g  b = 0,09mol Câu 46 Chọn đáp án B OH− :2,75V  2− CO3 :V Số mol điện tích âm ban đầu : Khi cho CO2 số mol điện tích âm khơng đổi Có ngay: − BTNT → a+ b = 0,4 + V HCO3 :amol    →  2− →  BTDT → a+ 2b = 2,75V + 2V   CO3 : bmol  HCO3− :0,8− 2,75V →  2− BTKL → 64,5 = ∑ m(K,Na,HCO3− ,CO32− ) CO3 :3,75V − 0,4  = 23.2,75V + 39.2.V + 60(3,75V − 0,4) + 61(0,8 − 2,75V) → V = 0,2 Câu 47 Chọn đáp án A Vì CO2 thí nghiệm lớn thí nghiệm nên ta dễ dàng suy Thí nghiệm 1.Kết tủa chưa cực đại (chưa tan): nCO2 = 0,17 → m = 0,17.197 = 33,49 Thí nghiệm 2.Kết tủa tan phần,do CO2 làm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ : Đưa kết tủa nên cực đại : Tốn 0,5a mol Nhiệm vụ 2: Hòa tan phần kết tủa : Tốn (0,5a – 0,17) 0,33 = 0,5a + 0,5a− 0,17 → a = 0,5 Vậy ta có : Câu 48 Chọn đáp án B Với toán : OH − : 0, 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT phần 1, 10 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÔ CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT phần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn