152 LỆNH TẮT CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

3 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2020, 12:12

152 lệnh tắt Auto CAD 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy 3D 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng không gian 3D 3F - 3DFACE Tạo mặt 3D 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian chiều A A - ARC Vẽ cung trịn AA - AREA Tính diện tích chu vi AL - ALIGN Di chuyển, xoay, scale 10 AR - ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy 2D 11 ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính 13 ATE - ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính Block B 14 B - BLOCK Tạo Block 15 BO - BOUNDARY Tạo đa tuyến kín 16 BR - BREAK Xén phần đoạn thẳng điểm chọn C 17 18 20 22 C - CIRCLE Vẽ đường trịn CH - PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất đối tượng CHA - ChaMFER Vát mép cạnh CO, CP - COPY Sao chép đối tượng D 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 38 40 D - DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước DAL - DIMALIGNED Ghi kích thước xiên DAN - DIMANGULAR Ghi kích thước góc DBA - DIMBASELINE Ghi kích thước song song DCO - DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp DDI - DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính DED - DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước DI - DIST Đo khoảng cách góc điểm DIV - DIVIDE Chia đối tượng thành phần DLI - DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang DO - DONUT Vẽ hình vành khăn DOR - DIMORDINATE Tọa độ điểm DRA - DIMRADIU Ghi kích thước bán kính DT - DTEXT Ghi văn E 42 43 44 45 46 48 E - ERASE Xoá đối tượng ED - DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước EL - ELLIPSE Vẽ elip EX - EXTEND Kéo dài đối tượng EXIT - QUIT Thoát khỏi chương trình EXT - EXTRUDE Tạo khối từ hình 2D F 49 F - FILLET Tạo góc lượn/ Bo trịn góc 50 FI - FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính H 54 55 56 57 H - BHATCH Vẽ mặt cắt H - HATCH Vẽ mặt cắt HE - HATCHEDIT Hiệu chỉnh mặt cắt HI - HIDE Tạo lại mơ hình 3D với đường bị khuất I 58 I - INSERT Chèn khối 59 I -INSERT Chỉnh sửa khối chèn 66 IN - INTERSECT Tạo phần giao đối tượng L 69 70 71 72 73 75 76 77 78 L- LINE Vẽ đường thẳng LA - LAYER Tạo lớp thuộc tính LA - LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính layer LE - LEADER Tạo đường dẫn thích LEN - LENGTHEN Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước LW - LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ LO – LAYOUT Taïo layout LT - LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đường LTS - LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét M 79 M - MOVE Di chuyển đối tượng chọn 80 MA - MATCHPROP Sao chép thuộc tính từ đối tượng sang hay nhiều đối t-ợng khác 82 MI - MIRROR Lấy đối xứng quanh trục 83 ML - MLINE Tạo đường song song 84 MO - PROPERTIES Hiệu chỉnh thuộc tính 85 MS - MSPACE Chuyển từ khơng gian giấy sang khơng gian mơ hình 86 MT - MTEXT Tạo đoạn văn 87 MV - MVIEW Tạo cửa sổ động O 88 O - OFFSET Sao chép song song P 91 P - PAN Di chuyển vẽ 92 P - PAN Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm thứ 94 PE - PEDIT Chỉnh sửa đa tuyến 95 PL - PLINE Vẽ đa tuyến 96 PO - POINT Vẽ điểm 97 POL - POLYGON Vẽ đa giác khép kín 101 PS - PSPACE Chuyển từ khơng gian mơ hình sang khơng gian giấy R 103 107 108 110 112 114 R - REDRAW Làm tươi lại hình REC - RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật REG- REGION Tạo miền REV - REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay RO - ROTATE Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm RR - RENDER Hiện thị vật liệu, cảnh, đèn,…đối tượng S 115 S - StrETCH Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng 116 SC - SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ 120 121 123 125 126 127 SHA - SHADE Tô bong đối tượng 3D SL - SLICE Cắt khối 3D SO - SOLID Tạo đa tuyến cố thể tô đầy SPL - SPLINE Vẽ đường cong SPE - SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline ST - STYLE Tạo kiểu ghi văn 128 SU - SUBTRACT Phép trừ khối T 129 131 135 136 T - MTEXT Tạo đoạn văn TH - THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng TOR - TORUS Vẽ Xuyến TR - TRIM Cắt xén đối tượng U 139 UN - UNITS Định đơn vị vẽ 140 UNI - UNION Phép cộng khối V 142 VP - DDVPOINT Xác lập hướng xem chiều W 145 WE - WEDGE Vẽ hình nêm/chêm X 146 X- EXPLODE Phân rã đối tượng 151 XR - XREF Tham chiếu ngoại vào File vẽ Z 152 Z - ZOOM Phóng to-Thu nhỏ ... Vẽ hình nêm/chêm X 146 X- EXPLODE Phân rã đối tượng 151 XR - XREF Tham chiếu ngoại vào File vẽ Z 152 Z - ZOOM Phóng to-Thu nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: 152 LỆNH TẮT CƠ BẢN TRONG AUTOCAD, 152 LỆNH TẮT CƠ BẢN TRONG AUTOCAD