QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:16

Những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của phong trào công nhân quốc tế. Lúc này, chủ nghĩa tư bản bước vào giai đoạn chuyển sang chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, giai cấp công nhân cũng đã lớn mạnh không ngừng về số lượng và chất lượng, về chính trị và tổ chức, ý thức giác ngộ được nâng cao. Những cuộc đấu tranh mạnh mẽ ở nhiều nước châu Âu đã chứng minh rằng, giai cấp công nhân hoàn toàn có khả năng đoàn kết với những người bị áp bức và bóc lột lật đổ chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội chủ nghĩa.Những điều kiện lịch sử mới đòi hỏi giai cấp công nhân phải có đường lối chiến lược, sách lược mới. Vai trò của đảng cộng sản được đề cao trước yêu cầu của phong trào công nhân phát triển rộng khắp thế giới. Trong khi đó, sau khi Ăngghen mất, những người lãnh đạo Quốc tế II đã phản bội giai cấp công nhân, biến nhiều đảng lớn thành đảng cải lương, phụ thuộc vào giai cấp tư sản, không còn khả năng lãnh đạo cách mạng vô sản giành thắng lợi. Do đó, V.I. Lênin đã bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới. Người cho rằng cần phải có Đảng kiểu mới, Đảng thực sự cách mạng của giai cấp công nhân. V.I. Lênin đã kế thừa, phát triển sáng tạo những luận điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính đảng độc lập của giai cấp công nhân dựa trên những kinh nghiệm đã được tích lũy trong phong trào công nhân Nga với những điều kiện lịch sử mới trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản. Người đã xây dựng lên học thuyết về Đảng kiểu mới – một Đảng khác hẳn về chất so với các Đảng cơ hội chủ nghĩa trong Quốc tế II. QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI Những thập niên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX đánh dấu bước ngoặt quan trọng phong trào công nhân quốc tế Lúc này, chủ nghĩa tư bước vào giai đoạn chuyển sang chủ nghĩa đế quốc Đồng thời, giai cấp công nhân lớn mạnh không ngừng số lượng chất lượng, trị tổ chức, ý thức giác ngộ nâng cao Những đấu tranh mạnh mẽ nhiều nước châu Âu chứng minh rằng, giai cấp cơng nhân hồn tồn có khả đồn kết với người bị áp bóc lột lật đổ chủ nghĩa tư xây dựng xã hội chủ nghĩa Những điều kiện lịch sử đòi hỏi giai cấp cơng nhân phải có đường lối chiến lược, sách lược Vai trò đảng cộng sản đề cao trước yêu cầu phong trào công nhân phát triển rộng khắp giới Trong đó, sau Ăngghen mất, người lãnh đạo Quốc tế II phản bội giai cấp công nhân, biến nhiều đảng lớn thành đảng cải lương, phụ thuộc vào giai cấp tư sản, khơng cịn khả lãnh đạo cách mạng vơ sản giành thắng lợi Do đó, V.I Lênin bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác điều kiện lịch sử Người cho cần phải có Đảng kiểu mới, Đảng thực cách mạng giai cấp công nhân V.I Lênin kế thừa, phát triển sáng tạo luận điểm C Mác Ph Ăngghen đảng độc lập giai cấp cơng nhân dựa kinh nghiệm tích lũy phong trào công nhân Nga với điều kiện lịch sử thời đại đế quốc chủ nghĩa cách mạng vô sản Người xây dựng lên học thuyết Đảng kiểu – Đảng khác hẳn chất so với Đảng hội chủ nghĩa Quốc tế II Tư tưởng Lênin xây dựng đảng kiểu thể tập trung tác phẩm “Làm gì?” viết vào tháng 03 năm 1902 tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi” viết vào đầu năm 1904, rõ nguyên lý để xây dựng đảng kiểu mới, cứ, nguyên tắc để phân biệt đảng cách mạng, đảng kiểu giai cấp công nhân với tổ chức trị, đảng phái khác Hệ thống nguyên lý Đảng kiểu V.I Lênin khái quát thành điểm sau: Chủ nghĩa Mác tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng V.I Lênin rằng, giai cấp cơng nhân đảng phải độc lập hệ tư tưởng với giai cấp khác Hệ tư tưởng giai cấp công nhân Đảng Cộng sản chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Mác hình thành, từ kết tinh giá trị tinh thần sâu sắc, tiến lịch sử văn minh nhân loại, với tiền đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tư chín muồi, từ triết học cổ điển Đức, kinh tế trị học Anh Chủ nghĩa xã hội khơng tưởng Pháp; Mác Ănghen sáng tạo Chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa Mác hệ thống lý luận khoa học cách mạng giai cấp cơng nhân nhằm tự giải phóng mình, kết phát triển cách khoa học tư tưởng tiên tiến xã hội loài người, thể đắn lợi ích giai cấp công nhân, cho giai cấp cơng nhân thấy rõ phương hướng trị tất mặt hoạt động cần thiết đấu tranh để thực sứ mệnh lịch sử Chủ nghĩa Mác sở khoa học cơng tác xây dựng đảng, cờ đồn kết người cộng sản sở để vạch cương lĩnh hành động, chiến lược sách lược cách mạng[1] Đảng đội tiên phong, đội qn có tổ chức hình thức tổ chức cao giai cấp công nhân Theo V.I Lênin, Đảng phải đội tiên phong giai cấp, người đưa yếu tố tự giác vào phong trào cách mạng công nhân nhân dân lao động, người giáo dục tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng Đảng tiên phong ba phương diện: Thứ nhất, Đảng tiên phong phương diện lý luận Khi đề cập đến quan điểm Đảng xây dựng Đảng kiểu mới, V.I Lênin đề cao vai trò lý luận Người cho rằng: “Chỉ đảng lý luận tiền phong hướng dẫn có khả làm trịn vai trị người chiến sĩ tiền phong”[2] Và muốn có lý luận tiền phong đúng, phải giới quan phương pháp luận cách mạng khoa học Theo V.I Lênin, chủ nghĩa Mác sở khoa học để Đảng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, cờ đồn kết người vơ sản, sở để vạch cương lĩnh hành động, chiến lược sách lược cách mạng, nguồn gốc đến thắng lợi V.I Lênin cịn khun khơng nên áp dụng chủ nghĩa Mác cách cứng nhắc, giáo điều, khơng phải cơng thức sẵn có, hịn thiện mà phải biết vận dụng phát triển V.I Lênin khẳng định: “Khơng có lý luận cách mạng khơng thể có phong trào cách mạng”[3] Thứ hai, Đảng tiên phong phương diện tổ chức Muốn làm tròn vai trị tiên phong Đảng phải tổ chức chặt chẽ, khoa học Đảng thân tính tổ chức, tính kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh Chỉ có đảm bảo thống ý chí hành động tồn Đảng Thông qua tổ chức đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng biến thành hành động cách mạng cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân lao động Tổ chức cốt vật chất để đảm bảo cho thống trị, tư tưởng Đảng Tổ chức làm cho sức mạnh Đảng nhân lên gấp bội Lênin rằng, tổ chức vũ khí nhờ mà giai cấp vơ sản tự giải phóng; khơng có vũ khí tốt tổ chức, rằng: “Tính tự giác đội tiên phong biểu chỗ biết tự tổ chức Mà sau tổ chức, có ý chí thống nhất, ý chí thống nghìn, trăm nghìn, triệu người tiên tiến trở thành ý chí giai cấp”[4] Thứ ba, Đảng tiên phong phương diện hành động Tiên phong phương diện hành động nhằm biến mục tiêu, lý tưởng cách mạng Đảng thành thực Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, đảng viên Đảng phải gương mẫu đầu đấu tranh chống lại tập tục lạc hậu, thói quen xấu cản trở q trình thực nhiệm vụ trị mà Đảng đặt V.I Lênin khẳng định: tính Đảng khơng thể lời nói mà cịn thể việc làm Những đảng viên hữu danh vô thực cho khơng khơng lấy V.I Lênin rằng: đảng có thực đảng giai cấp cơng nhân hay khơng, điều khơng phụ thuộc vào chỗ đảng có cơng nhân mà cịn phụ thuộc vào lãnh đạo; nội dung, hành động sách lược trị đảng nào[5] Khi giành quyền, Đảng hạt nhân lãnh đạo chun vơ sản Đảng đội tiên phong giác ngộ có tổ chức chặt chẽ giai cấp, đó, hệ thống trị chủ nghĩa xã hội có đảng đủ phẩm chất trị lực xứng đáng người lãnh đạo V.I Lênin viết: “Chủ nghĩa Mác giáo dục đảng công nhân, giáo dục tiên phong giai cấp vô sản, đội tiên phong đủ sức nắm quyền dẫn dắt toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, đủ sức lãnh đạo tổ chức chế độ mới, đủ sức làm thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tụ tất người lao động người bị bóc lột để giúp họ tổ chức đời sống xã hội họ mà không cần đến giai cấp tư sản chống lại giai cấp tư sản”[6] Người nhấn mạnh, nguyên tắc Đảng Cộng sản phải giữ vai trị lãnh đạo, điều khơng phải nghi ngờ Đảng phải thống lãnh đạo mặt, phối hợp hành động hướng hoạt động nhà nước tổ chức khác vào mục tiêu chung theo đường lối, sách Đảng V.I Lênin khẳng định: Đảng đội tiên phong cầm quyền trực tiếp giai cấp vô sản, Đảng người lãnh đạo Sự lãnh đạo Đảng điều kiện tiên bảo đảm công xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công Buông lỏng lãnh đạo Đảng sai lầm mặt nguyên tắc, thủ tiêu sức mạnh Nhà nước, hệ thống chun vơ sản[5] Tập trung dân chủ nguyên tắc xây dựng tổ chức, sinh hoạt hoạt động Đảng Trong Những luận cương trình bày Đại hội II – Quốc tế cộng sản, nói kết nạp thành viên Quốc tế cộng sản, V.I Lênin nhấn mạnh: “Các đảng gia nhập Quốc tế cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ Trong thời kỳ nội chiến gay gắt nay, đảng cộng sản hồn thành nhiệm vụ đảng tổ chức cách tập trung nhất, Đảng có kỷ luật sắt, gần giống kỷ luật quân sự, Trung ương Đảng quan có uy tín mạnh mẽ, có quyền lực rộng rãi, toàn đảng viên tin cậy”[7] Lênin rõ: “Trước Đảng ta chưa phải khối thức có tổ chức, mà tổng số nhóm riêng biệt đó, nhóm khơng thể có quan hệ khác, tác động mặt tư tưởng Hiện nay, trở thành Đảng có tổ chức, điều có nghĩa tạo quyền lực, biến uy tín tư tưởng thành uy tín quyền lực, khiến cấp phải phục tùng cấp Đảng”[8] Đảng liên minh tự nguyện đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động chung lý tưởng lợi ích Thực dân chủ nhằm phát huy cao trí tuệ khả sáng tạo chiến sĩ tiên phong đảng Đảng tổ chức chiến đấu Dân chủ đảng phải có đạo tập trung để bảo đảm thống ý chí hành động đảng Nguyên tắc tập trung dân chủ đảng phải thực hiện, vận dụng phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể đấu tranh giai cấp, với điều kiện hoạt động vị trí Đảng đời sống xã hội Coi nhẹ dân chủ phá hoại tính tập thể lãnh đạo dẫn đến tình trạng tập trung quan liêu, chun quyền, độc đốn Bng lỏng tập trung rơi vào tình trạng vơ phủ, cục bộ, phá hoại thống làm giảm sức chiến đấu Đảng Đảng khối thống ý chí hành động; tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng V.I Lênin khẳng định, nghiệp đấu tranh giành quyền, nghiệp xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa địi hỏi phải có thống ý chí chặt chẽ Sự thống Đảng trước hết phải thống tư tưởng sở hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân, “chúng ta khơng qn khơng có sở tư tưởng chung khơng thể có vấn đề thống nhất”[9] Sự thống tư tưởng phải củng cố thống tổ chức, thống hành động kỷ luật phải nghiêm minh, bắt buộc đảng viên, khơng có ngoại lệ Sự thống Đảng bảo đảm việc kiên loại trừ phe nhóm, bè phái dù nhỏ khỏi Đảng Đồn kết gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân nguồn sức mạnh vô tận Đảng – thuộc tính Đảng kiểu giai cấp công nhân Để đảm bảo thống Đảng luôn củng cố phát triển, đảng cần phải thường xuyên nghiêm chỉnh thực tự phê bình phê bình Lênin rằng: “Thái độ đáng trước sai lầm tiêu chuẩn quan trọng chắn để xét xem đảng có nghiêm túc khơng có thực làm trịn nghĩa vụ giai cấp quần chúng lao động khơng Cơng khai thừa nhận sai lầm, tìm nguyên nhân sai lầm, phân tích hồn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu cẩn thận biện pháp để sửa chữa sai lầm – dấu hiệu chứng tỏ đảng nghiêm túc, đảng làm trịn nghĩa vụ mình, giáo dục huấn luyện giai cấp, đến quần chúng”[7] Tự phê bình phê bình khơng vạch sai lầm, thiếu sót mà cách khắc phục Tự phê bình phê bình phải có tính đảng, tính giáo dục tính nguyên tắc cao Nghiêm cấm việc lợi dụng tự phê bình phê bình để bơi nhọ, lăng mạ, làm danh dự Đảng phải luôn giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, kiên đấu tranh để ngăn ngừa khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng Đảng đời từ nhu cầu đấu tranh giai cấp để tổ chức, lãnh đạo giai cấp đấu tranh nhằm giải phóng họ khỏi áp bức, bóc lột Mọi đường lối, chủ trương, sách Đảng trở thành thực ủng hộ quần chúng V.I Lênin khẳng định: Người cộng sản giọt nước đại dương nhân dân mênh mông Chỉ riêng với bàn tay người cộng sản khơng thể xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Tính sáng tạo, sinh động quần chúng, nhân tố xã hội Chủ nghĩa xã hội kết sắc lệnh từ xuống Tính chất máy móc, hành quan liêu không dung hợp với tinh thần chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo nghiệp thân quần chúng nhân dân[5] Khi có quyền, Đảng có nhiều điều kiện mới, công cụ thuận lợi cho việc tăng cường mối liên hệ Đảng quần chúng; đồng thời, Đảng dễ nảy sinh bệnh quan liêu, chuyên quyền làm cho phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện rơi vào tình trạng thối hóa, biến chất, xa rời quần chúng Lênin coi nguy mà đảng cầm quyền cần ý đề phòng, khắc phục Đảng tăng cường tích cực phát triển đảng thường xun đưa người khơng cịn đủ tiêu chuẩn đảng viên khỏi đảng Đảng đội tiên phong giai cấp cơng nhân Đảng làm trịn vai trị Đảng bao gồm chiến sĩ tiên phong Tích cực kết nạp đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào Đảng thường xuyên đưa người khơng cịn đủ tiêu chuẩn đảng viên khỏi đảng biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng Kết nạp đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào đảng để tiếp thêm sinh lực mới, cải thiện thành phần, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Ở thời kỳ cách mạng, nhiều nguyên nhân khác nhau, số người trình độ nhận thức, lực hoạt động thực tiễn hạn chế; không kiên định trị, thiếu tính tổ chức kỷ luật, thối hóa, biến chất, trở thành kẻ quan liêu, tham nhũng, ức hiếp quần chúng Trong điều kiện Đảng cầm quyền, có phần tử hội tìm cách chui vào Đảng, mưu đồ đặc quyền, đặc lợi phá hoại thống đội ngũ Đảng, làm niềm tin quần chúng với đảng bị giảm sút Lênin nhấn mạnh rằng: “Cần phải đuổi khỏi Đảng kẻ gian xảo, đảng viên cộng sản quan liêu hóa, khơng trung thực, nhu nhược…”[10] Tính chất quốc tế đảng cộng sản Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản nét đặc trưng bật đảng kiểu V.I Lênin sáng lập Đây vấn đề xuất phát từ chất giai cấp giai cấp cơng nhân, địi hỏi đảng kiểu phải kết hợp đắn lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp nước lợi ích quốc tế; chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế cao Lênin rõ: “Liên minh với người cách mạng nước tiên tiến với tất dân tộc bị áp bức, chống bọn đế quốc chủ nghĩa thuộc loại nào, sách đối ngoại giai cấp vô sản”[10] Trong quan điểm chủ nghĩa quốc tế vô sản, Người nhấn mạnh phải tránh hai khuynh hướng, chủ nghĩa dân tộc hẹp hịi chủ nghĩa sơ – vanh nước lớn, rằng: “Thắng lợi cách mạng vô sản giới, địi hỏi giai cấp cơng nhân nước tiên tiến phải tin cậy lẫn nhau, đoàn kết anh em chặt chẽ với phải trí hành động cách mạng họ”[11] Chủ nghĩa quốc tế vô sản giai cấp công nhân chất Đảng Cộng sản Bản chất bắt nguồn từ vai trị, sứ mệnh lịch sử tồn giới giai cấp cơng nhân, từ yêu cầu đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản Vì vậy, chủ nghĩa quốc tế đảng cộng sản điều kiện tiên đảm bảo cho giai cấp vô sản giành chiến thắng đấu tranh chống giai cấp tư sản, lật đổ thống trị giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ tư chủ nghĩa xây dựng xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa quốc tế vô sản địi hỏi lợi ích giai cấp vơ sản quốc tế dân tộc chiến thắng giai cấp tư sản phải có khả sẵn sàng chịu đựng hy sinh to lớn dân tộc để lật đổ tư quốc tế ... phương diện: Thứ nhất, Đảng tiên phong phương diện lý luận Khi đề cập đến quan điểm Đảng xây dựng Đảng kiểu mới, V.I Lênin ln đề cao vai trị lý luận Người cho rằng: “Chỉ đảng lý luận tiền phong... mà đảng cầm quyền cần ý đề phòng, khắc phục Đảng tăng cường tích cực phát triển đảng thường xuyên đưa người khơng cịn đủ tiêu chuẩn đảng viên khỏi đảng Đảng đội tiên phong giai cấp cơng nhân Đảng. .. theo đường lối, sách Đảng V.I Lênin khẳng định: Đảng đội tiên phong cầm quyền trực tiếp giai cấp vô sản, Đảng người lãnh đạo Sự lãnh đạo Đảng điều kiện tiên bảo đảm công xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI, QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn