Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau )

19 417 0
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Trường THCS Lương Thế vinh Kiểm tra bàI cũ Câu hỏi : Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số sau : 1/ y = 2x - 2 2/ y = 2x + 3 o y y= 2x + 3 y= 2x -1 2 3 -1,5 -2 -1 2 1 1 -2 y= 2 x - 2 x *)Đồ thị hàm số y = 2x – 2 đi qua điểm A( 0; -2) và điểm B ( 1 ; 0) *)Đồ thị hàm số y = 2x + 3 đi qua điểm D( 0; 3) và điểm C (-1,5 ; 0) D A B C Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0) * Song song với nhau ? * Cắt nhau ? Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song o y y= 2x + 3 y= 2x -1 2 3 -1,5 -2 -1 2 1 1 -2 y= 2 x - 2 x Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song Cho hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) (d) và y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0 ) (d’) Bài tập : Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau : (d1) : y = - x + 5 (d2) : y = - x + 3 (d3) : y = - x – 1 (d4) : y = - x + 5 (d5) : y = - x – 1,5 3 1 2 3 1 3 1 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Trả lời : Các cặp đường thẳng song song là : * (d1) và (d3) * (d3) và (d4) * ( d2) và (d5) Hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0 ) * Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ , b ≠ b’ * Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ , b = b’ Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Kết luận : 2. NG TH NG C T NHAUĐƯỜ Ẳ Ắ Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau : (d1). y = 0,5 x + 2 (d2). y = 0,5 x – 1 (d3). y = 1,5 x + 2 2 * Các cặp đường thẳng cắt nhau là : (d1) và (d3) (d2) và (d3) o y -2 4 6 -4 -2 4 2 2 -1 (d3) (d1) (d2) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU [...]... :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU Kt lun : Hai ng thng y = ax + b ( a 0) v y = a x + b ( a 0 ) * Ct nhau khi v ch khi a a Tit 25 :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU 2 Tỡm cỏc cp ng thng ct nhau y trong cỏc ng thng sau : (d 1) y = 0,5 x + 2 6 (d 2) y = 0,5 x 1 (d 3) (d 3) y = 1,5 x + 2 (d 1) * Cỏc cp ng thng ct nhau l : 4 (d 1) v (d 3) (d 2) v (d 3) 2 -4 -2 o (d 2) -1 -2 2 4 x Tit 25 :NG THNG SONG SONG V... THNG CT NHAU Chỳ ý : Khi a a v b = b thỡ hai ng thng cú cựng tung gc , do ú chỳng ct nhau ti mt im trờn trc tung cú tung l b Tit 25 :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU Cho hỡnh v sau : y y= x + 3 y= -x + 3 3 -3 o 3 x Tit 25 :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU Khi no thỡ hai ng thng y = ax + b ( a 0) v y = ax + b ( a 0) * Song song vi nhau ? Song song vi nhau khi v ch khi a = a , b b * Ct nhau. .. = a , b b * Ct nhau Trựng nhau khi v ch khi a = a , b = b Ct nhau khi v ch khi a a ? Tit 25 :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU 3/ BI TP P DNG * Bi toỏn : Cho hai hm s s bc nht y = 2mx + n (d) v y= ( m+1 )x + 2 (d) Tỡm giỏ tr ca m, n th ca hai hm s ó cho l : a/ Hai ng thng ct nhau b/ Hai ng thng song song vi nhau c/ Hai ng thng trựng nhau d/ hai ng thng vuụng gúc vi nhau Chọn phương án trả lời... 3 song song vi ng thng y = -2x khi h s a bng; A a2 B a - 2 C a = 2 Đ D a = -2 Tit 25 :NG THNG SONG SONG V NG THNG CT NHAU Bi tp 20 ( SGK) Hóy ch ra ba cp ng thng ct nhau v cỏc cp ng thng song song vi nhau trong s cỏc ng thng sau : a/ y = 1,5 x + 2 d/ y = x 3 b/ y = x + 2 e/ y = 1,5 x 1 c/ y = 0,5 x - 3 g/ y = 0,5 x + 3 Hng dn v nh Nm chc iu kin v cỏc h s hai ng thng song song ,trùng nhau , ct nhau. .. + 2 d/ y = x 3 b/ y = x + 2 e/ y = 1,5 x 1 c/ y = 0,5 x - 3 g/ y = 0,5 x + 3 Hng dn v nh Nm chc iu kin v cỏc h s hai ng thng song song ,trùng nhau , ct nhau Bi t p : 21 , 23 , 24 , 25 ( SGK) v 18 , 19 ( SBT ) . SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Trả lời : Các cặp đường thẳng song song là : * (d 1) và (d 3) * (d 3) và (d 4) * ( d 2) và (d 5) Hai đường thẳng y = ax + b (. (d 3). y = 1,5 x + 2 2 * Các cặp đường thẳng cắt nhau là : (d 1) và (d 3) (d 2) và (d 3) o y -2 4 6 -4 -2 4 2 2 -1 (d 3) (d 1) (d 2) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau ), Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau ), Hội giảng ( Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn