148 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục

96 2 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:35

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ DUYỀN CQ52/22.08 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC THỰC HIỆN Chuyên ngành Mã số : KIỂM TOÁN : 22 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : PGS.TS THỊNH VĂN VINH HÀ NỘI – 2018 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trần Thị Duyền Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1.1 Các vấn đề chung khoản mục Doanh thu hoạt động tài .4 1.1.1 Các đặc điểm khoản mục Doanh thu hoạt động tài 1.1.2 Các hoạt động kiểm soát nội khoản mục Doanh thu hoạt động tài 1.2 Khái quát kiểm tốn khoản mục doanh thu hoạt động tài kiểm toán BCTC .8 1.2.1 Mục tiêu kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm toán BCTC 1.2.2 Căn kiểm toán khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC 10 1.2.3 KSNB khảo sát KSNB Khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC 10 1.3 Quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC .14 Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch 14 1.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán 17 1.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán .24 1.4 Một số sai phạm thường gặp kiểm toán khoản mục doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC 27 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 27 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC .27 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 29 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 33 2.1.4 Kết kinh doanh Công ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 36 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 37 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .38 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 41 2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán .44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 47 3.1 Nhận xét, đánh giá quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC thực 47 3.1.1 Đánh giá ưu điểm 47 3.1.2 Đánh giá hạn chế 50 3.1.3 Nguyên nhân thực trạng 52 3.1.4 Những học kinh nghiệm rút từ thực trạng .52 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC .53 3.2.1 Định hướng phát triển AASC năm tới 53 3.2.2 Sự cần thiết tới hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài 54 3.3 Nguyên tắc u cầu hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 55 3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 55 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 56 3.4 Giải pháp hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 56 Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.4.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .56 3.4.2 Giai đoạn thực kiểm toán 57 3.4.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 59 3.5 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 59 3.5.1 Đối với quan chức 59 3.5.2 Đối với hiệp hội nghề nghiệp 59 3.5.3 Đối với Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 60 3.5.4 Đối với khách hàng kiểm toán 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 KẾT LUẬN 62 PHỤ LỤC 64 Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT AASC: BCĐKT: BCTC: BGĐ: CB-CNV: CSDL: DN: GLV: KSNB: KTV: RRKT: RRPH: RRKS: SXKD: XDCB: Trần Thị Duyền Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC Bảng cân đối kế tốn Báo cáo tài Ban giám đốc Cán bộ, công nhân viên Cơ sở dẫn liệu Doanh nghiệp Giấy làm việc Kiểm soát nội Kiểm toán viên Rủi ro kiểm toán Rủi ro phát Rủi ro kiểm soát Sản xuất kinh doanh Xây dựng CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Các thủ tục kiểm toán nghiệp vụ Doanh thu hoạt động tài 20 Bảng 2: Các thủ tục kiểm toán số phát sinh TK Doanh thu hoạt động tài 23 Sơ đồ 1.1: Các lĩnh vực hoạt động công ty .30 Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức Công ty 34 Bảng 4: Doanh thu Công ty qua năm .36 Biểu đồ 1.1 Doanh thu công ty năm gần .36 Bảng Ma trận rủi ro (Dự kiến KTV RRPH) 39 Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường phát triển khơng ngừng địi hỏi hoạt động kinh tế diễn bình đẳng, cơng khai, minh bạch, từ xuất yêu cầu cần phải đảm bảo lợi ích chủ thể tham gia vào kinh tế đồng thời tăng cường tính trung thực hợp lý thơng tin tài Tuy nhiên, nhiều lý mà thông tin đưa chưa được trung thực hợp lý, mà Kiểm tốn độc lập đời Với vai trị bên thứ ba độc lập đưa ý kiến tính trung thực hợp lý thơng tin kinh tế tài đơn vị, Kiểm tốn độc lập ngày phát triển Thực tập Công ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC – Cơng ty kiểm tốn độc lập công ty kiểm tốn dẫn đầu hệ thống Cơng ty kiểm tốn Việt Nam, em được tiếp cận với mơi trường kiểm tốn thực tế sau tích lũy kiến thức Học viện Tài Với vai trị thực tập sinh Công ty, em được Công ty tạo điều kiện nghiên cứu tài liệu, quy trình Cơng ty được tham gia thực tế đồn kiểm tốn với nhiệm vụ hỗ trợ anh chị đoàn thực kiểm tốn số phần hành Trong đó, em được tham gia kiểm toán sâu được tiếp cận tài liệu khoản mục Doanh thu hoạt động tài khách hàng Cơng ty Nhận thấy điều đó, em chọn đề tài: “ Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện” để thực luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Thứ nhất, Hệ thống hóa lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thứ hai, Tìm hiểu, làm rõ thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC tăng cường hiểu biết quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài cơng ty thực Thứ ba, Đánh giá ưu điểm, hạn chế q trình thực quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài chính, từ đưa giải pháp khắc phục để hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Thứ tư, Thu thập tài liệu thực tế hoạt động kiểm toán khoản mục Doanh thu hoạt động tài Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Nhận thức sâu xác kiến thức học Học viện Tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC -Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – khoản mục kiểm tốn BCTC -Kết thúc khơng lập Báo cáo kiểm tốn -Chủ thể kiểm toán KTV Độc lập -Thời gian nghiên cứu: Năm 2017- 2018 Phương pháp nghiên cứu +) Phương pháp chung: Phương pháp luận chủ nghĩa Duy vật biện chứng +) Phương pháp cụ thể: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp vật biện chứng Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu Phương pháp quan sát vấn Trần Thị Duyền CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Finding Học viện Tài Doanh thu từ hoạt động tài đơn vị chủ yếu từ nguồn lãi chênh lệch tỷ giá thực lãi từ chiết khấu tốn, ngồi cịn phần nhỏ từ lãi TGNH không kỳ hạn khoản từ lợi nhuận được chia từ cơng ty Vì tiến hành kiểm toán cần tập trung vào khoản lãi từ chênh lệch tỷ giá lãi chiết khấu toán I362 Conclusion Đạt mục tiêu kiểm toán Phụ lục 2.6.Trích GLV Thủ tục phân tích Client Cơng ty ABC Prepared by: TTD Period ended 31/12/2017 Reviewed by: TTL Subject Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income Procedure Thủ tục phân tích/ Analytical procedures Objective Đánh giá phù hợp số liệu báo cáo với tình hình kinh doanh kỳ mức độ tổng quan Xem xét hợp lý xu hướng biến động Tìm xu hướng bất thường định hướng cho việc kiểm tra chi tiết Workdone Trần Thị Duyền 74 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Finding Học viện Tài Trong tháng 3, Doanh thu hoạt động tài tăng đột biến nhận cổ tức chia năm trước - > Kiểm tra chi tiết Conclusion Đạt mục tiêu kiểm toán Trần Thị Duyền 75 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phụ lục 2.7 Trích GLV Tổng hợp đối ứng tài khoản I364 Client Công ty ABC Prepared by: TTD Period ended 31/12/2017 Reviewed by: TTL Subject Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income Procedure Tổng hợp giải thích đối ứng tài khoản, Rà soát nội dung, liệt kê nghiệp vụ bất thường Note - Tổng hợp theo tài khoản đối ứng, giải thích nội dung đối ứng - Rà sốt tồn nghiệp vụ, phát bất thường, định hướng KTCT nghiệp vụ bất thường Date: 08/02/2018 Date: 08/02/2018 Objective Tổng hợp đối ứng tài khoản để phát nghiệp vụ đối ứng bất thường Work done Tài khoản Tên TK đối ứng Ps nợ đối ứng Số phát sinh Ps có Nội dung Nợ Nội dung Có Nhận lãi tiền gửi ngân hàng khơng kì 112 138 331 Tiền gửi ngân hàng Phải thu khác Phải trả người bán Trần Thị Duyền 100,903,720 100,000,000 1,592,100,440 76 hạn Lợi nhuận được chia từ công ty Lãi chênh lệch thực CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tốn cho người bán, chiết khấu toán được hưởng Lãi chênh lệch thực toán lương cho người nước 334 Phải trả người lao động 201,762,400 1,994,766,56 911 Xác định KQKD Tổng cộng 1,994,766,560 1,994,766,560 Finding Khơng có đối ứng bất thường Conclusion Đạt mục tiêu kiểm toán Phụ lục 2.8 Trích GLV Kiểm tra chi tiết I383 Client Công ty ABC Trần Thị Duyền Prepared by: 77 TTD Date: 08/02/2018 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Period ended Subject Procedure Objective Work done Học viện Tài 31/12/2017 Reviewed by: TTL Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income Kiểm tra chi tiết Đảm bảo nghiệp vụ ghi nhận Doanh thu hoạt động tài được ghi nhận phù hợp STT Số chứng từ Ngày ghi sổ BN 68, PKT5/1 15/01/2017 Tài khoản đối ứng Nợ Có 334 Nội dung Lãi chênh lệch tỷ giá Date: 08/02/2018 Số tiền Kết kiểm tra 17.500.000 trả lương tháng 13 BB tính lương tháng 13 cho người nước cho người nước USD tổng 35,000 USD với tỷ giá ghi sổ 22; giấy báo nợ việc toán lương USD ngày 15/1/2017 với tỷ Trần Thị Duyền 78 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giá 21,5 Biên họp đại hội cổ BC 97 17/01/2017 Lợi nhận được chia từ 138 công ty 50.000.000 đông, sách chia cổ tức cơng ty con, giấy báo có Sao kê tài khoản tháng Nhận lãi TGNH tháng BC 02 24/01/2017 năm 2017, giấy báo có 1/2017 ngân hàng 112 6.933.285 shinha ngân hàng việc tốn lãi tiền gửi khơng kỳ hạn Nhận lãi TGNH không BC 10 29/01/2017 Sổ phụ ngân hàng, giấy kỳ hạn ngân hàng 112 4.582.000 BIDV BN124, PKT12/3 12/03/2017 Trần Thị Duyền báo có ngân hàng việc toán lãi Lãi chênh lệch tỷ giá 331 167.500.000 toán tiền hàng sổ chi tiết tài khoản cho người bán 331: 500,000 USD với 79 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tỷ giá ghi nhận nợ 22,335; Giấy báo nợ toán tiền hàng với tỷ giá giao dịch thực tế 22,000 sổ chi tiết tài khoản 331: 750,000 USD với tỷ giá BN 130, PKT 20/3 20/03/2017 Lỗ chênh lệch tỷ giá 331 Thanh toán tiền hàng 48.750.000 ghi nhận nợ 22,000; Giấy báo nợ toán tiền hàng với tỷ giá giao dịch thực tế 21,935 Nhận lãi TGNH không BC 78 29/04/2017 Sổ phụ ngân hàng, giấy kỳ hạn ngân hàng 112 4.087.000 BIDV BC 68 24/05/2017 báo có ngân hàng việc tốn lãi Nhận lãi TGNH tháng 112 3.667.765 5/2017 ngân hàng Sao kê tài khoản tháng shinha năm 2017, giấy báo có ngân hàng việc Trần Thị Duyền 80 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tốn lãi tiền gửi không kỳ hạn Nhận lãi TGNH không BC 152 29/07/2017 kỳ hạn ngân hàng 112 3.607.165 BIDV Sổ phụ ngân hàng, giấy báo có ngân hàng việc tốn lãi BB tính lương cho người nước tổng Lãi chênh lệch tỷ giá 10 BN 375, PKT 15/11/2017 15/11/2017 31,000 USD với tỷ toán tiền 334 lương cho người nước 7.471.000 giá ghi sổ 22; giấy báo nợ việc toán lương USD ngày 15/1/2017 với tỷ giá 21,759 11 PKT 30/10 30/10/2017 331 50.000.000 Chiết khấu toán Hợp đồng mua hàng với được hưởng từ người khách hàng X, Biên bán X bù trừ công nợ, Giấy báo nợ ngân hàng toán sớm Trần Thị Duyền 81 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hợp đồng mua hàng với Chiết khấu toán 12 BC 99 20/06/2017 khách hàng Y, Biên được hưởng từ người 112 80.000.000 bán Y bù trừ công nợ, Giấy báo nợ ngân hàng tốn sớm, giấy báo có số BC 99 Hợp đồng mua hàng với khách hàng Z, Biên Chiết khấu toán BC 120 12/09/2017 13 bù trừ công nợ, Giấy được hưởng từ người 112 100.000.000 bán Z báo nợ ngân hàng toán sớm, giấy báo có số BC 120 Hợp đồng mua hàng với khách hàng K, Biên Chiết khấu toán 14 PKT 28/11 28/11/2017 được hưởng từ người 331 40.000.000 bán K Trần Thị Duyền bù trừ công nợ, Giấy báo nợ ngân hàng toán sớm 82 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Finding Khơng có vấn đề trọng yếu phát sinh Conclusion Đạt mục tiêu kiểm toán Trần Thị Duyền Học viện Tài 83 CQ52/22.08 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phụ lục 2.9 Trích GLV Tổng hợp bút tốn điều chỉnh Client Cơng ty ABC Period ended Subject Work done 31/12/2017 Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income Bút tốn đề nghị điều chỉnh Số TT No Nội dung nghiệp vụ Description W/ P Re f Client's Account No Dr Cr Date: TTL Date: 08/02/2018 Balance Sheet Profit and Loss A/c Prepared by: Reviewed by: AASC's Account No Dr Cr Số đề nghị điều chỉnh Dr Cộng / Total Trần Thị Duyền TTD I33 08/02/2018 - - 84 Cr - Dr - Cr - CQ52/22.08 Đối tượng chi tiết Dr Cr Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phụ lục 2.10 Trích GLV Các vấn đề phát sinh kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Trần Thị Duyền 85 CQ52/22.08 Clien t Công ty ABC Prepared by: TTD Reviewed by: TTL Dat e: Dat e: 3.04.I3 08/02/2 018 08/02/2 018 Period ended 31/12/2017 Subj ect Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income Ghi sốt xét trưởng nhóm/ Senior's review notes STT Tha Vấn đề Nội dung thực hiện, ngày tháng m chiế u No W/P Issues Cleared and Date Ref I33 Khơng có vấn đề phát sinh NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Thị Duyền Khóa: CQ52 Lớp: 22.08 Đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC thực hiện” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng luận văn - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Duyền Khóa: CQ52 Lớp: 22.08 Đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài Kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện” Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Điểm - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: (Ký ghi rõ họ tên) ... nghiên cứu: Quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – khoản mục kiểm toán BCTC -Kết thúc khơng lập Báo cáo kiểm tốn -Chủ thể kiểm toán KTV... hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài 54 3.3 Nguyên tắc yêu cầu hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu hoạt động tài kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Hãng Kiểm. .. hoạt động kiểm soát nội khoản mục Doanh thu hoạt động tài 1.2 Khái quát kiểm toán khoản mục doanh thu hoạt động tài kiểm toán BCTC .8 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 148 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục , 148 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn