Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử

15 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2020, 15:18

Chủ đề: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Thời gian: tiết I MỤC TIÊU Kiến thức - Phát biểu khái niệm gen - Nêu khái niệm đặc điểm chung mã di truyền - Từ mơ hình nhân đơi ADN, mơ tả bước q trình nhân đôi ADN - HS nêu khái niệm phiên mã, dịch mã - Trình bày diễn biến chế phiên mã, chế dịch mã - Giải thích thơng tin di truyền giữ nhân mà đạo tổng hợp protein nhân - Nêu cấu trúc Ơpêrơn lac - Trình bày chế ý nghĩa điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ thơng qua ví dụ hoạt động ôpêrôn lac E.Coli - Nêu khái niệm đột biến gen, thể đột biến Phân biệt dạng đột biến gen - Nêu nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen - Nêu hậu ý nghĩa đột biến gen Kỹ - Rèn luyện kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp khái quát hóa - Rèn kĩ quan sát, phát triển lực suy luận HS - Tư phân tích lơgic khả khái qt hóa cho học sinh - Quan sát hình vẽ để rút tượng, chất vật Thái độ - Bảo vệ môi trường, bảo vệ động - thực vật quý - HS có quan niệm tính vật chất tượng di truyền - HS xây dựng củng cố niềm tin vào khoa học - Giáo dục mơi trường, giải thích số tượng thực tế đời sống Định hướng phát triển lực - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sang tạo - Năng lực hợp tác Định hướng phát triển phẩm chất - Phát triển phẩm chất chăm - Phát triển phẩm chất trách nhiệm - Phát triển phẩm chất yêu nước II PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp III CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị H1.2; H2.1; H3.1; H3.2; H5.1; H5.2 SGK Sinh học 12 Học sinh: Chuẩn bị sách; vở; kiến thức liên quan đến chủ đề IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ khởi động - Vì sinh thường giống bố, mẹ? - Ở người có phụ nữ có khả tiết sữa giai đoạn cho bú, giải thích tượng 2 HĐ hình thành kiến thức 2.1 Gen, mã di truyền q trình nhân đơi AND + Hình thành kiến thức Hoạt động thầy trò * Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm, cấu trúc gen GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm gen học lớp nêu khái niệm gen ? Nội dung kiến thức I GEN Khái niệm : - Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi pơlipepetit hay phân tử ARN - Ví dụ: SGK Cấu trúc gen cấu trúc : GV: Yêu cầu HS nghiên cứu hình 1.1 SGK cho biết : + Mỗi gen cấu trúc gồm vùng? * Mỗi gen cấu trúc gồm vùng: - Vùng điều hòa: - Vùng mã hóa: - Vùng kết thúc: * Hoạt động 2: Tìm hiểu mã di truyền II MÃ DI TRUYỀN GV : Đưa câu hỏi tình huống: Gen cấu tạo từ nucleotit, protein cấu tạo từ aa Vậy làm mà gen qui định tổng hợp protein ? Khái niệm: HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền - Trong 64 ba có ba khơng mã hóa aa GV : Vậy mã di truyền ? Tại mã di truyền mã ba ? + kết thúc: UAA, UAG, UGA, ->qui định tín hiệu kết thúc trình dịch mã HS: Nghiên cứu SGK mục II trang trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung + mở đầu: AUG->qui định điểm khởi đầu dịch mã qui định aa metionin (SV nhân thực), foocmin metionin (SV nhân sơ) GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến thức GV: Mã di truyền có đặc điểm gì? - Mã di truyền trình tự nucltit gen qui định trình tự axit amin phân tử prơtêin( Mã di truyền mã ba) Đặc điểm mã di truyền: - Mã di truyền đọc từ điểm xác định HS: Nghiên cứu mục II SGK trang trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức * Hoạt động 3: Tìm hiểu q trình nhân đơi ADN GV: Treo tranh tồn chế tự nhân đơi ADN để HS quan sát đưa câu hỏi: + Quá trình nhân đơi ADN gồm bước chính? + Bước diễn nào? Mạch sử dụng làm mạch khuôn? + Chiều tổng hợp mạch mới? Mạch tổng hợp liên tục? Tại sao? + Có nhận xét cấu trúc phân tử ADN con? + Nhờ nguyên tắc mà phân tử ADN tạo giống giống với ADN mẹ? liên tục ba nuclêơtit - Mã di truyền có tính phổ biến - Mã di truyền có tính đặc hiệu - Mã di truyền có tính thối hóa III QÚA TRÌNH NHÂN ĐƠI AND(tái AND) - Qua trình nhân đơi ADN diễn pha S(Kì trung gian) chu kì tế bào, chuẩn bị cho phân bào - Qua trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn gồm bước: Bước 1: Tháo xoắn ADN Bước 2: Tổng hợp mạch ADN Bước 3: Hai phân tử ADN tạo thành Ý nghĩa HS: Quan sát sơ đồ hình 1.2 thảo luận thống ý kiến trả lời câu hỏi + Củng cố trực tiếp GV: Hãy nêu ý nghĩa trình nhân đơi ADN? TL: Truyền thơng tin di truyền hệ gen từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác, đảm bảo cho sống trì liên tục, lồi có gen đặc trưng tương đối ổn định 2.2 Phiên mã dịch mã + Hình thành kiến thức Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu trình phiên mã Nội dung kiến thức I PHIÊN MÃ GV: Phân biệt cấu trúc chức loại ARN ? HS : Nghiên cứu thông tin SGK trang 11 thảo luận, trả lời loại ARN : - Cấu trúc Chức GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức Cấu trúc chức loại ARN * ARN thông tin(mARN) - Cấu trúc: Mạch đơn thẳng, đầu 5’ có trình tự nu đặc hiệu nằm gần cơđơn mở đầu để ribôxôm nhận biết gắn vào - Chức năng: Dùng làm khuôn cho dịch mã * ARN vận chuyển(tARN) - Cấu trúc: Mạch đơn, tự xoắn, có cấu trúc thùy, đầu 3’ mang axit amin có ba đối mã đặc hiệu - Chức năng: Mang axit amin tới ribôxôm, tham gia dịch thông tin di truyền * ARN ribơxơm( rARN) GV: Phiên mã ?Q trình phiên mã xảy đâu ? - Cấu trúc: Mạch đơn có nhiều vùng ribơxơm liên kết với tạo thành vùng xoắc cục + Giai đoạn có enzim tham gia? Vị trí tiếp xúc enzim vào gen? Mạch làm khuôn tổng hợp ARN? - Chắc năng: Kết hợp với prôtêin cấu tạo ribôxôm + Trong giai đoạn kéo dài, enzim di chuyển theo chiều nào? Sự hoạt động mạch khuôn tạo thành mạch mới? Nguyên tắc chi phối? + Khi trình phiên mã dừng? HS: Nghiên cứu SGK trang 13 trả lời câu hỏi Cơ chế phiên mã a Khái niệm - Phiên mã trình tổng hợp ARN mạch khn ADN - Q trình phiên mã diễn nhân tế bào, kì trung gian lần phân bào, lúc NST tháo xoắn b Cơ chế phiên mã * Tháo xoắn ADN : Enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn để lộ mạch khuôn 3’ -> 5’ * Tổng hợp ARN: + Enzim ARN pôlimeraza trượt dọc mạch mã gốc 3’-5’ tổng hợp ARN theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X, T-A, X-G) gặp tính hiệu kết thúc * Hoạt động 2: Tìm hiểu chế dịch mã * Giai đoạn kết thúc: Phân tử mARN có chiều 5’-3’ giải phóng Sau mạch ADN liên kết lại với II CƠ CHẾ DỊCH MÃ GV nêu vấn đề : Dịch mã nghĩa ? HS: Nêu khái niệm dịch mã Khái niệm - Dịch mã trình chuyển tổng hợp prô - Dịch mã giai đoạn sau phiên mã, GV: Yêu cầu hS quan sát hình 2.3, mơ tả diễn tế bào chất giai đoạn trình dịch mã Diễn biến chế dịch mã HS: Nghiên cứu hình 2.3 thơng tin sgk a Hoạt hóa aa trang 12,13, nêu giai đoạn: Sơ đồ hóa: - Hoạt hóa axit amin - Tổng hợp chuỗi pơlipeptit enzim aa + ATP -> aa-ATP (aa hoạt hóa) GV bổ sung: - Trên phân tử mARN thường có số enzim ribơxơm hoạt động gọi pôliri bôxôm -> phức hợp aa -tARN - Mỗi phân tử mARN tổng hợp từ đến nhiều chuỗi polipeptit loại tự hủy Các ribôxôm sử dụng qua vài hệ tế bào tham gia tổng hợp loại protein b Tổng hợp chuỗi pơlipeptit - Mở đầu( hình 2.3a ) - Bước kéo dài chuỗi pơlipeptit( hình 2.3b) - Kết thúc ( Hình 2.3c ) + Củng cố trực tiếp * Cơ chế phân tử tượng di truyền: P mã D.mã ADN > mARN >pr ->T trạng 2.3 Điều hòa hoạt động gen Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Khái niệm hoạt động điều hòa hoạt động gen GV: Nêu khái niệm điều hòa hoạt động gen? + Điều hòa hoạt động gen phụ thuộc vào yếu tố nào? + Cơ chế giúp tế bào tổng hợp protein cần thiết vào lúc thích hợp? HS: Thực theo yêu cầu GV để trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung: * Hoạt động 2: Tìm hiểu chế điều hịa hoạt động gen sinh vật nhân sơ GV: Ơpêrơn lac gì? Cho ví dụ HS: Đọc mục II trang 18 trả lời câu hỏi GV: Nhận xétvà bổ sung để hoàn thiện kiến thức Nội dung kiến thức I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN - Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo - Điều hòa hoạt động gen xảy nhiều mức độ : + Điều hòa phiên mã : Điều hòa số lượng mARN tổng hợp tế bào + Điều hòa dịch mã : Điều hòa lượng prơtêin tạo + Điều hịa sau dịch mã : Làm biến đổi prô têin sau đực tổng hợp để thực chức định II ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ Cấu trúc ôpêrôn lac * Khái niệm ôpêron: Trên ADN vi khuẩn, gen có liên quan chức thường phân bố thành cụm, có chung chế điều hịa gọi ôpêron VD: ô pê rôn lac vi khuẩn E.Coli điều hòa tổng hợp enzim giúp chúng sử dụng đường lactơzơ * Ơpêrơn lac gồm thành phần: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định GV: + Cấu tạo ôpêrôn lac gồm thành tổng hợp enzim tham gia vào phản ứng phần nào? phan giải đường lactơzơ + Ơpêrơn lac hoạt động nào? - Vùng vận hành (O): vị trí tương tác với chất prơtêin ức chế ngăn cản phiên mã - Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN HS: Trả lời câu hỏi, lớp nhận xét bổ sung GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Cơ chế hoạt động ôpêrôn lac E.Coli - Khi môi trường không lac tôzơ: + Gen điều hịa (R) tổng hợp prơtêin ức chế GV: u cầu HS quan sát hình 3.2a, 3.2b trang 16, 17 SGK cho biết: + Prôtêin ức chế đến bám vào vùng vận hành + Những biểu gen R ôpêrôn lac trạng thái bị ức chế (I) + Các gen cấu trúc không hoạt động phiên mã + Những biểu gen R ôpêrôn lac - Khi mơi trường có lactơzơ: có chất cảm ứng lactôzơ (II) + Phân tử lactôzơ liên kết với prơtêin ức chế,làm biến đổi cấu hình prơtêin HS: Thảo luận nhóm -> đại diện nhóm trình bày -> Các HS khác bổ sung GV: Nhận xét, đánh giá, tổng kết GV bổ sung thêm: Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế giải phóng Chất ức chế chuyển từ trạng thía bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào vùng huy ôpêrôn lại chuyển sang trạng thái bị ức chế + Prôtêin ức chế bị không liên kết với vùng vận hành( bất hoạt), mARN gen Z, Y, A tổng hợp sau dịch mã tổng hợp enzim phân giải đường lactôzơ + Khi đường lactôzơ bị phân giải hết, prôtêin ức chế liên kết vời vùng vận hành, phiên mã bị dùng 2.4 Đột biến gen Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm dạng đột biến gen Nội dung kiến thức I KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN Khái niệm GV đặt vấn đề: - Đột biến gen biến đổi cấu + Thế đột biến gen? trúc gen + Tần số đột biến tự nhiên lớn hay nhỏ? - Đột biến xảy điểm phân tử ADN liên quan đến cặp nucleôtit gọi đột biến điểm + Có thể thay đổi tần số khơng? + Thể đột biến gì? Hãy phân biệt đột biến gen với thể đột biến? - Đặc điểm: + Mỗi lần biến đổi gen tạo alen mời HS: Đọc mục I.1 SGK trang 19 để trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến thức + Tần số đột biến gen tự nhiên thấp (10-6 -10-4) - Thể đột biến cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình thể Các dạng đột biến gen: a Đột biến thay cặp nucleôtit: GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I.2 trang 19 trả lời câu hỏi: Hãy phân biệt làm thay đổi trình tự â prơtêin thay dạng đột biến gen? Trong dạng đột đổi chức prôtêin biến gen, dạng gây hậu lớn hơn? Tại b Đột biến thêm cặp sao? nucleôtit: mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận xảy đột biến -> làm thay đổi trình tự aa trả lời câu hỏi chuỗi pôipeptit làm thay đổi chức protein GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức II NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN * Hoạt động : Tìm hiểu nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen Nguyên nhân GV nêu câu hỏi : - Do tác động lí, hóa, sinh học ngoại cảnh + Các dạng đột biến gen nguyên nhân, yếu tố ? - Do rối loạn sinh lí, hóa sinh tế bào HS: Nghiên cứu mục II.1 SGK trang 21 trả lời câu hỏi, yêu cầu nêu được: Cơ chế phát sinh đột biến gen + Do bazơ nitơ thường tồn dạng: Dạng thường dạng Dạng gây tượng kết cặp bổ sung sai q trình nhân đơi ADN -> đột biến gen a Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Các bazơ nitơ thường tồn dạng cấu trúc : dạng thường dạng + Các dạng (hỗ biến) có vị trí + Do tác nhân li hóa rối loạn trao đổi chất tế bào GV tiếp tục nêu câu hỏi: + Vậy chế tác động tác nhân dẫn đến đột biến gen nào? + Đột biến gen phụ thuộc vào nhân tố nào? HS: Đọc SGK, trao đổi nhóm, đại diện HS trình bày, lớp nhận xét bổ sung, yêu cầu nêu được: + Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ, liều lượng tác nhân đặc điểm cấu trúc gen liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không nhân đơi, từ dẫn đến phát sinh đột biến gen + VD: Guanin dạng (G*) làm biến đổi cặp G*-X  A-T b Tác động tác nhân gây đột biến - Tác động tác nhân vật lí : Tia tử ngoại(UV)làm cho bazơ Timin mạch ADN liên kết với làm phát sinh ĐBG - Tác động tác nhân hóa học : 5Brơm Uraxin đồng đẳng Timin gây thay A-T  G-X - Tác nhân sinh học : Virut gây đột biến + Sự thay đổi nucleotit mạch (tiền đột biến) -> đột biến III HẬU QUẢ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GEN GV yêu cầu HS trả lời lệnh SGK: Hậu đột biến gen Tại nhiều đột biến điểm đột biến thay cặp nucleotit lại vô hại thể đột biến? - Đột biến gen gây hại ,vơ hại có lợi cho thể đột biến HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận, trả lời - Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường phụ thuộc vào tổ hợp gen GV: Đột biến gen có vai trị tiến hóa chọn giống? Vai trị ý nghĩa đột biến gen HS: Nghiên cứu thông tin SGK, trả lời - Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa chọn giống nghiên cứu di truyền GV: Nhận xet bổ sung HĐ luyện tập Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể trình tự nuclêơtit đặc biệt, trình tự có vai trị A mã hóa cho loại prơtêin quan trọng tế bào B bảo vệ nhiễm sắc thể, làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào C điểm khởi đầu cho trình nhân đôi phân tử AND D giúp nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trình ngun phân Câu 3: Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trị A tổng hợp kéo dài mạch B tháo xoắn phân tử ADN C nối đoạn Okazaki với D tách hai mạch đơn phân tử ADN Câu 4: Ở thực vật, hợp tử hình thành trường hợp sau để phát triển thành tứ bội? A Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử đơn bội (n) B Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử lệch bội (n+1) C Các giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với D Các giao tử lệch bội (n+1) kết hợp với Câu 5: Ở sinh vật nhân thực, côđon sau mã hóa axit amin mêtiơnin? A 5’UAG3’ B 5’AGU3’ C 5’AUG3’ D 5’UUG3’ Câu 6: Loại enzim sau trực tiếp tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A ADN pôlimeraza B Ligaza C Restrictaza D ARN pôlimeraza Câu 7: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác? A Chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn nhiễm sắc thể C Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể không tương đồng D Đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 8: Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac vi khuẩn E.coli, gen điều hòa có vai trị A khởi đầu q trình phiên mã gen cấu trúc B quy định tổng hợp prơtêin ức chế C kết thúc q trình phiên mã gen cấu trúc D quy định tổng hợp enzim phân giải lactơzơ Câu 9: Khi nói hội chứng Đao người, phát biểu sau đúng? A Tuổi mẹ cao tần số sinh mắc hội chứng Đao thấp B Người mắc hội chứng Đao sinh bình thường C Hội chứng Đao thường gặp nam, gặp nữ D Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể số 21 Câu 10: Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể A đảo đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể B đoạn đảo đoạn C lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể D đoạn lặp đoạn Câu 11: Trong mô hình cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E.coli , vùng khởi động A mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN pôlimeraza B mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế C nơi prôtêin ức chế liên kết để ngăn cản phiên mã D nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Câu 12: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Ở sinh vật nhân thực, cơđon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin mêtiơnin B Cơđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Với ba loại nuclêơtit A, U, G tạo 24 loại cơđon mã hóa axit amin D Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa cơđon mã hóa cho nhiều loại axit amin Câu 13: Năm 1928, Kapetrenco tiến hành lai cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo lai khác loài, hầu hết lai bất thụ, số lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành thể song nhị bội Trong đặc điểm sau, có đặc điểm với thể song nhị bội này? (1) Mang vật chất di truyền hai loài ban đầu (2) Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể tương đồng (3) Có khả sinh sản hữu tính (4) Có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen A B C D Câu 14: Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, A cần môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit A, T, G, X B xảy nhân mà không xảy tế bào chất C diễn mạch mã gốc gen D cần có tham gia enzim ligaza Câu 15: Điểm khác ADN tế bào nhân sơ ADN nhân tế bào nhân thực A ADN tế bào nhân sơ có dạng vịng cịn ADN nhân tế bào nhân thực khơng có dạng vịng B bazơ nitơ hai mạch ADN nhân tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung C ADN tế bào nhân sơ có chuỗi pơlinuclêơtit cịn ADN nhân tế bào nhân thực gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit D đơn phân ADN nhân tế bào nhân thực A, T, G, X đơn phân ADN tế bào nhân sơ A, U, G, X Câu 16: Khi nói nhiễm sắc thể tế bào nhân thực, phát biểu sau đúng? A Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho nhân đôi nhiễm sắc thể B Nhiễm sắc thể vật chất di truyền cấp độ phân tử C Thành phần hóa hoạc chủ yếu nhiễm sắc thể ARN prôtêin D Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thể nuclêôxôm Câu 17: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 0,5x C 4x D 2x Câu 19: Theo Jacốp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) C Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) D Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Câu 20: Ở cà độc dược (2n = 24) người ta phát dạng thể ba 12 cặp nhiễm sắc thể Các thể ba : A có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình giống B có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình giống C có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác có kiểu hình khác D có số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống có kiểu hình khác Câu 21: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactôzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prơtêin ức chế B Gen điều hồ R tổng hợp prôtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã Câu 22: Cho kiện diễn trình phiên mã: (1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hồ làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3' → 5' (3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pơlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thh́ dừng phiên mã Trong tŕnh phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 23 Thể đột biến sau có NST 2n + 1? A Thể B Thể tứ bội C Thể tam bội D Thể ba Câu 24: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến Câu 25: Khi nói thể dị đa bội, phát biểu sau không đúng? A Thể dị đa bội có vai trị quan trọng q trình hình thành lồi B Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường C Thể dị đa bội thường gặp động vật, gặp thực vật D Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hố Câu 27: Mức độ có lợi hay có hại gen đột biến phụ thuộc vào A môi trường sống tổ hợp gen B tần số phát sinh đột biến C số lượng cá thể quần thể D tỉ lệ đực, quần thể Câu 28: Cho thành phần (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X ; (3) ARN pôlimeraza; (4)ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A (2) (3) B (1), (2) (3) C (3) (5) D (2), (3) (4) Câu 29: Khi nói đột biến lệch bội, phát biểu sau không ? A Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân C Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể phân li D Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng số số cặp nhiễm sắc thể Câu 30: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc thể có đường kính A.30 nm 300 nm B 11nm 300 nm C 11 nm 30 nm D.30 nm 11 nm Câu 31: Các ba mARN có vai trị quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: A 3’UAG5’ ; 3’UAA5’; 3’UGA5’ B 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ C 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’ Câu 32: Một đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không phân phối cho tế bào B không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến C tồn thành cặp alen D mã hóa cho prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 33: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp B Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen C Nếu gen bị đột biến dạng thay cặp nucleotit khơng làm thay đổi tổng số liên kết hidro gen D Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến Câu 34: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế A giảm phân thụ tinh B nhân đôi ADN C phiên mã D dịch mã Câu 35: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G-X, A-U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã A (1) (2) B (2) (4) C (1) (3) D (3) (4) Câu 36: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (1), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (2), (4) Câu 37: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác C Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể D Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể Câu 38: Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường khơng có lactôzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prơtêin ức chế làm biến đổi cấu hình khơng gian ba chiều B Prơtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản trình phiên mã gen cấu trúc C ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã D Các phân tử mARN gen cấu trúc Z, Y, A dịch mã tạo emzim phân giải đường lactơzơ Câu 39: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể B Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể C Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho số gen nhiễm sắc thể chuyển sang nhiễm sắc thể khác D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm gia tăng số lượng gen nhiễm sắc thể Câu 40: Khi nói q trình nhân đôi ADN, phát biểu sau sai? (1) Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo tồn (2) Q trình nhân đôi ADN diễn đồng thời với q trình phiên mã (3) Trên hai mạch khn, ADN pôlimeraza di chuyển theo chiều 5’ � 3’ để tổng hợp mạch theo chiều 3’ � 5’ (4) Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu A (1), (4) B (1), (3) C (2), (4) D (2), (3) Câu 41: Khi nói đột biến đa bội, phát biểu sau sai? A Quá trình tổng hợp chất hữu tế bào đa bội xảy mạnh mẽ so với tế bào lưỡng bội B Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,…) khả sinh giao tử bình thường C Những giống ăn không hạt nho, dưa hấu thường tự đa bội lẻ D Hiện tượng tự đa bội phổ biến động vật thực vật tương đối Câu 42: Khi tâm động nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? (1)Tâm động trình tự nuclêơtit đặc biệt, nhiễm sắc thể có trình tự nuclêơtit (2)Tâm động vị trí liên kết nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào (3)Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể (4)Tâm động điểm mà AND bắt đầu tự nhân đơi (5)Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác A (1), (2), (5) B (3), (4), (5) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 43: Ở sinh vật nhân thực, gen nằm tế bào chất A chủ yếu mẹ truyền cho qua tế bào chất trứng B tồn thành cặp alen C phân chia cho tế bào D biểu kiểu hình giới Câu 44: Một đặc điểm khác q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực với trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ A số lượng đơn vị nhân đôi B nguyên tắc nhân đôi C nguyên liệu dùng để tổng hợp D chiều tổng hợp HĐ vận dụng, tìm tịi mở rộng - Tại xuất đoạn Okazaki nhân đôi AND? - Tại có trường hợp đột biến gen không gây hại cho thể đột biến? V HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Hãy sưu tầm hình ảnh giống vật nuôi, trồng tạo nhờ đột biến gen ... dạng đột biến gen Nội dung kiến thức I KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN Khái niệm GV đặt vấn đề: - Đột biến gen biến đổi cấu + Thế đột biến gen? trúc gen + Tần số đột biến tự nhiên lớn hay nhỏ? - Đột... CỦA ĐỘT BIẾN GEN GV yêu cầu HS trả lời lệnh SGK: Hậu đột biến gen Tại nhiều đột biến điểm đột biến thay cặp nucleotit lại vô hại thể đột biến? - Đột biến gen gây hại ,vơ hại có lợi cho thể đột biến. .. biến xảy điểm phân tử ADN liên quan đến cặp nucleôtit gọi đột biến điểm + Có thể thay đổi tần số khơng? + Thể đột biến gì? Hãy phân biệt đột biến gen với thể đột biến? - Đặc điểm: + Mỗi lần biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử, Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử