đang kí đơn vị vân hóa

1 600 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

LĐLĐ HUYỆN EAHLEO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC EAHIAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ : … Đ/K-TĐ 2010 EaHiao, ngày 20 tháng 10 năm 2010 BẢN ĐĂNG DANH HIỆU , ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2010-2011 Kính gửi : -Ban thường vụ liên đoàn lao động Huyện EaH’leo. -Ban thi đua khen thưởng Huyện EaH’leo. Căn cứ vào hướng dẫn thi đua LĐLĐ Huyện EaH’leo và kết quả đăng giao ước của Hội nghị CBCC Trường Tiểu học EaHiao năm học 2010-2011. Trường Tiểu học EaHiao xin được đăng thi đua như sau: A. ĐĂNG DANH HIỆU:. STT TÊN TẬP ĐƠN VỊ DANH HIỆU ĐĂNG 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC EAHIAO ĐƠN VỊ VĂN HÓA XUẤT SẮC TM. BCH CĐ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Lê Thị Xuân Trần Văn Châu . KÍ DANH HIỆU:. STT TÊN TẬP ĐƠN VỊ DANH HIỆU ĐĂNG KÍ 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC EAHIAO ĐƠN VỊ VĂN HÓA XUẤT SẮC TM. BCH CĐ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Lê Thị Xuân Trần Văn Châu. … Đ/K-TĐ 2010 EaHiao, ngày 20 tháng 10 năm 2010 BẢN ĐĂNG KÍ DANH HIỆU , ĐƠN VỊ VĂN HÓA NĂM 2010-2011 Kính gửi : -Ban thường vụ liên đoàn lao động Huyện EaH’leo.
- Xem thêm -

Xem thêm: đang kí đơn vị vân hóa, đang kí đơn vị vân hóa, đang kí đơn vị vân hóa